Hotărârea nr. 84/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 4,62 mp din Iaşi, Strada Costache Negri, nr.43, bl. T1, parter aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi, având nr. cadastral 19609, înscris în cartea funciară 78092 specială Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 4,62 mp din Iași, Strada Costache Negri, nr.43, bl. T1, parter aparținând domeniului privat al Municipiului Iași, având nr. cadastral 19609, înscris în cartea funciară 78092

specială Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16098/14.02.2018 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Adresa nr. 91288/18.09.2017 prin care Doamna Brânzan Angela și Dnl. Brânzan Răzvan Constantin, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, str. Costache Negri, nr.43, bl. T1, parter, județul Iași, având nr. cadastral 19609, înscris în cartea funciară nr. 78092 specială, în suprafață de 4,62 mp, pentru care a fost încheiat contractul de concesiune nr. 31/26.06.2008;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 31 din 26.06.2008 ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr.126444/19.12.2017 întocmit de S.C. Real Estate Value S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal nr. 115056/17.11.2017 al Comisiei de

analiză a solicitărilor de cumpărare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea

Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția 2597/12.07.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului situat în Iași, strada Costache Negri, nr. 43, având nr. cadastral 19609, înscris în cartea funciară 78092 apecială Iași, în suprafată de 4,62 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iași, însușit prin HCL 153/24.04.2017.

Art. 2. Se însușește raportul de evaluare nr. 126444/19.12.2017, efectuat de S.C. Real Estate Value S.R.L., pentru terenul situat în Iași, strada Costache Negri, nr. 43, având nr. cadastral 19609, înscris în cartea funciară 78092 specială Iași, în suprafată de 4,62 mp, care stabilește prețul de 480,50 euro/mp, respectiv de 2.220 euro pentru întreaga suprafață de 4,62 mp, echivalentul a 10.270 lei.

Art. 3. Comisia de vânzare constituită potrivit HCL nr. 222 din 23 iunie 2017 va vinde prin negociere directă cu proprietarul construcției, terenul în suprafață de 4,62 mp din Iași, strada Costache Negri, nr. 43, având nr. cadastral 19609, înscris în cartea funciară 78092 specială Iași, la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) și g) din Legea 227/2015, privind codul fiscal.

Art. 4. Proprietarul construcției edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administrației publice locale.

Art. 5. În situația în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitații publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numită la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art. 6. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art. 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare/cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și Finante Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri ; Domnului BRÂNZAN RĂZVAN CONSTANTIN și Doamnei BRÂNZAN ANGELA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Exploatare Patrimoniu; Direcția Generala Economică și Finante Publice Locale; Comisia de vânzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 84 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 84 din 28 februarie 2018