Hotărârea nr. 66/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului genera; al Municipiului Iasi pe anul 2018


Municipiul lași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al Municipiului lași pc anul 2018

Consiliul Local al Municipiului lași, întrunit în ședința extraordinară în data de 19 februarie 2018;

Având in vedere inițiativa Primarului Municipiului lași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului lași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului lași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului lași.

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului lași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului lași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului lași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sănătate. Familie, Protecție Copii a Consiliului Local al Municipiului lași;

Având în vedere amendamentul aprobat. înregistrat sub nr 17343/19 02 2018 (Anexa nr 7 Calendarul evenimentelor publice care pot fi desfășurate în Municipiul lași cu respectarea prevederilor legale. Anexa nr.7 1 Calendarul evenimentelor publice care pot fi desfășurate în Municipiul lași cu respecatrea prevederilor legale in parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților lași (CCS) la care domnul consilier Crucianu Bogdan nu a participat la vot Si Anexa nr. 8 Posibilitatea acordării sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul lași pentru anul 2018 cu respectarea prevederilor legale, consemnat și in procesul verbal al ședinței .

Având în vedere amendamentele înregistrate cu nr. 17174 si 17175/16.02 2018 de către Partidul Mișcarea Populara, amendamentul domnului consilier Ciprian Manuel Bostan privind întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea unui incubator, care au fost insusite si aprobate prin amendamentul înregistrat sub nr 17359/19.02.2018 ;

Având in vedere amendamentul aprobat. înregistrat sub nr.17359/19.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 înscris pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 19 februarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului lași. ca urmare a solicitărilor propuse de consilierii locali în ședința comisiilor reunite ale Consiliului Local din data de 16.02.2018, consemnat si în procesul verbal al ședinței, astfel;

Includerea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 a următoarelor obiective

-    ascensor persoane publice Clinica 1 Chirurgie Spitalul Județean Sf Spiridon cu suma de 108.00 mii lei, propus de către grupul de consilien ai Partidului Mișcarea Populară, l3 care domnul consilier Ghizdovăț Vlad nu participă la vot;

-    studiu de fezabilitate, proiectare pod carosabil peste pârâul Vămâșoaia cu suma de de 30.00 mii lei, propus de către grupul de consilieri ai Partidului Mișcarea Populară;

-    reparații Computer Tomograf Siemens Somatom Definition Flash - Institutul de boli cardiovasculare Prof.Dr George I M Georgescu, cu suma de de 699,00 mii lei. propus de către grupul de consilieri ai Partidului Alianța Liberalilor si Democraților;

-    reparații capitale instalație electrică Școala Gimnazială "Alexandru cel Bun" suma necesară este de 200.00 mii lei propus de către domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian;

-    realizare incubator de afaceri, cu suma de 140.00 mii lei propus de către grupul de consilieri ai Partidului National Liberal;

Sursa de finanțare pentru Computer Tomograf Siemens Somatom Definition Flash -Institutul de boli cardiovasculare Prof Dr George I. M. Georgescu este din fondul de rezervă, iar pentru celelalte obiective . sursa de finanțare este asigurată din cap.39.02 07 • venituri diri vânzarea unor bunuri suma de 118,62 mii lei, diferența de 359,38 mii lei este din cap.35.02.01 02 - majorare venituri din amenzi.

Schimbarea denumirii la următoarele obiective de investiții:

-    la cap.51.02.71 Autorități publice - din Reabilitare acces Pnmâria Municipiului lași si Starea Civilă, în Reabilitare acces Primăria Municipiului lași,

• la cap.74.02.71 Protecția mediului - din Studiu de fezabilitate parcuri rider. în Studiu de fezabilitate park&ride;

-    la cap. 84.02.71 Transporturi - din Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere, Starea Civila accese sediu P.M.I. {sursa 40.02.14), în Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere(sursa 40.02.14);

Actualizarea Anexei nr 1.2 1.,1.2.2,1.2.3 Programul obiectivelor de investiții pe anul 2018 cât și a Anexei nr.4 „Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare";

Având in vedere amendamentul grupului de consilieri ai Partidului Național Liberal înregistrat sub nr 17389/19.02.2018 care cuprinde o serie de propuneri, consemnat si in procesul verbal al ședinței, astfel:

-    analiza burselor școlare pentru anul școlar 2016-2017 și reanalizarea bugetului de burse astfel încât să nu mai existe nicio bursă mai mică de 50 de lei, propunere care va face obiectul unei dezbateri ulterioare in cadrul Consiliului Local după finalizarea analizei;

- achiziția de videoproiectoare și panouri de proiecție pentru fiecare clasa care nu este dotată cu acestea, propunere care va face obiectul unei dezbateri ulterioare in cadrul Consiliului Local, după finalizarea analizei;

-    realizarea documentației necesare pentru reconversia zonei CA Rosetti în parc prin depunerea unui proiect pe axa 4 POR, propunere aprobată în unanimitate:

-    realizarea unui studiu de soluții pentru un nou drum către Aeroport și proiect tehnic pentru soluția optima identificată, propunere aprobată în unanimitate:

-    realizarea proiectului tehnic pentru o sală polivalentă de 16.000 locuri în zona Moara de Vânt, propunere reformulatâ și aprobată in unanimitate astfel realizarea documentației urbanistice pentru o sală polivalentă de 16.000 locuri în zona Moara de Vânt‘;

- reactualizarea PUG și sumele cuprinse pentru acesta sa includă costurile pentru actualizarea studiului de circulație, cu analiza unor supratraversari pietonale pe marile artere propunere reformulată și aprobată cu un vot împotrivă astfel : “ includerea în bugetul Municipiului lași a sumei de 50 000 de euro pentru a realiza un studiu privind supratraversariie si/sau subtraversarile pietonale pe Axa Vest Est, respectiv Bld. Păcurari -Bld. Irdependentei - Zona Elena Doamna-- Bld Tudor Vladimirescu pana spre calea Chisinaului“;

-    Introducerea în strategia de turism pentru identificarea unui teren pentru realizarea unui skate park modern pe o suprafața de minim 5000 mp. în urma unei dezbateri publice, pe platforma de dezbatere publica, propunere aprobată în unanimitate;

-    realizarea unui proiect tehnic pentru 2 parcări supraterane în zona Mușatini și Tabacului și a unui studiu de fezabilitate pentru 8 parcân supraterane, după identificarea terenurilor propunere reformulată si aprobată in unanimitate astfel ' scoaterea la licitație publică pentru 2 parcări supraterane în zona Mușatini și Tabacului

-    concesionarea a 3 suprafețe de teren centrale pentru realizarea de parcări subterane propunere ce nu face obiectul proiectului de buget, concesionarea va face obiectul unui alt proiect de hotarare care va fi supus analizei si dezbaterii consiliului local.

-    achiziția unui nr de 25 de parcometre cu plata prin SMS,. propunere care se regăsește in actualul proiect de buget

-    dotarea cu instalații de aer condiționat a unui număr de 10 tramvaie, propunere ce nu poate face obiectul unui amendament de modificare a proiectului de buget, dotarea cu echipament material rulant face parte din obligația Companiei de Transport Public lași, care fa prezenta un raport in acest sens;

-realizarea unui incubator de afaceri în locul căminului Anghel Saligny, propunere aprobata in unanimitate;

- abonament anual pe toate liniile CTP in valoare de 600 RON anual, propunere ce va face obiectul unui alt proiect de hotarare referitoare la noua strategie de abonamente si ticketing. care va fi supus dezbaterii publice si ulterior analizei si dezbaterii Consiliului Local;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.16.139/14.02 2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale;

Având in vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018,

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale actualizată;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.959/2017 pentru modificarea Hotarani Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de baza de la Dugetul de stat din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti preșcolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat precum si pentru cei din invatamantul profes'onal si liceal acreditat, particular si confesional;

Având in vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 30/2018 pentru modificarea si completarea hotarani Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat care se asigura din bugetul de stat. din sume defalcate din T V A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev / preșcolar;

Având in vedere prevederile Legii nr.153/2017 pnvind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere Raportul primarului nr. 16145/14.02.2018 privind fundamentarea proiectului bugetului general al Municipiului lași pe anul 2018,

Având in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată.cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr 215/2001

HOTĂRĂȘTI-::

Art.1. Aprobarea bugetului local al Municipiului lași pe anul 2018 in următoarea componență, conform anexelor nr. 1. - 1.4 , parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. , 1: Buget local total din care:

Venituri 551 726,81 mii lei Cheltuieli 614.899,88 mu lei Deficit 63.173,07 mii lei

Anexa nr. 1.1.: Secțiunea de funcționare

Venituri 422.452,76 mii lei Cheltuieli 422.452.76 mu lei

Anexa nr 1 2.. Secțiunea de dezvoltare

Venituri 129.274,05 mii lei Cheltuieli 192.447,12 mii lei Deficit 63.173,07 mii lei

Anexa nr. 1 2.1.: Lista obiectivelor de investiții - activitate proprie 1.2 2.: Lista obiectivelor de investiții - invatamant.

1 2.3.: Lista obiectivelor de investiții - spitale.

Anexa nr. 1.3.. Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite. Anexa nr. 14. Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului local

Art.2. Aprobarea bugetului creditelor externe al Municipiului lași pe anul 2018 în următoarea componența, conform anexelor nr. 2 - 2.1, parte integrantă din prezenta hotărâre

Anexa nr, 2. Bugetul creditelor externe Venituri 13.616,05 mii Iei Cheltuieli 13.616.05 mii lei

Anexa nr 2.1: Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului creditelor

externe .

Art.3. Aprobarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului lași pe anul 2018 în următoarea componență, conform anexelor nr. 3 - 3 5. parte integrantă din prezenta hotărâre

Anexa nr 3 Venituri Cheltuieli Deficit

256 519,45 mii lei 269.128.60 mii lei 12 609,15 mii lei


Anexa nr. 3.1.: Secțiunea de funcționare

Venituri 246.701,42 mii lei Cheltuieli 257.758.12 mii lei Deficit 11 056.70 mii lei

Anexa nr. 3.2.. Secțiunea de dezvoltare

Venituri 9.818.03 mii lei Cheltuieli    11.370,48 mii lei

Deficit    1 552.45 mii lei

Anexa nr 3.3.: Detalierea cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activitâțilorfmanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite.

Anexa nr 3 4. Detalierea bugetului centralizat al instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Anexa nr 3.5. Detalierea finanțării invatamantului particular si confesional

acreditat.

Art 4. Se aprobă următoarele anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Anexa nr. 4.: Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de

finanțare.

Anexa nr. 5.: Sinteza finanțării programelor

Anexa nr.5.1. Sinteza proiectelor fmanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

Anexa nr. 6.1. - 6.10: Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2018

Anexa nr.7. Calendarul evenimentelor publice care pct fi desfășurate in municipiul lași cu respectarea prevederilor legale.

Anexa nr7.1. Calendarul evenimentelor publice care pot fi desfășurate in Municipiul lași cu respectarea prevederilor legale in parteneriat cu Casa de Cultura a Studentulor lași (CCS).

Anexa nr.8. Posibilitatea acordării sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul lași pentru anul 2018. cu respectarea prevederilor legale

Art.5. Ordonatorii de credite vor dispune masuri incepand cu data aprobării prezentei pentru încadrarea in bugetele aprobate pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate de cheltuieli pentru anul 2018 conform anexelor parte integranta din hotarare. Creditele bugetare reprezintă limita maxima privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata acestora efectuandu-se in conformitate cu prevederile legale.

Art.6. Responsabilitatea pentru gestionarea eficienta si in conformitate cu prevederile legale a creditelor bugetare aprobate aparține conducătorilor, instituțiilor de sub autoritatea Municipiului lași in calitate de ordonator de credite.

Art7. Ordonatorii de credite de sub autoritatea Municipiului lași care la dala de 31 12 2017 au raportat plăti restante au obligația ca in execuția pe anul 2018 sa asigure achitarea plăților restante Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate numai după stingerea plăților restante la finele anului anterior.

Art.8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași: Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice lași; Direcției Generale Economica și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnica si Dezvoltare; Direcției Relații Publice si Transparenta Decizionale Direcției Arhitectura si Urbanism si celorlalte compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului lași și ordonatorilor de credite subordonați; Instituției Prefectului Județului lași.

Art.9. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare Direcția Juridică; Direcția de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Fond Locativ. Direcția Exploatare Patrimoniu, Direcția Relații Publice si Transparenta Decizionala, Direcția Arhitectura si Urbanism, celelalte compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului lași și ordonatorii de credite subordonați

Aducerea la cunoștință publicului a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier

Florentin Traian Qobotaru


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 66 din 19 februarie 2018

MUNICIPIUL IAȘI

ANEXA 1.2.1 H.C.LNr. 66/19.02.2018

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2018

mii lei

CapitolulObecbvU

SOLICITĂRI 20,8 TOTAL DIN CARE

BUGET LOCAL

EXCEDENT

BUGET DE STAT

1

2

3

4

36 854.21

50 916.74

7 280.00

CAP. 51.02 Autorități publice total din care:

3 823.89

820.00

0.00

b. Lucrări noi tctil u»n care

4SO.OO

0.50

0.0C

71.0t.0l Execuți* lucră’i proiect Drapelul naȘontf

450 00'

C An© chcluioh • rotai din caro:

3 373.88

82000

0 00

b) Dotări indopendtnte

936.60

820 50

0 00

71.01.30 Licențe | sursa 40.02.14)

000

300.00

71.01.02 AztilzițBechpamentalT (sursa 40.0214)

000

520 00

71 01.03 Mașini ce njmârat bani cu delectare bancnote falso

27.00

71.01.02 Sistem Eioctromcde Dnjarr» ai Oderare (S E DO)

47.60

71 CI.03 Dolân mabuer birou presa-saiA expoziție temporerfl-magazir. suveniruri

47 00

71.01.02 Achiziționare autoturisme și utikara

435.00

zi 01.02 Ceas pmi

25.00

71 01 03 Centrali telefonici D F L.

15.00

71 01 30 Soa Smeri SoiveMaixa

50.00

71 01 03 AcNziț»c Mme lumnOftSS si televizoare pentru centrele de cartier P M I

110.00

71 01.02 Sistem armare, control occus și 8u>cevegh«re video

240.00

c» Chelcutell aferente studiilor de fezabilitate >» arte studii

590.50

940

0.50

71 01 30 Proieclam snxJu. taxe. a*ze - Centrul acmintVabv ai fAjnapulw (asi $, sala

Vasila Pogor P M I

400.00

71.01.30 Proiectare, stud» The Unique Eye - Centru Unic de Monitorizare și Intelecte

30 00

71 01 30 Proiecte Memorialul refntrcgmi neamului si case Cdlmschi

200 00

oi Alto cheltuieli asimilate investițiilor

1 687.29

0.00

0.00

71.03 RK auopcrișPM.t

887.29

71 01 01 Reabilitare acoae Pwwâr-s Municipiului lași

600.00

71.01 30 Serv»o de urpamentare î* securote •nforma>onaiâ eoni Reguiamon: u E

679,2016

200.00

CAP. 65.02.71 învățământ - total din care:

1 260.00

1 150.00

0.00

0 Lucrări noi total din cerc

OCO

800 00

0 00

ri.01.01 Amenajare cr^sa & grădini# «n str Ciurchinrili (sursa 40 02 .14)

830 00

C Aît© cheltireh total ■ din caro

L2WC0

350 00

0 00

b| Dotări indopendoncu

•Zâ TI w

71.01.02 Achiziție echpamentefT (sursa 40 02 14;

" ' î5tt’®Q

c i Cheltuieli aferento studiilor do fezabilitate ți alt© stud

1 260 00

0.00

71 01.30 Poiectare‘Ccnstruire grodința în cartiexî Dacia' (FEN)

203 01

--—-i

71 01 33 Poiectare ‘Ccrwtrure grâdința n cattforul Bucium" (FEN)

150.00

71 oi 30 Proecte PEN-Școala Da

10.00

71 01 33 Proecte, taie. avize pentru •eabdtări termice si exbnder» aferenta dfttâțflbf

p reuni ver& taro de stat inclusiv scoli tehnice (FEN)

--------- /\ -1 -

903 CO

Cap.66.02.71 Sanatate

920.00

300.00

0.00

C Alt»» chvHu*eh * toții d»n care:    ri /

920.00

300 00

0 00

71.01 30 Proiecte, taie. avize {ambulatcnij - FEN

720 00

7i 01.30 Proecte. sudi. avize, taxe PUZ Zcoa Moara de Van; |$p.ului Clinic Kegiorisl

de Urgența lași)

0.00

33000

71.01.30 Proiecte FEN • Sptalul de Recuperare

100 CO

71 01.30 Proiecte, studii, avze laxe Amenajare ouncl intermediar ambulanta zona Cartier Paouran

100 00

CAP. 67.02.71 Cultura, recrocre, religie - total din care.

13 059.48

3 739.63

0.00

A. Lucran In consnuare total ain car*

200 00

ooc

0.00

71 01.01 iluminat nocturn terenuri sport Cmc

200.00

B Locrân noi totul din care

3 640.37

1 159.63

0.00

71 01.01 Conso c-re ți refuncbonafrzare Pala: Hraunstam - iași. slr Cuza Vodi nr.2

(sursa 40.02.14)

1 159.63

7t 01 01 Consoidare ți refuncbona-izare Palat Braunsttin - tați. sir Cuza Vodă nr 2

3 840.37

C Alto cheltuieli tuia: * e«n caro

9019 11

2 sao oc

o.oc

b) Cotari independente

351.00

460 OG

0 00

71 01 .03 Achcrițioeare Gusturi personantati (Beriamm Furxluânu. N Icrga N Latxș

Cată ir Anuța i

71 01 03 Achiziționare Custun personahtaii (Benjamin Funduanu, N lorga N Labe

CM ir Anuțai

83 C0

71.01.03 Achiziționare sistem oardosealft sportiva flotanta (surs8 40 02.14)

0.00

373.00

71 01.02 Achiziții tatmid de marcaj (sursa 40.02 14)

oco

107.00

71 01 02 Sistem axes stanicn Emi Aleiandrescu

20900

71 01 01 Dotări cu slabi oe radocomuncațu cu amplasament fix pentru asigurarea

sonorizări ta Ccasu cu Canllcn - Palatul Culturi

40.00

71 01 02 Pompe pentru srațite de pompare aoe Cine

22 C0

C) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate țl alte studii

c| Cheltuieli aferente studulor do fezabilitate ți alta studii

2 096.00

600.00

0.00

71 01 30 Proiectare laxe irvze • parc de distracția pentru copt fecun efe joaca ir*OMie»v

acces craș

100 CO

71 01.30 Proecte. «ud» tare pentru oonstruira stadioane, amenajare terenuri de sport aferente irzdituțiilor șed arc și baze sportiva se'.a polivalenta (sursa 40 02.14)

0.00

600.C0

71 01 30 Proecte restaurare Monumente Oh. Asactu. Monumentul Independenței, Grup

Statua Voevoz.. Monumentul Eroilor dm Oivizia 32<i 1916-19-9. 1945. MonumentU Eroior Ga'ata <pro«xst de Henn Coanda)

80 00

7101 30 Eipertize lehnoe. proiecte taxe avize pentnj imabse ce cultufâAecroe-e.'sport

lonematorytfe) din mun. las

300.00

71 01 30 Proletare, taxe avze arrenajân p reebntftn spatii verzi

100 00

71.Oi.3O Proectare 'Oaza de verdeața din cartierul nostru'' Program comunitar de revita<zarc a spabicr pcbbce aoandcnatc/degradate de rr»o dimensiuni (FEN)

200.00

71.01 30 Prorectarc 'Reabilitare si modernizare zona de aiyemen» C.A RosetlT FEN

150.00

71.01.30 Proiect ‘Conservam patnmoniU cultural' (transfrontstter)

50 00

71 01 30 Proccl intecat do regenerare urbana ș- snoava m zona Cccare • Centru

multifuncțional Cicoare»

150 00

71.01.30 Proiectare, taxe owre pentru reablltareairestauraree Monumentulu» Eroilor dn

Primul Război Mondial a momurteor erodor &• medicilor ieșeni căzut m pnmt/ război mondial din Cmtrw Etem»tate8 din la$i

10000

71.01 30 Proecte FEN Muzeul de Istcne Naturala

84.00

71 01 30 Proecte FEN - 8a>a Turceasca

132 00

71.01 01 Pracctarc ți actualizare proiect studii, taxe avze reabilitare espanada Teatrul

Național V AJccsandn ți esplanada Palatul Cuturll

60000

71 01 30 EMpenize tehnice Obeliscul Cu Lei. Monumente Eroilor Galata (prcmctatde

Hem Coanda)

5000

c.

8/

**) Alt» cheltuieli asimilate Investițiilor

6 572J1

1 ,'ui»W9.liA

UP.    o.oo

71.01.03 FAnbizvuman, inclusiv accas ora$

90000

71.01.01 /«menajare terenuri aport aferente msMuplor țccJere ți baze sportive (fotbal.

handbal, etej (surea 40 02 14}

0.00

1 500 CO

71.01 0t FA.-Jdemize'e spațu de joacă

4 oco oo1

71.01.01 Soclu pentru monumentul Troița Regimentul 15 Infanterie

3,1

71.01 01 Soclu Stătue de Bronz Fe*d»nand I Intrcgdand u Statuie Fcrd.nano I (ccpie

Chisinau)

/ fj

85O.CO

71.01.01 E>ecuț>e fundate pentru grup statua/ XlatemeaW

7.00

71.01 30 Lucrări de culîură și afacerea pădure in zona Moara de VOnt și Cărlg

412.00

CAP 68.02.71 Asigurări și asistența socială

223.20

0.00

0.00

0 Lucrări nex total din caro

223 20

0.00

0.00

Zt 01.01 IZodornzarc extinderi» sl Cola'e Oeaa nr 1 (PMDll - cofinanțare

130.67

Zl 01.01 Moderrtzere. extindere 8l dota** Crasa nr.1O (PNOt) cofnanțare

92.53

CAP. 70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publică - total

din care:

3 591.86

7 000.00

0.00

A Lucrân in continuare - total d«n care

0.00

2 000 CC

0 00

71 01.01 Construire locuințe pentru tiner zona Grddinan (su^sa 40.02 14)

2 000 CCI

EL Lucrdn noi tocai cm care:

073.00

0 00

0 00

71 01.01 Lucrfth pentru asqura-e ututAți ți sistematizare vcn-calâ pentru construire

locuințe destinate tinenlo: specaksti an sdnMte

173.00

71.01.01 Luorân Seten «nlegrat de supraveghere video pentru aestr^ea sgurențe sociale » prevenita criminaStătii in spațiile pudice alo Municoiulu las.

500.00

C Alto cheltuieli • total din caro.

