Hotărârea nr. 68/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna martie 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna martie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.14775/12.02.2018 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor din luna martie 2018, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunii martie 2018 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 37.275 lei, din capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 68 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

27*

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel nu participa la vot.

Anexa 1 la H.C.L. Nr. 68 din 28 februarie 2018

Calendarul evenimentelor din luna martie 2018

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă

1.

Olimpiada Internațională

de Matematică pentru

studenți - SEEMOUS 2018

1 - 4 martie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

16.775

2.

Marșul pentru viață, ed. a VI-a

24 martie

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Arhiepiscopia Iașilor

10.000

3

Ora Pământului

24 martie

Primăria Iași

6.000

4

Mărțișor, simbol și tradiție

1 - 4 martie

Asociația „Alexandru Lăpușneanu”

Asociația

Art Meșteșugurile Prutului

0

5

Festivalul Mărțișorului

1 - 4 martie

Asociația

Meșterilor populari din Moldova

0

6

Balul Francofoniei

30 martie

Primăria Iași

2.500

7

Expoziția „Marea Unire. De la victoria în Primul Război Mondial la Încoronarea Suveranilor României

Mari”

9 - 18 martie

Primăria Iași

2.000

TOTAL

37.275

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 68 din 28 februarie 2018