Hotărârea nr. 83/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în cota de 39,10 mp aferent porticului din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 8, având nr. cadastral 2151 înscris în cartea funciară 123822 Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzarii directe a terenului în cota de 39,10 mp aferent

porticului din Iași, Aleea Nicolina, nr. 8, având nr. cadastral 2151 înscris în cartea funciară 123822 Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16678/15.02.2018 întocmită de

către DEP;

Având în vedere Adresa nr. 126254/16.12.2016 prin care ONOFREI NICULINA, domiciliata in Iasi, Bulevardul Nicolae Iorga, nr.49, sc.A, et.1, ap.5, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, strada Aleea Nicolina, nr. 8, având nr. cadastral 2151, inscris in cartea funciara nr. 123822, în suprafată de 39,10 mp ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 124852/14.12.2017 întocmit de S.C. Real Estate Value SRL.;

Având în vedere Procesul Verbal nr. 19650/16.02.2017 al Comisiei de analiză a solicitărilor de cumparare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția nr. 1047/27.07.2016;

Având în vedere Autorizatia de construire nr. 54 din 11 februarie 1992 emisa pe numele Doamnei Onofrei Niculina;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 153/2017, privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi-Anexa 1.1-pozitia 161 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea directa a terenului situat în Iași, Aleea Nicolina, nr. 8, având nr. cadastral 2151, inscris in cartea funciara nr. 123822, aferent porticului în cota de 39,10 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, însușit prin HCL 153/24.04.2017-Anexa 1.1-pozitia 161.

Art. 2. Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Real Estate Value S.R.L., pentru terenul situat în Iași, Aleea Nicolina, nr. 8, având nr. cadastral 2151, inscris in cartea funciara nr. 123822, aferent porticului în cota de 39,10 mp, care stabileste prețul de 124,55 euro/mp, respectiv de 4.870 euro pentru întreaga suprafață de 39,10 mp, echivalentul a 22.681 lei(valoare euro la 13.02.2018=4,6572 lei).

Art. 3. Comisia de vanzare constituita potrivit HCL nr. 222 din 23 iunie 2017, va vinde prin negociere directa cu proprietarul constructiei, terenul in suprafața de 39,10 mp din Iași, Aleea Nicolina, nr. 8, având nr. cadastral 2151, inscris in cartea funciara nr. 123822, în suprafată de 39,10 mp, la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, pct.(2), alin f) și g) din Legea 227/2015, privind codul fiscal.

Art. 4. Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art. 5. În situatia în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art. 6. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art. 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și Finante Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri ; Doamnei ONOFREI NICULINA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Exploatare Patrimoniu; Direcția Generala Economică și Finante Publice Locale; Comisia de vânzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 83 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 83 din 28 februarie 2018