Hotărârea nr. 76/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Comuna Țuțora – Județul Iași a unui număr de 30 bucăți dale beton scoase din uz


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii fără plată către Comuna Țuțora - Județul Iași a unui număr de 30 bucăți dale beton scoase din uz

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere adresa nr. 710/07.02.2018 a Primăriei Comunei Țuțora, înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 16229/15.02.2018 prin care se solicită alocarea unui număr de 30 bucăți dale de beton care au fost folosite la linii de tramvai;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 16481 din 15.02.2018 întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 -pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată către Comuna Țuțora - Județul Iași a unui număr de 30 bucăți dale de beton cu șină înglobată scoase din uz având dimensiunile (5,5 x 1,59 x 0,2) m.

Art. 2. Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentați ai Municipiului Iași în calitate de proprietar, Compania de Transport Public Iași S.A. în calitate de custode și Primariei Comunei Țuțora - Județul Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Companiei de Transport Public Iași S.A.; Primăriei Comunei Țuțora - Județul Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Compania de Transport Public Iași S.A.; Primăria Comunei Țuțora - Județul Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 76 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 76 din 28 februarie 2018