Hotărârea nr. 62/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iași, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 352 din 08.09.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 523 din 07.12.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 2 din 25.01.2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași,

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 352 din 08.09.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 523 din 07.12.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Iași nr. 2 din 25.01.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 02.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 10891/1.02.2018 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice;

Având în vedere Ordinul 3114/26.05.2017 pentru aprobarea Ghidului

Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași

nr. 2 din 25.01.2018 privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 352 din 08.09.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 523 din 07.12.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale, prin modificarea valorii totale a consumului anual de energie primară din surse regenerabile (KWh/an) de la 3.143.829,348 KWh la 3.143.862,93 kwh, în următoarele documente:

-    Raportul de audit energetic

-    Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie aferente proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”

-    Cererea de finanțare

-    Hotararea Consiliului de administratie nr.1225/25.01.2018

- Hotararea Consiliului Local nr. 2/25.01.2018 privind aprobarea

modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 352 din 08.09.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 523 din 07.12.2017, Anexa nr. 3 Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, conform Anexei nr. 3 Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției - modificată.

Art. 2. Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 2 din 25.01.2018 rămân nemodificate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcții Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată todeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Proiecte Europene;Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 62 din 02 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 3 la H.C.L. Nr. 62 din 02 februarie 2018

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași,

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 352 din 08.09.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 523 din 07.12.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Iași nr. 2 din 25.01.2018

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicator de realizare (de output)

- aferent cladirii ...

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

0,134167

0,04779

Consumul anual de energie primara (KWh/an)

8.462.004,777

2.721.002,216

Indicator de proiect (suplimentar) Aferent cladirii...

(de rezultat)

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului

Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

727,601

233,964

Indicator de proiect (suplimentar) Aferent cladirii...

(de realizare)

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului

Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile)

(KWh/m2/an) total,

din care:

507,375

163,149

- pentru incalzire/racire

352,722

78,759

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (KWh/an) total,

din care:

0

3.143.862,93

- pentru incalzire/racire

0

2.035.309,63

- pentru preparare apa calda de consum

0

1.108.553,30

- electric

0

0

Valoarea conform devizului general al investiției este:

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

Valoare TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

TOTAL GENERAL

15.964.878,06

3.008.866,18

18.973.744,24

din care C+M

11.194.800,58

2.127.012,11

13.321.812,69

Durata de realizare a proiectului: 51 de luni.

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

5 / 5 la H.C.L. nr. 62 din 02 februarie 2018