Hotărârea nr. 71/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii Anexei 2 – Program de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 93289 din 16.09.2016, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Anexei 2 - Program de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin

concesiune în Municipiul Iași nr. 93289 din 16.09.2016, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 2952 din 16.02.2018, întocmit de către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Ordinul Autoritatii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 263/2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

Având în vedere Ordinul Autoritatii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92 din 19 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local;

Având în vedere Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 93289 din 16.09.2016, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea Anexei 2 - Program de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 93289 din 16.09.2016, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A., conform anexei A care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. (1) Se aprobă încheirea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași, nr.

93289 din 16.09.2016 care să prevadă actualizarea Anexei 2 - Program de transport conform anexei A din art. 1.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze în numele și pentru Municipiul Iași actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289 din 16.09.2016.

Art. 3. Celelalte prevederi din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016 rămân neschimbate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnica și Servicii Comunitare; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. .

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    ConTrasemneaza penTru IegaIîTaTe,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

ConsiIier IocaI,

Nr. 71 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0

MUNICIPIUL IAȘI

Anexa A la HCL nr. 71 / 28.02. 2018

Anexa 2 - Program de Transport

Anexa 2.1 Programul de transport

Programul anual de transport

Linia

Km. planificați

Tramvai

5.060.216

Autobuz

9.237.230

Microbuz

119.364

Total Km planificați

14.416.810

Anexa 2.1.1 - Program de Transport pentru rețeaua de tramvaie

LINIA

NR.

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

zilele 1-5 ( 6,7)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6,7)

5-9

9-13

13-17

17-23

S

D

Prima

Ultima

1

Copou- Podu

Ros - Tatarasi -Copou

1710

10

6

10

6

6

6

5,06

22,02

3

Dancu - Tatarasi

- Gara

2052

12

7

12

7

7

7

4,42

22,30

6

Dacia - Gara -

Tg.Cucu

1368

8

5

8

5

5

5

4,42

22,15

7

Canta-Tg.Cucu -

Baza 3 - Tutora

1026

6

4

6

4

4

4

5,00

22,15

8

Copou -

T.Vladimirescu -

Baza 3

1026

6

4

6

4

4

4

5,27

22,08

9

Tehnopolis -Podu Ros -Copou

2800

14

10

14

10

10

10

5,09

22,15

11

Dacia -Baza 3 -Tatarasi Nord

2052

12

8

12

8

8

8

4,24

22,10

13

Copou - Tatarasi

- Podu Ros -Copou

1710

10

6

10

6

6

6

5,11

22,12

Anexa 2.1.2 - Program de Transport pentru rețeaua de autobuze

LINIA

NR.

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A

CURSELOR: zilele 1-5 ( 6,7)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6,7)

5-9

9-13

13-17

17-23

S

D

Prima

Ultima

5

Tutora - Baza 3 -

Dacia

760

8

5

8

5

5

5

4,50

22,05

19

Canta - Frigorifer -

C.U.G.I

665

7

7

7

7

6

6

5,10

22,10

20

Metro - Targu Cucu -

Tatarasi Sud

760

8

8

8

8

6

6

5,10

22,12

23

Podu Ros - Sos.

Voinesti - Complex

Sun City

190

2

2

2

2

2

2

5,15

22,00

27

Tatarasi Nord -

Frigorifer - C.U.G. I -Tehnopolis

665

7

7

7

7

6

6

5,00

22,00

28

Dacia - Piata ACB -

Triumf

1140

12

8

12

8

8

7

5,05

22,07

29

Tomesti - Tutora

Baza 3 - Podu Ros

570

6

6

6

6

6

6

5,00

22,00

30

Canta - Pod de

Piatra - Bucium

950

10

8

10

8

6

6

5,00

22,10

30b

Canta - Pod de

Piatra - Bucium -Carrefour ERA

950

30

30

30

30

30

30

5,10

22,30

36

Dacia - Piata M.

Eminescu - Breazu

760

8

6

8

6

6

6

5,00

21,50

41

Blocuri Ciurea -Piata Eminescu

760

8

6

8

6

6

6

5,00

22,30

42

C.U.G.I -

T.Vladimirescu -

760

8

5

8

5

4

4

5,20

22,00

Copou

43

C.U.G.I -

T.Vladimirescu -Pacurari

760

8

7

8

7

7

7

5,00

22,15

43c

C.U.G. I -

T.Vladimirescu -Pacurari - Carrefour

ERA

760

30

30

30

30

30

30

8,35

22,30

44

Dacia - Piata A.C.B.-

MCB- Tehnopolis

665

7

7

7

7

6

6

5,10

22,05

46

Pacurari -

T.Vladimirescu -Bucium

760

8

6

8

6

4

4

5,05

22,12

47

Tatarasi Sud - Podu

Ros - Dacia

570

6

6

6

6

6

6

5,05

22,00

50

Gara - Piata Unirii -

Aeroport

95

1

1

1

1

1

1

4,40

23,05

51

Gara Socola - Sala

Polivalenta

95

1

1

1

1

1

1

10,40

16,10

52

Piata ACB - Copou

570

6

4

6

4

4

4

5,05

21,50

Anexa 2.1.3 - Program de Transport pentru rețeaua de microbuze

LINIA

NR.

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

zilele 1-5 ( 6,7)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6,7)

5-9

9-13

13-17

17-23

S

D

Prima

Ultima

18

Tatarasi Sud -str. Aurel Vlaicu-Aviatie

18

1

1

1

1

1

1

6,15

21,45

48

Tg.Cucu -

Ciric

18

1

1

1

1

1

1

6,45

21,45

49

Tg.Cucu -

Cimitirul Petru si Pavel-Cartierul Roua

18

1

1

1

1

1

1

7,00

21,30

Anexa 2.2 - Program de Circulație

Anexa 2.2.1 - Program de circulație tramvaie

Denumirea traseului: Rond Copou - Targu Cucu - Podu Roș - Baza 3 - Tătărași - Pădurii - Targu Cucu - Rond Copou

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00

23:00

Prima

Ultima

Dislocari Neprogra mate/ zi

Traseul nr.1

Lungimea

țraseului:

17,502

km/cursă

Dus

Rond Copou

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,06

22,02

Sțadion

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,08

22,04

G.Coșbuc

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,10

22,06

Triumf

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,11

22,07

Universițațe

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,13

22,09

P-ța

M.Eminescu

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,15

22,11

P-ța Unirii

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,17

22,13

Filarmonică

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,19

22,15

Tg.Cucu

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,21

22,17

Moldova Mall

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,24

22,20

Podu Roș

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,29

22,25

Țesătura

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,31

22,27

Moldoplasț

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,33

22,29

Baza 3

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,35

22,31

CFS

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,36

22,32

Tepro

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,37

22,33

Pod

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,40

22,36

Metalurgie

Tatărași S.

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,42

22,38

Flora

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,44

22,40

Dr.Savini

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,46

22,42

Ateneu

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,48

22,44

Pădurii

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,49

22,45

Tg.Cucu

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,51

22,47

Filarmonică

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,53

22,49

P-ța Unirii

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,55

22,51

P-ța

M.Eminescu

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,57

Universitate

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,59

Triumf

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

6,01

G.Coșbuc

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

6,02

Stadion

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

6,04

Rond Copou

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

6,06

Obs.

S-vagon simplu; C-vagon cuplu

Denumirea traseului: Rond Dancu - Tătărași - Targu Cucu - Gară

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Traseul

nr.3

Lungimea

traseului:

15,580

km/cursă

Dus

Rond

Dancu

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

4,42

22,55

Bl.Dancu

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

4,44

22,56

R.V. Dancu

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

4,46

22,57

Hotel

Basarabia

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

4,48

22,58

S.A.Phoenix

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

4,50

23,00

I.P.A.

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

4,52

23,01

Tătărași S.

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

4,55

23,03

Flora

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

4,57

23,05

Dr.Savini

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

4,59

23,07

Tătărași N.

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,01

23,09

Pădurii

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,02

23,10

Tg.Cucu

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,04

23,12

Filarmonică

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,06

23,14

P-ța Unirii

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,08

23,16

Voința

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,10

23,18

Strada

Bacinschi

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,11

23,19

Gară

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,12

23,20

S/C

DN:

Intors

Gară

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,12

P-ța Unirii

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,15

Filarmonică

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,17

Tg.Cucu

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,19

Pădurii

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,21

Tătărași

Nord

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,22

Dr.Savini

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,24

Flora

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,26

Tătărași

Sud

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,28

I.P.A.

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,31

S.A.Phoenix

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,33

Hotel

Basarabia

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,35

Rond vechi Dancu

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,37

Bl.Dancu

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,39

Rond

Dancu

2052

5-6

9-10

5-6

9-10

5,41

Obs.

