Hotărârea nr. 82/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 46 mp din Iaşi, Espalanada Oancea, fara numar, având nr. cadastral 157302 înscris în cartea funciară 157302 Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului în suprafață de 46 mp din Iași, Espalanada Oancea, fara numar, având nr. cadastral 157302 înscris în cartea funciară 157302 Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Amendamentul formulat, inregistrat sub nr. 20333 din 26.02.2018, aprobat in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei de Consiliul Local in sensul ca se introduce un nou articol, dupa art. 1, care va avea urmatorul continut:

“Art. 2. (1) Constructorul de buna credința a terenului ce face obiectul vanzarii beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului aferent constructiei.

(2) Proprietarul constructiei este notificat in termen de 15 zile asupra hotararii consiliului local si isi poate exprima optiunea de cumparare in termen de 15 zile de la primirea notificarii.”

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14141/09.02.2018 întocmită de

către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Adresa nr. 114448/11.11.2016 si adresa 9392/30.01.2017 prin care SC CESA SRL, cu sediul in Iasi, strada Han Tatar , nr.4, bloc 360, A, et.3, ap.9, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J22/2479/01.10.1992 si Cod Unic de înregistrare 3204854, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, Esplanada Oancea, fara numar, având nr. cadastral 157302, inscris in cartea funciara nr. 157302, în suprafată de 46 mp, pentru care a fost incheiat contractul de superficie nr. 96952/03.11.2014 ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr.82661/22.08.2017 întocmit de S.C. Real Estate Value SRL;

Având în vedere Procesul verbal nr. 19650/16.02.2017 al Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția1047/27.07.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea prin licitatie publica a terenului situat în Iași, Esplanada Oancea, fara numar, având nr. cadastral 157302, inscris in cartea funciara nr. 157302, în suprafată de 46 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, însușit prin HCL 260/30.09.2014 si H.C.L. nr.153/2016 - Anexa 1- pozitia -1043 (conform Anexei 1).

Art. 2. (1) Constructorul de buna credinta a terenului ce face obiectul vanzarii beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului aferent constructiei.

(2) Proprietarul constructiei este notificat in termen de 15 zile asupra hotararii consiliului local si isi poate exprima optiunea de cumparare in termen de 15 zile de la primirea notificarii.

Art. 3. Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Real Estate Value SRL, pentru terenul situat în Iași, Esplanada Oancea, fara numar, având nr. cadastral 157302, inscris in cartea funciara nr. 157302, în suprafată de 46 mp, care stabileste prețul de 470 lei /mp , respectiv 4.720 euro adica echivalentul a 21.982 lei pentru întreaga suprafață de 46 mp,la care se va adăuga T.V.A (valoare euro la 13.02.2018=4,6572 lei) .

Art. 4. Se aprobă caietul de sarcini conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și Finante Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri ; SC CESA SRL ; si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Exploatare Patrimoniu; Direcția Generala Economică și Finante Publice Locale; Comisia de vânzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 82 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 2 la H.C.L. nr. 28.02.2018

CAIET DE SARCINI

privind vănzarea prin licitație publică a terenului în suprafață 46 mp situat in Iași, Espalanada Oancea , fara numar, având nr. cadastral 157302, înscris în cartea funciară 157302 Iași

I.1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI

   Vânzarea se efectuează prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru terenul în

suprafață de 46 mp situat in Iasi, Esplanada Oancea, fara numar, avand numar

cadastral 157302, inscris in cartea funciara 157302, aflat în domeniul privat al Municipiului Iași, identificat în planul de situație anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

•    Organizarea licitației se va efectua în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

•    Nu sunt admise la licitație persoane fizice sau juridice, care au datorii către bugetul local, persoanele juridice care se află în reorganizare judiciară sau faliment.

I.2. ELEMENTE DE PREȚ. GARANȚII. TAXE.

•    Prețul de pornire la licitației pentru teren este de 22.000 lei, la care se adaugă T.V.A..

•    Pasul de strigare va fi de 500 lei.

•    Prețul de adjudecare va fi mai mare decât prețul de pornire cu minim 3 pași.

•    Garanția de participare la licitație, care se achită anticipat, va fi de 3.000 lei.

•    Garanția se depune în lei, la casieria unitatii sau prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru vânzare teren situat în Iași, Esplanada Oancea, fara numar, avand numar cadastral 157302, inscris in cartea funciara 157302.

•    Ofertanților necâștigători li se restituie garanția in termen de 10 zile lucrătoare de la desemnarea ofertantului câștigător in urma unei cereri de restituire.

•    Garanția de participare la licitație se pierde in următoarele situații:

•    a) dacă ofertantul nu se prezintă la licitație;

•    b) in cazul ofertantului câștigător dacă acesta nu se prezintă in termen de 15 de zile calendaristice de la data semnării procesului verbal de licitație, în vederea achitării contravalorii terenului.

