Hotărârea nr. 72/2018

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Normativelor de Cheltuieli proprii potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 actualizată


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Normativelor de Cheltuieli proprii potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 actualizată

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.15138/13.02.2018 cu Anexa nr. 1: Normativul de cheltuieli proprii potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 actualizată;

Având în vedere prevederile art.1, alin. 2 și 5 din O.G. nr.80/2001 - privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 80/2001 - privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995 privind nivel diurne, plafon cazare, drepturi și obligații deplasări în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Normativul de cheltuieli proprii potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 actualizată, conform Anexa 1: Normativul de cheltuieli proprii potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 actualizată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Biroului Diaspora, Serviciului de Dezvoltare a Capacitatii Administrative, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Biroului Evenimente Publice, Serviciului Relații Internaționale, Serviciului Corp Control Primar, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Directiei Arhitectura si Urbanism, Directiei Evidenta Patrimoniu Public, Directiei Fond Locativ, Directiei Exploatare Patrimoniu, Direcției Juridice, S.C. Servicii Publice Iași SA, S.C. Salubris SA, S.C. Citadin S.A., RATP, Poliției Locale Iași, Direcției de Asistență Comunitară Iași, Ateneului Tătărași, Direcției Relații Publice și Transparență Decizională, Biroului Democrație Participativă Locală și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Biroul Diaspora, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Biroul Evenimente Publice, Serviciul Relații Internaționale, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Directia Evidenta Patrimoniu Public, Directia Fond Locativ, Directia Exploatare Patrimoniu, Direcția Juridică, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, RATP,

Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Ateneul Tătărași, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, Biroul Democrație Participativă Locală.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Florentin Traian Ciobotaru Consilier local,

Nr. 72 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L nr. 72 din 28.02.2018 privind aprobarea Normativelor de cheltuieli

proprii potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 actualizată

Nr.

crt.

Denumire

cheltuieli

Limita maxima

I.

Acțiuni de protocol

1.Organizarea de

mese oficiale și cocktail-uri oferite de Primarul Municipiului Iași

a) Mese oficiale

60 lei/persoană

b) Cocktail-uri

12,5 lei/persoană

2. Invitarea în țară de către Primarul Municipiului Iași a unor delegații pe cheltuiala părții române

a) Cheltuieli zilnice

de masă

75 lei/persoană/zi

3.Alte cheltuieli:

a) Cafea, apă minerală și plată, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau a ședințelor

6,5

lei/persoană/zi

b) Cadouri

225 lei/delegație

4. Cheltuieli pentru însoțitori

a) Însoțitorii delegaților străini

75 lei/persoană/zi

III.

Cheltuielile

privind

deplasările

externe

1.Diurnă țări UE

35 euro/zi

2. Diurnă țări din afara UE

Conform HG 518/1995

3.Plafon maximal de

cazări țări UE

150 Euro/ noapte

4.Valori la cazări în țări din afara UE

Conform H.G. 518/1995

*Normativele de cheltuieli din anexa 1 rămân neschimbate până la modificarea tarifelor sau a

legislației în vigoare.

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

5 / 5 la H.C.L. nr. 72 din 28 februarie 2018