S-vagon simplu; C-vagon cuplu

Denumirea traseului: Rond Dacia - Gară - Piata Unirii - Rond Targu Cucu

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Traseul

nr. 6

Lungimea

traseului:

13,00

km/cursă

Dus

Rond

Dacia

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

4,42

22,15

Columnei

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

4,43

22,16

Bicaz

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

4,45

22,18

Zimbru

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

4,47

22,20

Familial

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

4,50

22,23

Subpasaj

ACB

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

4,53

22,26

Gară

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

4,55

22,28

Complex

Billa

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

4,56

22,29

P-ța Unirii

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,01

22,34

Filarmonică

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,03

22,36

Tg.Cucu

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,05

22,38

S/C

DN:

Intors

Tg.Cucu

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,06

22,40

Filarmonică

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,08

22,42

P-ța Unirii

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,10

22,44

Sala Vointa

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,13

22,47

Complex

Billa

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,15

22,49

Gara

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,16

22,50

Subpasaj

ACB

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,18

22,52

Minerva

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,22

22,56

Zimbru

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,24

22,58

Bicaz

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,26

23,00

Columnei

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,28

23,02

Rond

Dacia

1368

6-7

8-9

6-7

8-9

5,29

23,03

Obs.

S-vagon simplu; C-vagon cuplu

Denumirea traseului: Rond Canta - Gară - Targu Cucu - Tudor Vladimirescu - Baza 3 - Tutora

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Traseul nr. 7

Lungimea

traseului:

20,890

km/cursă

Dus

Rond Canta

1026

9

13

9

13

5,00

22,15

Sg.Gr.Ioan

1026

9

13

9

13

5,03

22,18

Moara 1 Mai

1026

9

13

9

13

5,06

22,21

Bariera

Țigarete

1026

9

13

9

13

5,08

22,23

Gară

1026

9

13

9

13

5,10

22,25

P-ța Unirii

1026

9

13

9

13

5,14

22,29

Filarmonică

1026

9

13

9

13

5,16

22,31

Tg.Cucu

1026

9

13

9

13

5,18

22,33

Bucsinescu

1026

9

13

9

13

5,22

22,37

T.Vladimirescu

1026

9

13

9

13

5,25

22,40

Baumax

1026

9

13

9

13

5,28

22,43

Baza 3

1026

9

13

9

13

5,30

22,45

C.F.S.

1026

9

13

9

13

5,32

22,45

Piata ing. V.Sahleanu

1026

9

13

9

13

5,34

22,47

Fabrica de

Ulei

1026

9

13

9

13

5,36

22,48

Tehnoton

1026

9

13

9

13

5,37

22,49

Tutora

1026

9

13

9

16

5,40

22,50

S/C

DN:

întors

Tutora

9

13

9

13

5,40

22,15

Tehnoton

1026

9

13

9

13

5,37

22,18

Fabrica de

Ulei

1026

9

13

9

13

5,36

22,19

Piata ing. V.Sahleanu

1026

9

13

9

13

5,34

22,21

C.F.S.

1026

9

13

9

13

5,32

22,23

Baza 3

1026

9

13

9

13

5,31

22,22

Baumax

1026

9

13

9

13

5,33

22,24

Tudor

Vladimirescu

1026

9

13

9

13

5,36

22,27

Bucsinescu

1026

9

13

9

13

5,39

22,29

Tg.Cucu

1026

9

13

9

13

5,43

22,33

Filarmonica

1026

9

13

9

13

5,45

22,35

Piata Unirii

1026

9

13

9

13

5,47

22,37

Vointa

1026

9

13

9

13

5,50

22,35

Strada

Bacinschi

1026

9

13

9

13

5,52

22,36

Bariera

Tigarete

1026

9

13

9

13

5,53

22,37

Moara 1 Mai

1026

9

13

9

13

5,55

22,39

Sg. Gr. Ioan

1026

9

13

9

13

5,58

22,42

Rond Canta

1026

9

13

9

13

6,01

22,45

Obs.

S-vagon simplu; C-vagon cuplu

Denumirea traseului: Copou - Universitate - Pita Unirii - Targu Cucu - T. Vladimirescu - Baza 3 și retur

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Traseul nr. 8

Lungimea

traseului:

13,962

km/cursă

Dus

Rond Copou

1026

11

16

11

16

5,27

22,08

Stadion

1026

11

16

11

16

5,29

22,10

G.Coșbuc

1026

11

16

11

16

5,31

22,12

Triumf

1026

11

16

11

16

5,32

22,13

Universitate

1026

11

16

11

16

5,34

22,15

P-ța

M.Eminescu

1026

11

16

11

16

5,36

22,17

P-ța Unirii

1026

11

16

11

16

5,38

22,19

Filarmonică

1026

11

16

11

16

5,40

22,21

Tg.Cucu

1026

11

16

11

16

5,42

22,23

Bucsinescu

1026

11

16

11

16

5,46

22,27

Tudor

Vladimirescu

1026

11

16

11

16

5,49

22,30

Baumax

1026

11

16

11

16

5,52

22,33

Baza 3

1026

11

16

11

16

5,54

22,45

S/C

DN:

Intors

11

16

11

16

Baza 3

1026

11

16

11

16

5,27

22,10

Baumax

1026

11

16

11

16

5,29

22,12

Tudor

Vladimirescu

1026

11

16

11

16

5,32

22,15

Bucsinescu

1026

11

16

11

16

5,35

22,18

Tg.Cucu

1026

11

16

11

16

5,39

22,22

Filarmonica

1026

11

16

11

16

5,41

22,24

P-ta Unirii

1026

11

16

11

16

5,43

22,26

P-ta

M.Eminescu

1026

11

16

11

16

5,45

22,28

Universitate

1026

11

16

11

16

5,47

22,30

Triunf

1026

11

16

11

16

5,49

22,32

G.Cosbuc

1026

11

16

11

16

5,50

22,33

Stadion

1026

11

16

11

16

5,52

22,35

R.Copou

1026

11

16

11

16

5,54

22,37

Obs.

S-vagon simplu; C-vagon cuplu

Denumirea traseului: Copou - Universitate - Piața Unirii - Târgu Cucu - bd. A. Panu - Podu Roș -Tehnopolis și retur

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in

intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Traseul

nr. 9

Lungimea

traseului:

20,227

km/cursa

Dus

Rond

Copou

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,09

22,15

Stadion

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,11

22,17

G.Coșbuc

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,13

22,19

Triumf

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,14

22,20

Universitate

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,16

22,22

P-ța

M.Eminescu

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,18

22,24

P-ța Unirii

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,20

22,26

Filarmonică

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,22

22,28

Tg.Cucu

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,24

22,30

Moldova

Mall

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,27

22,33

Podu Ros

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,32

22,38

Pod

Nicolina

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,34

22,40

Tudor

Nicolae

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,36

22,42

Cug Vechi

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,38

22,44

Biserica

Inaltarea

Domnului

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,40

22,46

Tehnopolis

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,42

22,48

S/C

DN:

Intors

Rond

Tehnopolis

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,47

22,48

Biserica

Inaltarea

Domnului

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,49

22,50

Cug Vechi

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,51

22,52

Tudor

Nicolae

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,53

22,54

Pod

Nicolina

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,55

22,56

Podu Ros

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

5,57

22,58

Moldova

Mall

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

6,02

23,03

Tg.Cucu

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

6,05

23,06

Filarmonica

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

6,07

23,08

P-ta Unirii

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

6,09

23,10

P-ta

M.Eminescu

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

6,11

Universitate

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

6,13

Triunf

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

6,15

G.Cosbuc

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

6,16

Stadion

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

6,18

R.Copou

2800

5-6

7-8

5-6

7-8

6,20

Obs.

S-vagon simplu; C-vagon cuplu

Denumirea traseului: Rond Dacia - Podu de Piatră - Baza 3 - Rond Tătărași Nord

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Traseul nr. 11

Lungimea

traseului:

21,300

km/cursă

Dus

Rond Dacia

2052

6-7

10

6-7

10

4,24

22,10

Columnei

2052

6-7

10

6-7

10

4,25

22,11

Bicaz

2052

6-7

10

6-7

10

4,26

22,12

Zimbru

2052

6-7

10

6-7

10

4,28

22,14

Familial

2052

6-7

10

6-7

10

4,30

22,16

Podu de

Piatră

2052

6-7

10

6-7

10

4,33

22,19

Gara

Internațională

2052

6-7

10

6-7

10

4,35

22,21

Bazar

2052

6-7

10

6-7

10

4,36

22,22

P-ța Nicolina

2052

6-7

10

6-7

10

4,38

22,24

Țesătura

2052

6-7

10

6-7

10

4,40

22,26

Moldoplast

2052

6-7

10

6-7

10

4,42

22,28

Baza 3

2052

6-7

10

6-7

10

4,44

22,30

Tepro

2052

6-7

10

6-7

10

4,45

22,31

C.F.S. II

2052

6-7

10

6-7

10

4,47

22,33

Pod

Metalurgie

2052

6-7

10

6-7

10

4,49

22,35

Tătărași Sud

2052

6-7

10

6-7

10

4,51

22,37

Flora

2052

6-7

10

6-7

10

4,53

22,39

Dr.Savini

2052

6-7

10

6-7

10

4,55

22,41

Rond

Tătărași Nord

2052

6-7

10

6-7

10

4,57

22,43

S/C

DN:

Intors

Rond

Tătărași Nord

2052

6-7

10

6-7

10

5,00

22,45

Dr.Savini

2052

6-7

10

6-7

10

5,02

22,47

Flora

2052

6-7

10

6-7

10

5,04

22,49

Tătărași Sud

2052

6-7

10

6-7

10

5,06

22,51

Pod

Metalurgie

2052

6-7

10

6-7

10

5,08

22,53

C.F.S. II

2052

6-7

10

6-7

10

5,10

22,55

Tepro

2052

6-7

10

6-7

10

5,12

22,57

Baza 3

2052

6-7

10

6-7

10

5,13

22,58

Moldoplast

2052

6-7

10

6-7

10

5,15

23,00

Țesătura

2052

6-7

10

6-7

10

5,17

23,02

P-ța Nicolina

2052

6-7

10

6-7

10

5,20

23,04

Gara

Internațională

2052

6-7

10

6-7

10

5,24

23,07

Podu de

Piatră

2052

6-7

10

6-7

10

5,26

23,09

Minerva

2052

6-7

10

6-7

10

5,30

23,13

Zimbru

2052

6-7

10

6-7

10

5,32

23,15

Bicaz

2052

6-7

10

6-7

10

5,34

23,17

Columnei

2052

6-7

10

6-7

10

5,36

23,19

Rond Dacia

2052

6-7

10

6-7

10

5,37

23,20

Obs.

