Hotărârea nr. 7/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei 5 din HCL nr 175/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018 propuse de către Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 5 din HCL nr 175/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al

bugetului local pentru anul 2018 propuse de către Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Propunerea formulata, aprobata in plenul sedintei si consemnata in procesul verbal al sedintei de Consiliul Local in sensul ca Anexa nr. 5 punctul 5.1 se completeaza cu punctul 5, dupa cum urmeaza : Taxa pentru oficierea casatoriei in afara sediului Serviciului Stare Civila pentru persoanele pana in 30 de ani si care sunt la prima casatorie = 500 de lei ;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Locale de Evidența Persoanelor Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.572/2004 privind înființarea Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G.nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr.13/2011;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 5, respectiv 5.1, prin adăugarea taxei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului Stare Civilă.

Art. 2. Anexa nr. 5, respectiv 5.1 este parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Locala de Evidență a Persoanelor Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Florentin Traian Ciobotaru Consilier local,

Nr. 7 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

9

Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. 7 din 30 ianuarie 2018

Anexa 5 - Taxe speciale

5.1.Taxe propuse la nivelul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași

-lei-

Nr.

crt.

Denumire taxă

Nivelul taxei pentru anul 2017

Nivel conf. Legii nr. 227/2015

Nivelul

taxei

propuse

pentru

anul

2018

Baza

legală

0

1

2

3

5

6

1

Taxă pentru oficierea căsătoriei sâmbăta

74

97

Legea

227/2015-

art.484

2

Taxă pentru oficierea căsătoriei duminica

194

---

255

3

Taxa procesare dosar( altele

decât cele de naștere,

căsătorie ,deces )

9

---

12

Legea

273/2006-

art.30

4

Taxă pentru oficierea

căsătoriei în afara sediului Serviciului Stare Civilă

0

0

1.000

Legea

227/2015-

art.484

5

Taxă pentru oficierea

căsătoriei în afara sediului Serviciului Stare Civilă pentru persoanele pana in 30 de ani si care sunt la prima casatorie

0

0

500

Legea

227/2015-

art.484

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

4 / 4 la H.C.L. nr. 7 din 30 ianuarie 2018