Hotărârea nr. 89/2018

HOTĂRÂRE privind darea in administrare catre Editura Junimea Iasi a unui spatiu situat in Parcul Copou, alaturat Muzeului ’’Mihai Eminescu’’ si Casei de Cultura ’’Mihai Ursache’’


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind darea in administrare catre Editura Junimea Iasi a unui spatiu situat in Parcul Copou, alaturat Muzeului ''Mihai Eminescu'' si Casei de Cultura ''Mihai Ursache''

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 17902/20.02.2018, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa 4016/15.01.2018, prin care Editura Junimea solicită atribuirea unui spatiu pentru sediu si depozit carte;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba darea in administrare catre Editura Junimea Iași a spațiului situat in Parcul Copou, ce face corp comun cu Muzeul ''Mihai Eminescu'' si Casa de Cultura ''Mihai Ursache'' , avand o suprafata utila de 232,53 mp, identificat conform schitei din Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Spatiul va fi utilizat ca sediu si depozit de carte, Editura Junimea Iași urmand a desfasura si activitati cum ar fi: expozitii sau lansari de carte, festivitati de premiere, concursuri si dialog cu elevii si studentii preocupati de literatura, istorie, presa culturala si alte asemenea. Editura Junimea Iasi va achita utilitatile consumate si lucrarile de intretinere curenta ale spatiului.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidență Patrimoniu Public și Privat; Editurii Junimea lasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat si Editura Junimea Iasi

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana lonașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 89 din 28 februarie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 89 din 28 februarie 2018