S-vagon simplu; C-vagon cuplu

Denumirea traseului: Rond Copou - Targu Cucu - Tătărași - Pod Metalurgie - Baza 3 - Podu Roș - Targu Cucu - Rond Copou

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Traseul

nr.13

Lungimea

traseului:

17,542

km/cursă

Dus

Rond

Copou

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,11

22,12

Stadion

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,13

22,14

G.Coșbuc

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,15

22,16

Triumf

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,16

22,17

Universitate

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,18

22,19

P-ța

M.Eminescu

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,20

22,21

P-ța Unirii

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,22

22,23

Filarmonică

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,24

22,25

Tg.Cucu

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,26

22,27

Pădurii

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,28

22,29

Tătărași

Nord

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,29

22,30

Dr.Savini

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,31

22,32

Flora

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,33

22,34

Tătărași

Nord

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,35

22,36

Pod

Metalurgie

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,37

22,38

CFS II

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,40

22,41

S/C

DN:

Intors

6-7

10-11

6-7

10-11

Tepro

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,41

22,42

Baza 3

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,42

22,43

Moldoplast

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,44

22,45

Țesătura

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,46

22,47

Podu Roș

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,48

22,49

Moldova

Mall

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,51

22,52

Tg.Cucu

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,54

22,55

Filarmonică

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,56

22,57

P-ța Unirii

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

5,58

22,59

P-ța

M.Eminescu

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

6,00

Universitate

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

6,02

Triumf

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

6,04

G.Coșbuc

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

6,05

Stadion

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

6,07

Rond

Copou

1710

6-7

10-11

6-7

10-11

6,07

Obs.

S-vagon simplu; C-vagon cuplu

Anexa 2.2.2 - Program de circulație autobuze

Denumirea traseului: Rond Dacia - Zimbru - Podu de Piatră - Podu Roș - Baza 3 - Rond Țuțora și retur

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Traseul

nr. 5

Lungimea

traseului:

19,625

km/cursă

Dus

Rond

Dacia

760

11-12

17-18

11-12

17-18

4,50

22,05

Columnei

760

11-12

17-18

11-12

17-18

4,51

22,06

Bicaz

760

11-12

17-18

11-12

17-18

4,53

22,08

Zimbru

760

11-12

17-18

11-12

17-18

4,55

22,10

Minerva

760

11-12

17-18

11-12

17-18

4,57

22,12

Familial

760

11-12

17-18

11-12

17-18

4,58

22,13

Podu de Piatră

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,01

22,16

Șos.

Natională

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,03

22,18

Podu

D.Cantemir

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,03

22,18

Podu Roș

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,07

22,22

Țesătura

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,09

22,24

Moldoplast

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,11

22,26

Baza 3

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,13

22,28

C.F.S.

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,14

22,29

Tepro

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,16

22,31

F-ca de

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,18

22,33

Ulei

Tehnoton

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,20

22,35

Rond

Țuțora

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,22

22,37

DN:

Intors

Rond

Țuțora

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,28

22,20

Tehnoton

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,30

22,22

F-ca de

Ulei

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,32

22,24

Tepro

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,34

22,26

C.F.S.

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,35

22,27

Baza 3

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,36

22,28

Moldoplast

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,38

22,30

Țesătura

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,40

22,32

Podu Roș

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,42

22,34

Podu

D.Cantemir

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,44

22,36

Șos.

Natională

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,46

22,38

Podu de Piatră

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,48

22,40

Minerva

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,53

22,45

Zimbru

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,55

22,47

Bicaz

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,57

22,49

Columnei

760

11-12

17-18

11-12

17-18

5,59

22,51

Rond

Dacia

760

11-12

17-18

11-12

17-18

6,00

22,52

Obs.

Denumirea traseului: Rond Canta-Gară-Podu Roș-Pasaj Bucium-Rond CUG I

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia

nr.19

Lungimea

traseului:

20,007

km/cursă

Dus

Rond Canta

665

10

10

10

10

5,10

22,10

Sg. Gr. Ioan

665

10

10

10

10

5,12

22,12

Moara 1

Mai

665

10

10

10

10

5,14

22,14

Octav

Bancila

665

10

10

10

10

5,16

22,16

Strada

Bacinschi

665

10

10

10

10

5,18

22,18

Gară

665

10

10

10

10

5,20

22,20

Subpasaj

ACB

665

10

10

10

10

5,21

22,21

Pod de

Piatră

665

10

10

10

10

5,23

22,23

Pd.Cantemir

665

10

10

10

10

5,25

22,25

Podu Roș

665

10

10

10

10

5,27

22,27

Casa

Sindicatelor

665

10

10

10

10

5,29

22,29

Frigorifer

665

10

10

10

10

5,31

22,31

Cămine

CUG

665

10

10

10

10

5,33

22,33

Depozite

665

10

10

10

10

5,34

22,34

Liceul CUG

665

10

10

10

10

5,36

22,36

Bl. Cetățuia

665

10

10

10

10

5,38

22,38

Bazar

665

10

10

10

10

5,40

22,40

Rond CUG I (SELGROS)

665

10

10

10

10

5,42

22,42

S/C

DN:

Intors

Rond CUG I (SELGROS)

665

10

10

10

10

5,43

22,10

Bazar

665

10

10

10

10

5,45

22,12

Bl. Cetățuia

665

10

10

10

10

5,46

22,13

Liceul CUG

665

10

10

10

10

5,48

22,15

Depozite

665

10

10

10

10

5,50

22,17

Cămine

CUG

665

10

10

10

10

5,51

22,18

Frigorifer

665

10

10

10

10

5,53

22,20

Casa

Sindicatelor

665

10

10

10

10

5,55

22,22

Podu Roș

665

10

10

10

10

5,57

22,24

Biserica

Lipovineasca

665

10

10

10

10

5,59

22,26

Pod

Cantemir

665

10

10

10

10

6,00

22,27

Pod de

Piatră

665

10

10

10

10

6,02

22,29

Subpasaj

ACB

665

10

10

10

10

6,04

22,31

Gară

665

10

10

10

10

6,05

22,32

Strada

Bacinschi

665

10

10

10

10

6,07

22,34

Octav

Bancila

665

10

10

10

10

6,09

22,36

Moara 1

Mai

665

10

10

10

10

6,11

22,38

Sg. Gr. Ioan

665

10

10

10

10

6,13

22,40

Rond Canta

665

10

10

10

10

6,15

22,42

Obs.

Denumirea traseului: Tatarasi Sud - Targu Cucu - Pacurari - Metro si retur

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

20

Lungimea

traseului:

32,040

km/cursă

Dus

Tatarasi Sud

760

11

13-14

11

13-14

5,00

22,10

Flora

760

11

13-14

11

13-14

5,02

22,12

Dr. Savini

760

11

13-14

11

13-14

5,04

22,14

Piata Chirila

760

11

13-14

11

13-14

5,06

22,16

Podul de Fier

760

11

13-14

11

13-14

5,08

22,18

Tg. Cucu

760

11

13-14

11

13-14

5,10

22,20

Bd.

