Hotărârea nr. 86/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, aprobat prin H.C.L. nr. 153 / 2017 cu terenurile din Anexele A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, aflate în administrarea Municipiului Iași.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 153 / 2017 cu terenurile din Anexele A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, aflate în administrarea Municipiului Iași.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 17708 / 19.02.2018, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 - Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a terenurilor din Anexele A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, după cum urmează:

Anexa A: 1.teren - str. Anastasie Panu, nr. 7, cvartal 23, parcela CAT.738/12/1, S=1010 mp; 2.teren - str. Anastasie Panu, nr. 5, cvartal 23, parcela CAT.738/4/2, nr.cad.15265, S=300 mp; 3.teren - str. Anastasie Panu, nr.5, cvartal 23, parcela CAT.738/4/1, nr.cad.12710, S=560 mp; 4. teren - str. Elena Doamna, nr.30, cvartal 23, parcela CAT.738/30, CF.120950, S=649 mp; 5.teren - str. Grigore Ghica Voda, cvartal 23, parcela CAT.738/10/3/2, S=94 mp; 6.teren - str. Grigore Ghica Voda, cvartal 23, nr.cad.4802, S=250 mp; 7.teren - str. Grigore Ghica Voda, cvartal 23, parcela CAT.738/10/3/1, S=499 mp.

Anexa B: teren - str. Alba nr.4, cvartal 17, parcela CC.510, C.510/1, S=582 mp (teren curte + teren aferent cladire).

Anexa C: teren - sos. Nicolina colt cu str. Razoarelor, cvartal 67, parcelele CR.3521, CR.3523, DS.3528/2, DS.3528/4, S=375 mp.

Anexa D: teren - str. Elena Doamna, nr.25, cvartal 16, parcela CC.511 -partial, S=330mp.

Anexa E: teren - str. Cucu, nr.50-52, cvartal 29, parcelele CC.931/4,

CC.931/5, CC.935/3, S=753 mp.

Anexa F: teren - str.Moldovei colt cu str. Cometa, cvartal 30, parcela

A.836, S=836 mp.

Anexa G: 1.teren - bld. Chimiei, cvartal 9, parcela CAT.1985, S=1010 mp. 2.teren -bld. Chimiei, cvartal 9, parcela CAT.2016/3, CR.2016/1, CR.2016/4, S=319 mp.

Anexa H: 1.teren - str. Cicoarei - movila de pamant, cvartal 4, parcela CAT.248, S=1000 mp: 2. teren - str. Cicoarei - movila de pamant, cvartal 4, parcela

CAT.246, CAT.248, S=7500 mp.

Anexa I: teren - str. Rufeni,Tarla 31,CAT 1711, S=1102 mp.

Anexa J: l.teren - str. Adunați - str.George Emil Palade, CAT 1185/1/1, CAT 1188/1/2, S= 5570 mp.; 2. Teren - str. George Emil Palade, cvartal 36,

CAT.1188/1/3, S= 225 mp; 3.teren - str. George Emil Palade, cvartal 36, CAT.1188/1/4, S= 400 mp.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Directia de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 86 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 86 din 28 februarie 2018