Hotărârea nr. 70/2018

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Compania de Transport Public S.A. Iasi si a estimarilor pentru anii 2019 -2020


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Compania de Transport Public S.A. Iasi si a estimarilor pentru anii 2019 -2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare intocmita de Societatea Compania de Transport Public Iași;

Având în vedere Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii Compania de Transport Public Iasi pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2019 ;

Având în vedere Ordinul nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoiale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect participatie majoritara si Ordonanta nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 si Legii nr. 3/2018 privind bugetul asigurarilor sociale pe anul 2018 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea Acordurilor -cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 169/31.05.2016 privind delegarea serviciului de transport public catre Compania de Transport Public

S.A. Iasi ;

Având în vedere contractul de delegare a gestiunii transportului public local prin concesiune in municipiul Iasi nr. 93289/16.09.2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Societatii Compania de Transport Public S.A. Iai si a estimarilor pentru anii 2019-2020.

Art. 2. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Societatii Compania de Transport Public Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Societatea Compania de Transport Public Iasi

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Florentin Traian Ciobotaru Consilier local,

Nr. 70 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

10

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MUNICIPIUL IASI Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

IEXA 1 la HCL 70/28.02.2C


Cod unic de înregistrare: RO 32175213

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent (2017)

Propuneri an curent (2018)

%

Estimări an

2019

(102.30%)

Estimări an

2020

(102,20%)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4,00

5,00

6=5/4

7

8

9,00

10,00

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

106.447,00

115.869,00

1,09

118.534

121.142

1,02

1,02

1

Venituri totale din exploare, din care:

2

106.330,00

115.787,00

1,09

118.450

121.056

1,02

1,02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

14.726,00

19.408,00

1,32

19.854

20.291

1,02

1,02

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

117,00

82,00

0,70

84

86

1,02

1,02

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

103.568,00

115.520,00

1,12

118.177

120.777

1,02

1,02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

103.561,00

115.280,00

1,11

117.931

120.526

1,02

1,02

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

37.886,00

38.157,00

1,01

39.035

39.893

1,02

1,02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.982,00

2.901,00

1,46

2.968

3.033

1,02

1,02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

62.932,00

72.971,00

1,16

74.649

76.292

1,02

1,02

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

51.262,00

70.021,00

1,37

71.631

73.207

1,02

1,02

C1

ch. cu salariile

13

46.689,00

64.281,00

1,38

65.759

67.206

1,02

1,02

C2

bonusuri

14

4.573,00

5.740,00

1,26

5.872

6.001

1,02

1,02

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

526,00

1.471,00

2,80

1.505

1.538

1,02

1,02

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

11.143,00

1.479,00

0,13

1.513

1.546

1,02

1,02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

761,00

1.251,00

1,64

1.280

1.308

1,02

1,02

2

Cheltuieli financiare

20

7,00

240,00

34,29

246

251

1,02

1,02

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.879,00

349,00

0,12

357

365

1,02

1,02

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

503,00

22,00

0,04

23

23

1,02

1,02

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

care:

24

2.376,00

327,00

0,14

335

342

1,02

1,02

1

Rezerve legale

25

156,00

16,00

0,10

16

17

1,02

1,02

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

119,00

0,00

0

0

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

2.101,00

311,00

0,15

318

325

1,02

1,02

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent

(2017)

Propuneri an curent (2018)

%

Estimări an 2019

(102.30%)