Independentei

(Bucegi)

760

11

13-14

11

13-14

5,13

22,23

Piața

Independenței

760

11

13-14

11

13-14

5,14

22,24

Bl. Păcurari

760

11

13-14

11

13-14

5,16

22,26

Petru Poni

760

11

13-14

11

13-14

5,17

22,27

Moara 1 Mai

760

11

13-14

11

13-14

5,19

22,29

Cimitirul

Evreiesc

760

11

13-14

11

13-14

5,21

22,31

Peco OMV

760

11

13-14

11

13-14

5,22

22,32

Rond Păcurari

760

11

13-14

11

13-14

5,24

22,34

Popas

Păcurari

760

11

13-14

11

13-14

5,26

22,36

Complex Era

760

11

13-14

11

13-14

5,27

22,37

Praktiker

760

11

13-14

11

13-14

5,29

22,39

Depozit

Daewoo

760

11

13-14

11

13-14

5,31

22,41

Troiță

760

11

13-14

11

13-14

5,33

22,43

Antibiotice

760

11

13-14

11

13-14

5,35

22,45

Metro

760

11

13-14

11

13-14

5,37

22,47

DN:

Intors

Metro

760

11

13-14

11

13-14

5,00

22,30

Antibiotice

760

11

13-14

11

13-14

5,03

22,33

Troiță

760

11

13-14

11

13-14

5,04

22,34

Depozit

Daewoo

760

11

13-14

11

13-14

5,06

22,36

Complex Era

760

11

13-14

11

13-14

5,09

22,39

Praktiker

760

11

13-14

11

13-14

5,10

22,40

Politie

760

11

13-14

11

13-14

5,11

22,41

Popas

Păcurari

760

11

13-14

11

13-14

5,13

22,43

Rond Păcurari

760

11

13-14

11

13-14

5,14

22,44

Peco OMV

760

11

13-14

11

13-14

5,15

22,45

Cimitirul

Evreiesc

760

11

13-14

11

13-14

5,17

22,47

Moara 1 Mai

760

11

13-14

11

13-14

5,19

22,49

Petru Poni

760

11

13-14

11

13-14

5,20

22,50

Bl. Păcurari

760

11

13-14

11

13-14

5,22

22,52

Piața

Independenței

760

11

13-14

11

13-14

5,24

22,54

Tg. Cucu

760

11

13-14

11

13-14

5,27

22,57

Podul de Fier

760

11

13-14

11

13-14

5,30

23,00

B-dul. Tudor Vladimirescu

760

11

13-14

11

13-14

5,32

23,02

Lidl Tatarasi

760

11

13-14

11

13-14

5,34

23,04

Dr. Savini

760

11

13-14

11

13-14

5,35

23,05

Flora

760

11

13-14

11

13-14

5,36

23,06

Tatarasi Sud

760

11

13-14

11

13-14

5,37

23,07

Obs.

Denumirea traseului: Tătărași Nord - Baza 3 - Pasaj Bucium - Tehnopolis

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

27

Lungimea

traseului:

16,5

km/cursă

Dus

Tătărași

Nord

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,00

22,00

Dr. Savinii

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,02

22,02

Flora (Flux)

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,04

22,04

Tătărași Sud

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,06

22,06

Pod

Metalurgie

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,08

22,08

Tepro

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,11

22,11

CFS

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,12

22,12

Baza 3

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,14

22,14

Moldomobila

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,17

22,17

Pasaj

Bucium

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,20

22,20

Cămine

CUG

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,22

22,22

Depozite

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,23

22,23

Liceul CUG

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,25

22,25

Bl. Cetățuia

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,27

22,27

Bazar

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,29

22,29

CUG I

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,30

22,30

Biserica

Inăltarea

Domnului

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,33

22,33

Tehnopolis

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,35

22,35

DN:

întors

Tehnopolis

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,35

22,10

Biserica

Inăltarea

Domnului

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,37

22,12

CUG I

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,40

22,15

Bazar

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,42

22,17

Bl. Cetățuia

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,43

22,18

Liceul CUG

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,45

22,20

Depozite

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,47

22,22

Cămine

CUG

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,48

22,23

Pasaj

Bucium

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,50

22,25

Moldomobila

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,52

22,27

Baza 3

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,55

22,30

CFS

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,57

22,32

Tepro

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,58

22,33

Pod

Metalurgie

665

11-12

11-12

11-12

11-12

6,01

22,36

Tătărași Sud

665

11-12

11-12

11-12

11-12

6,03

22,38

Flora (Flux)

665

11-12

11-12

11-12

11-12

6,05

22,40

Dr. Savinii

665

11-12

11-12

11-12

11-12

6,07

22,42

Tătărași

Nord

665

11-12

11-12

11-12

11-12

6,10

22,45

Obs.

Denumirea traseului: Rond Dacia - Piața ACB - Podu Roș - Piata Mihai Eminescu - Triumf

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

28

Lungimea

traseului:

22,712

km/cursă

Dus

Rond Dacia

1140

6-7

10

6-7

10

5,05

22,07

Columnei

1140

6-7

10

6-7

10

5,06

22,08

Bicaz

1140

6-7

10

6-7

10

5,08

22,10

Zimbru

1140

6-7

10

6-7

10

5,10

22,12

Minerva

1140

6-7

10

6-7

10

5,12

22,14

Familial

1140

6-7

10

6-7

10

5,13

22,15

Piața ACB

1140

6-7

10

6-7

10

5,14

22,16

Mircea cel

Bătrân

1140

6-7

10

6-7

10

5,16

22,18

Policlinica

Recuperare

1140

6-7

10

6-7

10

5,18

22,20

Spital

Recuperare

1140

6-7

10

6-7

10

5,19

22,21

Gara

Internațională

1140

6-7

10

6-7

10

5,21

22,23

Pod Nicolina

1140

6-7

10

6-7

10

5,22

22,24

Podu Roș

1140

6-7

10

6-7

10

5,25

22,27

Sala

Sporturilor

1140

6-7

10

6-7

10

5,28

22,30

Moldova Mall

1140

6-7

10

6-7

10

5,30

22,32

Hotel Europa

1140

6-7

10

6-7

10

5,32

22,34

Tg. Cucu (Bucegi)

1140

6-7

10

6-7

10

5,34

22,36

P-ța

Independenței

1140

6-7

10

6-7

10

5,37

22,39

Universitate

1140

6-7

10

6-7

10

5,40

22,42

Triumf

1140

6-7

10

6-7

10

5,42

22,44

DN:

Intors

Triumf

1140

6-7

10

6-7

10

5,45

22,07

Universitate

1140

6-7

10

6-7

10

5,47

22,09

P-ța

Independenței

1140

6-7

10

6-7

10

5,50

22,12

Tg. Cucu (Bucegi)

1140

6-7

10

6-7

10

5,53

22,15

Hotel Europa

1140

6-7

10

6-7

10

5,55

22,17

Moldova Mall

1140

6-7

10

6-7

10

5,57

22,19

Sala

Sporturilor

1140

6-7

10

6-7

10

5,59

22,21

Podu Roș

1140

6-7

10

6-7

10

6,02

22,24

Pod Nicolina

1140

6-7

10

6-7

10

6,04

22,26

Gara

Internațională

1140

6-7

10

6-7

10

6,06

22,28

Spital

Recuperare

1140

6-7

10

6-7

10

6,08

22,30

Policlinica

Recuperare

1140

6-7

10

6-7

10

6,09

22,31

Mircea cel Bătrân

1140

6-7

10

6-7

10

6,11

22,33

Piața ACB

1140

6-7

10

6-7

10

6,13

22,35

Piata ACB 2

1140

6-7

10

6-7

10

6,14

22,36

Minerva

1140

6-7

10

6-7

10

6,16

22,38

Zimbru

1140

6-7

10

6-7

10

6,17

22,39

Bicaz

1140

6-7

10

6-7

10

6,19

22,41

Columnei

1140

6-7

10

6-7

10

6,21

22,43

Rond Dacia

1140

6-7

10

6-7

10

6,22

22,44

Obs.

Denumirea traseului: Podu Ros - Baza 3 - Calea Chisinăului - Tutora - Blocuri Tomești

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

29

Lungimea

traseului:

19,647

km/cursă

Dus

Podu Ros

570

10

10

10

10

5,00

22,00

Tesatura

570

10

10

10

10

5,02

22,02

Moldoplast

570

10

10

10

10

5,04

22,04

Baza 3

570

10

10

10

10

5,06

22,06

Mittal Steel

570

10

10

10

10

5,08

22,08

Calea Chisinaului (Agmus)

570

10

10

10

10

5,10

22,10

Calea Chisinaului (Tehnoton)

570

10

10

10

10

5,12

22,12

Calea Chisinaului

570

10

10

10

10

5,16

22,16

(Ceramica)

Șoseaua Iași -

Tomesti (IVV)

570

10

10

10

10

5,20

22,20

Blocuri Tomesti

570

10

10

10

10

5,24

22,24

Blocuri Tomesti

(capat traseu)

570

10

10

10

10

5,27

22,27

DN:

Intors

Blocuri Tomesti

(capat traseu)

570

10

10

10

10

5,30

22,00

Blocuri Tomesti

570

10

10

10

10

5,33

22,03

Soseaua Iasi -

Tomesti (IVV)

570

10

10

10

10

5,37

22,07

Calea Chisinaului

(Ceramica)

570

10

10

10

10

5,41

22,11

Calea Chisinaului

(Tehnoton)

570

10

10

10

10

5,45

22,15

Calea Chisinaului

(Agmus)

570

10

10

10

10

5,47

22,17

Mittal Stil

570

10

10

10

10

5,49

22,19

Baza 3

570

10

10

10

10

5,51

22,21

Moldomobila

570

10

10

10

10

5,53

22,23

Col.R.Cernatescu

570

10

10

10

10

5,55

22,25

Casa Sindicatelor

570

10

10

10

10

5,57

22,27

Podu Ros

570

10

10

10

10

5,59

22,29

Obs.

