Hotărârea nr. 85/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017 și anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017 și anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr.

93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 8 martie 2006, republicată;

Având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 577/28.12.2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 154/24.04.2017 privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017 și anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 15701 din 14.02.2018,

întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere procesul - verbal de stabilire a duratei normale de funcționare pentru mijloace fixe nr. 14754/12.02.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017 cu bunurile din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.    (1) Se aprobă completarea Anexei 4, - Bunuri utilizate de

Operator în executarea Contractului, din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A., cu bunurile din Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces-verbal semnat de către reprezentanți ai Municipiului Iași în calitate de Autoritate Contractantă și reprezentanți ai Societății Companiei de Transport Public Iași S.A. în

calitate de operator și încheierea unui act adițional la contractul nr. 93289/16.09.2016.

Art. 3. Celelalte prevederi din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016 rămân neschimbate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Juridice; Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția de Evidența Patrimoniu Public și Privat; Direcția Juridică; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 85 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

MUNICIPIUL IAȘI


Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 85/28.02.2018

Bunuri ce completeaza inventarul domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 154/2017

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea bunului

Element de

identificare (șasiu)

Anul dobandirii

Valoare de inventar la 18.10.2017

Nr. inventar

Situatia juridica actuala

1

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU

tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000107

2018

915.990,95

4173

Domeniul Public al Municipiului Iași

2

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000108

2018

915.990,95

4174

Domeniul Public al Municipiului Iași

3

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000109

2018

915.990,95

4175

Domeniul Public al Municipiului Iași

4

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000110

2018

915.990,95

4176

Domeniul Public al Municipiului Iași

5

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU

tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000111

2018

915.990,95

4177

Domeniul Public al Municipiului Iași

6

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000112

2018

915.990,95

4178

Domeniul Public al Municipiului Iași

7

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000113

2018

915.990,95

4179

Domeniul Public al Municipiului Iași

8

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000114

2018

915.990,95

4180

Domeniul Public al Municipiului Iași

9

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU

tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000115

2018

915.990,95

4181

Domeniul Public al Municipiului Iași

10

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000117

2018

915.990,95

4182

Domeniul Public al Municipiului Iași

11

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000116

2018

915.990,95

4183

Domeniul Public al Municipiului Iași

12

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000119

2018

915.990,95

4184

Domeniul Public al Municipiului Iași

13

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000121

2018

915.990,95

4185

Domeniul Public al Municipiului Iași

14

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000123

2018

915.990,95

4186

Domeniul Public al Municipiului Iași

15

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000125

2018

915.990,95

4187

Domeniul Public al Municipiului Iași

16

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000127

2018

915.990,95

4188

Domeniul Public al Municipiului Iași

17

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000128

2018

915.990,95

4189

Domeniul Public al Municipiului Iași

19

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000130

2018

915.990,95

4191

Domeniul Public al Municipiului Iași

19

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000130

2018

915.990,95

4191

Domeniul Public al Municipiului Iași

20

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000131

2018

915.990,95

4192

Domeniul Public al Municipiului Iași

21

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000132

2018

915.990,95

4193

Domeniul Public al Municipiului Iași

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

MUNICIPIUL IAȘI

Anexa 2 la nr. H.CL. Nr. 85 / 28.02.2018

4.1.1 Bunuri de retur concesionate.

A. Mijoace fixe - domeniul public al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod

clasificare

Denumirea bunului

Numar

identificare șasiu

Valoare

mijloc fix (lei)

1

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000092

915.990,95

2

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000096

915.990,95

3

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000097

915.990,95

4

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000098

915.990,95

5

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000099

915.990,95

6

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000100

915.990,95

7

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000101

915.990,95

8

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000102

915.990,95

9

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000103

915.990,95

10

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000104

915.990,95

11

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000105

915.990,95

12

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000106

915.990,95

13

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000107

915.990,95

14

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000108

915.990,95

15

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000109

915.990,95

16

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000110

915.990,95

17

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000111

915.990,95

18

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000112

915.990,95

19

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000113

915.990,95

20

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000114

915.990,95

21

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000115

915.990,95

22

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000117

915.990,95

23

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000116

915.990,95

24

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000119

915.990,95

25

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000121

915.990,95

26

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000123

915.990,95

27

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000125

915.990,95

28

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000127

915.990,95

29

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000128

915.990,95

30

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000129

915.990,95

31

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000130

915.990,95

32

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000131

915.990,95

33

2.3.2.1.3.1

Autobuz marca ISUZU tip CITYPORT

NNAM0BHLB02000132

915.990,95

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

2