Estimări an 2020

(102,20%)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4,00

5,00

6=5/4

7

8

9,00

10,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

233,00

24,00

0,10

25

25

1,02

1,02

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul

societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.167,00

156,00

0,13

160

163

1,02

1,02

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

1.167,00

156,00

0,13

160

163

1,02

1,02

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

934,00

131,00

0,14

134

137

1,02

1,02

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

VI

I

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

VI

II

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

4.086,00

3.743,00

0,92

3.829

3.913

1,02

1,02

1

Alocații de la buget

44

31,00

0,00

0

0

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

4.086,00

3.743,00

0,92

3.829

3.913

1,02

1,02

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.390,00

1.482,00

1,07

1.516

1.549

1,02

1,02

2

Nr. mediu de salariați total

49

1.327,00

1.391,00

1,05

1.423

1.454

1,02

1,02

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.179,85

4.124,67

1,30

4.220

4.312

1,02

1,02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.179,85

4.124,67

1,30

4.220

4.312

1,02

1,02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

80,13

83,24

1,04

85

87

1,02

1,02

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

80,13

83,24

1,04

85

87

1,02

1,02

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x1000

55

972,95

996,99

1,02

1.020

1.042

1,02

1,02

9

Plăți restante

56

0,00

2.500,00

0,00

1.500

500

0,60

0,33

10

Creanțe restante

57

132,00

100,00

0,76

102

105

*) Rd.50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2

Presedinte de Sedinta

Florentin Traian Ciobotaru

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MUNICIPIUL IASI Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Anexa 2 la HCL NR. 70/ 28.02.2018


Cod unic de înregistrare: RO 32175213

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent (2017)

Propuneri an curent (2018)

%

%

rd.

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCL

462/29.11.

conform

Hotărârii

A.G.A.

31.12.2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE

1

22.742

112.459

112.459

106.447

29.181

58.436

87.826

115.869

1,09

4,68

(Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12

+ Rd.13 + Rd.14), din care:

2

22.706

112.417

112.417

106.330

29.166

58.396

87.769

115.787

1,09

4,68

a)

din producția vândută (Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:

3

22.696

96.331

96.331

91.178

22.361

47.662

71.121

96.154

1,05

4,02

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

22.428

95.124

95.124

89.154

21.956

46.852

69.906

94.534

1,06

3,98

a3)

din redevențe și chirii

6

162

777

777

1.210

230

460

690

920

0,76

7,47

a4)

alte venituri

7

106

430

430

814

175

350

525

700

0,86

7,68

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

26

0

5

5

10

0,38

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 + Rd.11), din care:

9

0

16.056

16.056

14.727

6.775

10.657

16.525

19.408

1,32

0,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

16.056

16.056

14.727

6.775

10.657

16.525

19.408

1,32

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

21

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

5

10

10

102

0

2

5

10

0,10

20,40

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20

+ Rd.21), din care:

14

5

20

20

276

30

70

113

205

0,74

55,20

f1)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

19

0

0

3

5

0,26

0,00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18 + Rd.19), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

5

20

20

257

30

70

110

200

0,78

51,40

2

Venituri financiare (Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:

22

36

42

42

117

15

40

57

82

0,70

3,25

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0

2

2

2

0

0

2

2

1,00

0,00

d)

din dobânzi

26

0

2

2

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

alte venituri financiare

27

36

38

38

115

15

40

55

80

0,70

3,19

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE

29

21.602

111.132

111.132

103.568

28.933

57.682

86.041

115.520

1,12

4,79

(Rd.30 + Rd.136 + Rd.144)

1

Cheltuieli de exploatare

30

21.601

111.112

111.112

103.561

28.888

57.572

85.866

115.280

1,11

4,79

(Rd.31 + Rd.79 + Rd.86 + Rd.120), din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care:

31

8.392

42.270

42.270

37.886

9.969

18.741

27.962

38.157

1,01

4,51

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 + Rd.34 + Rd.37 + Rd.38

+ Rd.39), din care:

32

7.238

35.105

35.105

31.072

7.911

14.894

22.175

30.588

0,98

4,29

INDICATORI

Nr.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent (2017)

Propuneri an curent (2018)

%

%

rd.

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCL

462/29.11.

conform

Hotărârii

A.G.A.