Denumirea traseului: Rond Canta - Gară - Pod de Piatră - Pasaj Bucium - Han Trei Sarmale -Rond Bucium si retur

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

30

Lungimea

traseului:

21,922

km/cursă

Dus

Rond Canta

950

8

10

8

10

5,00

22,20

Sg. Gr. Ioan

950

8

10

8

10

5,02

22,22

Moara 1 Mai

950

8

10

8

10

5,04

22,24

Bariera

Țigarete

950

8

10

8

10

5,06

22,26

Complex

Comercial

Billa

950

8

10

8

10

5,08

22,28

Gară

950

8

10

8

10

5,10

22,30

Subpasaj

ACB

950

8

10

8

10

5,12

22,32

Pod de Piatră

950

8

10

8

10

5,14

22,34

Gara

Internațională

950

8

10

8

10

5,16

22,36

Bazar

950

8

10

8

10

5,18

22,38

Piata Nicolina

950

8

10

8

10

5,20

22,40

Casa

Sindicatelor

950

8

10

8

10

5,22

22,42

Pasaj Bucium

950

8

10

8

10

5,24

22,44

Peco Bucium

950

8

10

8

10

5,26

22,46

Spital nr. 7

950

8

10

8

10

5,28

22,48

Centrofarm

950

8

10

8

10

5,29

22,49

Han Trei Sarmale

950

8

10

8

10

5,31

22,51

Șc.gen. nr. 2

950

8

10

8

10

5,33

22,53

Ploii fără soț

950

8

10

8

10

5,35

22,55

Rond Bucium

950

8

10

8

10

5,37

22,57

DN:

Intors

Rond Bucium

950

8

10

8

10

5,40

22,10

Ploii fără soț

950

8

10

8

10

5,42

22,12

Șc. gen. nr. 2

950

8

10

8

10

5,44

22,14

Han3Sarmale

950

8

10

8

10

5,46

22,16

Centrofarm

950

8

10

8

10

5,48

22,18

Spital nr. 7

950

8

10

8

10

5,49

22,19

Peco Bucium

950

8

10

8

10

5,51

22,21

Pasaj Bucium

950

8

10

8

10

5,53

22,23

Casa

Sindicatelor

950

8

10

8

10

5,55

22,25

Piata Nicolina

950

8

10

8

10

5,57

22,27

Bazar

950

8

10

8

10

5,59

22,29

Gara

Internațională

950

8

10

8

10

6,01

22,31

Pod de Piatră

950

8

10

8

10

6,03

22,33

Subpasaj

ACB

950

8

10

8

10

6,05

22,35

Gară

950

8

10

8

10

6,07

22,37

Complex

Comercial

Billa

950

8

10

8

10

6,09

22,39

Bariera

Țigarete

950

8

10

8

10

6,11

22,41

Moara 1 Mai

950

8

10

8

10

6,13

22,43

Sg. Gr. Ioan

950

8

10

8

10

6,15

22,45

Rond Canta

950

8

10

8

10

6,17

22,47

Obs.

Denumirea traseului: Carrefour ERA - Canta - Gară - Pod de Piatră - Pasaj Bucium - Han Trei Sarmale - Rond Bucium si retur

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

30b

Lungimea

traseului:

27,956

km/cursă

Dus

Carrefour

ERA

950

30

30

30

30

5,45

22,30

Praktiker

ERA

950

30

30

30

30

5,47

22,32

Rond Canta

950

30

30

30

30

5,50

22,35

Sg. Gr. Ioan

950

30

30

30

30

5,52

22,37

Moara 1 Mai

950

30

30

30

30

5,54

22,39

Bariera

Țigarete

950

30

30

30

30

5,56

22,41

Complex

Comercial

950

30

30

30

30

5,58

22,43

Billa

Gară

950

30

30

30

30

6,00

22,45

Subpasaj

ACB

950

30

30

30

30

6,02

22,47

Pod de Piatră

950

30

30

30

30

6,04

22,49

Gara

Internațională

950

30

30

30

30

6,06

22,51

Bazar

950

30

30

30

30

6,08

22,53

Piata Nicolina

950

30

30

30

30

6,10

22,55

Casa

Sindicatelor

950

30

30

30

30

6,12

22,57

Pasaj Bucium

950

30

30

30

30

6,14

22,59

Peco Bucium

950

30

30

30

30

6,17

23,02

Spital nr. 7

950

30

30

30

30

6,20

23,05

Centrofarm

950

30

30

30

30

6,24

23,07

Han Trei Sarmale

950

30

30

30

30

6,27

23,09

Șc.gen. nr. 2

950

30

30

30

30

6,31

23,12

Ploii fără soț

950

30

30

30

30

6,27

23,13

Rond Bucium

950

30

30

30

30

6,30

23,15

DN:

Intors

Rond Bucium

950

30

30

30

30

5,10

21,10

Ploii fără soț

950

30

30

30

30

5,12

21,12

Șc. gen. nr. 2

950

30

30

30

30

5,14

21,14

Han3Sarmale

950

30

30

30

30

5,16

21,16

Centrofarm

950

30

30

30

30

5,18

21,18

Spital nr. 7

950

30

30

30

30

5,19

21,19

Peco Bucium

950

30

30

30

30

5,21

21,21

Pasaj Bucium

950

30

30

30

30

5,23

21,23

Casa

Sindicatelor

950

30

30

30

30

5,25

21,25

Piata Nicolina

950

30

30

30

30

5,27

21,27

Bazar

950

30

30

30

30

5,29

21,29

Gara

Internațională

950

30

30

30

30

5,31

21,31

Pod de Piatră

950

30

30

30

30

5,33

21,33

Subpasaj

ACB

950

30

30

30

30

5,35

21,35

Gară

950

30

30

30

30

5,37

21,37

Complex

Comercial

Billa

950

30

30

30

30

5,39

21,39

Bariera

Țigarete

950

30

30

30

30

5,50

21,50

Moara 1 Mai

950

30

30

30

30

5,51

21,51

Sg. Gr. Ioan

950

30

30

30

30

5,52

22,52

Rond Canta

950

30

30

30

30

5,53

21,53

Carrefour

ERA

950

30

30

30

30

5,55

21,55

Obs.

Denumirea traseului: Rond Dacia - Gară - Piata Unirii /Piata Mihai Eminescu - Copou - Terasa Breazu

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

36

Lungimea

traseului:

22,989

km/cursă

Dus

Rond Dacia

950

8

10

8

10

5,00

21,50

Columnei

950

8

10

8

10

5,01

21,51

Bicaz

950

8

10

8

10

5,03

21,53

Zimbru

950

8

10

8

10

5,05

21,55

Minerva

950

8

10

8

10

5,07

21,57

Familial

950

8

10

8

10

5,08

21,58

Subpasaj ACB

950

8

10

8

10

5,11

22,01

Gara

950

8

10

8

10

5,13

22,03

Piata Unirii

950

8

10

8

10

5,15

22,05

Piata Indep.

950

8

10

8

10

5,19

22,09

Universitate

950

8

10

8

10

5,21

22,11

Triumf

950

8

10

8

10

5,23

22,13

G.Cosbuc

950

8

10

8

10

5,25

22,15

Stadion

950

8

10

8

10

5,27

22,17

Rond Copou

950

8

10

8

10

5,28

22,18

Strada Ursulea

950

8

10

8

10

5,29

22,19

XL World

950

8

10

8

10

5,30

22,20

Col.V.Adamachi

950

8

10

8

10

5,31

22,21

Col.Pedagogic

950

8

10

8

10

5,33

22,23

Seminar

Teologic

950

8

10

8

10

5,34

22,24

Statiune

Viticola

950

8

10

8

10

5,35

22,25

Aroma Viilor

950

8

10

8

10

5,36

22,26

Terasa Breazu

950

8

10

8

10

5,37

22,27

Intors

Terasa Breazu

950

8

10

8

10

5,37

22,00

Aroma Viilor

950

8

10

8

10

5,38

22,01

Statiune

Viticola

950

8

10

8

10

5,39

22,02

Seminar

Teologic

950

8

10

8

10

5,40

22,03

Col.Pedagogic

950

8

10

8

10

5,41

22,04

Col.V.Adamachi

950

8

10

8

10

5,43

22,06

XL World

950

8

10

8

10

5,44

22,07

Str.Ursulea

950

8

10

8

10

5,45

22,08

Rond Copou

950

8

10

8

10

5,46

22,09

Stadion

950

8

10

8

10

5,47

22,10

G.Cosbuc

950

8

10

8

10

5,49

22,12

Triunf

950

8

10

8

10

5,51

22,14

Universitate

950

8

10

8

10

5,53

22,16

Piata

M.Eminescu

950

8

10

8

10

5,56

22,19

Gara

950

8

10

8

10

6,00

22,23

Subpasaj ACB

950

8

10

8

10

6,02

22,25

Minerva

950

8

10

8

10

6,07

22,30

Zimbru

950

8

10

8

10

6,09

22,32

Bicaz

950

8

10

8

10

6,11

22,34

Columnei

950

8

10

8

10

6,13

22,36

Rond Dacia

950

8

10

8

10

6,14

22,37

Obs.

