Hotărârea nr. 78/2018

HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iaşi şi Unitatea Militară 01175, Brigada 15 Mecanizata Podu Înalt Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iași și Unitatea Militară 01175, Brigada 15 Mecanizata Podu Înalt Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 13388 /08.02.2018 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere prevederile articolului 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69 /28.04.2000, legea Educației Fizice și Sportului actualizată;

Având în vedere Adresa nr. A-411/17.01.2018 înaintată de Unitatea Militară 01175, Brigada 15 Mecanizata Podu Înalt Iași către Primăria Municipiului Iași, privind propunerea de încheiere a unui protocol de colaborare;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 232/30.05.2007 care aprobă utilizarea gratuită a Stadionului Emil Alexandrescu de către elevii Liceului cu Program Sportiv Iași și sportivii acreditați la Clubul Politehnica Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 410/2016, anexa nr.10.7 privind taxele locale, unde se specifică utilizarea temporară a stadioanelor din Municipiul Iași de către structurile sportive care sunt finanțate prin Fundația Sportului Ieșean în mod gratuit;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iași și Unitatea Militară 01175, Brigada 15 Mecanizata Podu Înalt Iași, privind accesul gratuit a personalului militar din UM 01175 în incinta Stadionului Emil Alexandrescu din Iași, cu scopul de a organiza activități sportive pe pista de atletism.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice; Servicului Relații Comunitare și Politici Publice; Biroului Relații cu Societatea Civilă; Direcției Evidență Patrimoniul Public și Privat; Unității Militare 01175, Brigada 15 Mecanizata Podu Înalt Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Juridică, Servicul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția Evidență Patrimoniul Public și Privat, Unitatea Militară 01175 Brigada 15 Mecanizata Podu Înalt Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Florentin Traian Ciobotaru Consilier local,

Nr. 78 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 78 din 28 februarie 2018