Hotărârea nr. 74/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea contractului de concesiune privind activități de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea contractului de concesiune privind activități de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.12896 din 07.02.2018 întocmită de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere Documentul de Poziție privind modul de implementare al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași” și actele adiționale nr. 1 și 2 la Documentul de Poziție”;

Având în vedere Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților modificată prin Legea nr. 99/2014 republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiune de servicii;

Având în vedere Contractul de Finanțare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași” nr. 69/30.05.2017, încheiat între Consiliul Județean Iași și MDRAPFE;

Având în vedere Adresa de înaintare spre aprobare a documentațiilor de atribuire transmisă de către A.D.I.S. Iași nr. 58/31.01.2018.

Având în vedere necesitatea aprobării documentației de atribuire a Contractelor de delegare prin concesiune a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modalitatea de organizare, funcționare și realizare a următoarelor activități componente ale serviciului de salubrizare la nivelul UAT Municipiul Iași, sub forma gestiunii delegate:

a)    operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeuri similare.

b)    sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.

c)    organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor.

d) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare

Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă documentația de atribuire a contractului de concesiune privind delegarea activității de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași ce conține documentele ce sunt cuprinse în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv:

•    Strategia de contractare pentru contractul de delegare a gestiunii activității de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași;

•    Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași;

•    Fișa de date a concesiunii;

•    Formulare;

•    Contract de delegare a gestiunii activității de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași.

Art. 4. Se mandatează d-nul Dumitru TOMORUG Director Direcția Implementare S.I.D.U și d-nul Mihail MANCIU Șef Serv. Promovare și Monitorizare Calitate Mediu, reprezentanți UAT Municipiul Iași, ca în numele și pentru UAT Municipiul Iași, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași documentațiile menționate la art. 2 și art. 3 așa cum sunt ele prevăzute în anexa 1 și anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași, pentru:

a)    publicarea anunțurilor de participare aferente procedurilor de atribuire a contractului prevăzut la art. 2;

b)    publicarea documentațiilor de atribuire împreună cu documentele suport aferente contractului prevăzut la art. 2, efectuarea oricărui act necesar derulării

procedurii de atribuire: elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor documentațiilor de atribuire și a documentelor aferente solicitate de ANAP/alte instituții cu atribuții în acest sens, efectuarea modificărilor și a completărilor documentațiilor de atribuire și a documentelor aferente în conformitate cu schimbările legislative, evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor, întocmirea dosarului de concesiune, elaborarea rapoartelor și a oricăror documente din cadrul procedurii de licitație.

Art. 6. Se mandatează Președintele A.D.I.S. Iași să semneze, în numele și pe seama UAT Municipiul Iași, contractul de delegare de gestiune prin concesiune privind delegarea activității de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare; Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 74 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

4 / 4 la H.C.L. nr. 74 din 28 februarie 2018