Hotărârea nr. 75/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional la Contractul de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr. 90979/05.12.2007, cu indicatorii de performanță necesari atingerii țintelor proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Iași”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adițional la Contractul de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr. 90979/05.12.2007, cu indicatorii de performanță necesari atingerii țintelor proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1319 din 08.01.2018 întocmită de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare republicată;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 239/2002 privind înființarea Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 491/2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Salubris S.A, prin contract de concesiune;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.150/2012 privind prelungirea Contractului de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr.90979/05.12.2007;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 200/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.166/2017 privind integrarea UAT-Municipiul Iași în Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea actului adițional la Contractul de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași, nr. 90979/05.12.2007, cu indicatorii de performanță necesari atingerii țintelor proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Iași”, prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data încheierii actului adițional la Contractul de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași, nr. 90979/05.12.2007, încetează aplicabilitatea indicatorilor de performanță aprobați prin H.C.L. 125/2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiul Iasi, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional menționat la Art.1.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; S.C. SALUBRIS S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; S.C. SALUBRIS S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 75 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. Nr. 75 /28.02.2018

ACT ADIȚIONAL nr.    din    2018

la Contractul de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr. 90979/05.12.2007

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL IAȘI reprezentant prin PRIMAR MIHAI CHIRICA, în calitate de Concedent

și

)

Societatea SALUBRIS S.A. - operator de servicii publice de salubrizare, cu sediul în Iași Șos. Națională nr. 43, telefon /fax 0232-266463, număr de înregistrare J22-836/2002, cod fiscal/cod unic de înregistrare RO 14816433, cont nr.RO85TREZ4065069XXX000955 deschis la Trezoreria Iași, reprezentată prin ing. ION APOSTOL, având funcția de DIRECTOR GENERAL, în calitate de Concesionar,

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza prevederilor Legii 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.150/06.07.2012 privind prelungirea Contractului de concesiune prin încredintare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr. 90979/05.12.2017.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.166/24.04.2017 privind integrarea UAT - Municipiul Iași în Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Iași

Părțile convin completarea Contractului de concesiune prin încredintare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr. 90979/05.12.2007, astfel:

ART.1.

La CAPITOLUL VIII: Cantitatea și calitatea serviciilor, indicatori de

9    '

performanță se completează cu Anexa - Indicatori de performanță și monitorizare aferenți activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și similare precum și ai activității de depozitare a deșeurilor municipale și similare.

ART.2.

La data încheierii actului adițional la Contractul de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași, nr. 90979/05.12.2007, încetează aplicabilitatea indicatorilor de performanță aprobați prin H.C.L. 125/2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiul Iași, precum și orice alte dispozitii contrare.

ART.3.

Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

ART.4.

Prezentul act adițional a fost întocmit în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte, astăzi..................și intră în vigoare la data semnării de către

ambele părți.

Președinte de Ședință Florentin Traian Ciobotaru

4 / 4 la H.C.L. nr. 75 din 28 februarie 2018