Hotărârea nr. 81/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe catre Societatea Comerciala Mestesugareasca de Grad I Prestatiunea (Iasi), a terenului în cota indiviza de 10,88 mp, situat in Iasi, Soseaua Nicolina, nr.31, având nr. cadastral 122892 si înscris în cartea funciară 122892 Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzarii directe catre Societatea Comerciala Mestesugareasca de Grad I Prestatiunea (Iasi), a terenului în cota indiviza de 10,88 mp, situat in Iasi, Soseaua Nicolina, nr.31, având nr. cadastral 122892 si înscris în cartea funciară

122892 Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8433/26.01.2018 întocmită de către Directia Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere Adresa nr. 119906/25.12.2016 prin care Societatea Comerciala Mestesugareasca de Grad I Prestatiunea (Iasi), cu sediul in Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.8, avand CUI 1963289, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. C 22/50/2005 si reprezentata prin administrator Cretu Adriana solicită cumpărarea terenului situat în Iași, Soseaua Nicolina, nr. 31, având nr. cadastral 122892, inscris in cartea funciara nr. 122892, în suprafată de 10,88 mp ;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 25 din 23.02.2007 incheiat intre Societatea Comerciala Mestesugareasca de Grad I Prestatiunea (Iasi) si Municipiul Iasi ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 52011/17.05.2017 întocmit de S.C. Diaconu si Asociatii SRL.;

Având în vedere Procesul Verbal nr. 19650/16.02.2017 al Comisiei de

analiză a solicitărilor de cumparare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului

Iași, constituită prin Dispoziția nr. 1047/27.07.2016;

Având în vedere Autorizatia de construire nr.1217 din 16 iulie 2007;

Având în vedere H.C.L. nr. 153/2017, privind insusirea inventarului

domeniului privat al Municipiului Iasi - Anexa 4.1- pozitia 253 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea directa a terenului situat în Iași, Șoseaua

Nicolina, nr. 31, având nr. cadastral 122892, inscris in cartea funciara nr. 122892, în cota indiviza de 10,88 mp din suprafata totala a imobilului de la nr. cadastral 122892-C1-U41, suprafata de teren ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, însușit prin HCL 153/24.04.2017-Anexa 4.1-pozitia 253.

Art. 2. Se însușește raportul de evaluare, intocmit de S.C. Diaconu si

Asociatii SRL. în baza contractului de servicii de evaluare bunuri imobile nr. 47877/05.05.2016, încheiat cu Municipiului Iași, pentru terenul situat în Iași, Soseaua Nicolina, nr. 31, având nr. cadastral 122892, inscris in cartea funciara nr. 122892, în cota indiviza de 10,88 mp, care stabileste prețul de 113,30 euro/mp, respectiv de 1.233 euro pentru întreaga suprafață de 10,88 mp, echivalentul a 5.742 lei(valoare euro la 13.02.2018=4,6572 lei).

Art. 3. Comisia de vanzare constituita potrivit HCL nr. 222 din 23 iunie

2017, va vinde prin negociere directa cu proprietarul constructiei, terenul in suprafața de 10,88 mp din Iași, Soseaua Nicolina, nr. 31, având nr. cadastral 122892, inscris in cartea funciara nr. 122892, la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292,

pct.(2), alin f) și g) din Legea 227/2015, privind codul fiscal.

Art. 4. Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art. 5. În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art. 6. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art. 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și Finante Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri ; Societatii Comerciale Mestesugareasca de Grad I Prestatiunea (Iasi) si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Exploatare Patrimoniu; Direcția Generala Economică și Finante Publice Locale; Comisia de vânzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 81 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 81 din 28 februarie 2018