Hotărârea nr. 69/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2019 – 2020


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Ecopiața S.A. și estimările pentru anii 2019 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, înaintată de către S.C. Ecopiața S.A.;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 261/2010 de înființare a S.C. ECOPIAȚA S.A.;

Având în vedere prevederile Legii 82/1991 a contabilității, republicată;

Având în vede prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vede prevederile Legii 2/2018 privind bugetului de stat pentru

anul 2018;

Având în vedere prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

Având în vede prevederile O.G. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 17941 din 20.02.2018, întocmit de către D.E.F.P.L;

Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. Ecopiața S.A. nr. 46 din 19.02.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru anul 2018 și estimările pentru pentru anii 2019 - 2020.

Art. 2. În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, S.C. Ecopiața SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Ecopiața SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 69 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

8

3 / 3 la H.C.L. nr. 69 din 28 februarie 2018