Hotărârea nr. 79/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 305/28.07.2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 305/28.07.2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere adresa Comunei Miroslava nr.24319/04.08.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi cu numarul 78556/07.08.2017, prin care s-a solicitat modificarea si completarea Acordului de asociere intre Municipiul Iasi si Comuna Miroslava privind implementarea proiectului ”Modernizare sos. Iasi - Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava”, aprobat prin H.C.L. nr. 305/28.07.2017;

Avand in vedere referatul de specialitate inregistrat sub numarul 4777 din 16.01.2018, intocmit de catre Directia Tehnica si Servicii Comunitare;

Avand in vedere dispozitiile art. 44 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Anexei 1 din H.C.L. nr.305/28.07.2017, cu Anexa nr. I care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba modificarea articolului 2 din H.C.L. nr.305/28.07.2017, care va avea urmatorul continut: ”Se aproba efectuarea operatiunilor necesare implementarii obiectivului de investitie ”Modernizare sos. Iasi - Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava” si alocarea fondurilor necesare pentru suportarea cheltuielilor aferente executiei lucrarilor, corespunzator suprafetelor de teren afectate proiectului, detinute in proprietate de catre fiecare autoritate administrativ teritoriala.”.

Art. 3. Se aproba modificarea articolului 3 din H.C.L. nr.305/28.07.2017, care va avea urmatorul continut: „Atribuirea contractului de executie a lucrarilor se va realiza prin procedura prevazuta de lege, in conformitate cu dispozitiile art.4, alin.1 litera c din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, a art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, de catre Municipiul Iasi”.

Art. 4 .Se aproba completarea articolului 4 din H.C.L. nr.305/28.07.2017 cu un nou aliniat, care va avea urmatorul cuprins:”Se mandateaza Primarul Municipiului Iasi sa semneze toate documentele necesare, in numele si pentru asociere.” .

Art. 5. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.305/28.07.2017 raman

neschimbate.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; autoritatilor executive ale U.A.T. Municipiul Iasi si U.A.T. Comuna Miroslava, Directiei Tehnice si Servicii Comunitare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de autoritatile executive ale U.A.T. Municipiul Iasi si U.A.T. Comuna Miroslava, prin compartimentele de specialitate.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 79 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 79/28.02.2018

privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.305/28.07.2017

ACORD DE ASOCIERE intre Municipiul Iasi si Comuna Miroslava Nr. ___________/ ___________

1. Preambul

În baza Legii 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile

si completările ulterioare, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.C.L. nr.305/28.07.2017, H.C.L. nr.    /

2018,

Avand in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu

modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

Partile,

Municipiul Iași, cu sediul în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, 700064, telefon 0232/267582, fax 0232/211200, Cod Fiscal 4541580, Cont RO ........................., deschis la Trezoreria Iasi, reprezentat prin Primarul Municipiului Iasi,

Mihai CHIRICA,

si

Comuna Miroslava cu sediul în sat/comuna Miroslava, strada Constantin Langa

nr.93, Cod Fiscal 4540461, telefon 0232/295680, Cont RO .............................., deschis

la Trezoreria Iasi, reprezentata prin Primarul Comunei Miroslava, Dan NIȚĂ,

Au convenit încheierea unui Acord de asociere in vedere implementarii obiectivului de investitie ”Modernizare sos. Iasi - Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava”.

2. Obiectul acordului

Obiectul acordului il reprezinta sustinerea de catre parti a actiunilor si activitatilor necesare implementarii in bune conditii si la termen a obiectivului de investitie ”Modernizare sos. Iasi - Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava”.

3. Obligatiile partilor:

Municipiul Iasi:

(1) Sa initieze demersurile pentru implementarea proiectului modernizare sos. Iasi -Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava;

(2) Sa initieze demersurile si sa deruleze procedurile pentru atribuirea contractului de executie a lucrarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice;

(3) Reprezentantul legal al Municipiului Iasi va semna toate documentele necesare in numele si pentru asociere, inclusiv contractul de executie a lucrarilor cu ofertantul desemnat castigator in urma procedurilor de achizitie;

(4) Participa prin reprezentantii sai la supravegherea lucrarilor de executie;

(5) Asigura prin reprezentantii sai decontarea lucrarilor executate;

(6) Asigura creditele bugetare necesare achizitiei publice a lucrarilor de executie a

obiectivului de investitie ”Modernizare sos. Iasi - Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava”, corespunzator cu suprafata de teren afectata proiectului, detinuta in proprietate, precum si a altor cheltuieli specifice asociate acestui obiectiv de investitie (taxe ISC, Casa Sociala a constructorului, avize, etc) sau a altor cheltuieli suplimentare care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului de lucrari si care pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor;

(7) Receptioneaza documentatiile tehnice;

(8) Preda Comunei Miroslava un exemplar original din documentatia tehnica;

(9) Efectueaza receptia lucrarilor executate;

(10)La finalizarea lucrarilor de executie va prelua obligatiile de administrare a tronsonului de drum aflat pe raza sa teritoriala;

(11)Toate obligatiile Municipiului Iasi sunt limitate la tronsonul de drum aflat pe raza sa administrativ-teritoriala.