•    Garanția depusă de ofertantul câștigător se reține de vânzător constituind avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

•    Taxa de participare este de 100 lei.

•    Prețul caietului de sarcini: 36 lei.

II. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANȚI II.1. DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE

1) Pentru persoanele juridice:

- Cererea de participare, in care se va stipula in clar adresa unde doreste sa i se transmita corespondenta;

-    Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie.

-    Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

-    Certificatul de înmatriculare al ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul central și local, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală, eliberate de organe fiscale competente, eligibile la data organizării licitației;

-    cazierul fiscal al societății eliberat de Direcția Județeană a Finanțelor Publice pe raza căreia își are sediul ofertantul, in care sa nu fie inregistrate mentiuni/sanctiuni;

-    Dovada existentei intr-un cont bancar a cel putin jumatate din suma de pornire la licitatie;

-    Declarație pe propria răspundere că nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciară;

-    Împuternicire pentru reprezentantul societății, dacă nu este reprezentantul legal al acestuia;

-    Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație, în cazul participantilor necastigatori;

-    Pentru societățile nou înființate să prezinte că au în cont disponibilul necesar achiziționării bunului

2) Pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate:

-    Cerere de participare in care se va stipula in clar adresa unde doreste sa i se transmita corespondenta;

-    Copie de pe actul de identitate;

-    Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie;

-    Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

-    Dovada existentei intr-un cont bancar a cel putin jumatate din suma de pornire la licitatie;

-    Dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul central și local, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală, eliberate de organe fiscale competente, eligibile la data organizării licitației;

-    Împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

-    Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație, în cazul participantilor necastigatori;

II.    2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

•    Documentele și cererea de participare se depun la registratura DEP , din soseaua

Nationala nr. 43, până cel târziu în data de......., ora........

•    Deschiderea licitației are loc în data de ..........., ora ...... la sediul Primăriei

Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11.

III.    DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

3.1 În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru obiectul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

3.2.Înainte de începerea licitației, documentele depuse vor fi verificate de către membrii comisiei, urmând ca aceștia să consemneze în scris despre cele constatate.

3.3. Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

3.4.    Licitația are loc dacă sunt înscriși minim doi participanți și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație.

3.5.    Fiecare ofertant va participa la licitație pentru obiectul prevăzut în cererea de înscriere, prezentând actul de identitate și eventualele procuri în cazul mandatarilor.

3.6. Președintele comisiei, după parcurgere documentelor depuse, dă citire listei participanților, declară dacă ofertanții au fost admiși sau respinși acest fapt consemnându-se în procesul verbal și constată dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile legale pentru desfășurarea licitației.

3.7 În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea licitației (min 2 participanți admiși) se trece la licitația propriu-zisă, prin strigare, începând de la prețul indicat de organizator. Adjudecarea se va face după ce au fost parcurși minim 3 (trei) pași peste prețul de pornire.

3.8. Strigările se vor repeta de trei ori, iar între două strigări se va acorda un interval de aproximativ două minute. Strigările se vor face de către președintele comisiei, adjudecarea făcîndu-se în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare.

3.9. Licitația are loc dacă există minim doi participanți admiși. În situația în care se prezintă un singur participant, se consemnează acest fapt în procesul verbal, licitația urmând a fi reluată în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă la cea de a doua licitație se va prezenta un singur ofertant, care a fost prezent și la prima licitatie, atunci se adjudecă în favoarea acestuia la un preț care nu poate fi mai mic decât prețul de pornire la licitatie.

3.10.    Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei și de ofertantul care a adjudecat bunul licitat, urmând a se achita prețul integral în termen de 15 zile calendaristice dupa care se va încheia contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitației și o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitației.

3.11.    Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine nulitatea adjudecării, cu urmatoarele consecinte : suma achitată cu titlu

de garanție de participare de catre acesta nu se va restitui iar acesta va achita catre bugetul local un sfert din suma adjudecata, cu titlu de daune, in termen de 15 zile lucratoare de la data expirarii termenului in care avea obligatia semnarii contractului. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru terenul în cauză.

IV. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Cumpărătorul va achita prețul integral, în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării procesului verbal de licitație.

V. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

•    unul din documentele prezentate de către ofertanți nu corespund prevederilor din documentele licitației,

•    se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale,

•    în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație, cu votul a 2/3 din numărul membrilor, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior până la semnarea contractului de vânzare cumpărare, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

V. LITIGII

•    Litigiile de orice fel sunt de competența instanței judecătorești competente din raza teritorială a vânzătorului.

VI.    DISPOZIȚII FINALE

•    Caștigătorul licitației va suporta costurile generate de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare in formă autentică.

VII.    DOCUMENTE ANEXĂ

Documentele anexate prezentei documentații sunt:

-    Planul de încadrare în zonă

-    Planul de situatie

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

7 / 7 la H.C.L. nr. 82 din 28 februarie 2018