Denumirea traseului: Blocuri Ciurea - Tehnopolis - Podu Roș - Targu Cucu - Piata Mihai Eminescu

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

41

Lungimea

traseului:

21,361

km/cursă

Dus

Blocuri Ciurea

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,00

22,05

Șos. Iași -Vaslui (Sere)

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,02

22,07

Lunca

Cetatuii

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,04

22,09

Baza Nautica

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,06

22,11

Otelarie

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,08

22,13

Tehnopolis

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,10

22,15

Biserica

Înălțarea

Domnului

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,11

22,16

Rond CUG I

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,13

22,18

Tudor

Nicolaie

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,15

22,20

Pod Nicolina

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,17

22,22

Podu Roș

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,19

22,24

Sala

Sporturilor

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,22

22,27

Moldova Mall

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,24

22,29

Hotel Europa

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,26

22,31

Tg.

Cucu(Bucegi)

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,29

22,34

P-ța

Independenței

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,33

22,38

DN:

Intors

P-ța

Independenței

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,36

22,32

Tg. Cucu

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,39

22,35

Hotel Europa

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,41

22,37

Moldova Mall

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,43

22,39

Sala Sport.

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,45

22,41

Podu Roș

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,48

22,44

Pod Nicolina

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,50

22,46

T. Nicolaie

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,52

22,48

Rond CUG I

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,54

22,50

Biserica

Înălțarea

Domnului

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,56

22,52

Rond CUG II

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,57

22,53

Oțelărie

760

8-9

11-12

8-9

11-12

5,59

22,55

Horpaz

760

8-9

11-12

8-9

11-12

6,01

22,57

Lunca

Cetatuii

760

8-9

11-12

8-9

11-12

6,03

22,59

Șos. Iași -

Vaslui (Sere)

760

8-9

11-12

8-9

11-12

6,05

23,01

Blocuri Ciurea

760

8-9

11-12

8-9

11-12

6,07

23,03

Obs.

Denumirea traseului: Rond CUG I - Tudor Vladimirescu - Targu Cucu - Triumf- Rond Agronomie

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

42

Lungimea

traseului:

22,265

km/cursă

Dus

Rond CUG I (SELGROS)

760

10

16

10

16

5,20

22,00

Bazar

760

10

16

10

16

5,22

22,02

Bl. Cetățuia

760

10

16

10

16

5,24

22,04

Liceul CUG

760

10

16

10

16

5,26

22,06

Depozite

760

10

16

10

16

5,28

22,08

Cămine CUG

760

10

16

10

16

5,30

22,10

Pasaj Bucium

760

10

16

10

16

5,31

22,11

Casa

Sindicatelor

760

10

16

10

16

5,33

22,13

Țesătura

760

10

16

10

16

5,35

22,15

(Sinta)

Școala I.Ghica

760

10

16

10

16

5,36

22,16

Splai Bahlui

760

10

16

10

16

5,37

22,17

T.Vladimirescu

760

10

16

10

16

5,40

22,20

Bucsinescu

760

10

16

10

16

5,42

22,22

Elena Doana

760

10

16

10

16

5,43

22,23

Tg. Cucu

760

10

16

10

16

5,45

22,25

Independenței

760

10

16

10

16

5,48

22,28

Universitate

760

10

16

10

16

5,50

22,30

Triumf

760

10

16

10

16

5,52

22,32

George

Cosbuc

760

10

16

10

16

5,54

22,34

Stadion

760

10

16

10

16

5,56

22,36

Rond

Agronomie

760

10

16

10

16

5,57

22,37

DN:

Intors

Rond

Agronomie

760

10

16

10

16

5,58

22,00

Stadion

760

10

16

10

16

5,59

22,01

George

Cosbuc

760

10

16

10

16

6,01

22,03

Triumf

760

10

16

10

16

6,03

22,05

Universitate

760

10

16

10

16

6,05

22,07

Independenței

760

10

16

10

16

6,07

22,09

Tg. Cucu

760

10

16

10

16

6,10

22,12

Elena Doana

760

10

16

10

16

6,12

22,14

Bucsinescu

760

10

16

10

16

6,14

22,16

T.Vladimirescu

760

10

16

10

16

6,17

22,19

Splai Bahlui (RATP)

760

10

16

10

16

6,19

22,21

Școala I.

Ghica

760

10

16

10

16

6,20

22,22

Casa

Sindicatelor

760

10

16

10

16

6,22

22,24

Pasaj Bucium

760

10

16

10

16

6,24

22,26

Cămine CUG

760

10

16

10

16

6,25

22,27

Depozite

760

10

16

10

16

6,27

22,29

Liceul CUG

760

10

16

10

16

6,29

22,31

Bl. Cetățuia

760

10

16

10

16

6,31

22,33

Bazar

760

10

16

10

16

6,33

22,35

Rond CUG I (SELGROS)

760

10

16

10

16

6,35

22,37

Obs.

Denumirea traseului: Rond CUG I - Tudor Vladimirescu - Targu Cucu - Rond Păcurari

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

43

Dus

Rond

760

11

13-14

11

13-14

5,00

22,20

Lungimea

traseului:

23,910

km/cursă

Păcurari

Pacurari

760

11

13-14

11

13-14

5,01

22,21

Peco OMV

760

11

13-14

11

13-14

5,02

22,22

Cimitirul

Evreiesc

760

11

13-14

11

13-14

5,04

22,24

Moara 1 Mai

760

11

13-14

11

13-14

5,05

22,25

Petru Poni

760

11

13-14

11

13-14

5,07

22,27

Blocuri

Păcurari

760

11

13-14

11

13-14

5,09

22,29

Piața

Independenței

760

11

13-14

11

13-14

5,10

22,30

Tg. Cucu

760

11

13-14

11

13-14

5,13

22,33

Elena

Doamna

760

11

13-14

11

13-14

5,15

22,35

Bucșinescu

760

11

13-14

11

13-14

5,17

22,37

T.

Vladimirescu

760

11

13-14

11

13-14

5,20

22,40

Splai Bahlui

(RATP)

760

11

13-14

11

13-14

5,22

22,42

Sc.I.Ghica

760

11

13-14

11

13-14

5,23

22,43

Casa

Sindicatelor

760

11

13-14

11

13-14

5,25

22,45

Pasaj Bucium

760

11

13-14

11

13-14

5,27

22,47

Cămine CUG

760

11

13-14

11

13-14

5,29

22,49

Depozite

760

11

13-14

11

13-14

5,30

22,50

Liceul CUG

760

11

13-14

11

13-14

5,31

22,52

Bl. Cetățuia

760

11

13-14

11

13-14

5,32

22,54

Bazar

760

11

13-14

11

13-14

5,34

22,56

Rond CUG I

(SELGROS)

760

11

13-14

11

13-14

5,35

22,57

DN:

Intors

Rond CUG I (SELGROS)

760

11

13-14

11

13-14

5,43

22,15

Bazar

760

11

13-14

11

13-14

5,45

22,17

Bl. Cetățuia

760

11

13-14

11

13-14

5,46

22,18

Liceul CUG

760

11

13-14

11

13-14

5,48

22,20

Depozite

760

11

13-14

11

13-14

5,50

22,22

Cămine CUG

760

11

13-14

11

13-14

5,51

22,23

Pasaj Bucium

760

11

13-14

11

13-14

5,52

22,24

Casa

Sindicatelor

760

11

13-14

11

13-14

5,54

22,26

Policlinica Sf. Petru și Pavel

760

11

13-14

11

13-14

5,57

22,29

Sc.I.Ghica

760

11

13-14

11

13-14

5,58

22,30

Splai Bahlui

(RATP)

760

11

13-14

11

13-14

6,00

22,32

T.

Vladimirescu

760

11

13-14

11

13-14

6,03

22,35

Bucșinescu

760

11

13-14

11

13-14

6,05

22,37

Elena

Doamna

760

11

13-14

11

13-14

6,06

22,38

Tg. Cucu

760

11

13-14

11

13-14

6,08

22,40

Piața

Independenței

760

11

13-14

11

13-14

6,11

22,43

Blocuri

Păcurari

760

11

13-14

11

13-14

6,12

22,44

Petru Poni

760

11

13-14

11

13-14

6,14

22,46

Moara 1 Mai

760

11

13-14

11

13-14

6,15

22,47

Cimitirul

760

11

13-14

11

13-14

6,17

22,49

Evreiesc

Peco OMV

760

11

13-14

11

13-14

6,19

22,51

Rond

Păcurari

760

11

13-14

11

13-14

6,20

22,52

Obs.

Denumirea traseului: Rond CUG I - Tudor Vladimirescu - Targu Cucu - Păcurari - Carrefour ERA

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

43C

Lungimea

traseului:

29,223

km/cursă

Dus

Carrefour

ERA

760

30

30

30

30

9,30

22,30

Prakiker ERA

760

30

30

30

30

9,32

22,32

Popas

Pacurari

760

30

30

30

30

9,34

22,34

Pacurari

760

30

30

30

30

9,36

22,36

Peco OMV

760

30

30

30

30

9,38

22,38

Cimitirul

Evreiesc

760

30

30

30

30

9,40

22,40

Moara 1 Mai

760

30

30

30

30

9,42

22,42

Petru Poni

760

30

30

30

30

9,44

22,44

Blocuri

Păcurari

760

30

30

30

30

9,46

22,46

Piața

Independenței

760

30

30

30

30

9,48

22,48

Tg. Cucu

760

30

30

30

30

9,50

22,50

Elena

Doamna

760

30

30

30

30

9,52

22,52

Bucșinescu

760

30

30

30

30

9,54

22,54

T.

