Hotărârea nr. 63/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Sistem integrat de supraveghere video pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii in spatiile publice ale Municipiului Iasi”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Sistem integrat de supraveghere video pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii in spatiile publice ale Municipiului Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 19.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Amendamentele formulate, aprobate in plenul sedintei si consemnate in procesul verbal al sedintei de Consiliul Local in sensul ca durata de implementare va fi de 4 ani iar Politiei Locala Iasi ii va revine sarcina ca dupa prima etapa de implementare sa transmita un Raport foarte concret spre analiza Consiliului Local asupra beneficiilor acestui sistem integrat de supraveghere video;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 12065 /05.02.2018 întocmit de Serviciul Investiții Proprii;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții „Sistem integrat de supraveghere video pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii in spatiile publice ale Municipiului Iasi”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Politiei Locale Iași ii revine sarcina ca dupa prima etapa de implementare sa transmita un Raport foarte concret spre analiza Consiliului Local asupra beneficiilor acestui sistem integrat de supraveghere video.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Directiei Generale Economice si Finanțe Publice Locale; Politiei Locale Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana și Directia Generala Economică si Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 63 din 19 februarie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

17

Împotrivă

8

Abțineri

0

ANEXA la H.C.L. nr. 63 /19.02.2018

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU

„Sistem integrat de supraveghere video pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii in spatiile publice ale Municipiului Iasi”

a)    Valoare totală investiție :    54.624.533,13 lei cu TVA din care

construcții montaj :    16.542.327,47 lei cu TVA

b)    Valoare defalcata pe obiecte:

1.    Centru de tele-supraveghere (lot 1)- 7.707.731,30 lei cu TVA

2.    Spatii pietonale si ALPR (lot 2) - 8.609.512,57 lei cu TVA

3.    Supraveghere stradala (lot 3) - 21.791.752,89 lei cu TVA

4.    Institutii de invatamant (lot 4) - 13.248.840,16 lei cu TVA

c)    Eșalonarea investitiei - 4 ani

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 63 din 19 februarie 2018