31.12.2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

5.778

24.821

24.821

22.692

5.488

10.976

16.964

22.952

1,01

3,93

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

235

2.029

2.029

1.798

305

610

1.115

1.320

0,73

7,65

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

4.094

17.007

17.007

15.120

4.560

9.120

13.680

18.238

1,21

3,69

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

64

2.200

2.200

1.647

40

280

320

360

0,22

25,73

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1.396

8.084

8.084

6.717

2.383

3.636

4.889

7.272

1,08

4,81

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

16

0

2

2

4

0,25

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care:

40

597

3.811

3.811

3.645

751

1.233

1.906

2.543

0,70

6,11

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

149

935

935

920

241

482

723

963

1,05

6,17

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44) din care:

42

409

2.050

2.050

1.981

378

392

403

404

0,20

4,84

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

409

830

830

825

8

19

30

31

0,04

2,02

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

1.220

1.220

1.156

370

373

373

373

0,32

0,00

c)

prime de asigurare

45

39

826

826

744

132

359

780

1.176

1,58

19,08

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

46

557

3.354

3.354

3.169

1.307

2.614

3.881

5.026

1,59

5,69

(Rd.47 + Rd.48 + Rd.50 + Rd.57 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.67

+ Rd.68 + Rd.69 + Rd.78), din care:

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

33

105

105

93

26

52

78

104

1,12

2,82

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

31

95

95

93

24

48

72

96

1,03

3,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care:

50

16

100

100

53

44

88

102

126

2,38

3,31

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

16

32

32

7

30

60

60

70

10,00

0,44

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

68

68

46

14

28

42

56

1,22

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58 +

Rd.59 + Rd.61), din care:

57

3

20

20

1

0

0

0

2

2,00

0,33

d1)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0

20

20

1

0

0

0

2

2,00

0,00

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

3

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

2

45

45

23

10

20

20

40

1,74

11,50

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

4

100

100

78

25

50

75

100

1,28

19,50

- cheltuieli cu diurna

(Rd.65 + Rd.66), din care:

64

0

30

30

19

7

16

21

28

1,47

0,00

- internă

65

0

10

10

10

3

6

9

12

1,20

0,00

- externă

66

0

20

20

9

4

10

12

16

1,78

0,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

69

373

373

378

138

276

414

532

1,41

5,48

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

7

36

36

28

85

170

255

340

12,14

4,00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

423

2.575

2.575

2.515

979

1.958

2.937

3.782

1,50

5,95

INDICATORI

Nr.

Realizat

an 2016

Prevederi an precedent (2017)

Propuneri an curent (2018)

%

%

rd.

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCL

462/29.11.

conform

Hotărârii

A.G.A.

31.12.2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

0

0

0

8

16

24

32

0,00

0,00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

17

0

0

0

1

3

5

6

0,00

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

4

75

75

47

23

46

54

72

1,53

11,75

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

2

4

5

6

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

j)

alte cheltuieli

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

304

2.308

2.308

1.982

750

1.500

2.250

2.901

1,46

6,52

(Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85), din care:

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

266

1.080

1.080

902

210

420

630

840

0,93

3,39

c)

ch. cu taxa de licență

82

8

59

59

40

11

22

33

45

1,13

5,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

1

0

0

0

2

2,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

30

1.169

1.169

1.039

529

1.058

1.587

2.014

1,94

34,63

C. Cheltuieli cu personalul

86

12.903

65.836

65.836

62.932

17.908

36.978

54.869

72.971

1,16

4,88

(Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88 + Rd.92)

87

10.469

53.279

53.279

51.263

17.334

35.214

52.513

70.021

1,37

4,90

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din

care:

88

9.778

47.867

47.867

46.689

16.070

32.140

48.210

64.281

1,38

4,77

a) salarii de bază

89

5.981

29.010

29.010

29.013

9.986

19.972

29.958

39.944

1,38

4,85

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

3.797

18.857

18.857

17.676

6.084

12.168

18.252

24.337

1,38

4,66

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C2

Bonusuri

92

691

5.412

5.412

4.574

1.264

3.074

4.303

5.740

1,25

6,62

(Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

226

718

718

627

122

557

644

939

1,50

2,77

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) tichete de masă;

96

465

4.694

4.694

3.947

1.142

2.284

3.426

4.568

1,16

8,49

c) vouchere de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

233

233

233

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102 +

Rd.103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

(Rd.105 + Rd.108 + Rd.111 + Rd.112), din care:

104

121

980

980

526

205

1.020

1.245

1.471

2,80

4,35

a) pentru directori/directorat

105

57

526

526

258

106

516

622

729

2,83

4,53

INDICATORI

Nr.