Vladimirescu

760

30

30

30

30

9,56

22,56

Splai Bahlui

(RATP)

760

30

30

30

30

9,58

22,58

Sc.I.Ghica

760

30

30

30

30

10,00

23,00

Casa

Sindicatelor

760

30

30

30

30

10,02

23,02

Pasaj Bucium

760

30

30

30

30

10,04

23,04

Cămine CUG

760

30

30

30

30

10,06

23,06

Depozite

760

30

30

30

30

10,08

23,08

Liceul CUG

760

30

30

30

30

10,10

23,10

Bl. Cetățuia

760

30

30

30

30

10,11

23,11

Bazar

760

30

30

30

30

10,13

23,13

Rond CUG I (SELGROS)

760

30

30

30

30

10,15

23,15

DN:

Intors

Rond CUG I (SELGROS)

760

30

30

30

30

8,35

21,40

Bazar

760

30

30

30

30

8,37

21,42

Bl. Cetățuia

760

30

30

30

30

8,39

21,44

Liceul CUG

760

30

30

30

30

8,41

21,46

Depozite

760

30

30

30

30

8,43

21,48

Cămine CUG

760

30

30

30

30

8,45

21,50

Pasaj Bucium

760

30

30

30

30

8,47

21,52

Casa

Sindicatelor

760

30

30

30

30

8,49

21,54

Policlinica Sf.

Petru și Pavel

760

30

30

30

30

8,51

21,56

Sc.I.Ghica

760

30

30

30

30

8,53

21,58

Splai Bahlui

(RATP)

760

30

30

30

30

8,55

22,00

T.

Vladimirescu

760

30

30

30

30

8,57

22,02

Bucșinescu

760

30

30

30

30

8,59

22,04

Elena

Doamna

760

30

30

30

30

9,01

22,06

Tg. Cucu

760

30

30

30

30

9,03

22,08

Piața

Independenței

760

30

30

30

30

9,05

22,10

Blocuri

Păcurari

760

30

30

30

30

9,08

22,12

Petru Poni

760

30

30

30

30

9,11

22,14

Moara 1 Mai

760

30

30

30

30

9,14

22,16

Cimitirul

Evreiesc

760

30

30

30

30

9,17

22,18

Peco OMV

760

30

30

30

30

9,20

22,20

Pacurari

30

30

30

30

9,23

22,23

Popas

Păcurari

760

30

30

30

30

9,25

22,25

Carrefour

ERA

760

30

30

30

30

9,30

22,30

Obs.

Denumirea traseului: Rond Dacia - P-ta A.C.B. - Gara Internațională - Tehnopolis

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

44

Lungimea

traseului:

15,2

km/cursă

Dus

Rond Dacia

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,10

22,05

Columnei

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,11

22,06

Bicaz

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,13

22,08

Zimbru

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,15

22,10

Minerva

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,17

22,12

Familial

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,18

22,13

Piața ACB

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,19

22,14

Mircea cel

Bătrân

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,21

22,16

Policlinica

Recuperare

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,23

22,18

Spital

Recuperare

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,24

22,19

Gara

Internațională

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,26

22,21

Pod Nicolina

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,27

22,22

Bariera

Nicolina

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,29

22,24

Frumoasa

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,31

22,26

Clopotari

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,33

22,28

CUG I

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,34

22,29

Biserica

Inăltarea

Domnului

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,36

22,31

Tehnopolis

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,37

22,32

DN:

Intors

Tehnopolis

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,37

22,05

Biserica

Inăltarea

Domnului

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,39

22,07

CUG I

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,42

22,10

Clopotari

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,43

22,11

Frumoasa

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,45

22,13

Bariera

Nicolina

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,47

22,15

Pod Nicolina

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,49

22,17

Gara

Internațională

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,51

22,19

Spital

Recuperare

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,53

22,21

Policlinica

Recuperare

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,54

22,22

Mircea cel Bătrân

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,56

22,24

Piața ACB

665

11-12

11-12

11-12

11-12

5,58

22,26

Pasarela

Gara

665

11-12

11-12

11-12

11-12

6,00

22,28

Pasaj Octav

Bancila

665

11-12

11-12

11-12

11-12

6,03

22,31

Piata Dacia

665

11-12

11-12

11-12

11-12

6,06

22,34

Rond Dacia    665    11-12    11-12    11-12    11-12    6,09    22,37

Obs.

Denumirea traseului: Rond Păcurari - Targu Cucu - T. Vladimirescu - Han Trei Sarmale - Bucium

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

46

Lungimea

traseului:

25,079

km/cursă

Dus

Capat

Păcurari

760

10

13

10

13

5,05

22,12

Rond Pacurari

760

10

13

10

13

5,06

22,13

Peco OMV

760

10

13

10

13

5,07

22,14

Cimitirul

Evreiesc

760

10

13

10

13

5,09

22,16

Moara 1 Mai

760

10

13

10

13

5,10

22,17

Petru Poni

760

10

13

10

13

5,12

22,19

Blocuri

Păcurari

760

10

13

10

13

5,14

22,21

Piața

Independenței

760

10

13

10

13

5,15

22,22

Tg. Cucu

760

10

13

10

13

5,18

22,25

Elena

Doamna

760

10

13

10

13

5,20

22,27

Bucșinescu

760

10

13

10

13

5,22

22,29

T. Vladimir.

760

10

13

10

13

5,25

22,32

Splai Bahlui (RATP)

760

10

13

10

13

5,27

22,34

Sc.I.Ghica

760

10

13

10

13

5,28

22,35

Casa

Sindicatelor

760

10

13

10

13

5,30

22,37

Pasaj Bucium

760

10

13

10

13

5,32

22,39

Peco Bucium

760

10

13

10

13

5,34

22,41

Spital nr. 7

760

10

13

10

13

5,35

22,42

Centrofarm

760

10

13

10

13

5,36

22,43

Șos. Bucium

(Han Trei Sarmale)

760

10

13

10

13

5,37

22,44

Sc.V.Micle

760

10

13

10

13

5,38

22,45

Plopii fara sot

760

10

13

10

13

5,40

22,47

Capat Bucium

760

10

13

10

13

5,42

22,49

DN:

Intors

Rond Bucium

760

10

13

10

13

5,45

22,05

Plopii fara sot

760

10

13

10

13

5,47

22,07

Sc.V.Micle

760

10

13

10

13

5,48

22,08

Șos. Bucium

(Han Trei Sarmale)

760

10

13

10

10

5,49

22,09

Centrofarm

760

10

13

10

13

5,50

22,10

Spital nr. 7

760

10

13

10

13

5,51

22,11

Peco Bucium

760

10

13

10

13

5,53

22,13

Pasaj Bucium

760

10

13

10

13

5,55

22,15

Casa

Sindicatelor

760

10

13

10

13

5,57

22,17

Policlinica Sf.

Petru și Pavel

760

10

13

10

13

5,59

22,19

Sc.I.Ghica

760

10

13

10

13

6,00

22,20

Splai Bahlui

(RATP)

760

10

13

10

13

6,01

22,21

T.

Vladimirescu

760

10

13

10

13

6,04

22,24

Bucșinescu

760

10

13

10

13

6,06

22,26

Elena

Doamna

760

10

13

10

13

6,07

22,27

Tg. Cucu

760

10

13

10

13

6,09

22,29

Piața

Independenței

760

10

13

10

13

6,12

22,32

Blocuri

Păcurari

760

10

13

10

13

6,14

22,34

Petru Poni

760

10

13

10

13

6,16

22,36

Moara 1 Mai

760

10

13

10

13

6,18

22,38

Cimitirul

Evreiesc

760

10

13

10

13

6,19

22,39

Peco OMV

760

10

13

10

13

6,21

22,41

Rond Păcurari

760

10

13

10

13

6,22

22,42

Obs.

Denumirea traseului: Rond Dacia - Piața ACB - Pasaj Nicolina - Podu Roș - Tudor Vladimirescu - Tătărași Sud

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

47

Lungimea

traseului:

21,506

km/cursă

Dus

Rond Dacia

570

11-12

16

11-12

16

5,05

22,00

Piața Dacia

570

11-12

16

11-12

16

5,08

22,03

Pasaj Octav Bancila

570

11-12

16

11-12

16

5,11

22,06

Pasarela

Gara

570

11-12

16

11-12

16

5,12

22,07

Piata ACB

570

11-12

16

11-12

16

5,13

22,08

Mircea cel

Bătrân

570

11-12

16

11-12

16

5,15

22,10

Policlinica

Recuperare

570

11-12

16

11-12

16

5,17

22,12

Spital

Recuperare

570

11-12

16

11-12

16

5,18

22,13

Gara

Internațională

570

11-12

16

11-12

16

5,20

22,15

Subpasaj

Nicolina

570

11-12

16

11-12

16

5,21

22,16

Pod Roș

570

11-12

16

11-12

16

5,24

22,19

Bd. Socola

(1001

Articole)

570

11-12

16

11-12

16

5,25

22,20

Tesatura

(Sinta)

570

11-12

16

11-12

16

5,27

22,22

Școala I.