Comuna Miroslava:

(1) Asigura creditele bugetare necesare achizitiei publice a lucrarilor de executie a obiectivului de investitie ”Modernizare sos. Iasi - Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava”, corespunzator cu suprafata de teren afectata proiectului, detinuta in proprietate;

(2) Transfera din bugetul propriu catre Municipiul Iasi, contravaloarea lucrarilor de executie, precum si a altor cheltuieli specifice asociate acestui obiectiv de investitie (taxe ISC, Casa Sociala a constructorului, avize, etc) sau a altor cheltuieli suplimentare care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului de lucrari si care pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor;

(3)    Participa prin reprezentantii sai la supravegherea lucrarilor de executie;

(4)    Participa prin reprezentantii sai desemnati la receptia lucrarilor executate;

(5) La finalizarea lucrarilor de executie va prelua obligatiile de administrare a tronsonului de drum aflat pe raza sa teritoriala;

(6) Toate obligatiile Comunei Miroslava sunt limitate la tronsonul de drum

aflat pe raza sa teritorial - administrativa.

4. Durata acordului:

(1)    Durata prezentului acord de asociere este de 20 luni, cu posibilitatea de prelungire in situatia prelungirii perioadei de implementare a proiectului.

(2)    Acordul intra in vigoare la data semnarii de catre cele doua parti si inceteaza odata cu realizarea si preluarea obiectivului de investitii, respectiv la data procesului verbal de admitere a receptiei la terminarea lucrarilor si stingerii oricarei obligatii generate de prezentul acord de asociere.

5. Raspunderea partilor:

(1) Partile isi asuma intreaga raspundere privind realizarea acordului de asociere, corespunzator cu obligatiile care revin fiecarei parti.

(2) Partile isi asuma responsabilitatea in fata tertilor, inclusiv raspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate in limita derularii prezentului acord.

(3) Partea care renunta in tot sau in parte la realizarea obiectivului de investitie este obligata la acoperirea prejudiciilor produse celeilalte parti,

(4) Prezenta asociere va produce efecte juridice exclusiv in scopul realizarii obiectivului de investitie ”Modernizare sos. Iasi - Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava” si nu va fi utilizat de niciuna dintre parti in alt scop/context/proiect/litigiu.

6. Forta majora:

(1) Forta majora, asa cum este definita prin lege, apara de raspundere partea care o invoca in termen.

(2) Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul acord, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

(3) Forta majora trebuie anuntata in scris in termen de 5 zile de la data aparitiei ei, iar la disparitia fortei majore, tot in termen de 5 zile trebuie transmisa o notificare scrisa.

7.    Solutionarea litigiilor:

(1) Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prezentului acord.

(2) Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

8.    Incetarea Acordului de Asociere:

Acordul de Asociere inceteaza:

(1) Prin finalizarea obiectivului de investitii ”Modernizare sos. Iasi - Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava”. Obiectivul de investitii se considera finalizat numai dupa receptia finala a lucrarilor de construire.

(2) Prin reziliere de drept invocata de una dintre parti in caz de neindeplinire sau indeplinire defectuoasa a obligatiilor asumate de cealalta parte.

(3) Prin denuntarea unilaterala de catre una dintre parti in cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii acordului. Partea care denunta acordul trebuie sa notifice in scris acest lucru, celeilalte parti.

(4) Prin acordul scris al partilor.

9. Dispozitii finale:

(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

(3) Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau email cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

(4) Lucrarile de interventie si de reparatii ulterioare la obiectivul de investitie ”Modernizare sos. Iasi - Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava” vor fi suportate de fiecare unitate administrativ-teritoriala, in limita proprietatii detinute si neconformitatile aparute.

(5) Prezentul Acord de Asociere se va completa ulterior printr-un act aditional in care se va detalia mecanismul de derulare al investitiei din punct de vedere financiar.

Prezentul acord a fost încheiat astazi _____________ în 2 (doua) exemplare

originale, cate unul pentru fiecare parte.

ASOCIAT,    ASOCIAT,

U.A.T. MUNICIPIUL IASI    U.A.T. COMUNA MIROSLAVA

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

8 / 8 la H.C.L. nr. 79 din 28 februarie 2018