Hotărârea nr. 88/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 18409/21.02.2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială

constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal nr.

18409/21.02.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 18889/22.02.2018 întocmită de Directia Fond Locativ;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil,

republicata;

Având în vedere prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal de sedinta nr. 18409/21.02.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 18409/21.02.2018, cuprinse în ANEXA Nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Fond Locativ, beneficiarilor prevazuti in Anexa nr. 1 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 88 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 88/28.02.2018 privind aprobarea solicitărilor locative

propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 18409/21.02.2018

1.    Se revocă atribuirea la schimb a spațiului de locuit din B-dul T.Vladimirescu nr. 79A, etaj 4, camera 67 - beneficiar, Popa Corneliu

2.    Se revocă atribuirea spațiului de locuit din B-dul T.Vladimirescu nr. 79A, camera 77 - beneficiari, Păduraru Constantin și Mihaela - aprobat prin HCL 325/2017

3.    Se atribuie la schimb, d-nei Răducanu Ramona Angelica, camera nr. 63 din căminul situat b-dul Tudor Vladimirescu 79A.

4.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Onu Mariea, pentru locuința situată în str. Canta 60B, et. 2, ap. 45. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an.

5.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Asaftei Elena-Ecaterina, pentru locuința situată în str. Canta 60B, et. 3, ap. 54. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an.

6.    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Popovici Liuba, pentru locuința situată în str. Pasaj Cuza Vodă nr. 1. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

7.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Morariu Maria, pentru locuința situată în str. I.C. Brătianu nr. 30. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale. În contractul de închiriere vor figura membrii de familie care prezintă declarații notariale din care să rezulte că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate.

8.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Paun Ioan, pentru locuința situată în șos. Nicolina nr. 8, bl. 937A, etaj 7, ap. 25. Contractul de inchiriere va avea valabilitate până la data de 29.06.2019.

9.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Dascalescu Geanina Gabriela, pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 80. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

10.    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Țîmbalariu Ștefan-Vasile, pentru locuința

situată în str. Tabacului nr. 7, etaj 2, ap. 23. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru

o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a contractului de eșalonare a penalităților. În contractul de închiriere va fi inclusă și Țîmbalariu Andreea Iuliana.

11. Se aprobă includerea d-nei Aanei Filomela în contractul de închiriere

1021/13.01.2015 - titular, Aanei Gheorghe

12.    Se aprobă excluderea d-lui Chinez Emanuel din contractul de închiriere nr. 9440/2015 - titular, Chinez Irina.

13.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Baicu Gheorghe, pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 34. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale. Nu va figura în contract fiul, Baicu Iulian.

14.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Radu Radu Ionel, pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 57. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a convenției de eșalonare a penalităților.

15.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Maftei Gelu si Petronela, pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 46. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

16.    Se aprobă excluderea numitelor, Roșu Stela Lacramioara si Roșu Simona, din contractul de închiriere nr. 9390/2015 - titular, Roșu Maria.

17.    Se aprobă includerea d-nei Raileanu Sonia în contractul de închiriere 2019/2014 - titular, Zaharia Alexandrina.

18.    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Amargheoale Elena, pentru locuința situată în Al. Prof. I. Simionescu nr. 2, bl. I3, sc. A, parter, ap. 2. Contractul de inchiriere va avea valabilitate până la data de 29.06.2019.

19.    Se aprobă prelungirea contractului de administrare, încheiat cu Opera Națională Română, pentru locuința din str. A. Panu nr. 21, sc. A, etaj 5, ap. 20, până la data de 30.10.2018.

20.    Se aprobă includerea d-nei Axinte Monica-Gabriela în contractul de închiriere 1224/19.10.2016 - titular, Buțugan Mariana.

21.    Se aprobă preluarea de către Bialus Corneliu și Bialus Constantin a contractului de închiriere nr. 5318/27.06.2014, pentru locuința din str. Cuza Vodă nr. 60.

22.    Se aprobă preluarea de către Lupu Elisabeta Teodora, a contractului de închiriere nr. 3921/27.06.2014, pentru locuința din str. Albineț nr. 11.

23.    Se aprobă preluarea de către Burlaceasa Adrian a contractului de închiriere nr. 2020/26.04.2016, pentru locuința din șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 3, ap. 19.

24. Se aprobă reluarea relațiilor de închiriere cu Șerban Marilena, pentru locuința din str. Cișmeaua Păcurari nr. 3. În contractul de închiriere nu va figura terenul curte aferent imobilului.

25. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului de locuit situat în Str. Iordache Lozonschi nr. 28 (fostă Cloșca nr. 28), corpul 3, compus din 1 cameră de 17.86 mp și 3 dependinte de 19,78 mp.

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

5 / 5 la H.C.L. nr. 88 din 28 februarie 2018