Ghica

570

11-12

16

11-12

16

5,28

22,23

Splai Bahlui

570

11-12

16

11-12

16

5,29

22,24

Tudor

Vladimirescu

570

11-12

16

11-12

16

5,32

22,27

Spitalul Sf. Maria

570

11-12

16

11-12

16

5,34

22,29

Dr. Savini

570

11-12

16

11-12

16

5,35

22,30

Flux (Flora)

570

11-12

16

11-12

16

5,36

22,31

Tatarasi Sud

570

11-12

16

11-12

16

5,37

22,32

DN:

Intors

Tatarasi Sud

570

11-12

16

11-12

16

5,40

22,00

Flux (Flora)

570

11-12

16

11-12

16

5,42

22,02

Dr. Savini

570

11-12

16

11-12

16

5,44

22,04

Spitalul Sf. Maria

570

11-12

16

11-12

16

5,45

22,05

Tudor

Vladimirescu

570

11-12

16

11-12

16

5,48

22,08

Splai Bahlui (RATP)

570

11-12

16

11-12

16

5,50

22,10

Școala I.

Ghica

570

11-12

16

11-12

16

5,51

22,11

Bd. Socola

(1001

Articole)

570

11-12

16

11-12

16

5,54

22,14

Pod Roș

570

11-12

16

11-12

16

5,56

22,16

Subpasaj

Nicolina

570

11-12

16

11-12

16

5,58

22,18

Gara Nicolina

570

11-12

16

11-12

16

5,59

22,19

Spital

570

11-12

16

11-12

16

6,00

22,20

Recuperare

Lidl Galata

570

11-12

16

11-12

16

6,01

22,21

Mircea cel Bătrân

570

11-12

16

11-12

16

6,03

22,23

Piata ACB

570

11-12

16

11-12

16

6,05

22,25

Pasarela

Gara

570

11-12

16

11-12

16

6,07

22,27

Pasaj Octav Bancila

570

11-12

16

11-12

16

6,09

22,29

Piata Dacia

570

11-12

16

11-12

16

6,12

22,32

Rond Dacia

570

11-12

16

11-12

16

6,15

22,35

Denumirea traseului: Gara - Piata Unirii - Targu Cucu - Aeroport

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

50

Lungimea

traseului:

14,500

km/cursă

Dus

Gara

95

Piata Unirii

95

Tg.Cucu

95

Aeroport

95

DN:

Intors

Aeroport

95

Tg.Cucu

95

Piata

95

M.Eminescu

Gara

95

Obs.

Programul de lucru se stabilește funcție de orarul curselor aeriene

Denumirea traseului: Gara Socola - Tudor Vladimirescu - Sala Polivalenta - Gara Socola

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

51

Lungimea

traseului:

5,662

km/cursă

Dus

Gara

Socola

95

Tudor

Vladimirescu

95

Hotel

Europa

95

Moldova

Mall

95

Sala

Polivalenta

95

Intors

Tudor

Vladimirescu

95

Hotel

Europa

95

Moldova

Mall

95

Sala

Polivalenta

95

Gara

Socola

95

Obs.

Programul de lucru se stabilește funcție de orarul cursei feroviare Chisinau - Iași

Denumirea traseului: Piata Alexandru cel Bun - Pasaj Octav Bancila - Bl.Pacurari -Rond Agronomie

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

52

Lungimea

traseului:

13,005

km/cursă

Dus

Piata ACB

570

7-8

11

7-8

11

5,05

21,50

Piata ACB2

570

7-8

11

7-8

11

5,07

21,52

Minerva

570

7-8

11

7-8

11

5,09

21,54

Zimbru

570

7-8

11

7-8

11

5,11

21,56

Blocuri

Pacurari

570

7-8

11

7-8

11

5,14

21,59

Universitate

570

7-8

11

7-8

11

5,18

22,03

Triumf

570

7-8

11

7-8

11

5,20

22,05

George

Cosbuc

570

7-8

11

7-8

11

5,22

22,07

Stadion

570

7-8

11

7-8

11

5,24

22,09

Rond

Agronomie

570

7-8

11

7-8

11

5,25

22,10

DN:

Intors

Rond

Agronomie

570

7-8

11

7-8

11

5,25

21,50

Stadion

570

7-8

11

7-8

11

5,26

21,51

George

Cosbuc

570

7-8

11

7-8

11

5,28

21,53

Triumf

570

7-8

11

7-8

11

5,30

21,55

Universitate

570

7-8

11

7-8

11

5,32

21,57

Blocuri

Pacurari

570

7-8

11

7-8

11

5,35

22,00

Zimbru

570

7-8

11

7-8

11

5,38

22,03

Minerva

570

7-8

11

7-8

11

5,40

22,05

Familial

570

7-8

11

7-8

11

5,42

22,07

Rond Piata ACB

570

7-8

11

7-8

11

5,43

22,08

Obs.

Anexa 2.2.3 - Program de circulație microbuze

Denumirea traseului: Tatarasi Sud - str.Aviatie

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

18

Lungimea

traseului:

3,500

km/cursă

Dus

Tatarasi

Sud

18

30

30

30

30

6,10

21,45

Str. Aurel Vlaicu

18

30

30

30

30

6,14

21,47

Str.

Locotenent

Popovici

18

30

30

30

30

6,18

21,49

Str. Aviatiei

18

30

30

30

30

6,22

21,51

Str. Obreja

18

30

30

30

30

6,26

21,55

Str.

Marginei

18

30

30

30

30

6,30

22,00

DN:

Intors

Str.

Porumbului

18

30

30

30

30

6,34

Str. Aurel Vlaicu

18

30

30

30

30

6,38

Tatarasi

Sud

18

30

30

30

30

6,40

Obs.

Denumirea traseului: Targu Cucu - Zona de agrement Ciric

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

48

Lungimea

traseului:

8,5

km/cursă

Dus

Tg.Cucu

18

30

30

30

30

6,45

21,45

Pod de

Fier

18

30

30

30

30

6,47

21,47

Sp.

Pascanu

18

30

30

30

30

6,49

21,49

Cimitirul

Petru si

Pavel

18

30

30

30

30

6,51

21,51

Telescaun

18

30

30

30

30

6,55

21,55

Zona de

agreement

Ciric

18

30

30

30

30

7,00

22,00

DN:

Intors

Zona de

agreement

Ciric

18

30

30

30

30

7,15

Telescaun

18

30

30

30

30

7,20

Cimitirul

Petru si

Pavel

18

30

30

30

30

7,24

Sp.

Pascanu

18

30

30

30

30

7,26

Pod de

Fier

18

30

30

30

30

7,28

Tg.Cucu

18

30

30

30

30

7,30

Obs.

Circula doar in perioada estivala ( Mai - Octombrie)

Denumirea traseului: Targu Cucu - Cimitirul Petru si Pavel - Complex Roua

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

49

Lungimea

traseului:

5,900

km/cursă

Dus

Tg.Cucu

18

30

30

30

30

7,15

17,15

Pod de

Fier

18

30

30

30

30

7,17

17,17

Sp.

Pascanu

18

30

30

30

30

7,19

17,19

Cimitirul

Petru si

Pavel

18

30

30

30

30

7,22

17,22

Complex

Roua

18

30

30

30

30

7,24

17,24

DN:

Intors

Complexul

Roua

18

30

30

30

30

7,45

17,45

Cimitirul

Petru si

Pavel

18

30

30

30

30

7,46

17,46

Sp.

18

30

30

30

30

7,48

17,48

Pascanu

Pod de

Fier

18

30

30

30

30

7,50

17,50

Tg.Cucu

18

30

30

30

30

7,52

17,52

Obs.

Denumirea traseului: Podu Ros - Sos. Tudor Neculai -Sos. Voinesti- Complex Sun City

Linia

Traseu

Cap.

(loc)

Intervalul de Succedare

Plecari de la

Nr Curse

Depou/ zi

Depoul

min. sau orele de trecere prin statii in intervalul

Pe traseu

Dislocari

Lungimea

05:00-

09:00

09:00-

13:00

13:00-

17:00

17:00-

23:00

Prima

Ultima

Dislocari

Neprogramate/

zi

Linia nr.

23

Lungimea

traseului:

8 ,00

km/cursă

Dus

Podu Ros

190

30

30

30

30

5,15

22,00

Pod

Nicolina

190

30

30

30

30

5,17

22,02

Tudor

Neculai

190

30

30

30

30

5,20

22,05

Sos.

Voinesti

190

30

30

30

30

5,26

22,11

Centrul

Maternus

190

30

30

30

30

5,35

22,20

Complex

Sun City

190

30

30

30

30

5,43

22,28

DN:

întors

Complex Sun City

190

30

30

30

30

5,45

22,30

Centrul

Maternus

190

30

30

30

30

5,53

22,38

Sos.

Voinesti

190

30

30

30

30

6,02

22,47

Tudor

Neculai

190

30

30

30

30

6,08

22,53

Pod

Nicolina

190

30

30

30

30

6,11

22,56

Podu Ros

190

30

30

30

30

6,13

22,58

Obs.

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

70 / 70 la H.C.L. nr. 71 din 28 februarie 2018