Hotărârea nr. 77/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiții „Reabilitare acces Primăria Municipiului Iași” și principalilor indicatori tehnico – economici


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivului de investiții „Reabilitare acces Primăria

Municipiului Iași” și principalilor indicatori tehnico - economici

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 16989 /16.02.2018 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare acces Primăria Municipiului Iași”.

Art. 2. Se aprobă principalii indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiție (Anexa nr.1).

Art. 3. Se aprobă cheltuielile pentru obiectivul de investiție „Reabilitare acces Primăria Municipiului Iași”, în cuantum de 658281,95 lei inclusiv T.V.A.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Direcției Implementare SIDU; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare ; Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 77 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 77/28.02.2018

privind aprobarea proiectului „Reabilitare acces Primăria Municipiului Iași” și a

principalilor indicatori tehnico - economici

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1.    Valoarea conform devizului general al investiției „Reabilitare acces Primăria Municipiului Iași” este:

658281,95 lei, inclusiv T.V.A.

2.    Durata de realizare - 6 de luni

3.    Capacități (în unități fizice și valorice)

În urma lucrărilor de reabilitare și consolidare se vor obține următorii indici:

Suprafață căi de acces = 1345,00 mp

Suprafață trotuare = 134,00 mp

Înălțime parter = 4,85 m

Lungime borduri = 96 ml

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 77 din 28 februarie 2018