Realizat

an 2016

Prevederi an precedent (2017)

Propuneri an curent (2018)

%

%

rd.

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCL

462/29.11.

conform

Hotărârii

A.G.A.

31.12.2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- componenta fixă

106

57

276

276

258

106

213

319

426

1,65

4,53

- componenta variabilă

107

0

250

250

0

0

303

303

303

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

64

383

383

242

86

476

579

682

2,82

3,78

- componenta fixă

109

64

200

200

242

86

184

287

390

1,61

3,78

- componenta variabilă

110

0

183

183

0

0

292

292

292

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

111

0

71

71

26

13

28

44

60

2,31

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

2.313

11.577

11.577

11.143

369

744

1.111

1.479

0,13

4,82

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115 + Rd.118 + Rd.119 +

Rd.120 + Rd.121 + Rd.122), din care:

114

2

698

698

761

261

353

785

1.251

1,64

380,50

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122 + Rd.123), din care:

115

0

174

174

106

45

70

100

140

1,32

0,00

- către bugetul general consolidat

116

0

171

171

57

30

40

60

90

1,58

0,00

- către alți creditori

117

0

3

3

49

15

30

40

50

1,02

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

12

12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

120

0

10

10

3

2

4

6

8

2,67

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

2

492

492

350

214

512

912

1.312

3,75

175,00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd.126), din care:

122

0

10

10

302

0

-233

-233

-209

-0,69

0,00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

10

10

302

0

0

0

24

0,08

0,00

f1.1)

- provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

0

0

233

0

0

0

24

0,00

0,00

f1.2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

0

0

0

0

233

233

233

0,00

0,00

f2.1)

din anularea provizioanelor

127

0

0

0

0

0

233

233

233

0,00

0,00

(Rd.128 + Rd.129 + Rd.130), din care:

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

0

233

233

233

0,00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare

131

1

20

20

7

45

110

175

240

34,29

7,00

(Rd.132 + Rd.135 + Rd.138), din care:

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

40

100

160

220

0,00

0,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

0

0

40

100

160

220

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

1

20

20

7

5

10

15

20

2,86

7,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

1

20

20

7

5

10

15

20

2,86

7,00

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)

140

1.140

1.327

1.327

2.879

248

754

1.785

349

0,12

2,53

venituri neimpozabile

141

0

0

0

233

233

233

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

0

389

24

0,06

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

173

209

209

503

40

83

248

22

0,04

2,91

DATE DE FUNDAMENTARE

INDICATORI

Nr.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent (2017)

Propuneri an curent (2018)

%

%

rd.

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCL

462/29.11.

conform

Hotărârii

A.G.A.

31.12.2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

V

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

22.706

112.417

112.417

106.330

29.166

58.396

87.769

115.787

1,09

4,68

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

0

16.056

16.056

14.727

6.775

10.657

16.525

19.408

1,32

0,00

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea

productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)

147

10.469

53.279

53.279

51.263

17.334

35.214

52.513

70.021

1,37

4,90

a)

148

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

149

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli cu salariile

(Rd.88)

151

9.778

47.867

47.867

46.689

16.070

32.140

48.210

64.281

1,38

4,77

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

1.359

1.412

1.412

1.390

1.482

1,07

1,02

5

Nr. mediu de salariați

153

313

1.390

1.390

1.327

1.391

1,05

4,24

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/ Rd.153]/12*1000

154

2.727,10

3.151,14

3.151,14

3.179,85

x

x

x

4.124,67

1,30

1,17

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

2.727,10

3.151,14

3.151,14

3.179,85

x

x

x

4.124,67

1,30

1,17

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153 )

156

72,54

80,88

80,88

80,13

x

x

x

83,24

0,00

1,10

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

0

0

0

0

x

x

x

0

0,00

0,00

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (cantitate produse finite/ persoană)

