Hotărârea nr. 64/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL – SCUAR INTERSECTIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI” a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivului de investiții „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL -SCUAR INTERSECȚIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI” a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 19.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 16.684/15.02.2018 întocmit de către Directia Implementare SIDU;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții “AMPLASARE DRAPEL NATIONAL - SCUAR INTERSECȚIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI”

Art. 2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate ( Anexa nr.1) și indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitie (Anexa nr. 2).

Art. 3. Se aprobă devizul general al proiectului „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL - SCUAR INTERSECTIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI” în cuantum de 570.432 lei inclusiv T.V.A. (Anexa nr. 3).

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Direcției Implementare SIDU; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare; Direcția Implementare SIDU; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 64 din 19 februarie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr. 64 /19.02.2018

privind aprobarea proiectului “AMPLASARE DRAPEL NATIONAL - SCUAR INTERSECȚIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI” , a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

I.Valoarea conform devizului general al investiției „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL - SCUAR INTERSECTIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI” este:

Valoare totală investiție 570.432,00 lei inclusiv T.V.A. / 480.114,00 lei fără

T.V.A., din care:

C+M =    493.502,00 lei inclusiv T.V.A. / 414.706,00 lei fără T.V.A, conform

devizului general , Anexa nr. 3 la proiectul de HCL.

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 57,043 mii lei cu TVA / C+M = 49,35 mii lei cu TVA 3. Durata de realizare - 3 de luni

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Aria platformei pe care se amplasează catargul este de 114,0 mp. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare a terenului nu se modifică.

Elementul propus va avea o înălțime toatală (catarg+soclu) de 41,17m.

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 64 din 19 februarie 2018