Hotărârea nr. 67/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și Orașul Houston, din TEXAS, Statele Unite ale Amercii


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrățirii între Municipiul Iași din România și Orașul Houston, din TEXAS, Statele Unite ale Amercii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 12726/06.02.2018;

Având în vedere Avizul conform nr. H 2-2/272 al Ministerului Afacerilor

Externe înregistrat la Primăria Municipiului Iași cu nr. 19060/22.02.2018;

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind

tratatele, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă semnarea Acordului de cooperare / înfrățire între Municipiul Iași din România și Orașul Houston, din Texas, Statele Unite ale Amercii.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Mihai Chirica, să participe la deplasarea in Statele Unite ale Americii, însoțit de o persoană din cadrul Primăriei Municipiului Iași, in cadrul Misiunii economice și academice Texas 2018, pentru a semna în numele Municipiului Iași Acordul de cooperare / înfrățire între Municipiul Iași din România și Orașul Houston din Texas, Statele Unite ale Amercii.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 67 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 67 din 28 februarie 2018