Hotărârea nr. 87/2018

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 73/25.02.2011, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 18887/22.02.2018 întocmită de către Direcția Fond Locativ;

Având în vedere Procesul verbal nr. 18408/21.02.2018 încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se atribuie doamnei Filip Manuela Ștefania și familiei sale locuința cu două camere, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Sos. Nicolina nr.113, bl. 1004, tr. 5, et. 2, ap. 10.

Art. 2: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 109, bl. 1004, tr. 3, et. 2, ap. 11, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 31 octombrie 2017 - beneficiar Stoian Cătălina.

Art. 3: Se atribuie doamnei Grădinaru Petruța și familiei sale locuința cu două camere construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei 71, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 15.

Art. 4: Se atribuie domnului Onuță Nicușor Marian și familiei sale locuința cu două camere, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. D, et. 4, ap. 17.

Art. 5: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. E, et. 8, ap. 33, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 537 din 15 decembrie 2017- beneficiar Însurățălu Mihai Vlăduț.

Art.6: Se atribuie doamnei Stoian Cătălina și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. E, et. 8, ap. 33.

Art.7: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. A, parter, ap. 1,

aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 537 din 15 decembrie 2017- beneficiar

Ropotoaia Ana Maria.

Art. 8: Se atribuie doamnei Vîrlan Laura Simona și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. A, parter, ap. 1.

Art.9: Se atribuie doamnei Doboș Oana Elena locuința cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 113, bl. 1004, tr. 5, et. 2, ap. 11.

Art.10: Se atribuie domnului Popa Tiberiu și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. E, etaj 4, ap. 17.

Art.11: Se atribuie doamnei Tabac Alina Mihaela și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. E, etaj 6, ap. 26.

Art.12: Se atribuie doamnei Dumitru Alina locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. C, parter, ap. 2.

Art.13: Se atribuie doamnei Păduraru Alina și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei 71, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 16.

Art.14: Se atribuie doamnei Gînju Lăcrămioara și familiei sale, locuința cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 113, bl. 1004, tr. 5, et. 1, ap. 8.

Art.15: Se aprobă reluarea relațiilor de închiriere cu domnul Ștefănică Eugen, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr.111, bl. 1004, tr. 4, et.3, ap. 14.

Art.16: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Tănase cu schimbarea titularului de contract pe numele fiicei, Tănase Ioana Cornelia, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 111, bl. 1004, tr. 4, etaj 4, ap. 20.

Art.17: Se aprobă reluarea relațiilor de închiriere cu doamna Sîngeorzan Adela pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 69, bl. 3, sc. B, et. 1, ap. 5.

Art.18: Se aprobă reluarea relațiilor de închiriere cu domnul Moșu Dan, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. C, et. 6, ap. 26.

Art.19: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Hristea Fănel și Hristea Elena Ingrid și schimbarea titularului de contract pe numele soției, Hristea Elena Ingrid, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. B, parter, ap. 3.

Art.20: Se aprobă reluarea realțiilor de închiriere cu domnul Acsinte Laur Florin pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. A, et. 4, ap. 18, condiționat de achitarea datoriilor la plata utilităților.

Art.21: Se aprobă reluarea relațiilor de închiriere cu doamna Apostu Petronela, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 42, bl. 4, sc. B, et. 1, ap. 8.

Art.22: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Mitreanu Ilie Laurențiu și Mitreanu Mihaiela și schimbarea titularului de contract pe numele soției, Mitreanu Mihaiela pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. A, parter, ap. 2.

Art.23: Se aprobă continuarea relațiilor contractuale cu familia Moisii Alina Daniela și Floria Bogdan și schimbarea titularului de contract pe numele soțului, Floria Bogdan pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Rediu Tătar 6A, bl. 482E, sc. D, et. 1, ap. 8.

Art.24: Se aprobă continuarea relațiilor contractuale cu d-l Hușanu Mihai și familia sa pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. D, parter, ap. 3.

Art.25: Beneficiarii atribuirilor vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași, și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere precum și membrii de familie majori, (acolo unde este cazul).

Art.26: Beneficiarii atribuirilor se vor prezenta la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri de consiliu local. În caz contrar locuința repartizată va redeveni vacantă și va fi înaintată Comisiei constituite în condițiile Legii 152/1998 pentru a fi propusă spre reatribuire următorului solicitant, în ordinea listei de prioritate. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

Art. 27. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Fond Locativ, beneficiarilor si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 28 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 87 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

5 / 5 la H.C.L. nr. 87 din 28 februarie 2018