Hotărârea nr. 73/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iaşi, revizuit


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului

de management integrat al deșeurilor în județul Iași, revizuit

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5822 din 18.01.2018 întocmită de către Direcția Generală Tehnică și Investiții, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 200/15 iulie 2016, privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 166 din 24.04.2017 privind aprobarea Integrării UAT- Municipiul Iași în “Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Iași” SMID;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, republicată;

Având în vedere Documentul de poziție privind modul de implementare al Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Iași;

Având în vedere Statutul și Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași;

Având în vedere Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași, revizut,care face parte din prezenta hotarare.

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 200/15 iulie 2016, privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași, își încetează valabilitatea.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare; Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 73 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 73 din 28 februarie 2018