Hotărârea nr. 65/2018

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie

2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 19.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Amendamentul inregistrat sub nr. 17359/19.02.2018 formulat, aprobat in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei de Consiliul Local ;

Având în vedere referatul de specialitate nr.16135/14.02.2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere OMFP nr. 3244/2017 prin care s-au aprobat Normele Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea sumei de 63.173,07 mii lei din excedentul Municipiului Iași pe anul 2017, dupa cum urmeaza:

Cap. 51.02.71 Autoritati publice si acțiuni externe - 820,00 mii lei

pentru:

Licente

300,00 mii lei

Achizitie echipamene IT

520,00 mii lei

Cap. 65.02.71 Invatamant -9.952,00 mii lei pentru obiectivele:

Amenajare creșă și grădiniță în str. Ciurchi nr.111

Achiziție echipamente IT

800,00 mii lei 350,00 mii lei

Extindere Gradinita pp 1

800,00 mii lei

Dotari - Colegiul "M.Eminescu" pentru Scoala "M.Kogalniceanu”

900,00 mii lei

Dotari- mobilier Gradinita pp "Cuvioasa Parascheva"

40,00 mii lei

Dotari-mobilier, aparatura birotica Liceul "M.Costin"

25,00 mii lei

Proiectare reparatii capitale instalatii electrice Col."I.C.Stefanescu"

Servicii de proiectare reabilitare cantina si liceu Colegiul Pedagogic "V.Lupu"

50,00 mii lei

800,00 mii lei

Reparatii capitale cladire spalatorie Colegiul "C.Negruzzi"

150,00 mii lei

Consolidare Scoala "M.Kogalniceanu" - centru financiar Colegiul "M.Eminescu"

2.000,00 mii lei

Reparatii capitale camin Colegiul "O.Bancila"

400,00 mii lei

Lucrari de executie usi si glazvanturi Colegiul National

150,00 mii lei

Reabilitare, consolidare cladire internat C 9 camin Colegiul Pedagogic "V.Lupu"

Functionalizare sala sport - Liceul Tehn Economic "V.Madgearu"-retele electrice, termice si suprafata de joc

800,00 mii lei

360,00 mii lei

Reparatii capitale acoperis Colegiul "D.Leonida"

35,00 mii lei

Reabilitare termica cantina Colegiul Tehnic "I.C.Stefanescu"

Reparații capitale echipamente si racorduri instalații incalzire, apa calda exterioara si subsol Liceu Tehnologic "P.Poni" Reparatii capitale corp B Liceul "A.I.Cuza"

Reparatii capitale sali corp A Liceul "A.I.Cuza"

Reparatii capitale imprejmuire Liceul "M.Costin"

Reparatii capitale corp A- fatada si cerinte ISU Liceu de

Informatica Gr.Moisil

Reabilitare termica Scoala "A.Russo"

Reparatii capitale instalatii sanitare, electrice Scoala "A.Russo"

Reparatii capitale instalatii Gradinita pp 15 - centru financiar Scoala "B.P.Hasdeu"

Reparatii capitale holuri Scoala "D.A.Sturdza"

Reabilitare termica Scoala"G.I.Bratianu"

Reparatii capitale acoperis Scoala " E.Cuza"

Reparatii capitale si reabilitare termica Scoala "V.Micle " Reparatii capitale instal termice cladire veche Gradinita pp 1 Amenajare Gradinita pn 26 - centru financiar Scoala "N.Iorga"

Cap. 66.02.51 Sanatate - 3.754,33 mii lei pentru obiectivele:

Proiecte, studii, avize, taxe PUZ    Zona Moara

300,00 mii lei

(Spitalul Clinic Regional de Urgență Iași)

Reparatii capitale etaj 3, 4, 5 corp D Spitalul Clinic de Recuperare

Lucrari aferente taxei de racordare "Alimentare cu energie electrica a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, strada Pantelimon Halipa, nr. 14, jud Iasi - asigurare spor putere"

38,00 mii lei

327,00 mii lei

75,00 mii lei

100,00 mii lei

70,00 mii lei

200,00 mii lei

67,00 mii lei

250,00 mii lei 100,00 mii lei

95,00 mii lei

300,00 mii lei 187,00 mii lei 230,00 mii lei 153,00 mii lei 100,00 mii lei

de Vant

.400,00 mii lei

314,73 mii lei


Reabilitare si modernizare sectie ATI si Bloc operator pentru Sectia Transplant, Spitalul Clinic "Dr.C.I.Parhon"

1.739,60 mii lei

Cap. 67.02.71 Cultura , recreere si religie - 3.739,63 mii lei pentrul obiectivele:

Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Vodă nr.2

Achiziționare sistem pardoseală sportivă flotantă

1.159,63 mii lei


373,00 mii lei


Achizitii tabela de marcaj    107,00 mii lei

Proiecte, studii, taxe pentru construire stadioane, amenajare

terenuri de sport aferente instituțiilor școlare și baze sportive, sala 600,00 mii lei polivalentă

Amenajare terenuri sport aferente instituțiilor școlare și baze sportive (fotbal, handbal, etc)

Cap. 70.02.71 Locuinte, servicii, dezvoltare publica -7.000,00 obiectivele:

Construire locuințe pentru tineri zona Grădinari Achiziții de imobile

Cap. 84.02.71 Transporturi - 37.907,11 mii lei pentru obiectivele: Construire pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei (str

Sarmizegetusa - stradela Sofia Nădejde)

Achiziție mijloace transport urbane (inclusiv taxe, T.V.A) Modernizare străzi contracte în derulare șos Bîrnova, str. Smîrdan, bd. Primăverii, str. I.C Constantinescu, str.P.Vancea, str. Moșu, str. Ogorului, str. Cazărmilor, str.Iancu Bacalu, str.Sf. Andrei, str. Tănăsescu, fundac Bucium, fundac Păun, fundac Socola, str.

Ralet, str. Pallady, str. M. Kogălniceanu

Modernizare străzi contracte noi al.T. Neculai, al. Strugurilor și str. Strugurilor, șos T.Neculai, șos Iași-Voinești, str. Viticultori, str. Transilvaniei, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului,

1.500,00 mii lei


mii lei pentru

2.000,00 mii lei 5.000,00 mii lei


1.674,00 mii lei 3.175,50 mii lei


10.851,00 mii lei


8.324,50 mii lei


supralărgire T. Vladimirecu, alte străzi din Municipiul Iași cu

indicatori tehnică econoimici aprobați

Proiectare și execuție Construire bandă suplimentară de circulație pentru direcția Arcu-Păcurari adiacent Pasaj Octav Băncilă Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași

605,00 mii lei

3.695,00 mii lei

49,24 mii lei

6.000,00 mii lei 3.532,87 mii lei


Proiectare și execuție străzi în Municipiul Iași Bd. Cantemir și Gh. Asachi

Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere

Reabilitare Pasarela metalică Gara Iași km 75+532

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare; Unitatilor de invatamant preuniversitar de stat; Spitalului Clinic "Dr.C.I.Parhon"; Spitalului Clinic de Recuperare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare si ordonatorii secundari si tertiari de credite.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 65 din 19 februarie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

5 / 5 la H.C.L. nr. 65 din 19 februarie 2018