2913 BG

5 000.00

0 00

a) Achiziții de imobile

0 00

5 000.00

0.00

71 01.01 Achiziții de medio (sursa 40 07 14)

000

5000.00

bl Dotări independente

590.00

0.00

0.00

71 01.02 Achiziție echpamente iluminat festiv

103.00

71 01 02 Achiziții parcomctro

490 00

Cl Cheltuieli aferente Studiilor de fezabihtate și alte studii

1 138 B6

0.00

0.00

71 01.30 Rcactualzarc PUG

217.36

71 01 30 Proiectare lucrân de consolare versant zona Tcâu Sdrârie

250.00

71.01.30 Registru! spatio» verz

21 50

Zi 01.30 Studii , rapoarte evaluare ți jxaectft pentru rnhmțara Parc tncuetrtel Foitus

100.00

ZI 01.30 Proiecfcre. taxe avize, studi de lezeblitale centru ex»r>dere relele de distribuție etoctricâ la consumatori casnici ți extindere rețea de umhat putxic ei S.F . taxe. avize pentru extinderea teteiei de distribulie a energie electnar până la ampasamentul

Poligon pemru pegdlirea de specialitate a personalului de «ttarvanșe In situații dc u'gcntâ dn Româna și RepuWica Moioaua. situat ir Cd C A Rosefli; Studii da fazabîHale. taxe. avse • iluminai arhitectural podun .‘pesaje și obiective pubtee

750 00

71 01 30 Documentați'nwce în vederea obț-nerii autorizaților de pospodărke a apelor

pentru poduri

30 00

71.01 30 Proiecte, «ude. taxe. avize consolidare ți rcabiUarc imobil str.Cdroral

Bcrthciot nr 18

100.00

71 01 30 Expertiza, proectare. ’.axe. av«ze pentru Reabtkare terasa orcuabili din zona spă’ilo? comerciale Anastasie Panu complex mcdi/ar 23 4C

70 00

71 01 30 Expertize mobile publice

100.00

o| Alte choltuioii asimilate investițiilor

1 193.00

0.00

0 00

ZI O4. 02 Preluare sistem tomnat pubbcdm M.irvicpiul lași conform Legii nr 230*2005

960.00

71.01.01 Racordare ți contor jare individuală. la tnegw electrică și la sistemul

centralizat de fncfttere. imofirl atr. T Vmomirescu nr 79A

240.00

Cap.74.02.71 Protecția mediului • total din care:

902.94

0.00

0.00

fi Lucrări noi total din ceru

40000

0 CC

0.00

71 01 01 Canal evacuare ape pluviale zona Cicoare

403 00

b) Doton indopcndcme

50 00

0.00

0.00

71.01 02 Stație roobiă de măsurare calitate aer

50.00

c| Cheltuieli aferento studiilor de iczacxlitate ți alte studii

452 94

000

0.00

71 01 30Elaborarestwi»proiecta.aoUcețitdefinanțarept reducereapoluăriiaeruiu*

11100

P7RT^Dl>f<    •

71.01 30 ReactuaUaie nana de zgomot (conform HG nr. 321Z2OO5 •epuolcato. cu

modif ai completările Utenoere)

50 00

îtKnl riLij, vs.-’J ' .VI

• llUAfld i

71.01.30 Elaborare strategie spații veno

50 CO

-----

71 01 30 Studiu de teză&iitaie pa'c&rde

1001»

71 01 30 Studiu do iezabiiitaie pnvtod amplasarea uno* slav de alimentare pentru

autovehicul electrice

50 00

71 01 30 Aplicație de finanțare PAED

Zll

Cap.80.02.71 Acțiuni generale economice, comerciale și de

muncă - total din care:

5Z'    170.00

0.00

0.00

c AUm cheltuieli * total din care*

170.00

QM

0.00

c| Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate ți alte studii

170 00

0 00

0.00

71 01 30 Realizare ncobator atacen

140.00

71 01.30 Proiect pentru Modernizare ansambluri stradale medulare derrontabfc

30.00

Cap.81.02.71 Combustibil și energia • total din care:

3 450.70

0.00

7 280.00

k. Lucrări in continuare total din caro:

3 450 70

0 00

r 280.00

71.01.01 RaoorwroadadlNor oujIk>o ta sistemul «ntraizat te termaftcarc

330.70

0.00

0.00

71 01.01 Coboanțaro cbicctvc te iftvețțți pm Programul de Termaficate 2006-2020

caWurâ CCnfOl

Refacere a izolate meg.stra'ei de legătură 2xDni 1C0

2 ,20 00

o.co

0.00

71 01.01 Cofinantsre Cfciectve de invest $î pm Programul de rerrrwticarc 2005-2020 caiduri $« confort

Refacere a izolate rrsagiSValei de legătură 2xOn1ICO B S «sun» 42 02 51 02}

4 946 67

71 01 01 Cofmanțarc cfcitctvo te mvesuț» pm Programul de Termofiosfe 2006-2020

caiduri $< ccnf oi

e xiwdere rețoi© tofnee primate in vederea racordau de noi consumatori la SACET un Municipiul I3$»

1 000.00

71 01 01 Coîmanjare obtectve te tnvestț» om Programul de Termsficare 2006-2020

CSWurA * COnf04

Extindere rețele    primare în vederea lacordăru ae roi ccnsumaton la 5ACET on

Municipiul lași B S (saăâ 42 02 51 02}

0.00

2 333.33

Cap. 84.02.71 Transporturi ■ total din care:

9 452.14

37 907.11

0.00

A t.ucran In continuare total din care

2 755.00

0.00

0.00

71 01.01 Srsiem de management de trafic în Municipiul iași

2 7$5 (X)

B. Lucruri noi tocai dut caro

1 674 00

0 00

71.01.01 Construire ped peste râul Ba Hui In zona Gcoare» (str Sarrr-zegetuse - str-ld

Seta Nide.dc) (sursa 40.02 14)

1 674 CC

71 01.01 Construire ped peste râul BeNui in tona Ocoara (se Sarrrrzepetusa str la

Sofia Nâdede)

1 326 00

C Alto cheltuieli tocai din caro

5 901 14

.0 233 11

000

b) Dotân înde pendante

553 00

3 175 50

0.00

71 01 02 Achiziție «rijcvca transport urbane si laxe sursa excedent (40.02.14)

3175.60

7101 02 Sistem ce avertizare sonora la ireconlo de poloni ROT.atonzate pentru persoane

cu dcfiocnțc dc •.eccrc

3.00

71 01.02 Achiziție tramvam FEN

100.00

71 01.02 Achiz.te autebuze FEN

103.00

71 01 30 Sr»iem alternativ de mobilitate urbana utilizlnd stavi automate oe inctwiere □

bacletokx - lași ’/etoaiy

150.00

71.01.03 Achiziție copertine pentru peroane «tați transport public

203 00

c, Cheltuieli a tern mo studiilor de fezabilitate ș* alte studii

2 659.14

0.00

0 00

71 01 30 Proiectare expeneo actualizare proccte ncdc'warc străz« trotuare. ale» petonale. asistenta tehnică tanc. avize tzona Copu - Țlcău can»er Pacuran Canta. drum te legătură «pro Aeroport lași șl ahe străz= din camere)

1 503 00

71 01 30 Proiectare supratraversare râul Bahiui in zena Gcoarn - Da.-*a pnn 3 podixi rin beton armat (unui a.* 2 benzi carosabile și 2 cu câte 4 benzi carcsafcdoi

3314

71 01 30 Proiectare, taxe ara* Sman Moblty - Sistem de parcare inteligentă

50 00

71 01 30 Proletare taxe anze Smart MOWIIty - mai sigur ma: confortabil, ma» <apid

Modenvzaree $• digUArea transporiuui pubic

5000

’ sn^FMKCHWB

iRi

71 01 30 Proiectare (revizuire siudii.documentaț»e cadastral, dccumemațe teto.ee-economicâ) •ReeWtare infrastructura pentru trsmvae ’n Muredpul lași’ iPCR Axa 4}

158C0

C'l’j

IAȘ

71.01.30 Proiectare (revizuire studii.docurrentație cadastrală, documentație tetoicc-economicâ) ‘ReabilUre infrastructură pentru tramvaie lași • OancuT (POR - Axa 4)

238.00

71 01.30 Proiectare irsvizurestud»i documentate cadastrală, documentate tehneo-economicfi) 'Reorganizare circulație pe bd Tudoi Vtedimrescu’ (POR • Axa 4)

,70.CC

71 01 30 Proiectare Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea moWitâțn in zona

metropolitană leu i’POR - A«a 4)

300.00

71 01.30 Studiu dc fezabilitate penvu sokiși alternat rre de transpari

30.00

71 ai 30 Stixtiu do fezabilitate, rrowctaro pod carosabr peste <âul Vâmăsoiă

30.00

71.01.30 Proiectate, taxe. avize cheituidi aferente sh>dntar cc fezaharata ți -ta Slud»

FEN

100.00

o) Alto cheltuieli asimilate investițiilor

2 149 pp

33 057.61

000

71 01 Ol lAbderneflfO străzi contracte in derJare șos Bimovastr Smirdan. Ud

Pnmâver» str 1 C Cerși ar-t.n^scc .P.Vwcw. str Mosj Sfr Ogorulm 61/

Ca2âmwi<y str laroj Becaiu. str Sf Andrei, str Tânasescu fundac Suctxn fundac

FAunJundac Soctfe Str Ratei St/ Paxadv sirM Kogainiceanu (5i/sa 04 02 04i

2 149 00

71 Ol 01 lAxiernzare străzi contracte in de*uoro șos Bfcnova str Smirdan. bd

Pttmâvenr. str 1 C CccstarMmescu str P Vanoea str Moșj str Ogorului, str

Cazărilor. str.lancu Bacalu. str.Sf Andrei str Tdnfeescu fundac Buoum fundac

Păun, fundec Soccto str Ratei str Pattady str M Kogâlniceanu (sursa 40 02 141

10 851 00

71 01 Ol Modemzaie străzi ccnirade no« el T Necoa al și str Strugurilor șos

î NdcjUi șes iaș»-Vonesb str vibcuMon. str Transtvaniei «r Cttcrio» str fiucc^inci str Semănătorului supraiargre î Viadmrecu.tte «râzi din Muncipu lași ct noicecon tenrea eccncimc» aprobați (surse 40 02.141

8 324 50

71 01 Oi Proiectare și execjlie Construire oanna supirrorura de creutabe centru

direcția Arcu-Păoxn adacent Pasaj Oetav Banoiâ «sursa 40 02 14)

605 00

7001 01 Reabilitarea ntrest/uzium ruoere «n zone industriala a Muruciputii lași (sursa

40 02.141

0 00

3 695 00

7101.01 Proiectare și execuție străzi In Municipul las Bd GancemireiGn Asacni

(sursa 40.02.141

40 24

71 01.01 Modernizare tracuare. a'el pletorele In carWe<Sufsa 40.02.14)

000

600000

710101 Reabil tare Pasarea meiallcâ Gara lași km 75*532 {sursa 40 02 14)

0.00

3 532 87

Președinte de Ședința Florentin Traian CiobotaruVIZAT    I

I SECSflARj Ml:»k iP'lfhJi |AȘ|jCONSILIUL


comisia

DE SANATATE, FAMILIE, PROTECȚIE CORII

AVIZ

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului lași pe anul 2018;

Comisia întrunită in ședința din data de 16 februarie 2018. luând în dezbatere proiectul de hotărâre mai sus menționai, constată:

Față de cele de mai sus. comisia avizează (nu_auizează) proiectul de hotărâre.

PREȘEDINTE. Scripcaru Calin

SECRETAR, Aldea Cătălină


1. Membru

Sandu Vasile

2. Membru

Boisteanu Paul Corneliu

3. Membru

Ghizdovăț Vlad

4. Membru

Jugrin Lucian

5. Membru

Vintila Iordan
GON3IHUL LOCAL COM131A

ECONOMICA FINANCIARA

AVIZ

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului lași pe anul 2018;

Comisia întrunită în ședința din data de 16 februarie 2018. ora 14:00 luând in dezbatere proiectul de hotărâre mai sus menționat, constata

Față de cele de mai sus, comisia avizează (nu avizează) proiectul de hotărâre

PREȘEDINTE. Surdu Gabriel Mihai

Membru

Harabagiu Gabriel Vasile

Membru

Pintilei Mihail

Membru

Vintila Iordan

Membru

Ignat Etienne

Membru

Cotofan Alexandru
CONSILIUL LOCAL


JURIDICĂ 91 De disciplină

AVIZ

Proiect de notarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului lași pe anul 2018.

Comisia întrunită in ședința din data de 16 februarie ora 14:00. luând in dezbatere proiectul de hotărâre mai sus menționat constată:

Fața de cele de mai sus, comisia avizează (ou avizează) proiectul de hotărâre.


Cruclanu Bogdan


SECRETAR. Tâutu luliana Daniela

3.    Membru

4.    Membru

Botez Radu Boz Eduard

DE MUNCĂ 91

AVIZ

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului lași pe anul 2018;

Comisia întrunită in ședința din data de 16 februarie 2018 luând in dezbatere proiectul de hotărâre mai sus menționat. constată:

Față de cele de mai sus. comisia avizează (tw-awzeaTfri proiectul de hotărâre.


1.    Membru

2.    Membru

3.    Membru

4.    Membru

5.    MembruHarabagiu Gabriel Vasile Piftor Daniel Jugrin Lucian Ghizdovăț Vlad Boz Eduard


CONSILIUL UOOA.L. OOIVIISI^

PENTRU TINERET SI SPORT

AVIZ

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului lași pe anul 2018;

Comisia întrunită în ședința din data de 16 februarie 2018 luând în dezbatere proiectul de hotărâre mai sus menționat, constată:

Fată de cele de mai sus. comisia avizează (nu avizează) proiectul de hotărâre.

PREȘEDINTE, Ciobotaru Florentin Traian,

Membru

Nedelcu Vlad Nicolae

Membru

Crucianu Bogdan Teodor

Membru

Postolache Andrei

Membru

Timofciuc Razvan

Membru

Dornean Tudor
CONSIL5UL LOCAL COMISIA

DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM

AVIZ

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului lași pe anul 2018.

Comisia întrunită în ședința din data de 16 februarie 2018 luând in dezbatere proiectul de hotărâre mai sus menționat, constată

Față de cele de mai sus. comisia avizează (ntravrzează) proiectul de hotărâre.


1. Membru

Harabagiu Gabriel Vasile

2. Membru

Gaburici Violeta-Adriana

3. Membru

Dorncan Tudor

4. Membru

Bostan Ciprian

5. Membru

Botez Radu

6. Membru

Surdu Gabriel Mihai

7. Membru

Ciobotaru Florentin TraianCONSILIUL


SOCIAL CULTURALA ÎNVĂȚĂMÂNT

AVIZ

Proiect de holarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului lași pe anul 2018;

Comisia întrunită în ședința din data 16 februarie 2018 luând în dezbatere proiectul de hotărâre mai sus menționat, constată.

Față de cele de mai sus, comisia avizează (nu avizează) proiectul de hotărâre.

Membru

Pintilei Mihail

Membru

Ciobotaru Florentin Traian

Membru

Gaburici Violeta-Adriana

Membru

Bostan Ciprian

Membru

Coțofan AlexandruMUNICIPIUL IAȘI


ANEXA LI


HCL 66/19.02.2018


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT H.C.L. 66/2018

din car© credite bugetare destinate stingere plăților restante

...... 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

422 452.76

0.00

..... 00 02 1 VENITURI CURENTE

405 365.99

0.00

•••• OO 03 A. VENITURI FISCALE

401 949.54

000

•••    00 04 A1. IMP.VENIT.PROFIT SI CAPITAL

210 571.93

0.00

-    00.06Al.2 IMPOZIT PE VENIT.PROF.PERS.FI

210 571.90

0 00

03.02    Impozit pc venit

3 627.90

0.00

03.02 18 Impozit pe venit, din transf propriei imob patrimoniu

3 627.90

0.00

04.02    Cote defalcate din imp ven

206 944.00

0.00

04.02.01 Cota defalc imp.veoit

204 795 00

0.00

04.02 C4 Cota defalc pt.echil buget

2 149 00

ooo

00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

87 822 44

0.00

07.02    Impozite si taxe pc proprietate

87 822.44

0.00

07.02.01 impozit si taxe pe clădiri

69 617 53

0.00

07.02 01 01 Impozit pe clădiri de la PF

16 899.06

0.00

07.02.01.02 Impozit pe clădiri de la PJ

52 718 47

0.00

07.02 02 Impozite si taxe pe teren

11 904 99

0.00

07.02 02.01 Impozit pe terenun de la PF

5 568 68

000

07 02.02 02 Impoz»! pe terenur. de la PJ

6 200 89

000

07.02.02.03 Import pe terenun din extravilan

135.42

0.00

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

6 299.92

0 00

00.10 A4 IMPOZITE SI TAXE PT BUNURI SI SERVICII

98 591.00

0 00

11.02    Sume defalcate dn IVA

73 629.55

0.00

11.02.02 Sume defa’cate d«n TVA pt municipii

63 190.55

0 00

11 02 09 Sume defalcate din TVA pt mvatamant particular

10 439 00

0 00

15 02 Taxo pt serve» specifice

1 177.26

0 00

15.02.01 Impozit pe spectacol

44 74

000

t5.02.S0 Alte laxe pe servicii speofice

1 132.52

0.00

16.02 Taxa util. bun un. autonz utiliz bun.sau pedesf de act

23 784.19

0.00

16.02.02 mpozit pe mijloace de transport

18 059.52

0.00

16.02 02.01 Impozit miji transp persoane fizice

Jl.434.-38

.7 .0.00

16.02 02 02 Impozit miji transp persoane juridice

ia6625i4

000

16.02 03 Taxe si tarife eliberate I cente si autori/ de funct

......

...J    t*-./, 000

16.02.50 Alte taxe pt utilizarea bunurilor

'• 5CO4.1l

000

00 11 A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4 964 20

0.00

18.02 Alte impozite sl taxe fiscale

4 964 20

o.co

18.02.50 Alte impozite si taxe

4 964 20

o.co

••    00 12 C VENITURI NEFISCALE

3 416 45

o.co

00 13C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

19 804 43

0.00

30.02 Venituri din proprietate

19 804 43

000

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirien

16 023 61

0 00

30.02.05 30 Alte venituri dm concesiuni si închirieri

16 023.61

0 00

30.02.08 Venituri din dividende

/i 1,1300.17

000

Page 1

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT H.C.L. 66/2018

din care credite bugetare destinate stirger* plăților restante

30 02.08 02 Venituiri din dividende de te alti plătitori

1 300.17

0.00

30.02.50 Alte venituri din p-opnetaie

2 480.65

0 00

00.14 C2 VANZARI OIN BUNURI 51 SERVICII

-16 387.93

0 00

33 02 Venituri din prestan de serv.cv si alte activHati

425.09

0.00

33.02.12 Contribuția pers benefic, ale cantine aj. soc.

18.00

0.00

33.02.28 Ven recup. imputatii

O.OO1

0.00

33 02 50 Alte venituri din prestări de servicii si alte acbvit

407.09

0.00

34 02 Venituri d*n taxe administrative elib.perrmsc

553 74

0.00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative. eliD permise

563741

0.00

35.02 Amenzi, penalii confiscan

14 376.23

0.00

35.02.01 Vemtun din amenzi si alte sancțiuni

14 373 91

0.00

35 02.01.02 Venituri cm amenzi sanct si alte sarcti apl !g

14 373 91

0.00

35 02 02 Penalitatî pentru necepunerea sau depunerea cu intarzi

232

0.00

35 02 Diverse venituri

8411 31

000

36.02 01 Venituri din apucarea prescripției extmcbve

20 39

000

36.02 06 Taxe speciale

4 346 45

000

36.02.50 Alte vemtun

4 044 47

000

37.C2 Transferur voluntare, altele decât subvenții

•40 154.35

0.00

37.02.03 Varsaminte d«n SF pt SO a bunelului local

-40 154 35

0 00

00.17 IV. SUBVENȚII (cod 00 18)

,7 086 77

0 00

00 18 SUBVENȚII DE LA ALTE NIV.ADMlN.PUB

17 086 77

0 00

42.02 Subvenții de la bugetul stat

17 086 77

000

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt încălzire

174.00

0.00

42.C2 41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătăți

198.02

000

42.02.66 Subvenții aloc ci contr inch cu direct sanat pubt

16714.75

0.00

...... 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECpUNE FUNCȚIONARE

422 452.76

70.92

••• 50 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

86 487.76

0.00

• 51.02 Autoritati public© - din care titlurile:

63 300.33

0.00

10 Cheltuieli de personal

55 214.00

0.00

20 Bunuri si servus i

6 550.C0

0.00

55 Alte transferun

81.13

0.00

59 Alte cheltuieli

547.20

0.00

81 Rambursan d© credite

908.00

0.00

• 54.02 Alte servicii publice generale • din care titluri:

13 921 43

0.00

20 Bunun $i servicii

5 900 00

0.00

50 Fond de rezerva

1 301 00

0.00

51 Transferun intre unitati ale administrației publice

6 720.43

0.00

‘ 55.02 Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - din

care titIunie:

9 266 00

0.00

20 Bunun s» servicii

1ECM ••    315 00

0 00

30 Dobânzi

8 951 00

0.00

•* 59 Partea 3 ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

31 405.79

0.00

• 61.02 Ordine publica si siguranța naționala

31 405.79

0.00

20 Bunun si servicii

85 00

0.00

51 Transferun intre unitati ale administrației publice

31 320 79

0 00

•* 63 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALE

164 496.21

17 48

• 65.02 Invatamant - din care titlurile:

<40 182.30

000

Page 2

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT K.C.L. 66/2018

din C3re credito bugetare destinate stingerii plătitor restante

20 Bunun si servicii

26 564 20

0 00

51 Transferuri intre unitati ale administrației publice

225 00

0.00

55 Alte transferuri

10 439 00

0.00

57 Asistenta seciaJa

1 954 10

0.00

59 Alte cheltuieli

1 OOO.OO1

0 00

• 66.02 Sanatate - din care titlurile:

17 815.77

0.00

10 Cheltuieli do personal

10 712 77

000

20 Bunuri si servicii

200 00

000

51 Transferuri intre unitati ale administrație» publice

903.00

000

• 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

30 749.32

17.48

10 Cheltueb de personal

2 078 19

0 00

20 Bunuri si servicii

14 394 93

17.48

51 Transferuri intre unitati ale administrație» publice

5 557.20

000

59 Alte cheltuieli

8 682.00

0 00

81 Rambursai! de credde

37 00

0 00

• 68.02 Asigurări sl asistenta sociala - din care titlurile:

75 748 82

000

10 Cheltuit de personal

44 313 40

0 00

20 Bunuri s servicii

8 360.39

000

57 Asistenta sociala

20 660 93

000

59 Alte cheltuieli

2 408.10

0.00

81 Rambursări de credite

6.00

000

"69 Partea YIV-ă SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINȚE, MEDIU Sl APE

37 271.00

53.44

• 70.02 Locuințe» servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

25 639.00

53.44

20 Bunuri s» servicii

18 504 00

53.44

81 Rambursări de credite

7 135.00

0.00

• 74.02 Protecția mediului - din care titlurile:

11 632.00

0.00

20 Bunur. si servicii

11 514.00

0 00

81 Rambursări de credite

118.00

0 00

* 81.02 Combustibili si oncrgio- din care titlurile:

10 764.00

0.00

20 Bunun si servicii

640.00

000

40 Subvenții

9 000 00

000

55 Alto transferuri

529.00

0.00

81 Rambursări de credite

595 00

0.00

• 84.02 Transporturi - din care titlurile:

91 820.00

0.00

20 Bunun » servicii

19 335.00

0.00

40 Subvenții

50 700.00

0 00

81 Rambursări de credite

21 785 00

0 OP

• 87 Alte acțiuni ec - din care titlurile:

208.00

0.00

20 Bunun s» servicii

208.00

Președinte de Ședința Florentin Tralan Ciubotarii


Ml M< INI I I \M

DIRIX II \GI.SERAI A 14 IIMC ASI nr/AOi I ARI DIRECȚIA IMPl IMIM \KF SIRAIEGIE IMIGRAI K OK Pt/.A'OI I ARE l RBANA

APROBAT PRIMAR MIH Al( IIIRK ASERAICIll IWESTITII PROPRII

PROIECT

PROGR Wll I |)| |W EȘTI III < KIT 101.65.»: -IM Al AM AM " \m i :»ix

Scximiuu dcdv/v'lture

<0111 < IIVII.

Knger aprobat

februarie 20IX

TOI Al.GESER Al

< AP.65.02.71 hn ala nuni. titlul \ loial din cate:

IIM&KOO

VI ucrari in conțin ii arc -loial din care:

800.0»

" o| Extindere (ir.idniii.i pp l-Mirxi4H 14

800.00

O.Lociari mu -total din care:

200.00

111 .Ol X nnsliniie cala spe i Senila 1 < rcnij:;f

lOO.lHl

* " <M < cwiMvuirv sila >p.‘d Liceul ’A .Alcuftntdii*

lOO.lMt

( . Altv cheltuirii <1< Un cetitII -loial din cute:

M.4XX.IK»

n. Aehi/itd imobile

O-O»

b.Dolari independente

9*5.00

*1.1»! ol Qjiyrt -( i«k'~iul *M I iuiiicmi/ p<r    'M.kM’jalmvc.nu Mitxt 4i 14

*i<Xt.Oi>

I.DI Oî (Xuaii- iiudMlkT Grădiniță pp 'uvioaxa Para-dun %ut>y 40.1 1

4<I.IXI

• IXu.m «nordici ajxjr.ilvr.i hi'. Ikj Liceul' \l ( i»tiii -*w»n 4H 14

25.t»

c.Proicvtc m urniri

I.IAO.OO

"I.OI 5«i Piokv arecMnulcie corp %v:ila 4 tecul "M t ,».t n'

150.1»

’I.QI 50 Ptokvtaie repcip imul ekviiive C<»l "I X .Sk*taiusvu"

itl.txi

“l.dl Al) Pfu>t\r ik kpvip i mul ekeltlev CiM/’IX\Skîanexti unei 40 14

50.00

'l.ill A<) PMN\LirvM»iiM»lKl,ik c»«»*p îwab'M Cixbuinn''

10(1.1X1

7|.|l| AO Semen ik pe*K\Tareiv.ib»litak VWItiihl ■*’ Ixvu Colegiul Peda^îțic

"VX up,iM- MIIXI 411 14

sin.ixi

d.( nnwilidtui

0x10

c. Mtv vluhukll HMoidiik utxetftfulort reabilitat i O icfuratii capitale)

7.59 UI»

'I.OlRqwraut cnpn.ik clădire >paLit« < Cultul ’< .Nesauz/A sursj 4»>4

15O.IXI

I <i > (. vflxdklurv$MuU "M.Kugalniccanu”* ecuvu Ihvitk..»• {depui

’ M 1 It.HKXir- Mltxi 41» H

71 (i;.Kqx«.itu c.ipd.ik cămin Culceml ‘0X4.mc l.f *«rsi 40 14

4HI.IXI

T.tl.M.«erori de executiv u-n >i '4l.iZK.mn1n Colegiul National- mzix» 40.14

150.1X1

1 OvRcuMuuie. c«'tiN.i|t«l.irec • tlirv mtenue l Oeaium Colegiul Pedagogii

A 1 n|xP- muși 40J4

WXI.ltfl

1.05.1*unei hxiali/arc *al.i sxwt - Liceul lehii Economic ’A .Mudgcanr uiek

ekeioce. ier nuce *» «upr.it.<adv mc- >ur<i io. 1 4

Swi.ixi

1 '0.Reparații eap'.i.ile.io-pwVc Cok^iul "D.Leonul.r >ur>.i 10.14

b.<MI

7| ol Rc-italtlatc termica cantina Colegiul 1 chilii T < Sk-|.,ne*eii’'->vr-*.i io 14

5X/MI

1 os. Rqxjruiii capitule exhipuincnic m racufdiiri îiiMal iiicutiirv apa calda

cckiuor.i'j sjbsot I kw îdtnnktfK- I’ Pdiif - uirva 40 14

527.4X1

. * (Mu ihU\N\ •>// • £r<<yj? A/waGen «J» Vc«    .«• trr/rAUhdi.vny

Tl.oX.Repuiatu capit.de iii’tiUii sinit.-ivcJimn !.»c.ilu 2

30XMI

1 Ol Rip.ir.itn capitale o«rp K 1 tecul ’ \ I.Cvz. <ur«i 40.14

75.00

I."* Rep.nani capitale sili csxp A 1 tecul ’ A.I.Cuzj* misa lo 14

IIII.IXI

1 • Rep.11.1nt x. .nule. cMH.Oid-k-Ijkcu 'DX ankvui”

2(11.4X1

’ SP»? ^CWihe^ yjk'v’IP’-JLWiAȘI

IlO (UțMr.itii vjpil.ik ilii|<vjniuik? 1 u\t«l ’\! < hMiii* >iil*u 4<» 14

M<«>

’l.l»’ R^cjpctwp V 1 «aI.i m ui-..ik iȘt LkW dcllilunii.iluj Gr.MoiMl-Surs*

i:i 14

2<HMMi

’l «> * l\p.ir.ini k.ipn.ik |ua)».*c il.i sib >pi»n Liceul Spiwtis

JMmMNi

’i .<i5 R<p.u.<nc.«r i.ik iiiM.il.n. vkvifNX Soulu Ak\ ed Him’

2(NM«>

’ «0 Re.ibilit.iîVknnk.i Souh • VRvsm»’. miim 4X1.14

67.HII

‘iVRtpc.ipvl.iU ik. I.iiii *;iiuiniv. dcctruv St ? . \ KtHs"- «or>;» 4«Ui

2.MMKI

• XI* Rcp^rafu K.iin'.’k nulul er.dpp i« SvimU * B PILudcu - »u-x. 40 14

|IKI(K>

M «iVRcpirjHi e.ipiuk Ih-luii Soub ’O A StuiJ/a’ Mjfxi4(l |4

’l •i' Rt.ibdiT.iiv kmi i SouLt’G 1 Qr.ui.Mir-mus< «ii 14

3CNI/RI

it Rcpirutii >, ».. ’.l.i 1 Cu/a’•4X1,14

|X?.(Ml

’l nx Rvpjrulii t<uult* - (v.ih luare toni ka SomI.i *A* Mk k *• miixi-MM 4

2 50.1 Ml

’l nx 1 ucf.iu de nsiinen.ij.irv *|Xitn iii.diiiua- ScimI.i * \ Mitk ’

26.IMI

1 »< Kvpt » • umpuri i.intfiu Soula V < «nta*

5«MM)

1 iiVRcp.ii.ini i-pn. lt iiuial uxmkvd.dhv«edk Grjd rp l miim 4i> 14

ISklIII

1 D5 Kvp.ir.ini opu.:lcCi;d pp 35

4iHi.nn

1 i»5 AitKiMurv otaIiriu pn 26- txtKru hn.uui.ii SomJ.i ’S t

IIXI.IMI


DIRECTORI MCI II Petru Dumitru I OMORI

Au A«Atr i.Ajwnui.Mi'luWi, imm • • «J.IUlV 1(1 LUV4UVA*>)(»••< th\

SEF SERVICII Marian \ LI FOI

6t» .uiui >t <t’»*t't«A'fU"iii<«viiAn«AuH u/(\«.< Al (Ii'.dtr .11 MMM Uy/iA? u>.. ^o^A» ț


kiiiMim.    ✓    /f

IXmiui.i ZjIiuîi.i    Z

A v.' <mw n v’UMiKtaiw.ty. vv.i v&t'X •. i’UViii »KiUIUito.U AM4AYOviza T?oi?ew: scs-SECfirAftiii 5lC-N.'Li<)L/U xjjMUNICIPIU. IAȘI

DIRECȚIA GENERALA TEHNICA SI DEZVOLTARE DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATA l)E DEZVOLTARE URBANA

ANEXA 1.2.2.

IICL 66'IW.2*I«


SERVICIUL INVESTIT!! PROPRII

PROGRAMUL DE INVESTIȚII CAPITOL 65.02 •INVATAMANT" ANUL 2018

OBIECTIVUL

Buget aprobat

februarie 2018

TOTAL GENERAL

CAP.65.02.71 Invatamant. titlul X total din care:

10 488.00

A.Lucrări in continuare -total din care:

800.00

71.01.01 Extindere Grădiniță pp 1-sursa 40 14

800.00

B.Lucrarl noi -total din care:

200.00

71.01.01.Construire sala sport Școala ”1 Creanga”

100.00

71.01.01.Construire sala sport Liceul ’VJUccsandri*

100.00

C.Alte cheltuieli de investiții -total din care:

9 488.011

a. Achiziții Imobile

0.00

h.Dotări independente

965J0

71.01.03 Dolari Colegiul ’M.Eimnescu* pu.Școala”M.Kogalnjecanu-sursa 40.14

...    900.00

71.01.03.Dotări- mobilier Grădiniță pp "Cuvioasa Parascbevu” sursa 40 14

40.00

71.Ol.03.Doiari-mobilicr. aparatura birotica I iceul "M Costin" sursa 40 14

25 00

c.Proiecte vi studii

1 130.00

71.01.30.Proiectare extindere eoip școala Liceul "M.Costin”

150.00

71.01.30 Proiectare icp cap insul electrice Col/I.C.Stefanescu"

30.00

71.01.30 Prosccurc tcp cap insul electrice Col ’ I.C.Siefancscu"-mrw 40 14

50,00

71.01JD.Proicciarc consolidare corp Școala '.M.Codrcanu"

100.00

7LOI.30.Scrv icii dc proiectare reabilitare cantina si liceu Colegiul Pedagogic "V.Lupu"- sursa 40.14

«00.00

d.Consdidari

0.00

e.AIte cheltuieli asimilate invcstitiilor(rcflbilitari si reparații capitale)

7 393.00

jiaîO > -.«v.

71.03.Reparai ii capitale clădire spălătorie Colegiul "C Ncgruzzi" • sursa 40 14

150.00

71.03.Consolidare Școala "MXngalniceanu” centru financiar Colegiul

"M bmincscu”-surea 40.14

2 lioQMJ''

71.03.Reparații capitale cămin Colegiul "O.Bancila*- sursa 40.14

400.00

7I.O3Lucrari dc execuție usi si glazvanturi Colegiul National- sursa 4U 14

150.00

71.03.Reabilitare, consolidare clădire internat C 9 camm Colegiul Pedagogic

"V Lupa"-surea 40 14

800.00

71.03.Functionalizare sila sport Liceul Tchn Economic "V Mudgcaru" relele

electrice, termice si suprafața de joc- sursa 40.14

360.00

7] .03.Reparații capitale acoperiș Colegiul ’D Leonida"- sursa 40.14

35.00

71.03 Reabilitare termica cantina Colegiul tehnic "l.C Sicfancscu' sirsi 40.14

38.00

71 03 Rqwaiu capitale echipamente xi racorduri instal încălzire, apa calda exterioara si subsol Liceu Tehnologie * E Ponf - sui *4 40.14

327.00

c enlru financiar !decid Tehnologie de Mccaironica d Automatizări

71 03 Reparații capitale instabili sanitare cămin locația 2

30.00

71.03 Reparații capitale corp B Liceul ’A.I.Cuza"- surea 40.14

75.00

71.03 Reparații capitale săli corp A Liceul '.MCuz/- sursei 40 14

100.110

’l .03. Reparam capitale, consolidare Liceul ”1) ( arucnur’

200.00

71.03. Reparam capitale împrejmuire Liceul ’M.Costin” sursa 40.14

70.00

71.03. Rep cap corp A- fațada si cerințe ISU Liceu de Informatica Gr.Moistl 5ursa 40.14

200.00

71.03. Reparam capitale pardoseala sala sport Liceul Sportiv

300.00

71.03.Reparații capitale instalații electrice Școala ’Alcx cel hun"

200.00

71.03.Reabilitare termica Școala ’A.Russo’- Mirsa 40.14

67.00

71.03.Rcp capitale instalam sanitare, electrice Școala "A.Russo"- sursa 40.14

230.00

’l .03 Reparații capitale tnstal grad pp 15 Scoală "B.P.Hasdcu”- sursa 40.14

100.00

71.03.Reparații capitale holun Școala "D.A Sturdza” - sursa 40.14

95.00

71.03 Reabilitare termica Scoala"G l BratiamT- sursa 40.14

300.00

71.03 Reparații cap acoperiș Școala * E.Cuza*'- sursa 40.14

187.00

71.03 Reparam capitale si reabilitare termica Școala *V.Mk1c ”• sursa40.14

230 00

71.03 Lucrări de reamenajare spatii grădiniță* Școala ’V.Miclc ”

26.00

71.03.Rep cap grupuri sanitare Școala ’ V.Conta”

50.00

71.03 Reparații capitale insul termice clădire veche Grad pp I- Mirsa 40 |4

153.00

71 03 Reparații capitale Grad pp 25

400.00

71.03.Amenajare grădiniță pn 26- centru financiar Scoală ’N.Iorga’ - sursa 40.14

100.00

Prcxedintv de Ședința Florentin Tralan Ciolmtaru

I VIZ^TSCiîPMcSCS,' ,

| SECRFlAfrui âttwt..- 'indiiAȘI

Anexa 1.2.3.

HCL 66'19.02.2(1 IX


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2018 SPITALE

mii Ici

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

BUGET 2018

1

3

CAP. 66.02.S1 Sanatate

3 822.73

C Alte cheltuieli - total din care:

3 822.73

b) dotări independente

108.00

Ascensor persoane publice Clinica 1 Chirurgie- Spitalul Județean Sf. Spiridon

108.00

c) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

3 714.73

RK etaj 3.4, 5 corp D Spitalul Clinic de Recuperare - excedent

1400.00

Lucrări aferente taxei de racordare "Alimentare cu energic electrica a Spitalului

Clinic de Recuperare lași, strada Pantelimon Halipa, nr. 14, jud Iași - asigurare spor putere" - excedent

314.73

Reabilitare si modernizare secție ATI si Bloc operator pentru Secția Transplant, Spitalul Clinic "Dr.C.I.Parhon"-excedent

1739.60

Reabilitare si modernizare secție ATI si Bloc operator pentru Secția Transplant, Spitalul Clinic "Dr.C.l.Parhon"

260.40

Președinte de ședința Florentin Traian Ciobotaru

.,..r

*    * •* I


ANEXA 1.2 IICLnr. 66/19.02.2018

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT H.C.L 66/2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

•••** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE DEZVOLTARE

129 274.051

0.00

— 00.02 VENITURI CURENTE

40 167.35

0.00

” 00.12 C VENITURI NEFISCALE

40 167.35

0.00

*    00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

40 167.35

0.00

36 02.31 Contnfc. asoc.propriet p: lucrări de reabd. termica

13.00

0.00

37 02 Transferuri voluntare, altele decât subvenții

40 154.35

0.00

37 02 04 Varsaminte din secțiunea de fu net o nare

40 154 35

0.00

•    00 15 II VENITURI DIN CAPITAL

1 327.88

cco

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

1 327.88

0.00

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

24.89

0.00

39.02.03 Venituri din vânz locuințelor const fd statului

611.66

000

39.02.07 Venituri din vânz unor bun apart dom privai al stat

691.33

0.00

" 00 17 IV SUBVENȚII

27 081.47

0.00

'    00.18 SUBVENȚII DE LA Al TE NIV.ADMIN.PUB

27 081.47

0.00

42 02 Subvenții de *a bugetul de stat

27 081.47

0.00

42.02.51 Subventn primite de la bugetul de stat pentru finanțarea

unor programe de interes național

7 280.OC

0.00

42.02.51.02 Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea

unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

7 280 00

0.00

42.02 69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambucsatxle (FEN) postaderar© aferente perioadei de programare 2014-2020

19 801.47

0 00

46 02 Sume primite de la UE/aiti donatori in contul plăților efectuate si

prefmantanaferente cadrului financiar 2014-2020

60 697.35

0 00

48 02 01 Fd European de Dezv Regiona a

6C 486.79

000

•18 02.01 01 Sume plat an curent

50 639.67

0.00

48 02.01 02 Sume ptt an anterior

2 481.72

0.00

48.02.01.03 Pretinantare

7 31S 40,

0.00

48.02.02 Fondul Social European

210 56

0.00

48 02.02.01 Sume plăti an axent

85 00

000

48 0 2 02.03 Prefmantan

125 56

000

...... 49,02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

192 447.12

0.00

*’ 50 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

5 036.35

0.00

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

4 643.89

0.00

71 Active nefm onoare

4 643.89

0.00

• 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

392.46

0.00

51 Transferuri intre umtati ale administrației publice

50.00

0.00

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

342.46

0.00

‘ 59 Partea a lF-ă^PARARE. ORDINE PUBLICĂ STSKîURANTA

NAȚIONALA

572.00

0.00

* 61.02 Ordlno publica si siguranța naționala - din care titlurile:

572.00

0.00

51 Transferuri intre undat ale administrației publice

572 00

0.00

mu lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT H.C.L 66/2018

din care credito bugetare destinate stingerii plăților restante

•• 63 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

43 417.25

0.00

• 65.02 Invatamant - din caro titlurile:

12 898.00

0.00

71 Active nefinanciare

12 893 00

0.00

* 66.02 S3natato - din care titlurile:

5 042.73

0.00

51 Transferun intre unitatj ale administrație* publice

3 822.73

o.co

71 Active nefinanciare

1 220.CO

0.00

• 67.02 Cultura, recreere si religie • din care titlurile:

24 303.32

000

51 îranskrun intre umtati ale administrației putoce

300.00

000

56 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

7 204.21

0 00

71 Active nefinanoare

16 799.11

000

• 68.02 Asigurări si asistenta sociala - din care titlurile:

1 173.20

0.00

71 Active nefinanoare

1 173 20

0.00

“ 69 Partea a IV-â SERVICII SI DE2V0LTARE PUBLICA, LOCUINȚE-MEDIU SI APE

11 494 80

0.00

• 70.02 Locuinto, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

10 591.86

0.00

71 Active nefinanoare

10 591.86

000

• 74.02 Protecția mediului • din care titlurile:

902.94

0.00

71 Active nefinanciare

902.94,

0.00

” 79 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

131 926.72

0.00

• 80.02 Acțiuni generale economice • din care titlurile:

509.72

0.00

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului finandar 2014-2020

339.72

0.00

71 Active nefinanoare

170.00

0.00

• 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

84 057.75

0.00

58 Proiecte cu finanțare din FEN agente cadrului finanaa' 2014-2020

73 327.05

0.00

71 Activo nefinanciare

10 730.70

0.00

• 84.02 Transporturi - din care titlurile:

47 359.25

0.00

71 Active nefinanciare

47 359.25

0.00

.....99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

63 173.07

0.00

Președinte de Ședința Florentin Traîan Ciobotaru| ?.?r:ANEXA NR. 1J ll.CL.Nr. 66/19.(12.2018


DETALIEREA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL PE ORDONATORI DE CREDITE PE ANUL 2018


mii iei

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

BUGET APROBAT HCL 66/2018

din care credite bugetare destinate stingeri plăților restante

** 65 Invatamant

53 080.30

• Municipiul lași activitate proprie

20 Bunuri si servicii

51 Transferuri intre umtati a

55 Alte transferuri

57 Asistenta sociala

71 Active nefinanciare

17 774 20

4 600.20

225 00

10^39.00

100 00

2 410 00

• Grădiniță Sf Parascbeva

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta soaala

71 Active nefinanc«are

185 52

129 00

16.52

40 00

• Grădiniță PP nr 12

20 Bunuri st servicii

179.00

179 00

• Grădiniță PP nr 21

20 Bunun si servicii

57 Asistenta sociala

134.30

131.00

3 30

’ Grădiniță RP nr. 25

20 Bunuri sl servicii

57 Asistenta sociala

71 Active nefinanciare

506.30

103.00

3.30

400.00

• Grad mita PP nr . 26

20 Bunuri si servicii

101.00

101.00

• Gradnita PP nr 8

20 Bunuri si servici*

81.00

81 00

* Gradimta PP 16

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

10761

101 00

661

I W.4T W-

’ Grădiniță PP 20

20 Bunuri sl servicii

80.00

80 CO

• Grădiniță PP i8

20 Bunuri si servcli

57 Asistenta sociala

100 30

97 00

3 30• Grădiniță PP 14

20 Bunun si servicii

57 Asistenta sociala

110.30

107.00

3.30

* Grădiniță PP 13

20 Bunuri si servicii

105.00

105.00

• Gradata PP 24

20 Bunuri si servoi

85.00

85.00

• Grădinițe PP 1

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

71 Active nefinanciare

1 247.30

291.00

3.30

953.00

• Grădiniță PP 22

20 Bunun si servicii

90 00

90 00

‘ Grădiniță PP 3

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

104.62

95 00

9.62

' Grădiniță PP 29

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

125 43

99.00

26.43

• Grădiniță PP 4

20 Bunuri si servicii

110 00

110.00

• Grădiniță PP5 St Sava

20 Bunun si servicii

57 Asistenta social

106.30

103.00

3 30

* Școala nr. 2.. Verorâca Micle’

20 Bunun si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

431.77

123.00

40.77

12.00

256 00

’ Școala nr. 3 .. Al. Vlahuta*

20 Bunuri si servicii

57 Asrstenta sociala

59 Alte cheltuieli

308.33

2SS.00

44 33

900

• Scoaba nr. 39 ”G Calmescu*

20 Bunun si servicii

57 Asistenta sociala

59 AJte cheltuieli

452 07

382 00

62 07

8.00

Școala nr 15St. Barsanescu"

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

494 00

480.00

14 00

• Școala nr. 22 „B.P. Hasdeu"

20 Bunuri $i servicii

57 Asstenta soc.ala

59 Alte cheltuieli

71 Active nefmanciare

1 042.24

1

774.00

V7 .n

133.24

35.00

|StCSiWullS

100.00

• Școala nr 23 „Titu Malorescu,+Sc32+Sc19

20 Bunun si service

57 Asistența sociala

59 A»te crieituieii

599.83

578.00

6.83

15.00

• Scoasa nr. 24 "I Ghica'

283.92

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

250.00

24 92

9.00

* Școala nr. 9 "E Cuza"

20 Bunuri si servol

57 Asistenta sucala

59 Alte cheltuieli

71 Aclwe nefinanciare

472.65

215.00

58.65

12 00

187 00

* Școala nr 26 "G Cosbuc''

20 Bunun si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte che«tuie!l

312.94

283.00

23.94

600

• Școala Posthccala Sanitara Gr GbscaVoda

20 Bunuri si servicii

91 00

91.00

• Școala nr 10 “Gh Bratianu'

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinancare

614.68

253.00

5268

9 00

300.00

“ Școala nr 4*1 Teodorearxj”

20 Bunuri sj serv io i

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

290 34

21800

65.34

700

• Scoate nr 28 “M Codreanu"

20 Bunun si servicii

57 Asistenta socla a

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

339.83

178.00

47.83

14.00

100.00

* Școala nr. 13 “Al Cel Bun’

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

71 Active nefmanciaro

737.16

491.00

34.16

12.00

200.00

• Școala nr. 34’ 1 Simionescu”

20 Bunuri servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

555 58

501.00

37 58

17 00

* * '^^"**

• Școala nr 43"O Sturdza’

20 Bunuri si servicu

57 Asistenta sociala

59 AJle cheltuieli

71 Active nefinanciare

527 30

329.00

85 30 18.00

95.00

ri'tlîSr’rV?.;

r. MtlhiULîJi

’ Școala nr. 8’C Sytva ’

20 Bunun si servicii

59 Alte cheltuieli

201 00

189.00

1200

• Școala nr. 21'I Neculce’

20 Bunun si serveii

57 Asistenta soc<ala

59 Alte cheltuieli

34904

229 00

110.04

1000

“ Școala nr 36” V Conta'

445.08

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

319.00

58.08

18.00

50.00

* Școala nr 11’O Cazimir"

20 Bunuri si servicr

59 Ate cheltuieli

51500

499.00

1600

• Școala nr. 17*1 Creanga*

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

59 AJte cheltuieli

71 Active nefinaraare

546 43

442.00

89 43 15.00

100.00

• Școala nr. 40’Al Russo"

20 Burxjn si servicii

57 Asistenta sociala

59 Arte cheltuieli

71 Active nefinanciare

635.12

244.00

55.12

19.00

317.00

• Scoafanr. 42,,N lorga"

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanoare

550.19

361.00

68.19

21.00

100.00

• Școala gheorghe Asachi nr. 1

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

147.00

14300

400

• Școala Cârd I lași

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

192.00

186 00

4.00

' Liceul Miron Costrn

2C Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

71 Active nefmanciare

724 00

448.00

31.00

245.00

• Liceul Wa.’dorf

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte che luieii

267.78

241.00

20 78

6 00

• L>ceu M. Eminescu

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieK

71 Actve nefinanciare

3 559.00

632 00

27 00

2900 00

• Colegiul C Negruzzi

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanaare

702.00

525.00

27 00

150.00

’ * * »p

'<? HESCHi

iLMUWClf

■ Co'egiul National

20 Bunuri si servicr

59 Ate cheltuieli

71 Active nefinanciare

760 00

581 00

29.00

150.00

• Colegiul E Racovita

20 Bunuri si servicii

542.00

492.00

59 Alte cheltuieli

50.00

• Liceul Al. I. Cuza

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

729.56

531.00

3.56

20.00

175.00

' Liceul 0. Cantemir

20 Bunuri si serveri

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

713.00

467.00

46.00

200.00

* Liceul G. Ibraileanu

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

882.00

846.00

36.00

• Lecui V. Alecsandn

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

535 00

41000

25.00

100.00

• Colegiul de arta O Banctia

20 Bunuri si servei

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

71 Active nefmanciare

1 122.98

619 00

6 98

97 00

400.00

* Colegiul Administrativ nr, 1

20 Bunun si servicii

59 Alte cheltuieli

498.00

47500

23.00

• Liceul ce informatica Grigore Molsll

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

71 Act-ve nefinanciare

696 56

473.00

3.56

20.00

200.00

• Liceul sportiv

20 Bunun si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

71 Active nefroancare

1 135.00

325.00

500 00

10.00

300 00

fa

* Cotcgiul Pedagogic Vasile Lupu

20 Bunuri si servicii

59 AJte cheltuieli

71 Active nefinanciare

1 941.03

296 00

4500

1 603 00

• Seminarul Teologic

20 Bunuri s< serveii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

14865

133 00

365

12.00

717/.T

H£SCKi

• Liceul Tehrx>log>c Petru Pani

20 Bunuri si servicii

57 Asstenta sociala

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

651 65

306.00

365

15 00

32700

* Gr Sc M. Sturdza

20 Bunuri si servici»

260.00

252.00

59 Alte cheltuieli

800

* Col.Tehn. Electron.si Telecom .G.Marzescu

20 Bunuri s» servicii

57 Asistenta sociala

59 Ale cheltuieli

376.84

297.00

44 84

35.00

* Gr Sc I C. Stefanescu

20 Bunun si servicii

57 Asistenta sociala

59 Ale cheltuieli

71 Active nefinanciare

647.56

51600

3.56

10.00

1,8.00

* Gr Sc Agricol V Adamachi

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

368.00

353.00

15.00

’ Cctcgiul Tehnic Ghe. Asachi

20 8unuri si servicii

59 Alte cheltuieli

723.00

690.00

33 00

' Colegiul Tehnic de Transporturi si Corist

20 Bunun Si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

403.56

394.00

3.56

6.00

" Gr. Sc. Virgil Madgearu*Sc 7 N. Toni,za

20 Bunuri si servicii

57 Asistenta sociala

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

886.98

488.00

6.98

32.00

360.00

* Gr. Sc Dimithe Leorxla

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

327.00

291.00

1.00

35.00

* Lic.Tehnologic de Mecatromca si Automat

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

436.00

391.00

15.00

30.00

* Gr Sc Economic de Turism

20 Bunun si servicii

59 Alte cheltuieli

400.00

390.00

10.00

* Centru de Fond Dir de asist corn

57 Asistenta sooaia

75.50

75.50

•• 66 Sanatate

22 051.50

• Municipiul lași activitate proprie

51 Transferuri intre unitati a

71 Active nef.nanciare

5138.73

3 918.73

1 220.00

JF5CHIWB

* Centru de Fond Dir de asist, corn

10 Cheltuieli de personal

20 Bunun si servicii

16 912 77

16 712.77

200.00

JKIClPlUtU

•• 68 Asigurări si asistenta sociala

76 922.02

* Municipiul lași activitate proprie

59 Alte cheltuieli

71 Active nefmanciar©

81 Rambursan de credite

629 20

400 CO

22320

6.00

* Centru de Fond Direcția crese

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

9 254.92

7 479.70

1 528 92

146.30

100.00

• Centru de Fond D.r de asist corn

10 Cheltuieli de personal

20 Bunun si servicii

57 As atenta sociala

59 AMe cheltuieli

71 Active nefinanciare

58 308.66

30 412.66

4 614.47

20 660.93

1 770.60

850.00

• Căminul Pensionari Sf.Cuv Paraschrva

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

4 018.75

3 091.15

882.00

45.60

• Căminul batrani Sf Constantin si Elena

10 Cheltuieli de personal

20 Bunun si servicii

59 Alte cheltuieli

2 923.49

2 328.89

549.00

4560

' Cantina de A utor Secai lași

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

1 787.00

1 001 OO

786.00

Prosedinte de Ședința Florentin Traian Ciobotaru


VGL*T SPSf    oc 1

; RfcC \t 1 «Mk. f.O’i (vs^ji j


MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.4 HCLnr. 66.19.02.2018

DETALIEREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT H.C.L. 66/2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI

551 726.81

03

Impozit pe veml

3 627.90

03.18

Imp pe ven din prop

3 627.90

04

Cote si sume defalc.

206 944.00

04.01

Cote def. din imp V

204 795.00

04.04

Sume pl ecbil bugete

2 149.00

07

Impozite pe taxe de proprietate

87 822.44

07.01

Impozite si laxe pe cf3dlri

69 617.53

07 01.01

Impozit pe c’adin de la PF

16 899.06

07.01.02

Impozit pc dadiri de la PJ

52 718 47

07.02

Impozit si taxe pe teren

11 904.99

07.02.01

Impozit pe terenuri de la PF

5 568 68

07 0202

Impoz-t pe terenuri de la PJ

6 200.89

07.0203

Impozit pe terenuri din extravilan

135 42

07 03

Taxaj. de timbru

6 299 92

11

Sume defalcate din TVA

73 629.55

11.02

TVA ch. municipale

63 190.55

11.09

Sume TVA inv pârtie.

10 439.00

15

Taxe pe servicii specifice

1 177 26

1501

Impozit pe spectacole

44.74

15.50

Alte t3xe pe servicii specifice

1 132 52

16

Taxa ulii bun/actv

23 784.19

16.02

Impozit pe mijloacele de transport

18 059 52

16.02 01

Imp / mij de tran PF

.11,434.38

16.02.02

Imp / mij de tran PJ

6 625.14

16 03

T axe licențe, auriz

720 56

16 50

Alte taxe buiVactivi

5 004 11

18

Alte impozite si taxe fiscale

4 964 20

18.60

Alte impozite si taxe

4 964.20

30

Venituri din propretate

19 80443

30.05

Ven concesiuni, inch

16 023.61

30.05.30

Alto ven concesiuni

16 023.61

30 08

Vemtun din dividende

1 300.17

30.08.02

Divid, alti plalitor

1 300.17

30.50

Alte venituri din proprietate

2 480 65

33

Ven prestan serv

425.09

33.12

Contr pers cantine

1800

33 50

Alte ven prest serv

407.09

34

Von taxe admin. elib

553.74

34 50

Alte ven din taxe

553.74

35

Amerw penaiitati si confiscări

14 376 23

35.01

Ven amenzi si altele

14 373.91

35 01.02

Ven amenzi sancțiuni

14 373.91

35.02

Pen din nedepunere

2.32

36

Diverse venituri

8 424.31

3601

V ap'icare prescript

20 39

36 01.01

V aplicare prescnpt

20 39

3606

Taxe speciale

4 346 45

36.31

Ahe venituri

13 00

36.50

Alte venituri

4 044.47

37

Transferuri voluntar

37.03

Vărs SF pt SD a BL

-40 154.35

37.04

Vărs din SF

40 1 54.35

39

Ven valonf bunuri

1 327.88

39.01

V cm val bunuri pub

24.89

39 03

V din vânz locuințe

611.66

39.07

V din vânz dom prrv

691.33

4234

Subv incalzire

174 00

42.41

Subv. BS fin sanat

198.02

42.51

Subv BS-Fm.prg.iflte

7 280.00

42.51.02

Subv BS-fin.pg.SD BL

7 280 00

42 66

Aloc BS aloc.ct DSP

16 714 75

4269

Subvenții de la BS către BL

19 801 47

48

Sume pnmite UE

60 697.35

48.01

Fd Europ Dezv Reg

60 486.79

48.01.01

Sume plăti an curent

50 689.67

48 01.02

Sume plt an anterior

2 481.72

48.01 03

Prefmantarc

7 315 40

48 02

Fondul Social European (FSE)

210.56

48.02.01

Sume plăti an curent

85 00

4802.03

Prefinantari

125.56

TOTAL CHELTUIELI

614 899.88

7092

CAP-51

Capitolul 51

67 944.22

— 51-10

Cheituieli de personal

55 214.00

99 51-10.01

Cheltuieli salariate in bani

50 946 50

•    51-10.0101

Salariu de baza

49 631 50

51.01.03 10.01.01 Salanl de baza

49 631 50

'    51-10 0105

Sporuri pentru condiții de munca

51 01.03.10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

100 00

•    51-10.0106

Alte sporuri

175.00

51.01.03 10.01.06 Alte sporuri

175 00

•    51-10.0112

Indemnizații plătite pers din af3ra

500.00

51 01.03 10.01.12 îndemn pers afara un

500.00

•    51-10.0113

Indemnizații de delegare

60.00

51 01.03.10 01 13 Indemnizații de delegare

60.00

•    51-10.0130

Alte drepturi salanale in bani

480.00

51.01.03.10.01.30 Alte drepturi saîariale in bani

480.00

- 51-10 02

Cheltui» salanale in natura

942 50

•    51-10.0206

Tichete de vacanta

942.50

51 01 03 10.02 06 Voucherede vacanta

942.50

*•    51-10.03    Contribuții

3 325.00

•    51-10.0301    Contribuții de asigurări sofale de

1 000.00

51 01 03.10.03.01 Contribuții de aigur

1 000.00

•    51-10.0302    Contribuții de asiguran de șomaj

150.00

51.01.03 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

150 00

•    51-10.0303    Contnb de asig soc de sanatatc

400.00

51.01 03 10 03 03 Contribuții sănătate

400 00

*    51-10.0304    Contrib pt asiguran accidente munc

80 00

51 01.03.10 03.04 Contnb.acod.munca

80.00

•    51-10 0306    Contrib pt concedii sl indemnizații

480.00

51 01.03.10 03 06 Contr concedii indem

480.00

•    51-10 0307    Contrib as<g pt munca

1 215.00

5101.03.10.03 07 Crthb Fond gar sa;ar

1 215.00

**• 51-20    Bunuri si serviai

6 550.00

*' 51-20.01    Bunuri si servicii

2 646 00

•    S1-20.0101    Furnituri de birou

220.00

51.01.03 20.0101 Furnituri birou

220 00

•    51-20.0102    Materiale pentru curățenie

30.00

51.01 03.20.01.02 Materiale pentru curățenie

30.00

•    51-20.0103    încălzit, iluminat Sl torta motr»ca

500 00

51.01.03 20.01 03 încălzit.lumina si forța motrica

500.00

•    5* -20.0104    Apa. canal si salubritate

40.00

51.01.03.20.01 04 Apa, canal si salubritate

40.00

•    51-20.0105    Carburanți si lubrifianti

6.00

51 01.03.20.01 05 Carburanți si lubrrfianti

6.00

51-20 0108    Posta, telecomunicații, rad-o. TV,

1 600.00

51.01 03.20.01 08 Posta, tetec. radio

1 600.00

•    51-20.0109    Materiale si prestări serv car. gen

100.09

51.01.03.20 01 09 Mat si prestări serv

100 00

•    51-20.0130    Alte bunuri $i servicii pt ntrctm

150.00

51 01 03.20.01.30 AHO bun, serv mtr

150.00

•• 51 -20.02    Reparații curente

150.00

51 01.03.20.02 Reparații curente

150.00

••    51-20 05    Bunuri de natura obiectelor de »nve

60.00

•    51-20 0530    Alte obiecte de inventar

60 00

51 01.03.20 05 30 Alte obiecte dc inventar

00.00

••    51-20 06    Deplasan. detasari. transferuri

M 70 00

■ ■ - — - 1

•    51-20.0601    Deplasări interne, detasan. transf

40 00

51.01.03.20.06.01 Deplas delăsări

40.00

•    51-20.0602    Deplasan in străinătate

30 00

51.01.03.20 06 02 Deplasan In străinătate

30.00

••    51-20.11    Cârti, publicații. materiale docume

220 00

51 01.03.20 11 Cârti pubi mat doc

220.00

"    51-20.12    Consultanta si expertiza

160.09

51.01 03 20 12 Consultanta si expertiza

169 00

•• 51-2013    Pregătire profesionala

35 00

51 01 03 20 13 Pregătire profesx)nafa

35 00

•’ 51-20.14    Protecția muncii

20.00

51.01.03.20.14 Protecția muncii

20 00

••

51-20 25    Ch judic si extrajud^c

500.00

51 01.03 20 25 Chelt judiciare

500.00

• •

51-20.30    Alte cheltuieli

2 689.00

51-20 3001    Reclama si publicitate

20 00

51.01.03.20.30 01 Redama si publicitate

20 00

»

51 -20 3002    Protocoi si reprezentare

2 00

51.01.03 20 30 02 Protocol Si reprezentare

200

51-20.3004    Chirii

105.00

5101.03.20.30.04 Cheltuieli cu chirii

105.00

51-20 3009    Executarea silita a creanțelor buge

20.00

51.01.03.20.30.09 Executare silita creanțe bugetare

20.00

*

51-20.3030    Alte ch cu bunuri si servicii

2 542 00

51.01.03.20.30.30 Alte chelt bun-serv

2 542.00

• ••

51 -55    Alte transferuri

81.13

••

51-55.01    Transferun interne

81.13

51-55.0118    Alte transferuri curente interne

81.13

51.01.03.55.01 18 Alte transferuri curente interne

81 13

•»

51-71.01    Active fixe

3 756.60

51-71.0101    Construcții

1 050 00

5101 03.71 01.01 Construcții

1 050.00

51-71.0102    Mașini,echipamente si mijloace tran

1 267.60

51 01 03 71 01.02 Mașini echipamente,

1 267.60

51-71.0103    Mobdier.aparatura birotica si alte

199.00

51.01.03.71.01.03 MoMler. birotica

199 00

a

51-71 0130    Alte active fixe

1 240 00

51 01 03 71 01 30 Alte activa fixe

1 240 00

••

51-71.03    Reparații capitale afer activelor f

887.29

51 01.03 71.03 Rep capitale act fix

887.291

»»»

51-81    Rambursări de credite

908.00

• •

51-81.02    Rambursări de credite interne

908 00

51-81 0205    Ramb credite afer dat puW interne

908 00

51 01.03.81.02 05 Ramb.credite dat.pub

908 00

CAP-54    Capitolul 54

14 313.89

54-20    Bunuri si servicii

5 900.00

• •

54-20 01    Bunuri si servicii

4 777.00

54-20 0130    Alte bunuri si servicii pt intretin

.    4 777.00

54 50.00.20 01 30 Alte bun, serv intr

4 777 00

• •

54-20.06    Deplasări, detasari. transferuri

9300

54-20.0602    Deplasări in străinătate

93:00

54.50.00.20.06.02 Deplasări in stra.natate

93.00

.    ’    ’ »l llîl.ir:

• •

54-20 30    Alte cheltuieli

1 030.00

54-20.3001    Reclama si publicitate

450.00

54 50 00.20.30.01 Reclama si publicitate

450.00

54-20.3030    Alte ch cu bunuri si servicii

580.00

54 50.00.20.30.30 Alte ch cu bun. serv

580 00

•••

54-50    Fonduri de rezerva

1 301.00

••

54-50.04    Fd rezerva bug la disp autorii loca

1 301.00

54 05.00 50 04 Fond de rezerva bug

1 301.00

54-51    Transferuri intre unit adm publica

6 770.43

••

54-51.01    Transfemri curente

6 720.43

•    54-51010,    Transferuri către ins’ituțu public

6 720.43

54 10 00.51.01.01 Transfer mstit pub

6 720.43

**    54-51.02    Transferun do capital

50 00

•    54-51 0229    Alte transfer cap.inst

50.00

54.10.00.51.02.29 Alte transf cap ins.

50.00

— 5-,-58    Proiecte FEN

342 46

”    54-58.01    Pr fnd nerambursabil

342.46

•    54-58 0101    Finanțare nafconala

41 04

54 50.00 58 0, .01 Finanțare naționala

41 04

•    54-58.0102    Fin ext r-eramburs

285.42

54.50.00 58 01 02 Finanțarea externă nerambursatxtâ

285.42

•    5458.0103    Cheltuieli neeligibile

16.00

54.50.00.58 01 03 Chetuleil neeligibile

1600

•••* CAP-55    Capitolul 55

9 266.00

**’ 55-20    Bunun si servicii

315.00

"    55-20,24    Comisioane si alte cos,un afer. im

315.00

'    55-20.2401    Com si alte costuri afer impr.exter

120.00

55.00.00.20.24.01 Comisioane - extern

120 00

’    55-20.2402    Com si alte costuri afer impr.inler

195.00

55.00.00.20.24.02 Comisioane - intern

195.00

— 55-30    Dobânzi

8 951.00

••    55-30.01    Dobânzi datorita datoriei publice i

6 472.00

’    55-30.0101    Dob afer datoriei pubbce interne d

6 472 00

55.00.00 30 01 01 Dobânzi dat.publ

6 472.00

” 55-30.02    Dobânzi datorita datoriei publice e

2 479 00

•    55-30.0205    Dob afer datoriei publice ext local

2 479 00

55 00 00.30.02.05 Dob dat publ ext

2 479 00

•••• CAP-61    Capitolul 61

31 977.79

••• 61-20    Bunuri si servicii

85.00

”    61-20.01    Bunuri si servicii

85 00

*    61-20 0103    încălzit, ilumina, si forta motrica

2.00

61 05 00 20 01.03 încălzit,lumina si forța motrica

2 00

•    61-20.0106    Piese de schimb

11.61

61.05 00.20.01.06 Cheli.piese schimb

11.61

•    61-20.0108    Posta, telecomunicații, radio, TV,

9.00

61.05 00 20 01 08 Posta. te<ec, radio

9.00

•    61 -20 0130    Alte bunuri si servicii pt intre,in

6239

61.05.00.20 01 30 Alte bun serv intr

62.39

”• 61-51    Transferuri intre und adm publica

31 892 79

“    61-51.01    Transferuri curente

31 320 79

•    61-51.0101    Transferuri către instituții public

31 320 79

61.03.04 51 01 01 Transfer instit publ

31 320.79

" 61-5102    Transferuri de capital

572.00

- » ztnnc

•    61 -51 0229    Alte transf de capital către inst p

572.00

61.03.04.51.02.29 Alte transf cap inst

572.00

•— CAP-65    Capitolul 65

53 080.30

65-20    Bunuri si servicii

26 564 20

*•    65-20.01    Bunuri si servicii

21 844 29

*    65-20.0101    Furnituri de birou

382.97

65.03.01.20.01.01 Furnituri b^ou

39.06

65 03.02.20.01 01 Furnituri birou

53.71

65.04.01.20.01 01 Furnituri birou

135.70

65.04.02 20 01.01 Furnituri birou

142,00

65 04.03 20 01 01 Furnituri birou

3.50

65.05.00.20.01.01 Furnituri birou

9C0

*    65-20.0102    Materiale pentru curățenie

893.70

65.03.01.20.01 02 Materiale pentru curățenie

229.80

65 03.02.20 01.02 Materiale pentru curățenie

91.00

65 04.01.20.01.02 Materialo pentru curățenie

299.20

65.04.02.20.01.02 Materiale pentru curățenie

258.20

65 04.03.20.01.02 Materiale pentru curățenie

3.50

65.05.00.20.01.02 Materiale pentru curateno

12.00

'    65-20 0103    încălzit, iluminat si forța metrica

13 855.89

65.03.01.20.01 03 Incalzil.lumma si forța motrica

814.67

65.03 02.20 01.03 Incalzrt.lumma si forța motrica

1 240 89

65.04.01.20.01.03 Incalzil.lumma si forța molrica

2 302.83

65.04.02.20.01.03 Incalzlt.lumina si foria molr-ca

9 286.50

65.04.03.20.01.03 încălzit,iumina si forța moîrca

168.00

65.05.00.20 01 03 încălzit,lumina si forța motnca

43.00

•    65-20.0104    Apa, canal si salubritate

2 732.71

65 03.01.20.01.04 Apa. canal si salubritate

353 91

65.03 02 20 01.04 Apa, canal si salubritate

265 84

65 04.01 20.01 04 Apa. canal si salubritate

663 59

65.04 02.20.01 04 Apa, canal si salubritate

1 278.37

65 04.03.20.01 04 Apa, canal si salubritate

129 00

65.05.00.20 01 04 Apa, canal si salubritate

42.00

‘    65-20 0105    Carburanți si lubrifianti

1.00

65.04.02 20 01 05 Carburanți si lubrifiant)

1.00

*    65-20.0106    Piese de schimb

39 50

65 03.02.20 01.06 Chelt.piese schimb

050

65.04 01 20.01.06 Cheli piose schimb

2.00

65 04.02.20.01 06 Chelt.piese schimb

36.00

65,04.03.20 01 06 Cheli pese schimb

1.00

•    65-20.0107    Transport

440 48

65.03.01.20 01.07 Transport

117 73

65.03.02.20.01.07 Transport

45 10

65.04.01.20.01.07 Transport

123.85

65.04.02.20.01.07 Transport

153.80

z ațe |

•    65-20.0108    Posta, telecomumcată, radio. TV.

////    644.04

65.03.01.20.01.08 Posta, telec. radio

țty'    106 57

65.03.02.20.01.08 Posta, telec, radio

97.70

65.04 01 20 01.08 Posta, telee. rad o

214.37

65.04.02.20.01.08 Posta, telec, radio

21890

65.04.03.20.01.08 Posta, telec. radio

6.50

•    65-20.0109    Materiale si prestări serv car gen

717.40

65.03.01 20.01 09 Mat si prestau serv

119.40

65 03.02.20.01.09 Mat Si prestări serv

118 80

65 04.01 20 01 09 Mat si prestări serv

309.20

65 04 02.20 01.09 Mat Si prestări serv

153 00

65 04.03.20.01 09 Mat si prestări serv

9.00

65 05 00.20 01 09 Mal si prestări serv

8.00

65-20.0130    Alle bunuri si servicii pl intrctin

2 136.60

65 03.01 20.01.30 Arte bun. serv intr

240 90

65 03 02 20.01.30 Alte bun. serv intr

307.58

65.0-4.01.20.01 30 Alte bun. serv intr

633.57

65.04,02.20.01 30 Alte bun. serv intr

931 55

65.04.03.2001 30 Alte bun. serv intr

800

65 05.00 20 01.30 Alte bun. serv intr

15 00

•*    65-20.02    Reparații curente

1 365 60

65 03.01 20.02 Reparații curente

87.50

65.03.02 20.02 Reparații curente

251.74

65.04.01.20 02 Reparații curente

646.96

65.04 02 20.02 Reparații curente

377 90

65 04.03.20.02 Reparata curente

1.50

**    65-20.04    Medicamente st materiale sanitare

36.50

•    65-20.0401    Medicamente

25.50

65.03.01.20 04 01 Medicamente

0.50

65.03.02.20.04.01 Medicamente

200

65.04.01.20 04.01 Medicamente

13.00

65 04 02 20.04.01 Medicamente

10.00

•    65-20.0402    Materiale sanitare

7.00

65.03.02.20 04.02 Materiaic sanitare

1.00

65.04.01.20 04 02 Materiale sanitare

4 50

65.04.02 20 04 02 Matenale sanitare

1.50

‘    65-20.0404    Dezinfectant

400

65 04.01 2004.04 Dezinfectant

3 00

65 04 02 20.04.04 Dezinfectant

1.00

•*    65-20.05    Bunuri de natura obiectelor de mve

1 363.55

’    65-20 0501    Uniforme s» echipamente

30 00

65.03.01.20 05 01 Uniforme si echipament

2 00

65.03.02 20 05 01 Uniforme si echipament

1.50

6504 01.20.05.01 Uniforme si echipament

14 50

65 04.02 20 05.01 Uniforme si echipament

12.00

'    65-20.0503    Lenjerie si accesorii de pat

24 00

65 03 01 20.05 03 Lenjerie si accesorii de pat

7.00

65 04 01.20.05 03 Lenjerie si accesorn dc pat

5 00

1’.*    '    G. \ "»'. f A

65.04.02.20.05 03 Lenjerie si accesorii de pat

12.00

’    65-20 0530    Alte obectc de inventar

1 309.55

65 03.01.20 05.30 Alto obiecte de inventar

.    103 46

65.03.02.20 05.30 Alte obiecte de inventar

172 00

65 04.01.20.05.30 Alte obiecte de Inventar

țtyr    571 09

65.04.02.20.05 30 Alte obiecte de inventar

460.00

65.04.03.20.05.30 Alte obiecte de inventar

3.00

•*    65-20.06    Deplasări, detasari. transferuri

84.05

'    65-20 0601    Deplasări interne, detasari. transf

84 05

65.03.02 20.06.01 Deplas detasari

12.60

65 04 01.20.06.01 Deplas detasari

30 25

65.04.02.20.06 01 Deplas detasari

39.20

65.04 03.20.06.01 Deplas detasari

2.00

••    65-20.09    Materiale de laborator

2400

65.0302.20.09

Materiale de laborator

5.00

65.04.01.20.09

Matenatc de laborator

17.00

65 04 02 20 09

Materiale de laborator

2 00

• •

65-20 11

Cârti, publicații, materiale docume

91 10

65.03.01.2011

Cârti pub! mat doc

5 60

65.03.02.20.11

Cârti pub mat doc

22.50

65.04.01.20 11

Cârti publ mat doc

31 00

6504 02 20.11

Cârti publ mat doc

32.00

» A

65-20 12

Consultanta si expertiza

13.00

65.03.02.20.12

Consultanta si expertiza

1 00

65.C4.01.20.12

Consultanta si expertiza

7.50

65.04.02 20 12

Consultanta si experVza

300

65 04 03 20 12

Consultanta sl expertiza

1.50

*•

65-20.13

Pregătire procesionala

346.95

65.03.01 20 *3

Pregătire profesionala

42.35

66.03.02.20.13

Pregătire profesionala

47.30

65.04.01.20.13

Pregătire profesionala

108.00

65.04.02.20.13

Pregătire profesionala

147.30

65.04.03 20.13

Pregătire profesional

2.00

• •

65-20.14

Protecția muncii

278.44

65.03.01.20.14

Protecte muncii

55.41

65.03.02.20.14

Protectra muncii

4233

65.04.01.20.14

Protecția muncii

75.50

65.04 02 20 14

Protecția muncii

103.20

65 04 03.20.14

Protecția munci

2.00

• •

65-20.25

Ch judic si cxtrajudic

1.22

65.03.01.20.25

Ch |udiciare si exrajudiciare

1.22

• •

65-20.30

Alte cheltuieli

1 115.50

65-20 3003

Pnma de asigurare non-viata

61.20

65 03.01 20.30 03 Ch.pnme asig

3.00

65 0302 20.30.03 Ch .prime asig

1300

65 04.01.20.30 03 Ch.prime asig

32.90

65.04 02.20 3Q.03 Ch. prime asig

1230

65-20 3004

Chirii

442.60

65.03.01 20 30.04 Cheltuieli cu chirii

405 50

65 04 01 20.30.04 Cheltuieli cu chim

9.50

65 04.02.20.30 04 Cheltuieli Cu chirii

18.00

65-20.3030

Alte ch cu bunuri Si servicii

611.70

65.03.01.20.30 30 Alte ch bun serv

5250

65.04.01 20.30 30 Alte ch bunun serv

K//    237 50

65.04.02.20 30 30 Alte cheli cu bunun si servicii

25020

-l *nvh.uirll*

65.04.03.20.30.30 Alte cheli cu bunun si servicii

1200

• • •

65-51

Transferuri intre unit adm publica

225.00

65-51.0161

Transfer din BL către buget județ

225.00

65.04.02.51.01.61 Transf clase înv sp.

225.00

• ••

65-55

Alte transf erun

10 439.00

• •

65-5501

Transferuri interne

10 439 00

65-55.0163

Fin.inv.particular si confesional

10 439.00

65 03.01 55.01.63 Fin.mv.partic conf.

5 526.16

65.03.02.55.01 63 Fin înv parbc.conf.

3 269.17

65 04.01.55 01 63 Fin.inv partiC conf

727,94

65 04.02 55 01 63 Fin.inv.parbc.conf

426 54

65 04 03 55 01 63 Fm.mv.parte conf.

489.19

**• 65-57    Asistenta sociala

1 954 10

**    65-57.02    Ajutoare sociale

1 954.10

•    65-57 0201    Ajutoare sociale in numerar

1 878.60

65.03.01.57 02 01 Ajutoare sociale în numerar

86.78

65.03 02 57 02.01 Ajutoare sociale m numerar

507.21

65 04.01.57.02 01 Ajutoare sociale in numerar

1 042 29

65.04.02.57,02.01 Ajutoare sociale in numerar

242.32

•    65-57.0203    Tichete de cresa

75.50

*** 65-59    Alte cheltuieli

1 000.00

” 65-59 01    Burse

1 000.00

65.03.02.59 01 Burse

150 60

65.04.01.59.01 Burse

295 95

65.04.02.59.01 Burse

553 45

••• 65-71    Active nefinanciare

12 898 03

•• 65-71.01    Active fixe

5 505 00

•    65-71.0101    Construct.i

1 800.00

65.03.01.71 01.01 Construcții

1 600.00

65 04.01.71 01.01 Construcții

100.00

65.04.02 71-01.01 Construcții

100.00

*    65-71.0102    Mașini,echipamente si mijloace iran

350.00

65 04 02 71 01.02 Mașini, echipamente

350.00

•    65-71 0103    Mobilier,aparatura birotica si alte

96500

65.03.01.71.01 03 Mob fier, birotica

40 00

65.03.02.71.01.03 Mobilier, birotica

900.00

65.04.02.71 01 03 Mobilier, birotica

25.00

*    65-71.0130    Alte active fixe

2 390.00

65.03.01 71 01 30 Alte active fixe

350 00

65 03 02.71.01.30 Alte active fixe

110 00

65 04.02.71.01.30 Alte active fixe

1 030 00

65.50.00,71.01.30 Alte active fixe

900 00

" 65-71.03    Reparații capisale afer activelor f

7 393.00

65 03 01 71 03 Rep cap tate act fix

653 00

65 03.02.71.03 Rep capitale act fix

2 300.00

65.04.01.71 03 Repcapdate act fix

143100

77"—-----

65.04 02.71.03 Rep capitale act fix

3 009.00

—’ CAP-66    Capitolul 66

22 858.50

--     -t ?»

”* 66-10    Cheltuieli de personal

16 712.77

•• 66-10.01    Cheltuieli salariate m bani

15 887.56

•    66-10 0101    Salariu de baza

15 887 56

66.08.00 10.01.01 Salarii de baza

15 887.56

•• 66-10 02    Cheltuie'i salariate in natura

303.05

’    66-10 0206    Tichete de vacanta

303.05

66.08 00 10.02.06 Vouchere de vacanta

303.05

” 66-1003    Contribuții

522.16

•    66-10.0301    Contribuții de a$?gurari sociale de

115.65

66 08 00 10.03.01 Contribuții de aigur

115.65

•    66-10.0302    Contnbuta de asigirari de șomaj

3.53

66 08 00 10 03.02 Contribuții de as>gurari de șomaj

3.53

•    66-10.0303    Contrib de a$ig soc ce sanatate

38.22

66 08 00.10.03 03 Contribuții sanatate

38 22

*    66-10.0304    Contrib pt asigurări accidente munc

1 52

66 08.00.10.03 04 Contrib acad.munca

1.52

•    66-10.0306    Contrib pt concedm si indemnizații

0.05

"• 66-20    Bunun si servocil

200.00

••    66-20.04    Medicamente si materiale sanitare

200 00

‘    66-20.0401    Medicamente

100.00

66 08 00 20.04 01 Medicamente

100 00

•    66-20.0402    Materiale sanitare

100.00

66 08 00 20.04 02 Materiale sanitare

100.00

66-51    Transferuri intre unit adm publica

4 725.73

~    66-5101    Transferuri curento

903.00

•    66-51 0146    Trans de la BL fin ch cri din dom s

903.00

66.06.01.51.01.46 Transf.fin.ch curent

903.00

”    66-51.02    Transferuri de capital

3 822.73

•    66-51.0228    Transf din bl pt fin cri cap in dom

3 822.73

66.06 01.51.02 28 Transf.fin.ch.capjla

3 822.73

••• 66-71    Active nefinanoare

1 220 00

-    66-7101    Active fixe

1 220.00

•    66 71.0130    Itc active fixe

1 220.00

66.06.01.71.01.30 Alte active fixe

300.00

66.50.50.71 01.30 Alte active fixe

920.00

—* CAP-67    Capitolul 67

55 052.64

17.48

“• 67-10    Cheltuieli de personal

2 078.19

“ 67-10.01    Cheltuiel. salanale in bani

1 882 44

’    67-10.0101    Salariu de baza

1 817.44

67.03.03.10.01 01 Salarii de baza

500 00

67.0503 10 01 02 Salarii de merit

*    67-10 0106    Alte sporuri

50.00

67.05.0310 01 06 Alte sporun

50.00

67-10 0130    Alte drepturi sa^ariale in bani

15.00

67.05.03,10.01.30 Alte drepturi salariate in bani

15.00

”    67-10.02    Cheltuieli salariate m natura

50 75

•    67-10.0206    Tichete de vacanta

50 75

67.05 03.10 02 06 Vouchere de vacanta

50.75

- 67-10.03    Contribuții

A/j    145.00

•    67-10 0301    Contribuții de as»gurari sociale de

,7Z    25.00

67.05.03.10.03.01 Contribuții de aigur

25 00

•    67-10 0302    Contnbutii de asigurări de somai

4 00

67.05.03.10.03.02 Contribuții de asigurau de șomaj

4.00

•    67-10 0303    Contrib de asig soc de sanatate

20.00

67.05.03 10.03.03 Contribuții sanatate

20.00

•    67-10.0304    Contrib pt asigurări accidente munc

1.00

67.05.03 10.03.04 Contrib.accd munca

1.00

•    67-10.0306    Contrb pl concedii si indemnizații

60 00

67 05 03.10.03.06 Contrib concedii

60.00

•    67-10.0307    Contrib astguratorie pt munca

35.00

67.05.03.10.03.07 Cntrb Fond gar salar

35.00

••* 67-20    Bunuri sl servicii

14 394.93

17 48

••    67-20.01    Bunun si servicii

13 351 00

•    67*20 0101    Furnituri de birou

2.00

67 05.03 20 01 01 Furnituri birou

2.00

’    67-20.0102    Materiale pentru curățenie

50.00

67 05.03 20 01 02 Materiale pentru curățenie

50.00

•    67-20.0103    Incalz»:. iluminat si forța motrica

450.00

67 05.03.20.01 03 Incalz-t,lumina si forța motnca

450.00

•    67-20.0104    Apa, canal si salubritate

450.00

67.05.03.20.01.04 Apa. canat salubritate

450.00

•    67-20.0105    Carburanți sj lubrifianti

5.00

67 05 03.20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

500

*    67-20 0109    Materiale si prestări serv car. qcn

150.00

67.05.03.20 01 C9 Mat si prestări serv

150 00

•    67-20.0130    Alte bunuri si servicii pi inlretin

12 244 00

67.05.03.20.01.30 Alte bun. serv intr

10 038.00

67.50 00.20.01.30 Alte bun. serv mtr

2 206 00

••    67-20.02    Reparații curente

230.00

1748

67.05.03.20 02 Reparații curente

230 00

17.48

*•    67-20 05    Bunuri de natura obiectelor de inve

100.00

•    67-20.0530    Alte obiecte de inventar

100.00

67.05 03.20.05.30 Alte obiecte de inventar

100.00

•• 67-20.30    Alte cheltuieli

71393

•    67-20 3001    Redacta si publicitate

1300

67.05.03.20.30 01 Reclama si publicitate

13.00

•    67-20 3030    Alte ch cu bunuri si servicii

700.93

67.03.03.20 30 30 Alte chelt bun-serv

100.93

67.05 03 20 30 30 Alte ch cu bun. serv

600.00

*" 67-51    Transferuri intre unit adm publica

5 857.20

"    67-51.01    Transferuri curente

5 557 20

•    67-510101    Transferun către instituții public

5 557 20

67 03.04.51 01.01 Transfer mstt publ

3 790.00

67.03.06.51.01.01 Transfer instit publ

1 246.00

67.03.30.51 01 01 Transfer Instit publ

521.20

67 03 04.51.02.29 Alte transf cap inst

300 00

”• 67-53    Prfin fdext nerambursabile 2014-2

7 204.21

”    67-58.01    Prg din FEDR

ZA    7 204.21

•    67-58.0101    Finanțarea naționala

{f/t’    1 233.50

67.03.12 58.01.01 Finanțare naționala

1 233.50

'    67-58 0102    Finanțarea Ce la Uniunea Europeana

5 94^7-T

■ —-—-

67.03.12.58 01 02 Finanțare ext neramb

5 945.71

•    67-58 0103    Cheltuieli neexig/bile

L    25 OO

67 03.12.58.01.03 Cheltuieli neeligibile

25.00

”• 67-59    Alte cheltuieli

8 682.00

“ 67-59.11    Asociații si fundații

6 650.00

67.05 01 59 11 Asoclatu si fundații

5 000.00

67.05.02.59 11 Asociații si fundata

1 000.00

67.50 00 59.11 Asociații Si fundați;

650.00

•• 67-5912    Susținerea cultelor

2 000 00

67.06 00.59.12 Susținerea cultelo'

2 000.00

• •

67-59 40    Sume aferente persoanelor cu handic

32.00

67 05 03 59 40 Sume p handic.no nea

32.00

•••

67-71    Active nehnanciare

16 799.11

••

67-71.01    Active fixe

16 799.11

67-710101    onstructii

12 700 11

67.05.01.71.01 01 Construcții

1 500.00

67.05.02.71.01.01 Constructiv

200 00

67.50.00.71 01.01 Construcl»

11 000.11

67-7, .0102    asmi.echipamente si mijloace trans

438.00

67 05.01.71.01.02 Masim, echipamente.

209 00

67 05.02.71.01.02 Mașini, echipamente.

100.00

67 50.00.71.01.02 Mașini, echipamente.

129.00

67-71.0103    obiîier.aparatura birotica si alte

1 253.00

67.05 01 71 01.03 Mobilier, txrotica

373.00

67.05.02.71.01.03 Mobilier birotica

80.00

67.50.00.71.01.03 Mobiier. birotica

800.00

67-71.0130    îte active fixe

2 408.00

67.03.03.71.01.30 AJte active fixe

84.00

67.03 12.71.01 30 Alte active fixe

80 00

67.03.30.71.01.30 Alte active fixe

500 00

67 05 01 71 01.30 Alte active fixe

600.00

67 05 03.71.01.30 Alto active fixe

712 00

67.50.00.71.01.30 Alte act-ve fixe

43200

• ••

67-81    Rambursări de credite

37 00

67-81.02    Rambursări de credite interne

37.00

67-81 0205    Ramb crecite afer do, publ interne

37 00

67.03.03.81 02.05 Ramb.creditc dat.pob

12.00

67 0312.81.02.05 Ramb.credite dat pub

25.00

"" CAP-68    Capitolul 68

76 922.02

»•»

68-10    Cheltuieli de personal

44 313 40

68-10.01    Cneltuieli salariate in bani

42 583 27

68-10.0101    Salariu de baza

41 787.77

68.04.00.10.01.01 Salarii de baza

5 231.10

68.05.02.10 01 01 Salarii de baza

20 929.47

68.06.00 10.01.01 Salarii de baza

493.63

6811.00.10.01.01 Salarii de baza

6 399 89

68 1502.10.01.0, Salarii de baza

799 66

68.50.50.10,01.01 Salarii de baza

ML 793402

*

68-10.0105    Sporuri pentru condiții de munca

'    727 00

68.11.00.10.01 05 Sporun pentru condiții de munca

727.00

68-10 0113    Indemnizații d68.02.00 10 01 1e del

350

68 50.50.10.01.13 Indemnizații de delegare

350

68-10 0130    Alte drepturi salariate in bani

65.00

68 11 00.10.01.30 Alte drepturi salariate in bani

65.00

• •

68-10.02    C heltu iei i salariate in natura

5.80

68-10.0206    Ticbete de vacanta

5.80

68.15.02 10 .02 06 Vouchere de vacanta

5.80

• •

68-10 03    Contribuții

1 724.33

68-10.0301    Contribuții de asigurări sociale de

419.61

68.04.00.10.03.01 Contribuții de agur

50.03

68 05.02 10 03 01 Contnbufe de algur

197.00

68 06 00 10.03 01 Contribuții de aigur

5 00

68 11.00 10 03 01 Contribuții de aigu'

74.00

68 15 02 10 03.01 Contribuții de aigur

8.58

68 50.50.10.03.01 Contribuții de asigu

85 00

’    68-10.0302    Contribuții de asie,urări de șomaj

13.23

68 04 00.10.03 02 Contnbutu de asiguran de soma)

1 50

68.05.02.10 0 3 02 Contribuții de asigjran de șomaj

6.00

68 06 00 10 03 02 Contribuții de asigurări de șomaj

0.20

68 11.00 10 03 02 Contribuții dc asigurări de șomaj

2.25

68 15.02 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

0.28

68 50.50.10.03.02 Contribuții de asigurări de soma)

3.00

*    68-10.0303    Contrib de asig soc de sanatate

140.10

68 04.00 10.03.03 Contribuții sanatate

16.48

68.05.02.10.03 03 Contribuții sanatate

65 00

68.06 00 10.03.03 Contribuții sanatate

1.60

68.11.00.10.03 03 Contribuții sanatate

24.19

68.15.02.10.03.03 Conlrlbutii sanatate

2.83

68 50.50.10.03 03 Contribuții sanatate

30.00

•    68-10.0304    Contrib pt asigurări accrfentc munc

4.93

68.04 00.10.03.04 Contnb.accid.munca

0.78

68.05 02.10.03 04 Contrib accid munca

2 00

68.06 00.10.03.04 Contrib.acdd munca

0.05

68.11.00 10.03 04 Contrib.accd munca

101

68 15 02.10.03.04 Contrlb.accid.munca

009

68 50.50.10.03.04 Contrib.accid munca

1.00

•    68-10.0306    Contrib pi concedii si indemnizații

18 96

68.04.00.10.03.06 Contr concedii indem

2.50

68.05.02.10 03.06 Contr concedii indem

11.00

68 0600 10.03.06 Contr concedii indem

0.02

63.11 00 .10.03.06 Contr concedii indem

396

68 1502 10 03.06 ConV concedii incem

048

68 50 50.10.03.06 Contr concedu indem

1.00

•    68-10 0307    Contr.b as»g. pt. munca

1 127.50

68.C4.00.10 03 07 Cntrb Fond gar salar

117.65

68.05.02 10 03 07 Cntrb Fond gar salar

456 53

’QEHESCHI

6806 00.10 03.07 Cntrb Fond car salar

zi    11.11

68 11 00 10 03 07 Cntrb Fond gar salar

Ă//,    182 40

■    1 '.Tr

68 15 02.10.03.07 Cntrb Fond gar salar

țfyP'    183.28

68 50 50.10.03.07 Cntrb Fond gar salar

176 53

”• 68-20    Bunuri sl servicii

8 360.39

“ 68-20 01    Bunuri si servicii

5 928 02

•    68-20 0101    Furnituri de birou

43 90

68 06.00.20.01 01 Furnituri birou

1.00

68.11.00.20.01.01 Furnituri birou

26.40

68 15.02.20 01 01 Furnituri birou

1.50

68 50 50.20 01 01 Furnituri birou

1500

•    68-20.0102    Materiale pentru curățenie

240.54

68.04 00.20 01 02 Materiale curățenie

47 54

68 06.00.20.01.02 Materiale pentru curățenie

3.00

68.11.00 20.0V02 Materiale pentru curățenie

173.00

68.15.02.20.01.02 Materiale pentru curățenie

7.00

68 50.50.20.01 02 Materiale pentru curățenie

10.00

•    68-20 0103    încălzit, iluminat si forța motrica

1 303.99

68 04 00 20.01.03 Incalzit.lumina

548.79

68.06.00.20 01.03 încălzit.lumina si (oria motrica

20.00

68.11.00.20.01.03 încălzit,lumina si forța motrica

400 20

68.15.02 20 01 03 Incaizjt.lumina si forța motnca

55 00

68 50 50 20 01.03 Incalzit.lumma si forța motnca

280.00

*    68-20 0104    Apa. canal si salubritate

34504

68.04.00 20 01.04 Apa. canal si saiubr

131.00

68 06.00.20.01.04 Apa. canal si salubritate

5 00

68.11.00.20 01 04 Apa canai si salubritate

73.04

68.15.02.20.01 04 Apa. canal si salubritate

11.00

68 50.50 20 01 04 Apa, canal si salubritate

125.00

•    68-20.0105    Carburanți si lubrifiant!

31.41

68 11.00.20.01.05 Carburanți si lubrifiantl

10.21

68 15.02.20.01 05 Carburanți si lubnfianti

1.20

68 50.50.20.01 05 Carburanți si lubnfianti

20.00

•    68-20.0106    Piese de schimb

782

68.11.00.20.01.06 Cbeit.piese schimb

082

68.50 50.20.01 06 Chelt p esc schimb

7.00

•    66-20.0107    Transport

3 603.20

6805.02.20.01.07 Transport

3 600.00

68.15.02.20.01.07 Transport

2.20

68 50.50.20.01.07 Transport

1.00

•    65-20.0108    Poște, telecomunicații, radio. TV.

107 60

68 06 00 20 01 08 Posta, telec. radio

1.00

6811.00 20.01 08 Posta, telec. radio

22.90

68.1502.20.01.08 Posta, telec. radio

3.70

68 50.50 20.01 08 Posta, te'ec, radio

80 00

•    68-20 0109    Materiale si prestan serv car qen

40.63

6811.00 20 01 09 Mat si prestări serv

5 63

68 50 50 20.01.09 Mat Si prestan serv

35.00

•    68-20.0130    Alte bunuri si servicii pt Întrețin

203.89

68.04.00.20.01.30 Alte bun. serv intr

19.67

68.06.00.20.01.30 Alte bun. serv Intr

3.00

68.11.00.20 01 30 Alte bun. serv intr

lli    58 00

- POP , pl-

68.15 02.20 01.30 Alte bun. serv intr

15-00

'! I.”' Tip».

68 50 50.20.01.30 Alte bun. serv intr

108.22

. - —    —_

••    68-20 02    Reparații curente

425.96

68.11.00.20.02 Reparații curente

395.96

68.15.02 20.02 Reparații curente

10.00

68 50.50.20.02 Reparații curente

20.00

”    68-20.03    Hrana

1 185.95

•    68-20.0301    Hrana pentru oameni

1 185.95

68.04.00.20.03.01 Cheltuieli privind hrana pl oamen

502 00

68 06.00.20.03.01 Cheltuieli privind hrana pt oameni

20.25

68 15.02.20 03 01 Cheltuieli privind hrana pt oameni

663 70

-    68-20 04    Medicamente si matoriale sanitare

18 20

’    68-20.0401    Medicamente

10.00

68.06.00.20 04.01 Medicamente

1.00

68.11 00 20.04.01 Medicamente

4.00

68. S0.50.20.04.01 Medicamente

5.00

•    68-20.0402    Matenale sanitare

6.20

68 06 00.20.04.02 Materia^ sanitare

1.00

68 11.00.20 04.02 Materiale sanitare

1.20

68.50 50 20.04.02 Matenale sanitare

4 00

*    68-20.0404    Dezinfectând

2.00

68.50.50.20.04 04 Dezinfectant!

2.00

’•    68-20 05    Bunuri de natura obiectelor de inve

315.94

•    68-20.0501    Uniforme si echipamente

0 50

68.15 02.20.05.01 Uniforme Si echipament

0 50

*    68-20.0503    Lenjerie Si accesorii de pat

30.50

68.11.00 20 05 03 Lenjerie si accesorii de pat

30 00

68 15 02.20 05 03 Lenjene sl accesorii de pat

0.50

‘    68-20.0530    Alte obiecte de inventar

284.94

68 11.00.20.05.30 Alte obiecte de inventar

246 94

68.15.02.20.05 30 Alte obiecte de inventar

8.00

68.50.50.20.05 30 Alte obiecte de inventar

30.00

“    68-20 06    Deplasări, detasari, transferuri

16.56

*    68-20 0601    Deplasări interne, detasari, transf

16.56

68.11.00.20.06.01 Depfas detasari

11.00

68.15.02.20.06.01 Deplas detasan

0.56

68.50 50.20.06 01 Deplas detasari

500

••    68-20 11    Cârti, publicații, mater ale docume

1.31

68 11 00.20.11 Cârti publ mat doc

1.31

•'    68-20.12    Consultanta si expertiza

6.00

68.11.00 20.12    Consultanta si expertiza

600

••    68-20.13    Pregătire profesionala

16.10

68 11 00 20.13 Pregătire profesionala

6.10

68 50.50.20.13 Pregătire profesionala

10 00

•• 68-20.14    Protecția muncii

48 00

68.04.00.20.14 Protecția muncii

2.00

68.11.00 20 14 Protecția muncii

44.56

68.15.02 20.14 Proiecția muncii

1 44

-    68-20.25    Chjudicsicxtrajudic

1.00

6811 00.20.25 Cheli judiciare

Zi    100

-    68-20.30    Alte cheltuieli

/Z/,    397 35

•    68-20 3001    Reclama si publicitate

Wffi    0.15

68.11.00.20 30 01 Reclama si publicitate

0.15

•    68-20 3003    Prima de asigurare non-viata

7.50

68 11.00.20.30.03 Ch.prime 3Sig

7 50

•    68-20 3030    Alte ch cu bunuri st servicii

389.70

68.04 00.20.30.30 Alto chelt bun -serv

180.00

68.C6.00.20 30.30 Alte chelt bun-serv

2.00

68.11.00.20.30.30 Alte chelt bun-serv

3.00

68 15.02 20.30.30 Alte chelt bun-serv

4.70

68.50 50.20.30.30 Alte chelt bun-serv

200.00

— 68-57    Asistenta sociala

20 660 93

”    68-57.02    Ajutoare sociale

20 660.93

'    68-57.0201    Ajutoare sociale m numerar

20 060 93

68 05 02 57 02.01 Ajutoare sociale in numerar

19 376.00

68 15.01.57.02 01 A/utoarc sociale in numerar

684.93

•    68-57.0202    Ajutoare sociale in natura

200.00

68.15.01 57.02.02 Ajutoare sociale in natura

200 00

’    63 57.0204    Tichete cadou acordate pt che.’t soc

400 00

68 15 01 57 02.04 Tichete cadou pt cheltuieli sociale

400.00

“* 68-59    Alto cheltuieli

2408.10

*'    68-59.11    Asociații si fundații

1 520.60

68.50.50 59 11 Asociații si fundații

1 520.60

••    68-59.22    Acțiuni cu caracter s1r ntlflc si s

50 00

68.50.50.59.22 Act car stantific

50.00

’*    68-59.40    Sume p.handc neincadr

837.50

68.04.00.59.40 Sume p.handic.neinca

91.20

68.11 00.59.40 Sume p.handic.neinca

146.30

68.50.50.59.40 Sume p.handic.neinca

600 00

••• 68-71    Active nefinanciare

1 173.20

•*    68-71.01    Active fixe

673 20

•    68-71.0101    Construcții

223.20

6811.00 71 01 01 Construcții

223.20

•    68-71.0102    asini.echrpamente Si mijloace trans

300 00

68.50 50.71.01.02 Mașini, echipamente

300.00

•    68-71.0130    Ite active fixe

150.00

68 11 00.71.01 30 Alte active fixe

100.00

68 50.50 71 01 30 Alte active f ixe

50.00

••    68-71 03    Reparații capitale afer activelor f

500.00

68 50 50.71.03 Rep capitale act fix

500 00

68-81    Rambursări de credite

6.00

••    68-81.02    Rambursări de credite interne

6.001

•    68-81 0205    Ramb credite afer dat publ interne

6.00

68 04.00.81.02 05 Ramb.credite datpub

6.00

*”• CAP-70    Capitolul 70

36 230.86

53.44

70-20    Bunuri si servicii

18 504 .C0

53.44

”    70-20.01    Bunuri si servicii

15600.65

383

’    70-20.0103    Incaizit. iluminat si forța motrica

3 877.65

287

70.06.00.20 01 03 încălzit,lumina si forța motrica

3 797.65

70.50.00.20.01.03 Incalzit.lumina si forța motrice

80.00

287

'    70-20.0104    Apa. canal si salubritate

3 819.20

70.50.00.20.01.04 Apa, canal si salubritate

///.    381920

•    70-20.0130    Alte bunuri si servicii pt inlretm

7 903.80

0 96

70.06.00 20 01.30 Alte bun. serv intr

1 600.00

70.50.00.20.01.30 Alte bun, serv intr

6 303.80

0 96

"    70-20.02    Reparații curente

600.00

5.99

70.50.00,20.02 Reparații curente

600.00

599

••    70-20.05    Bunuri de natura obiectelor de inve

1 597.09

4362

’    70-20.0530    Alte obiecte de inventar

1 597 09

43.62

70 06.00 20 05.30 Alte obiecte de inventar

103.09

70.50.C0.20.05.30 Alte obiecte de inventar

1 494.00

43.62

*•    70-20 25    Ch Judic si exlrajudic

200.00

70.50.00 20.25 Chelt judiciare

200.00

” 70-20.30    AHe cheltuieli

506.26

*    70-20 3030    Alte ch cu bunuri $i servicii

506.26

70 06 00 20.30.30 Ale chelt bun-sorv

3.26

70 50 00.20.30 30 Alte ch cu bun si sv

503.00

••* 70-71    Active nefinanciare

10 591.86

”    70-71.01    Active fixe

10 591 86

’    70-71.0101    Construcții

8 013.00

70 03 01 71.01.01 Construcții

2 000.00

70 03.30.71.01 01 Construcții

413.00

70.C6.00 71 01 01 Construcții

100.00

70.50.00.71 01.01 Construcb

5 500 00

'    70-71.0102    Masini.echipamente sl mijloace iran

1 440.00

70.06 00 71.01.02 Mașini, echipamente,

950.00

70 50.00.71.01 02 Masm, echipamente,

490.00

•    70-71.0130    Alte active fixe

1 138.86

70.03.30.71.01 30 Alte active fixe

100.00

70.06.CO.71.01.30 Alte active fixe

250.00

70.50.00.71.01.30 Alte active fixe

788 86

70-81    Rambursări de credite

7 135.00

” 70-81.02    Rambursări de credite interne

7135.00

'    70-81.0205    Ramb credite afer dat publ interne

7 135.00

70.03 01.81.02.05 Romb.credite dat pub

967.00

70 06.00.81.02.05 Ramb credit© dat.pub

1 624 00

70.50 00 81 02.05 Ramb credite dat pub

4 544.00

CAP-74    Capitolul 74

12 534.94

**• 74-20    Bunuri si servicii

11 514,00

••    74-20.01    Bunuri si servicii

11 511.70

74-20.0104    Apa, canal si salubritate

10 000 00

74 05.01.20.01 04 Apa. canal $i salubritate

10 000 00

•    74-20.0130    Alte bunuri si servicii pt intretm

1 511.70

74.05 01 20 01.30 Alte bun. serv mtr

1 500.00

74.05.02.20 01 30 Alte bun, serv intr

11.70

“    74-20 30    Alte cheltuieli

•    7a.*>n 'înn/i    Pkirh

2.30

/    Vzllllll    .    —— -1

74 05.02.20 30.04 Cheltuieli cu chim

2 30

74-71    Active nefinaneiarc

902.94

••    74-71 01    Active fixe

902.94

•    71-71 0101    Construcții

400.00

74 06.00.71.01.01 Constructn

2? /, 400 00

•    71-71 0102    Masim.ecbipamente si mijloace tran

50.00

74 03.00.71 01 02 Mașini, echipamente.

50 00

•    71-710130    Alte active fixe

452.94

74.03.00.71.01.30 Alte active fixe

452.94

74-81    Rambursări de credite

118.00

” 74-81.02    Rambursări de credite interne

118.00

•    74-81.0205    Ramb credite afer dat publ interne

1,800

74 05 02 81.02.05 Ramb.credite dat.pub

118.00

CAP-80    Capitolul 80

509.72

— 80-58    Pr FEN 2014-2020

339.72

• •

80-58 02

Programe din FSE 2014-2020

339.72

V

80-58.0201

Finanțarea naționala

50 96

80.01.10.58 02 01 Finanțare naționala

50 96

80-58 0202

Finanțarea externa neramtxjrsabila

288.76

80 01 10.58.02.02 Finanțare externa nerambursat» ta

288.76

• ••

80-71

80.01.02.10 01 01 Active nefinanciar

170.00

• •

80-71.01

Active fixe

170 00

80-71.0130

Alte active fixe

170 00

80 01 30.71 Oi 30 Alte active fixe

170.00

• **

CAP-81

Capitolul 81

94 821.75

•••

81-20

Bunun si servicii

640.00

81-20.25

Ch judic si extrajudic

640.00

81.C6.00,20.25

Cheît judiciare

640.00

»»•

81-40

Subvenții

9 000.00

••

81-40.03

Subvenții acoperire d ferente preț

9 000.00

81.06 00 40.03

Subvenții dif preț

9000.00

• ••

81-55

AJtc transferuri

529.00

••

81-55.01

Transferuri interne

529.00

81-55.0118

Alte transferuri curente mtorn©

529 00

81.06 00 55.01.18 Alte transferuri curente interne

529 00

• ••

81-58

Proiecte fin din Fd externe

73 327.05

*•

81-58.01

FEDR

73 327.05

81-58 0101

Finanțarea națională

20 928.93

81.06.00 58 01 01 Finanțarea naționa.'â

20 928.93

81-58 0102

F nanțarea externa nerambursabiă

52 398.12

81 06 00 58.01 02 Finanțarea externă nerambursabilă

52 398 1 2

• ••

81-71

Active nefinanciare

10 730 70

• •

81-71.01

Active fixe

10 730.70

81-71.0101

Construcții

10 730.70

81.06.00.71 01 01 Construcții

10 730.70

81-81

Rambursau de credite

595.00

81-81.02

Rambursări de credito .nterne

595 00

4

81-51.0205

Ramb credite afer dat puW interne

595 00

81 06 00.81.02.05 Rambursare datorie publica locala.

-595.00

• ••«

CAP-84

Capitolul 84

139 Î79.25

•w*

84-20

Bunuri si servicii

19(935.00

• •

84-2001

Bunuri si servicii

—11 662.40

84-20 0130

Alte bunuri si servicii pt mtretin

11 662 40

84 03 01.20.01.30 Alte bun, serv mtr

r .    500.00

84 03.03.20.01.30 Alte bun. serv intr

11 162 40

• •

84-2002

Reparații curente

7 200.00

84.03.03.20 02 Reparații curente

7 200.00

• •

84-20 25

Ch judic si extrajudic

472.60

84 03.03.20.25 Ch judiciar int stat

472.60

• • •

84-40

Subvenții

50 700.00

• •

84 40.03

Subvenții acoperire diferente preț

50 700.00

84.03.02 40 03 Subvenții dif preț

50 700 00

• ••

84-71

Active nefinanciare

47 359.25

♦*

84-71 01

Active fixe

47 359 25

84-71 0101

Construcții

40 971.61

84 03 01 71.01 01 Construcții

6 532.87

34.03.03 71.01 01 Construcții

25 673.74

84.50.00.71.01.01 Construct-i

8 765.00

•    64-71.0102    Masir.i.echipamenie si mijloace tran

3 378 50

M.50.00 71.01.02 Ma8M echip miji tr

3 378.50

•    84-71.0103    Mobilier.aparatura birotica si alte

200.00

84.50.00.71.01.03 Mobilier, birotica

200 00

•    34-71 0130    Alte active fixe

2 809.14

84.03.01.71.01 30 Alte active fixe

63.14

84.03.02.71 01 30 Alte active fixe

158 00

84 03.03.71.01.30 Alte active fixe

1 670.00

84.50.00.71.01.30 Alte active fixe

918.00

84-81    Ramtxjisari de credite

21 785.00

•*    84-81.01    Rambursări de credite externG

9 535 00

*    84-81 0105    Ramb credite afer dat publice ext I

9 535.00

64.03.02.81.01 05 Dat.pul.ext.locale

7 285.00

84 50.00.81.01.05 Dat.pul.ext.locale

2 250.00

”    84-81.02    Rambursări ce credite interne

12 250.00

•    84-81.0205    Ramb credite afer dat publ interne

12 250 00

84.03,02.81.02.05 Ramb.credite dat pub

1 733.00

84.03.03.81.02 05 Ramb credite dat.pub

9 015.00

84.50 00.81.02.05 Ramb.credite dat pub

1 502.00

““ CAP-87    Capitolul 87

208.00

87-20    Bunuri si servicii

208 00

"    87-20.30    Alte cheltuieli

208.00

•    87-20.3030    Alte ch cu bunuri si servicii

208.00

87.04.00 20.30.30 Alte Ch. bun.&scrv.

133.00

87.50.00.20.30.30 Alte chelt bu n-serv

75.00

Președinte de ședința Florentin Traian Ciobota:


x • » ■ ■    —

' \l    SPRE 1*5",CHIMBA' |


MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA I


HCLnr. 66/19.02.2018


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

roi tei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

APROBAT H.C.L. 66/2018

din care credite bugetare destinate stingem plătitor restante

****** 00.01 TOTAL VENITURI

551 726.81

0.00

...... 49.02 VENITURI PROPRII

373 231.67

0.00

..... 0302 I VENITURI CURENTE

445 533 34

0.00

—* CO 03 A. VENITURI FISCALE

401 949.54

0 00

—    00.04 Al. IMP VENIT,PROFIT SI CAPITAL

210 571 90

0.00

*•    00.06 Al .2 IMPOZIT PE VENIT.PROF.PERS

210 571.90

0.03

03 02    Impozit pe venii

3 627.90

0 03

03.02.18 Impozit pe venit, din transf propriei imob pal pub

3 627.90

oco

•    04 02    Colo defalcate din imp.ven

206 944.00

0.00

04.02 01 Colo defalc imp.venit

204 795 00

0 00

04.02 04 Cota defalc pl.echil.bupct

2 149.00

000

00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

87 822.44

0.00

07.02    Impozite a taxe pe proprietate

87 822 44

0.00

07.02 01 Impozit si taxe pe clădiri

69 617.53

0 00

07.02 01.01 Impozit pe tfadîn de la PF

16 899.06

0.00

07.02.01.02 Impozit pe cfadin do la PJ

52 718.47

0.00

07.02 02 Impozite si taxe pe teren

11 904 99

0.00

07.02 02 01 Impozit pc terenuri de la PF

5 568.68

0.00

07 02.02.02 Impozit pe terenun de la PJ

6 200.89

0.00

07 02.02.03 Impozit pe terenuri efin extravilan

135.42

0.00

07.02.03 Taxe judic timbru sr alte taxede timbru

6 299.92

000

00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT BUNURI SI SERVICII

98 591 CO

0.00

11.02    Sume defalcate din TVA

73 629.55

o.oo

11.02 02 Sume defalcate din TVA pt municipiu

63 190.55

o.co

11 02.09 Sume defalcate din TVA pt mvatamant particular

10 439.00

0.00

15.02 Taxe pt servicii specifice

1 177 26

0.00

15.02.01 Impozit pe spectacol

44.74

0.00

15.02 50 Alte taxe pe servicii specific

1 132.52

0.03

16.02 Taxa ulii bunun. autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

23 784 19

0.00

16.02.02 Impozit pe mijloace de transport

18 059.52

0.00

16.02.02 01 Impozit miji transp persoane fizice

11 434,38

0.00

16.02.02.02 Impozit miji transp persoane juridice

0 625 14

0.00

16 02.03 Taxe Si tarife eliberate licențe si autoriz de funct

72056

0.03

16-02 50 Aite taxe pi utiliz bunurilor

5 004.11

0.00

•    00.11 A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4 964 20

0.00

18.02 Alte impozite si laxe fiscale    WlA)

4 964.20

0 00

18 02 50 Alte impozite si taxe

4 964.20

0.00

-    00.12 C. VENITURI NEFISCALE

43 583.80

0.00

00.13 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

19 804 43

o.co

30 02 Venituri din propoetatc

19 804 43

0.00

30.02 05 Venituri dm concesiuni si închirieri

16023.61

0 00

30.02 05 30 Alte venituri din concesiuni si închirieri

16023.61

0.00

30.02.08 Venituri din dividende

1 300.17

0.00

30 02.C8.02 Veniîuiri din dividende de la alt p-'atitori

i 30G.17

oco

30 02.50 Alte venituri dm proprietate

2 480.65

o.co

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

APROBAT H.C.L. 66/2018

din care credite bugetare dostinate stingem plătitor restante

•    00 14 C2 VANZARl DIN BUNURI SI SERVICII

23 779.37

0.00

33.02 Venituri din prestan Ce servicii si alte Bdlvllaii

425.09

0.00

33.02.12 Contribuția pers. benefic, ale cantine aj. soc

18.00

c.oo

33 02.28 Ven recup. Imputata

0.00

0.00

33.02.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activii

407.09

0.00

34.02 Venituri din taxe administrative. et«b permise

553.74

0.00

34.02.02 Taxe extrajudiciare do timbru

0.00

o.oo

34 02 50 Alte venituri din taxe administrabve.ehb pocnise

553.74

o.co

35 02 Amenzi, penalitab si confiscări

14 376.23

0.00

3 5 02.01 Venituri din amenzi si alte sancțiuni

14 373.91

0.00

35 02 01 02 Venituri din amenzi sanct si alte saneti apl lq

14 373 91

0.00

35.02 02 Penatitati pentru nedepunerea sau depunerea cu «ntarzi<

2 32

0.00

36.02 Diverse venitun

8 424.31

000

36 02 01 Venituri din aplicarea prescripției extmetive

20.39

0.00

36.02 06 Taxe speciale

4 340.45

0.00

36.02.31 Contrib. asoc propriet pt lucrări de reabii. termica

13CO

0.00

36.02.50 Alte venitun

4 044 .47

0.00

37.02 Transferun voluntare, altele dccat subvenții

0 00

0.00

37.02 03 Varsammte SF pt SD a BL

•40 154 35

0.00

37.02 04 Varsaminte din sediunea de funcționare

40 154.35

000

•    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

1 327.88

0.00

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

1 327 88

0.00

39.02.01 Venitun din valorificarea unor bunuri ale ins publ

24 89

0.00

39 02.03 Venituri din vânz locuințelor ccnst fd statului

611.66

0.00

39 02 07 Venitun d<n vânz unor bun apart dom.privat al stat

691.33

o.co

00.16 III OPERAȚIUNI FINANCIARE

0.00

000

00.17 IV. SUBVENȚII

44 168.24

0 00

00 18 SUBVENȚII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

44 168.24

000

42.02 Subvenții de la bugetul de stat

44 169 24

0.00

42-02.34 Subv pt 3corbarca aj pt Încălzire

174.00

0.00

42 02 41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sdnătâții

198.02

o.co

42 O2.5l Subventn primite de la bugetul de stat pentru finanțarea

unor programe de interes național

7 280 OO

0.00

42.02.51 02 Subvenții primite de ta bugetul de stat pentru

fnantarea unor programe do interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

7 280 00

0.00

42.02 66 Subventn aloc cî contr inch cu direct sanat publ

16714.75

0.00

42102.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

necesare susținerii derulării proiectelor finanțate dm fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

J

19 $1.47

0 00

48 62 Sume primite de ta U&alti donator» in contul plăților

efectuate si prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020

60 697 35

0.00

48.02 01 Fd European de Dezv Regionala

60 486 79

0.00

48.02 01 01 Sume plăti an curent

50 689.67

0 00

48.02.01 02 Sume plt an anterior

2 481.72

0 00

48.02.0103 Prefinantare

7 315.40

000

48 02.02 Fondul Social European

210.56

0.00

48.02 02.01 Sume plăti an curent

85 00

0.00

48.02 02 03 Prefinantan

125 56

o.co

—    49 TOTAL CHELTUIELI

614 899 88

70.92

•*    50 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

91 524.11

0.00

mii Ici

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

APROBAT H.C.L. 66/2018

din care credite bugetare destinate stingeri pfatitor restante

51 02 Autoritatl publice - din caro titlurile:

67 944.22

0.00

10 Cheltuieli de personal

55 214.00

0.03

20 Bunuri s» servicii

6 550.00

O.CO

55 Alte transferun

81.13

0.00

59 Me cheltuieli

547.20

O.CO

71 Active nefinanciare

4 043.89

0.00

81 Rambursări de credite

908.00

0.00

54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

14 313.89

0.00

20 Bunuri si servicii

5 900 00

0.00

50 Fond Ce rezerva

1 301 00

0.00

51 Transferuri intre unitati ale administrației publice

6 770.43

0.03

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014

2020

342.46

0 00

55.02 Tranzacții privind datoria publică si împrumuturi * din

care titlurile:

9 266.00

0.00

20 Bunun si servicii

315.00

0.00

30 Dobânzi

8 951.C0

0.00

"    5$ Partea a ll-a ÂP ARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

31 977.79

0.00

6l.W Ordine publica si siguranța naționala - din care

titlurile:

31 977.79

0.00

20 Bunuri si servicii

85 00

0.00

51 Transferuri intre unitati ale administratei pubHce

31 892.79

0.00

••    63 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

207 913.46

17.48

•    65.02 Invatamant - din care titlurile:

53 080.30

0.00

20 Bunun si servicii

26 564.20

0.00

51 Transferuri mtre unitati ale administrației publice

225.C0

0.00

55 Alte transferun

10 439.00

0.00

57 Asistenta sociala

1 954.10

0.00

59 Alte cneltuicfi

1 000.00

O.CO

71 Active nefmanciarc

12 898.00

0.00

*    66.02 Sanatate - din care titlurile:

22 858.50

0.00

10 Cheltuieli de personal

16 712.77

0.00

20 Bunun si servicii

200.00

000

51 Transferun intre unitati ale administrației publice

4 725.73

000

71 Active nefinanciare

1 220 CO

0.00

*    67.02 Cultura, recreare si religie • din care titlurile:

55 052.64

17.48

10 Cheltuieli de personal

2 078.19

O.CO

20 Bunun si servicii

14 3J4.93

17.48

51 Transferuri intre unitati ale administrației pubfcce

5 857.20

ooo

59 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014

2020    7) i

7 204.21

0.00

59 Alte cheltuieli

8 682.03

ooo

71 Actrve nefinanciare

16 799.11

000

81 Rambursan de credite

37 00

o.oo

*    68.02 Asigurări si asistenta sociala - din care titlurile:

76 922.02

0.00

10 Cheltuseli de personal

44 313 40

0.00

20 Bunun & servtcn

8 360 39

0.00

57 Asistenta sociala

20 660 93

0.00

59 Alte cheltuieli

2408.10

0.00

71 Active nefinanciare

1 173.20

000

81 Rambursan de credite

6.00

000

mu iei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

APROBAT H.C.L 66/2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

"    69 Partea a iV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA'

LOCUINȚE. MEDIU SI APE

48 7 65.80

53.44

70.02 Locuințe, servicii si dezvoltaro publica - din care

titlurile:

36 230.86

53.44

20 Bunuri si scfvxn

18 504 00

53.44

71 Active nefinanciare

10 591.86

0.00

81 Rambursan de credite

7 135.00

000

•    74.02 Proiecția mediului • din care titlurile:

12 534.94

0.00

20 Bunuri si servicii

11 514.00

0.00

71 Acovg nefinancia'e

902 94

000

81 Rambursări de credite

118.00

000

••    79 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

234 718.72

0.00

80.02 Acțiuni generale economice, comerciale s» de munca -

din care titlurile:

509.72

0.00

53 Proccto cu finanțare din Ft N aterentecădruiuilinanciar 2014-

2020

339.72

000

71 Active nefinanoare

170.00

000

81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

94 821.75

0.00

20 Bunuri si servicii

640.00

0 00

40 Subvenții

9 000.00

0.00

55 Alte iransferun

529 00

0.00

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrulu financiar 2014-

2020

73 327.05

0.00

71 Active nefinanciare

10 730.70

0.00

81 Rambursan de credite

595.00

o.co

•    84.02 Transporturi - din care titlurile:

139179.25

0.00

20 Bunuri si scrvioi

19 336.00

0.00

40 Subvenții

50 700.00

0 00

71 Active nefinanoare

47 359.25

0 00

81 Rambursări de credite

21 785 00

0.00

87.02 Alte acțiuni economice • din care titlurile:

208.00

0.00

20 Bunuri si servicii

208.00

0.00

99 DEFICIT {cod 49.02-11.01)

63 173.07

0.00

MUNICIPIUL 1ASÎ


AN6XA 2.1

K.CX. nr MM 19 02 2018


DETALIEREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI CKEDII EI.OK EXIERNE TE ANUL 2018

mii Krî

0 INVM1REA INDICATORI 1.0 K

PROPUNERI

BUGET

din care credite

bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

rOTAI, VENITURI

41.06 Alte operațiuni financiare

13 616.05

41.06.03 Sume aferente creditelor externe

13 616 05

41.06.03 01 Sume aferente creditelor externe

13 616.05

TOTAL CHELTUIELI

— CAP-54    Capitolul 84

13 616 05

"* 84-71    Acavc neftngnciare

13 61605

•• 8471.01    Active fixe

13 616.05

8471.01.02    IAmî™ echipamente si tr*.toace de transport

13 616 05

64 M 00 71.01 02 FAasim.echipanHnte s« ir^ioace do transport

13 616.05

-

Președinte de Ședința Florentin Traian Ciobotaru

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA NR. 2 or. 6«n'I9.02.20I8


BUGETUL CREDITELOR EXTERNE PE ANUL 2018

Venituri____mii |e)

DENUMIREA INDICATORILOR

PROPUNERI 2017

din cerc credite bugetare destinate stingerii plăților

restante

0

1

2

TOTAL VENITURI

13 616.05

41.06 Alte operațiuni financiare

13 616.05

41.06.03 Sume aferente creditelor externe

13 616.05

41.06.03.01 Sume aferente creditelor externe

13 616.05

Cheltuieli

mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

PROK SERI 2017

din care credite bugetare dcMinatc stingerii plăților restante

0

1

7

TOTAL CHELTUIELI

13 616.05

H4.O6 Transporturi

13 616.05

111 LUI XII Cheltuieli de capital

13 616.05

Președinte de Sodlnta Florentin Traian CiobotoruJudețul: IAȘI

Unitatea administrativ-teritoriatt: MUNICIPIUL IAȘI FORMULAR:    12

ANEXA NR. 5 H.CL.Nr. 66/19.02.2018


SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

DENUMIREA PROGRAMELOR

Ccd

Execuție 2008

Realizări cumulate 2016

Execute

2017

Program 2018

2019

Estimări

2020

Estimân

2021

Estim&n

Anii următori

TOTAL

A

B

1

1

2

3

4

5

6

7

8»U..*7

L

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de argajament

0.00

81 623.82

82 888.68

25 539.59

406.00

382 40

335.00

000

191 175.49

II Credite bugetare

0.00

0.00

3 965.16

81 213.44

13 451.45

3 518 55

2 403 07

0.00

109 551.67

finanțate din:

-

bugetul local

50 02

I. Credite ce angajament

0.00

81 823 82

82 883.68

25 539 59

406.00

382 40

335 00

000

191 175.49

II Cred/te bugetare

000

0.00

8 965.16

81 213 44

13451.45

3 518.55

2 403.07

0.00

100 551 67

credite externe

50 ce

—ț

!. Credite de angajament

ii Credite bugetare

credite interne

50.07

I Credite de angajament

0.00

ooo

0.00

000

000

0 00

0.00

o.co

0.00

II.Credite bugetare

0 00

000

0.00

0.00

000

0 00

0.00

o.co

0 00

fr>nr

uri nvtorno noramhiir<jîjKllA

cn Qft

n m

p nn

n />n

--------- ,

I. Credite de angajament

OU uO

u uv

0.00

o.uu

0.00

U.Ov'

0 03

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

o.co

0.00

0.00

000

ii.Credite bugetare

» --

veni

tun proprii

50.10

I Crodîtc de angajament

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

II.Credite bugetare

0 00

0 33

0.00

0.00

000

0.00

o.co

0.00

0.00

bugetul in afara bugetului local

50.11

1. Credite de unyujamcnt

II Credite bugetare

1».

PROGRAMUL INTERREG EUROPE

--M-—

finanțat din:

•mii KM -

OE NUMIRE A PROGRAMELOR

Cod

Execubo 2008

Realizări cumulate 2016

Execuție

2017

Program 2018

2019

EstimAn

2020

Esbmâri

2021

Esbmâri

Anii urmaton

TOTAL

A

0

1

1

2

3

4

5

6

7

8=1*. *7

bugetul local

50.02

I Credite de angajament

000

54 84

342.46

406 00

382 40

335 C0

0.00

1 520.70

II.Creole bugetare

0.00

54 84

342.46

406 00

382.40

335.00

0.00

1 520 70

credit© externe

50 06

1. Credite de angajament

II Credite bugetare

credite interne

5007

1 Credite de angajament

oco

0.00

OCO

OCC

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

II.Credite bugetare

0.00

000

000

000

0.00

0.00

0 03

0.00

0.00

no

ioni

iun externe neramoursaoiio

1. CreOte de angajament

□u.uo

■■■

000

000

000

0.00

0.00

000

0.00

000

II Credite bugetare

0.00

0 00

0 00

000

0 00

0 00

0.00

0 00

-

venituri proprii

50 10

1. Credite de angajament

II Credite bugetare

; i

bugetul in afara bugetului local

50.11

1 Credite de angajament

ll.Credfte bugetare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014.2020 (POIM)

p

finanțat dm

-

bugetul local

50.02

1. Credite de angajament

0 00

81 623 82

82 793 05

3896.90

000

0 00

000

0.00

168 313.77

II Credite bugetare

000

0 00

8 589.71

73 327.05

4 773.19

000

000

oco

86 689.95

-

credite externe

50.05

Crndite de angajament

ll.Credite bugetare

cred

ite Interne

1 Crndiîn do Anfiniefr^el

50.07

n nn

n

II Credite bugetare

u.uu

0 00

u UU

0.00

u.uu

0.G0

O.uO

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

oco

000

0.00

000

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Eiecube 2008

Realizări cumulate 2016

Execuție

2017

Program 2018

2010

Estimări

2020

Est-mân

2021

Estimări

Anii următori

mu iei -

TOTAL

A

B

1

1

2

3

4

5

6

7

8-1+.. ♦?

fon

duri externe ncrambursabile

! Crfv^îln dz» arxiaismenr

50.08

II Credite bugetare

ven

ituri proprii

50 10

1 Credite do angajament

ll.Credite bugetare

*

bugetul in afara bugetului local

5011

l Creare de angajament

ll.Credite bugetare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR)

0

finanțai din:

bugetul local

50.02

l. Credite de angajament

OCC

40.79

20 960.51

0 00

000

0 00

0.00

21 001.30

ll.Credite bugetare

0.00

320.61

7 204 21

8 272 26

3 136.15

2 068 07

000

21 001 30

crec

ne externe

50 Ob

1. Credite de angajament

II Credite bugetare

crec

lite interne

50.07

l Credite de angajament

0.00

0 00

0.00

o.do-

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

ll.Credite b-getare

0.00

ooo

0.00

0.00

000

0 00

000

0.00

0.00

-

fonc

uri externe nerambursabile

50 06

l Credite de angajament

ll.Credite bugetare

-

veni

turi proprii

50.10

77^

1 C/eOtc de angajament

ll.Credite buqetare

w

-

bug<

jtul in afara bugetului local

50.11

1. Credite de angajament

ll.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Coa

Execuție 2008

Realizan cumulate 2016

A

B

1

1

1

4Ă

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

finanța! din:

«tul local

50.02

1 Credite de angajament

0.00

0 00

II.Credite bugetare

000

000

credite externe

50 06

1. Credite de angajament

II Credite bugetare

credite interne

50.07

1 Credite do angajament

II.Credite bugetare

fonduri externe nerambursabile

50 08

1 Credite dc angajament

0.00

0.00

II.Credite bugetare

0 00

0 00

-

venituri proprii

50.10

1. Credie de angajament

II Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului tocat

50.11

1 Credite de angajament

ll.Crecne bugetare

-mii te.: -

Execuție

2017

Prcgrarr 2018

2019

Estimări

2020

Estlmân

2021

Eslimâri

Anii urmațon

TOTAL

2

3

4

5

6

7

«■U..*7

0.00

339.72

0.00

0.00

000

000

339.72

0.00

339.72

0 00

0.00

000

0.00

339.72

0 00

0.00

ooo

0 00

0 00

000

0.00

0.00

000

0 03

0 00

0 00

0.00

0.00

I

JUDEȚUL: IAȘI

l nitatca adminiscrativ-tcritoriala MUNICIPIUL IAȘI FORMULAR: 18

VNEXAN1L5.1


H.CL. nr.

66 10.02.2018


SINTEZA

proiectelor finanțate Z propuse la finanțare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a L.E, Pdliticiilor Comune Agricola si de Pescuit, precum $i altor facilitați *i instrumente postaderare


-rii le •

Denumire programZlnMnimonVfacilitato

Cod

Valoarea totab P'OifXJR

Reatar» cumulate 2016

Execuție 2017

2018

Program

2019

Estimări

2020

EitmAri

2021

E$t«man

Arii urma ton

1=2*    *9

2

4

5

6

7

8

9

TO

TA

l.( HFI.TIIKIJ

49 02

1. Credite de angijinwnt

191175.49

81623.82

82888.88

2553959

406 00

382 40

335.00

0.00

ll.Crcditt biixcMrv

109551 67

0.00

8965.16

81213 44

13451.45

3518.55

2403 07

0.00

dii

IGU

c

Programe din Fundul Fuiojwan.

5601

1. ( rvd.te de «Miji meni

19-3835 77

81623.82

82888.68

2519987

406 00

382 40

,335.00

0.00

ll.Credile buuviirv

109211 95

0.00

8965 16

80873.72

13451 45

3518 55

2403 07

0.00

4 m

Denumire prui©^ Rcuhhiarca sistemului «k tcnarficM'; in Muakiprul Immi in vLxi^en cenlonTu*r.j eu ^.miirdde de media pnvmd emisiile in Hlmoederu o pmtm mMma da. tentei en.*vrt».e in alinxiiiaic» <u c sM.ru urtuiui l.tofc a II n

<<

1. Credite de anșotamcrx

168313.77

8162382

82793 05

3696 93

0.00

0 00

0.00

0.00

11 Credite bupciirc

86689.95

0.00

8589.71

73327 05

4773.19

0 00

000

0.00

Drawxairc puiiaJ Roihitiutci m Vtikxifivirca pleuhulukxj turftifc ti i-ultiiral jI Ansamblului M.ina«l>nt l'ninunet» t|r« Municipiu* Inu

1. Credite de MVJjanuw

21001.30

P CO

40.79''

20960.51

0.00

0 00

000

000

Denumire program.’in»trumenUfacilrtatc

Cod

Valoarea totala proiecte

Cvmu'at© 2016

Fxeaitie 2017

2018

Program

2019

fcflbman

2020

Eshmdn

2021

E^irrân

Ani următori

U Credite bjgcurc

2100130

0.00

320.61

7204.21

327226

3136.15

206607

0.00

Denumire progrsm/inMfumenVFacilitate

Cod

Valoarea tolafj proiecte

Reaiuan cumiiale 2016

ExeciJtm 2017

2018

Program

2019

Estimări

2020

Estimân

2021

E*1mdn

Anii urmetO’i

Denumire pnwcct IȘTI RIG EU ROPCPnxcet Clean

1 Credite dc uncSfanoM

Z28 Z0

000

24 71

168.11

203.00

189.88

143.00

II Credite bugetare

728.70

000

24 71

IM 11

203.00

189.63

143.00

DenumirepraecrlKi ERK» ElikOtt:-Rninxt lnn«*uSuiwp

1 Credite 4c anctfjoKni

79200

0.00

30.13

174 35

203.00

192.52

192.00

II Credite buoeive

792 00

000

30 13

174.35

203.03

192.52

192.00

Procramc din Fondai Socul European (FSE)

58.02

1. Creduc dc jn^ajameni

339 72

0 00

0 00

339 72

000

ooo

0.00

0.00

II.C rediie bugetare

339 72

000

0 00

339 72

0 00

0 00

0.00

0.00

din KCsm

Denumire pr»u\i RK’ONNFCI DtASPOKA Rft«wttrM us.uiwl.if □mane netbv din diaspou «1 cemniimik de origine prin lustmmn dfitrcprenoftindui

1 Crvdile <k an&ajdmcnt

339.72

000

0.00

339.72

OOC

0 00

000

000

ll.Credae bugetare

339.72

0.00

0.00

339.72

o.oc

0.00

0.00

0.00

J

î

Ki est din iv de Ședința Horenlin Tmian Ciohntani

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA NR. 3J HCL nr. 66/19.02.2018

DETALIEREA CHELTUIELILOR BUGETULUI

INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE

ORDONATORI DE CREDITE PE ANUL 2018

nm lei

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

BUGET APROBAT HCL 66/2018

din care cred.te bugetare destinate stingerii plăților restante

•• 54 Alte servicii publice generale

7 192.94

* Direcția Locala de Evidenta a Populației

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

7 192.94

6 206 43

861.51

75.00

50.00

” 61 Ordine publica si siguranța naționala

31 968.46

* Pol-tia Locala lași

10 Cheltuieli de personal

20 Bunun si servicii

71 Active nefinanciara

31 968.46

30 269.79

1 126.67

572.00

•* 65 Invatamant

31 803.73

* Oadinita Sf Parascbeva

20 Bunuri si serviai

1 026.00

1 026 CO

* Grădiniță PP nr. 12

20 Bunun Si servicii    /? ,

660 00

660.00

• Grădiniță PP nr. 21    Ay/'

20 Bunuri si servicii

460.00

460.00

* Grădiniță PP nr 25

20 Bunuri si servicii

500.00

500 00

• Grădiniță PP nr. 26

10 Cheltuieli de personal

20 Bunun si servicii

577.15

40.00

53715

• Grădiniță PP nr 8

20 Bunuri si servicii

. 388.00

388.00

* Grădiniță PP 16

520; 00

20 Bunuri si servicii

520.00

• Grad mita PP 20

20 Bunuri $i servicii

425.00

425.00

• Grădiniță PP 18

20 Bunuri si servicii

525 00 525.00

• Grădiniță PP 14

20 Bunuri si servicii

570.47

570.47

* Grădiniță PP 13

20 Bunun si servicii

415 92

415.92

* Grădiniță PP 24

20 Bunuri si servicii

350.00

350 00

• Gradmita PP 1

20 Bunuri si sorviciî

540 00

540.00

• Gradmita PP 22

20 Bunuri si servicii

360 00

360.00

’ Grădiniță PP 3

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si serviai

667.00 37 00

630.00

’ Grădiniță PP 29

20 Bunuri si servicii

561 40

561.40

* Grădiniță PP 4

20 Bunuri si servicii

564.00

564.00

• Grădiniță PP5 Sf. Sava

20 Bunun si servcil

504.59

504.59

' Școala nr 2 .. Veronica Micle'

20 Bunun si servicii

99.04

99 04

* Școala nr. 3 .. Al. Vlahuta"

20 Bunuri si servicii

185.00 185 00

• Școala nr. 39 “G Calinescu*

20 Bunuri si servicii

71.38

71.38

• Scoata nr. 15 St Barsanescu”

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuh si servicii

71 Actwe nefmanciare

113.40

19.00

88 40 6.00

• Școala nr. 22 „B P. Hasdeu'

20 Bunuri si servicii

418 93

418 93

‘ Școala nr.23 „Titu Maiorescu'+Sc32+Sc19

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

58.11

20.00

38.11

■ Scoafa nr. 24 "| Ghfca"

20 Bunuri sl servicii

144.72

144.72

• Școala nr. 9’E Cuza"

20 Bunun si scrv?cii

9 40

940

* Școala nr. 26 "G Cosbuc"

20 Bunuri si service

456 80

456 80

• Scoa’a Postliceal3 Sanitara Gr.GhtcaVoda

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

4 416.34

3 923 68 437 66

55 00

AȘI

• Școala nr 10 *Gh Bratianu"

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

239.34

21.00

218.34

• Școala nr. 4 ’l. Teodoreanu"

20 Bunuh si servicii

20 00

20 00

• Școala nr. 13 ’ Al Cel Bun’

24.68

10 Cheltuit de personal

20 Bonuri $i servicii

500

19.68

* Școala nr. 34’ 1 Simionescu"

10 Cheltuieli Ce personal

20 Bunuri si servicii

182.68

1000

172.68

• Școala nr 43”D Sturdza’

20 8unuri si servicii

269.73

269.73

’ Școala nr. 8' C Sylva"

20 Bunuri si servicii

765.68

765 68

• Școala nr. 21” 1 Neculce’

20 Bunuri si service

48.03

48.03

• Școala nr 36’V Conta’

20 Bunun si servicii

3.00

3.00

' Școala nrH"OCazimir"

20 Bunuri si servicii

44.71

44.71

’ Școala nr 17”I Creanga”

10 Cheltuieli de persona’

20 Bunuri si servicii

217.99

26.50

191.49

* Școala nr. 40' Al Russo"

20 Bunuri si servicii

30.00

30.00

• Școala nr. 42 ,.N. lorga"

10 Cheltuieli Ce personal

20 Bunuri si servicii

13.63

348

10.15

• Școala gheorghe Asachi nr. 1

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

59 00

21.50

37 50

* Școala Carol 1 lași

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri sj servicii

67.60

21.00

46 60

* Liceul Miron Costin

10 Cheltuieli de personal

20 Bunun si servicii

43.69

16.80

26.89

• Liceul Waldorf    ///

10 Cheltuieli de personal    ' ’

20 Bunuri si servicii

5500

10.00

45.00

VIZAI S* ’

S£Cfi£UlMix\

’ Liceul M. Emmescu

20 Bunuri si servicii

702.76

702.76

' Colegiul C Negruzzi

10 Cheltuieli de personal

20 Bunun s< servicii

1 169 69

52.00

1 117.69

* Colegiul National

20 Buriun si servitul

438.82

43882

’ Coiegiul E Racovita

20 Bunuri si service

22400

224 00

’ Liceul Al I.Cuza

20 Bonuri si servicii

71 Active nefinanciare

98 88

80 88

1800

• Liceul D Cantemir

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

196 86

40 80

156.06~ Lceul G. Ibraseanu

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

618.15 91 08

527 07

• Liceul V. Alecsandr,

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servic-l

36.77

9.30

27.47

* Colegiul de aria O Banala

20 Bunun si servicii

828 90

828 90

‘ Colegiul Administrativ nr 1

IC Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

92 00

33.00

59 00

* Liceul de informatica Grigore Moisil

20 Bunuri si service

700.00

700 00

• Liceul sportiv

20 Bunuri si se'vicii

57 Asistenta sociala

351 48

251.48

100.00

• Colegiul Pedagogic Vasiie Lupu

20 Bunuri si servcil

1 402.91

1 402.91

* Seminarul Teologic t0 Cheltuieli de personal

20 Bunun si servicu

821.00

400

81700

• Liceul Tehnologic Petru Pani

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

71 Aclrve nefinanciare

818.25

300

781.25

34 00

' Gr . Sc. M. Sturdza

20 Bunuri si servicu

580.00

580.00

• Col.Tehn. Electron,si Telecom.G.Marzescu

20 Bunuri si servicii

336.51

336.51

• Gr. Sc I C Stefanescu

20 Bunuri si servicii

1 757.61

1 757.61

' Gr. Sc. Agricol V Adamachi

20 Bunuri si servicii

71 Active nefinanoare

1 412 00

1 327.00

85 00

• Colegiul Tehnic Ghe. Asaclu    UL

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri sl servicii

444.56

15.50 429 06

! viz-t spRf N

• Colegiul Tehnic de Transporturi si Const

20 Bunuri si servicii

693.52

693 52

SEChtWlHl

* Gr Sc. Virgil Madgearu*Sc 7 N, Tonrtza

20 Bunun s» servicii

41.23

41.23

• Gr Sc Dlmitrie Leonida

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

264.00

18 00

246 00

• Lic Tehnologic de Mecatronica s> Automat

20 Bunuri si servicii

5841

58 41

• Gr Sc Economic de Turism

10 Cheltui•'» de personal

20 Bunuri si servicii

43.01

18 01

2500

•* 66 Sanatate

184 729.72

• Spitalul Cline de Recuperare

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

71 Active r.efirwrclare

109 930 29

56 141.00

47 377 99

733.82

5 677 48

• SPITALUL CLINIC DR C I PARHON

10 Cheltuloli de personal

20 3unuri si servic.-.

59 Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

73 788 43

43 277.15

25 566.28

67500 4 270.00

• Institutul de boli cardiovasculare

20 Bunuri si servicii

699.00

699.00

• Sp.Sf. Spiridon

20 Bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

312.00

204 00

108.00

•* 67 Cultura, recreere si religie

7 445.13

• Ateneul Tatarasi

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

4 790.00

2 340 00

2 150 00

300.00

• Editura ‘Junimea”

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

1 028.51 610.40

398.11

20.00

• Casa de Cultura

10 Cheltuieli de personal

20 Bunuri Si servicii

59 Alte cheltuieli

1 626.62

914.00

282.62

430.00

•• 68 Asigurări si asistenta sociala

5 988.62

* Centru dc Fond Direcția crese

20 Bunuri si servicii

1 572 42

1 572.42

• Centru de Fond Dir de asist, com

20 Bunuri si servioi

1500

15.00

• Câmpul Pensionari Sf.Cuv Paraschiva

20 Bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

2 990 30

2 790.30

200.00

• Căminul batrani Sf. Constantin si Elena

20 Bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

1 410,90

1 360.90

50.00

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA NR. 3.5 HCI. nr. 66'19.02.2018

DETALIEREA FINANȚĂRII INVATAMANTULUI PARTICULAR SI CONFESIONAL ACREDITAT PE ANUL 2018

mii lei

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

BUGET

APROBAT HCL

66/2018

** 65.02.55 Invatamant

10 439.00

ȘCOALA GIMNAZIALA PARADIS

1 070.99

COLEGIUL RICHARD WURMBRAND

2121.07

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM SPiRU HARET

668 88

ȘCOALA PRIMARA EUROED

744.43

GRĂDINIȚĂ SURORILE PROVIDENȚA

575.90

ȘCOALA PRIMARA LORELAY

264.93

ȘCOALA SPECTRUM

637.52

ȘCOALA PRIMARA HUNSEL UND GRETEL

639 26

ȘCOALA VARLAAM MITROPOLITUL

1 225.32

GRĂDINIȚĂ FEG

785 36

ȘCOALA PRIMARA FEG

250.86

GRĂDINIȚĂ EXCELLENCE

575 90

GRĂDINIȚĂ ATELIER NR. 1

515 65

MUNICIPIUL IAȘI

46293

Președinte do Ședința

Florentin Traian Clobotaru

Președinte de Ședința Florentin Traiun Cjpbotaru


' vc&TSPnț ițtSCKir.’PAPc z\ [ EECHȘU'XUvIAȘIJUDEȚUL_I AS»_

MUNICIPIUL IAȘI    ANEXA 4

HCL nr. 66/19.02.2018

FORMULAR 14

I    ■ Credite de angajament

II    - Credite bugotaro

/    PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

RE GRUPE DE INVESTIȚII Șl SURSE DE FINANȚARE

• mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

1/11

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE pini la 31/12/2016

Execuția

2017

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2=3*.. 49

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

1

654,52.9/

82175.49

262567.25

251331.83

17577.04

19332.86

21168 5

0

II

572158 38

551.67

51232 91

216784.2

174425.7

62670.1

66493.78

0

02 Buget tocai

r i

599221 69

82175.49

26256725

225974.53

8643.44

9467.34

10393 64

0

din care.

ii

517597.87

551.87

5123291

191797 67

165492 1

52804 58

5571892

0

51.02 Transferuri de captai

i

16921/9

0

0

4744 73

3440.44

4058 25

4678 37

0

ii

1692179

0

0

4744 73

3440.44

405825

4678 37

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare dm fondun externe nerambursaMe

i

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

ii

0

0

0

0

0

0

0

50 Proiecte cu finanțare din fonduri externe norambursabitc

aferente cadrului finanaar 2014-2020

i

189353.5

61623.82

82839 54

24890 ,4

0

0

0

0

ii

107729.68

0

8916 0?

80563 99

13045.45

313615

2068.07

0

7101 Active fixe

i

KfrfllEE]

0

179584 35

187559 37

203

209 09

5715.27

0

n

373271.08

0

42173.53

97708 66

144006 2

40410 18

489/2.48

0

7103 Reparații capitale

i

,96/5.32

551 67

143.36

8780 29

5000

52CC

0

0

n

19675 32

551.67

143.36

8780 29

5000

52C0

0

0

*) Pot aparea si afle aiineate/articolc sau titluri

i

dm cadrul ctesflicatiei fcugcfcsro

ii

06 Crvdrte externe

i

,36,6 05

0

0

13616.05

0

0

0

0

n

1361605

0

0

13616.05

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

i

0

0

0

0

0

0

0

0

ii

0

0

0

0

0

0

0

0

55 01 Transferuri interne, din care

i

0

0

0

0

0

0

0

0

ii

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare ramtxrsabila

i

0

0

0

0

0

0

0

0

ii

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare sl afle programe cu finanțare

nerambursafcăa

i

0

0

0

0

0

0

0

0

ii

0

ol    0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

I I/1I

TOTAL

CHELTUIELI

Execuția

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

GRUPA’

SURSA

EFECTUATE

PROGRAM

2018

ezzz:

ESTIMĂRI

pânâ la 31/12/2016

2017

2019

2020

2021

*•

anii

următori

0

1

2»3*...*9

3

4

5

6

7

8

9

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofmantarea asistentei financiare ncrambursatoe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

po$t aderare de la Comuni,alea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Pft>oc/o cu finanțare din fonduri externe neramtouri&Mc

I

0

0

0

0

0

0

0

0

nostaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu Anantore (fin fondun externe nerambursaWe

aferente cedrului financiar 2014-2020

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

II

13616.05

0

0

13616.05

0

0

0

0

7103 Repar ah capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

’) Pot aparca s alte alineate/articoic sau titluri

1

din cadrul cla&ficatiei bugetara

II

10 Venituri proprii

1

4131523

0

0

11741.25

8933.6

9865.52

10774.86

0

40944 46

0

0

11370.48

8933.6

9865.52

10774.86

0

CAPITOL?

GRUPAI

SURSA

LUI

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/20,6

Executa

2017

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2«3*...*9

3

4

5

6

7

8

9

57 02 Transferuri de capita!

I

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

l

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si afle programe cu finanțare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550W9 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarca asistentei financiare nerambursatoSe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderam de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe ce dezvoltare

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fondun externe nerambursaftlo

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postadorare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finanțare din fonduri oxtome nerambursab/le

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

Z2a °

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

20609 84

0

0

5927.37

4665.43

4899.32

5117.72

0

II

20609.84

0

0

5927 37

4665 43

4899 32

5117.72

0

7103 Reparații cap/ia/e

I

20778.39

0

0

5886.88

4268 17

4966 2

5657.14

0

II

20407.62

0

0

5516 11

4268 17

4966.2

5657.14

0

•) Pot aparoa si alte almeate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificate bugetare

II

A. Obiective (proiecte) do investiții In continuare

TOTAL GENERAL    \

1 Total surse de finanțare

I

256469 57

81623.82

118437.35

50908 4

0

0

5503

0

II

174845.75

0

12232.45

97026 96

52351 44

5666.83

7568.07

0

02 Buget local

I

256469 57

8162382

118437.35

50908.4

0

0

5500

0

dm care

II

174845.75

0

12232 45

97026.9C

52351 44

5666 83

7568.07

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

-miilet -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

Ull

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Execuția

2017

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2«3*...*9

3

4

5

6

7

8

9

5501003 Programe cu finanțare rambursata

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Pherc s- alte programe cu finanțare

nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA'

SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/1272016

Execuția

2017

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2«3*...*9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alto transferuri curente interna

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

d

0

0

c

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

1

0

0

0

0

0

0

0

0

post adorare Ce la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe do dezvolare

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Prorecte cu finanțare efin fonduri externe nerambursabHe

1

0

o1

0

0

0

0

0

0

posiaOewe

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare (fin fondun externe n&vmtovrsabne

aferente cad/utui financiar 2014-2020

1

189315.07

81623.82

82833 84

24857.41

0

0

0

0

II

107691 25

0

8910.32

80531.26

13045.45

3136.15

2068.07

0

7101 Active fixe

1

67154 5

0

35603.51

26050.99

0

0

5500

0

II

67154 5

0

3322.13

16495.7

39305 99

2530.68

5500

0

7103 Reparații captate

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

•) Pot aparea sl alto aSneataterticole sau titluri

1

0

0

0

0

0

0

0

0

dm cadrai clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL?

grupa;

SURSA

IZII

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Execuția

2017

• III». iei -

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

EST

MĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2*3 ♦...♦9

3

4

5

6

7

8

9

H

B. Obiective [proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de f.nenjarc

l

102792.45

0

23820

78972.45

0

o

0

0

II

102792.45

0

0

10746.2

52921.72

15000

24124.53

0

02 Buget local

1

102792.45

0

2382C

78972 45

0

0

0

0

din caro:

II

102792.45

0

0

10746 2

52921.72

15000

24,24.53

(

51.02 Transferuri de caprfa»

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

55 01 Transferuri interne, din care

l

0

0

0

0

0

0

0

lt

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

li

0

0

0

0

0

0,

0

0

550108 Programe Phânt si a*to programe cu finanțare

nerambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

1

0

0

0

0

0

0

0

0

ll

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferun curente interne

1

0

0

0

0

0

0

0

0

ll

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cobnantarea asistentei financiare nerambursetolc

1

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

ll

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

o

0

0

56 Prcuecte cu finanțare din fonduri externe naramfiur$#Me

l

0

0

0

0

0

0

0

0

po&tadorare

ll

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finanțare din fondun externe nerambursaM)

aferente cadrului financiar 2014-2020

1

0

0

0

0

0

0

0

0

ll

0

0

0

0

6

0

0

0

7101 Acbveftxe

1

102792 45

0

23820

78972.45

0

0

0

0

ll

102792.45

0

0

10746.2

52921.72

15000

24124.53

0

7103 Reparai" cap/tato

x

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

•) Pot aparea si a*e alincato/articote sau titîun

1

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul dasifîcatie» bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

•. /) , o

0

0

0

0| 0

0

CAPITOL'

MM

TOTAL

CHELTUIELI

Execuția

- mi lei •

EȘALONAREA VALORII RAMASE OE FINANȚAT

GRUPA/

SURSA

EFECTUATE

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

până la 31/12/2016

2017

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2«3*...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

C. Alte cheltuieli dc investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

294770 95

551 67

120309.9

121450.98

17577 04

19332.86

15668 5

0

II

294400 18

551.67

39000.46

109011.04

69152 56

42003.27

34801.18

0

02 Buget local

I

239959 67

551.67

120309.9

96093.G£

864344

9467 34

4893.64

0

din care

II

239959.67

55167

39000 46

84024.51

60218 96

32137.75

24026 32

0

51.02 Transferuri de capi! al

I

16921.79

0

0

4744 73

3440 44

4058 25

4678 37

0

II

16921.79

0

0

4744 73

344044

4058.25

4678.37

0

55 01 Transferuri interne, din care

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare

nerambureabia

I

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 AJte transferuri curento interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistenta financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

0

A,    0

0

0

0

0

c

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

/Zi, 0

0

0

0

0

0

0

II

0

o

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fondun externe neranibursabHo

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

\n

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Prcxecre cu finanțare din fonduri externe nerambursabtfe

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

\ ' 38 43

o

5.7

32 73

0

0

0

0

ii

V38-43

0

5.7

32.73

0.00

0

0

0

2101 Active fac

i

203324.13

0

120160 84

82535.93

203

209.09

215.27

0

ii

203324.X)

0

308514

70466.76

51778 52

22879.5

1934 7 95

0

7103 Reparata captta<c

i

19675 32

551 67

143.36

8780 29

5CCO

5200

0

0

ii

19675.32

551 67*

143.36

8780.29

5000

5200

0

0

’J Pot aparea &z alte almeatc'articote sau trtlun

i

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasdlcatlei bugetare

ii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Credite externe

i

13616.05

0

0

13816 05

0

0

0

0

ii

13616.05

0

0

1361605

0

0

0

0

51.02 Transferuri de captai

i

0

0

0

0

0

0

0

0

ii

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Trensferun interne. din care

i

0

0

21

0

0

0

0

0

CAPITOU

GRUPA/

SURSA

I/ll

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE pând la 31/12/2016

Execuția

2017

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

i

2=3* *9

3

4

5

6

7

8

9

5501 fim PrrYiramp ni finjvVAfP

II

i

0

n

0

A

0

0

0

0

0

0

II

u

0

V

0

u

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

550100 Progwno Phare si alte programe cu finanțare

nerambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0| 0

550118 Alic transferun curente interne

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofmantarca asistentei financiare nerambursabilc

1

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comurvlatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

1

0

0

0

0

0

0

0

0

H

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Prcwcto cu finanțare din fonduri externe neramoursabile

1

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Proiecte cu finanțare din fondun externe norambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

1

13616.05

0

0

13616 05

0

0

0

0

II

13616.05

0| 0

13616 05

0

0

0

0

7103 Reparați) capitale

1

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

•) Po! aparea si «lle alincale/artico-'e sau tlluri

1

0

6|

0

0

0

0

0

0

din cadrul cla$ificat>c< bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

g

0|

0

0

0

0

0

0

[capitol/

Mîl

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE pânâ la 31/12/2016

Execuția

2017

- mu lei -

EȘALONAREA VALORII RAMASE OE FINANȚAT

GRUPA'

SURSA

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2*3*...♦9

3

4

5

6

7

8

9

10 Venituri nroD/ii

I

0

111Q^ W

0

0

A

0

4 4 7 A « ot:

0

OA'l'i i:

0

0

0

II

40824.40

0

0

11370.46

oSKLi.b

8933.6

9865.52

8665.52

10774.86

10774.86

(

0

51.02 Transferuri do capital

I

120

0

0

0

0

0

0

II

120

0

0

0

0

0

C

0

55 01 Transferuri interne, din care

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

6

0

0

0

0

0

5501093 Programe cu finanțare rambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Pharo si alte programe cu finanțare

nerambursabffa

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programa ISPA

1

0

0

0

0

0

0

0

5

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5&Q118 Alte transferuri curente interne

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asrstentoi financiare nerambursaode

1

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare do la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Fronde cu finanțare din fonduri externe ncwnbursabHo

1

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

Ml 0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe n&ramtiursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

1

0

W 0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

1

20536.84

0

0

592737

4665.43

4899 32

5117.72

0

II

20536.84

0

0

6927.37

4665 43

4899 32

5117 72

0

7103 Reparații cootf&fe

-T\

20658 39

0

0

5886 88

4268.17

4966.2

5657 14

0

n

\ 20287.62

0

0

5516.11

4268.17

4966 2

5657 14

0

•) Pol aparea $• alte ahncate/articole sau t tluri

i >

0

0

0

0

0

0

0

0

dm cadrul clasificate bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

Xo

0

0

0

0

0

0

0

Jh

a. Achiziții de imobile

TOTAL GENERAL    \    \

1 Total surse de finanțare

1

6000

0

0

5000

0

0

0

0

II

5000

0

0

5000

0

0

0

0

02 Buget local

1

5000

0

0

5000

0

0

0

0

din care

II

5000

0

0

5000

0

0

0

0

51.02 Transferuri de cap't&f

1

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/1272018

Execuția

2017

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2=3*...*9

3

4

5

e

7

8

9

II

0

(

0

(3

0

0

{

(

5501 Transforun interne. din care

I

0

0

0

0

0

0

a

0

II

0

0

0

0

c

(

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

c

0

0

550108 Programe Phare si arte programe cu finanțare

nnmmbursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

II

0

c

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte tmnsferun curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursa&le

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de fes Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Proiecte ce finanțare din fonduri externe neramGursafrte

I

0

0

0

0

0

0

0

0

pestaderare

II

0

0

0

0,

0

0

0

0

53 Prorecte cu finanțare din tondun externe nernmOursădite

aferente cedrului financiar 2014-2020

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Acirxe fixe

1

5OCO

0

0

5000

0

0

0

0

II

souo

0

0

5COO

0

0

0

0

7103 Reparații copitele

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

r\ 0

0

0

0

0

0

0

•) Pot aparea ei alte almeale/adicoie sau titluri

1

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiet bugetare

0

W 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Credite externe

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

c

0

0

0

0

51 02 Transferuri de capital

1

\o

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, dm care;

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu ftnanloro rambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare

nerambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

1

0

0

0

0

0

0

0

0

jU

0

0

0

0

0

0

0

0

• mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

Ml

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Execuția

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2»3*...*9

3

4

5

6

7

8

9

550118 Afle transferuri curente mțemo

1

0

0

0

0

0

0

0

OJ

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantaroa asistente» financiaro neramoursabilc

1

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe do dezvoilare

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 P/OHtete cu finanțare din fonduri externe nerambursabHo

1

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

a

0

0

0

0

0

0

56 Prcxecte cu finamaro dn fonduri externe nerambursobiic

aferente cadru! ui financiar 2014-2020

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Repaiatii capitale

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

') Pot aparea si a‘te aHneate/artcola sau tiUun

1

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul ci3sifica’.'ei cugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

b dotări indopendente

TOTAL GENERAL

CAPITOL?

GRUPA?

SURSA

1711

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31/12/2016

Execuția

2017

- m» im

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1 Total sur*u* rtr* finantere

1

i

2*3*. *9

3

n

4

1 "IflAA 5 C

5

6

7

8

9

i

II

53851.09

u

0

• jyyy «c

10469.68

24732 75

2826225

4817.99

4817.99

5043 76

5043.76

5257.41

5257 41

0

0

02 Buget tocai

1

21714.6

0

13999 18

5737.33

646 68

658 61

672 £

0

d»n caro:

II

21714 6

0

10469.6

9266.83

646.68

658 61

G72.8

0

51.02 Transferuri do capital

|

2720.09

0

0

742

646 68

65861

672.8

0

II

2720.09

0

0

742

646 68

658.61

6728

0

55.01 Transferuri interne, dm cere:

1

0

0

0

0

0

0

I

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Program© Pnare si alto programe cu finanțare

nerambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente r4eme

1

0

0

0

0

0

O

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare neram&ursabile

1

0

0

0

0

0

0

0

pest aderare de la Comumlatoa Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțase dm fonduri externa ncrambursabde

1

0

n. °

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

- (dk Q

0

0

0

0

0

0

50 Protede cu finanțare dm fondun externe ncrambursaMe

aferente cadrului financiar 20U-2Q20

1

38.43

r o

5.7

32.73

0

0

0

0

II

38.43

0

5.7

32 73

0

0

0

0

7101 Active fae

1

18956.08

0

13993 48

4962.6

0

0

0

0

II

18956 08

0

10463.98

8492 1

0

0

0

0

7103 Roparatu capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

•> Pot aparea si atte alineale/arfccole sau tltiun

1

0

0

0

0

6

0

0

0

dm cadru/ dasificatioi bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Credite externe

1

13810 05

0

0

13616.05

0

0

0

0

II

13616 05

0

0

13616.05

0

0

0

0

51.02 Transferuri de ceprtaJ

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

6

0

0

0

0

55 01 Transferuri interne din care

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0| 0

0

0

0

6

CAPITOL/

GRUPAI

SURSA

Ml

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Execuția

2017

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2"3*...*9

3

4

5

6

7

8

9

550108 Programe Phare ei alto programe cu finanțare

nerambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofirwntarea asistentei fmanoa/e nerambursabile

0

0

0

0

0

0

0

0

post adorare de la Corrunrtatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare d<n fonduri externe nerambu/subite

1

0

0

0

0

0

0

0

0

poaMatara

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Pro.cc/e cu finanțare <fin fonduri externe rwambufsabiie

aferente cadrului financiar 2014-2020

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Activa fixe

1

0

0

13616.05

0

0

0

0

II

13016 05

0

0

13616.05

0

0

0

0

7103 Reparații capitale

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

•) Por aparea a alte nlmnate/articole sau titluri

1

0

0

0

0

0

0

0

0

<Sn cadrul clasificatioi bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0| 0

“0|

0|

0

0

CAPITOL?

Ull

TOTAL

CHELTUIELI

Execuția

- mu ie» -

EȘALONAREA VALORII RĂMASE OE FINANȚAT

GRUPA?

SURSA

EFECTUATE

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

pana la 31/12/2016

2017

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2»3*...*9

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

18520 44

0

0

5379.37

4171 31

4385.15

4584.6,

0

II

18520.44

0

0

5379.37

4171.31

4385 15

45B4.61

0

51.02 Transferuri de caprtat

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55 01 Transferuri interne, d/n care

I

0

0

0

0

0

0

c

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Program© cu finanțare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare

ner,imbun>ab»la

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alt© transferun curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursaOH©

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare do la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Program© ce dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabfle

I

0

0

0

0

0

0

0

0

posiade/aro

II

0

fii 0

0

0

0

0

0

0

58 P/o/ecie cu /rhanfarc din fonduri externe nerambu/sabife

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

18520 44

0

0

5379 37

4171.31

4385 15

4584.61

0

II

18520X4

0

0

5379.37

4171.31

4385.15

4584 61

0

7103 Reparații capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

•) Pot aparea & alte almeafoferticofe sau bduri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul etasifleatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transfer un de capital

I

0

0

V    o

0

0

0

0

0

II

0

.0

0

0

0

0

0

0

55 01 Transferuri interne, d/n caro

I

0

Vo

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

21

0

0

0

CAPITOL/

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI

Execuția

- 1 <111    -

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

GRUPA/

EFECTUATE

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

SURSA

până la 31/1272016

2017

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2«3«\. *9

3

4

5

6

7

8

9

550108 Programe Phare si a8u programe cu finanțare

nerambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

c

0

0

0

550109 Programe ISPA

1

0

0

0

c

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

650118 Alte transferun curente interne

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nemmbursabile

1

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambvrsabfo

0

6

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finanțare (fin fonduri externe neratnbursebfe

aferente cadrului financiar 2014-2020

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

6

0

0

0

0

0

0

710 f Actwo frxe

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparații capitole

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

•) Pol eparca si alte auneate/artlooae sau titlun

1

din cadrul clasrficafcei bugetare

II

II

c cheltuieli aferente studiilor dc fezabilitate si alte studii

UX)

TOTAL GENERAL

—ftr

1 Total surse de ftnaniaro

1

12744.85

0

0

11874.64

274.82

290.48

305.01

0

II

12744 85

0

6

11826 94

322.42

290 48

30501

0

02 Buget tocai

1

11614.64

0

0

11614 54

0

0

0

0

d»n care:

II

11614 54

Sk 0

0

11566.94

47.6

0

0

0

51 02 Transferun de capital

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55 01 Transferuri interne. dm care.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

660108 Programe Phare si alte programe cu finanfarc

nerambursabda

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

c

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

capitol;

grupa;

SURSA

o

MII

i

TOTAL

*Q

CHELTUIELI EFECTUATE pârtf la 31/12/2016

Execuția

2017

a

• n'n iei -

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

-u-

anii

următori

550118 Alte transferuri curante interne

I

A 'S • ■    -

0

0

0

0

O

0

7

c

8

0

9

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofînantarea asistentei financiaro nerambursabao

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambutsatule

I

0

0

0

0

o.oo1

0 00

0

c

postaderare

II

0

0

0

0

0.00

000

0

0

58 Proiecte cu tmaniare dm fonduri externe nerambursab/te

8lererte cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

11614.54

0

0

11614 54

0

0

0

0

II

11614.54

0

0

11566.94

47 6

0

0

0

7103 Reparații capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

a

0

0

0

•) PtX aparea st alte almealetorticote sau Wlun

I

0

0

0

0

0

0

0

0

dm cadrul clasificați* bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

1130 31

0

0

260

274.82

290.48

30501

0

II

1130 31

0

0

260

274.82

290.48

305.01

0

51 02 Transferuri oe captai

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

ol

•miile: •

CAP1T0U

GRUPA/

SURSA

1/11

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Execuția

2017

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următor»

0

1

2«3*...*9

4

5

6

7

8

9

55.01 Transferuri interne. dtncare:

I

0

0

0

0

0

0

t

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare sl alto programe cu finanțare

norambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabilo

1

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambu/sabrte

1

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finanțare dm fonduri externe nerambur&abiie

aferente cadrului financiar 2014-2020

1

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

1

1130 31

0

0

260

274.82

290 48

305.01

0

II

1130.31

0

0

260

27482

290.48

305.01

0

7103 Reparata captiafe

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

n5

0

0

0

0

0

’) Pot aparea si alte almeate/articole sau litlun

1

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul tfasificatioi bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Alte surse

1

0

Ti

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51 02 Transferuri de capital

1

0

0

0

0

0

0

0

0

ll

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care-

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare

nerambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

VII

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31/12/2016

Execuția

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

•nil

următori

0

1

2=3* *9

3

4

5

6

7

8

9

550118 Alte transferuri curonto interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistente» financiare nerambursatrle

I

0

0

0

0

0

0

0

0

posî aderare de Ia Comunitatea Europeana

II

c

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe dc dezvoltare

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

c

0

56 Profecfc cu finanțare din fondun externe nerambursabito

1

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Proiecte cu finanțare din fondun externe nerambursatote

aferente cadrului financiar 2014-2020

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparații captate

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

a

0

0

0

0

0

•| Pot aparea si alte afneate/a/tlcoto sau titlun

1

din cadrul clasificate, bugetare

II

II

d. chcltuioli privind consolidările

TOTAL GENERAL

1. Total surse dc finanțare

1

359

0

0

50

100

103

IOC

0

II

359

0

0

50

100

103

106

0

02 Buget local

1

359

0

0

50

100

103

106

0

din care:

II

359

0

0

50

100

103

106

0

51.02 Transferun de capital

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55 01 Transferuri interne, din oue

1

0

Pi 1 0

0

0

0

0

0

0

II

0

IZJw o

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

1

0

o

0

0

0

0

0

0

II

0

V    0

6

0

6

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare

neramburabito

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

o

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

1

0

0

0

0

„ ’■ ' r. 0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alto transferuri curente interne

1

0

0

6

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursafcte

1

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPAJ

SURSA

Ml

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31/12/2016

Execuția

2017

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2®3*...*9

3

4

5

6

7

8

9

550213 Programe de dezvoltare

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecfe cu finanțare din fonduri externe nerambursab^e

1

0

0

0

0

0

0

0

0

postedcrare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Proiecte cu finanțare (fin fonduri externe ncrambursabrie

aferente cadrului financiar 2014-2020

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

359

0

0

50

100

103

1G6

0

II

359

0

0

50

100

103

106

0

7103 Reparat»! cagrfate

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

•) Pot aparea si alte dlmcatetertiocte sau tfllun

1

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificator bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

e alte cheltuieli asimilate investițiilor

TOTAL GENERAL

1 Tola! surse de finanțare

1

222936 01

551 67

106310.72

79793 60

12384.23

13895.62

10000.08

0

II

222565 24

551 67

28530.78

63871 85

63912.15

36566 03

29132.76

0

02 Buget tocai

1

201271.53

551 67

106310 72

73691.81

7896 76

8705.73

411464

0

din care:

II

201271.53

551.67

28530 78

58140 74

59424 68

31376.14

23247 52

0

51.02 Transferuri de capital

1

14201.7

0

0

4002 73

2793.76

3399 64

400557

0

II

14201 7

0

0

4002.73

2793.76

3399.64

4005.57

0

55.01 Transferuri interne, din care:

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare

norambursabila

1

0

Al    0

n

0

0

0

0

0

II

0

iii 0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

1

0

o

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantare3 a&stentoi financiare nerambursabilc

1

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

o

0

0

550213 Programe de dezvoltare

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe neramborsabfie

1

0

0

0

0

0

0

0

0

oosladerarc

II

0

0

o|    0

0

0

0

0

-nwdoî -

CAPITOU

GRUPA/

SURSA

MII

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2016

Execuția

2017

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2«3*...+9

3

4

5

6

7

8

9

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe neramdursabHe

aferente cadrului financiar 2014 2020

I

0

0

0

0

0

0

0

:•

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

167394 51

0

106167 36

60938.79

103

106.09

109.27

0

II

167394 51

0

28337 42

45357.72

51630.92

22776 5

19241.95

0

7103 Reponti catrtale

I

19675.32

551.67

14336

8780 29'

5333

5200

0

0

II

19675.32

551 67

14336

8780 29

50C0

5200

0

0

’) Pot aparoa si aile akneatc/<Klico!e sau litlurt

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasifica»#» bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

ini

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până ia 31/12/2016

Execuția

2017

• muie. -

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

următori

0

1

2=3*. *9

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

21664.48

0

0

6101.88

4487 47

5189 89

5885 24

0

II

21293.71

0

0

5731 11

4487 47

5189 8S

5885 24

0

51 02 Transferuri de capital

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Pbare s? alte programe cu finanțare

neramburaabila

1

0

0

0

0

0

0

0

o

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

1

0

0

0

0

0

0