W=QPF/Rd.153

158

0

0

0

0

x

x

x

0

0,00

0,00

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care

159

0

0

0

0

x

x

x

0

0,00

0,00

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

0

0

0

x

x

x

0

0,00

0,00

- preț mediu (p)

161

0

0

0

0

x

x

x

0

0,00

0,00

- valoare=QPF x p

162

0

0

0

0

x

x

x

0

0,00

0,00

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

0

0

0

0

x

x

x

0

0,00

0,00

8

Plăți restante

164

0

3.000

3.000

0

2.500

2.500

2.500

2.500

0,00

0,00

9

Creanțe restante, din care:

165

105

1.800

1.800

132

30

60

70

100

0,76

1,26

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

167

88

100

100

33

10

20

30

40

1,21

0,38

- de la bugetul de stat

168

17

200

200

99

20

40

40

60

0,61

5,82

- de la bugetul local

169

0

1.500

1.500

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la alte entități

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Presedinte de Sedinta

Florentin Traian Ciobotaru

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr.

crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2016

%

Prevederi an precedent 2017

%

7 = 6 / 5

Aprobat

Realizat

4 = 3/2

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

24.986

22.742

91,02

112.459

106.447

94,65

1

Venituri din exploatare

24.985

22.706

90,88

112.417

106.330

94,59

2

Venituri financiare

1

36

3.600,00

42

117

278,57

3

Venituri extraordinare

0

0

0,00

0

0

0,00

Presedinte de Sedinta

Florentin Traian Ciobotaru

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

- mii lei -

INDICATORI

Data

finalizări

i

investiți

An precedent 2017

Valoare

Aproba

t

Realizat

An curent 2018

An

2019

An 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

5.686

4.086

3.743

0

0

1

Surse proprii, din care:

905

2.130

1.438

0

0

a) - amortizare

492

350

1.312

b) - profit

413

1.780

126

2

Alocații de la buget

0

31

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b) - externe

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

4.781

1.925

2.305

0

0

- rezerve

57

0

0

fonduri proprii (achiziții în rate)

4.724

1.803

2.305

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

care:

5.686

4.086

3.743

0

0

1

Investiții în curs, din care:

0

31

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

31

0

0

0

Aparate de cale

21

Cheltuieli linii tramavai

10

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

-Modernizare hală întreținere mijloace de transport

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității

administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

381

187

329

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

191

187

329

Echipamente pentru instalatie incalzire

95

Sistem automatizat de comanda si

control

92

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

190

0

0

0

modernizare hala

190

0

0

0

INDICATORI

Data

finalizări

i

investiți

An precedent 2017

Valoare

Aproba

t

Realizat

An curent 2018

An

2019

An 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității

administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității

administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)

5.305

3.868

3.414

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.

MĂSURI

Termen de

realizare

An precedent 2017

An curent 2018

An 2019

An 2020

Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Angajarea unei persoane cu handicap pentru diminuarea cheltuielilor cu varsamintele pentru persoane cu handicap 4% (1pers*(1900+1900*2.25%) *6 luni =11.658 )

01.07.2018

X

X

12

2

Vanzare deseuri

31.12.2018

X

X

10

30

50

3

Eficientizarea incasarii creantelor pentru acoperirea platilor restante

31.12.2018

X

X

500

1.000

1.000

4

Cresterea veniturilor societatii prin extinderea Planului de transport cu alte trasee sau prelungirea celor existente

31.12.2018

X

X

300

100

100

TOTAL Pct. I

X

X

322

500

130

1.000

150

1.000

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor propuse la Pct. I

1

Majorarea salariului minim - majorare cheltuieli cu varsamintele 4% (45 persoane neincadrate *(1900-1450) lei*12 luni =243.000 lei

01.01.2018

X

X

-243

2

Intrare client in Insolventa

31.12.2018

X

X

-69

-50

-50

TOTAL Pct. II

X

X

-312

0

-50

0

-50

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

2.879

0

10

500

80

1.000

100

1.000

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru