Hotărârea nr. 60/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 76B, NUMAR CADASTRAL 148243, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective, pe teren proprietate, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 76B, NUMAR CADASTRAL 148243,

Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective, pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 659 din 14.03.2016 (valabilitate 14.03.2018) eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 3444 din 27.09.2017 prin care ZAMOSTEANU ALEXANDRU SI ZAMOSTEANU VALENTINA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA NICOLINA NR. 76B, NUMAR CADASTRAL 148243 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte colective, pe teren proprietate, persoane fizice.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 529 din 28.07.2016;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 21.07.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 26 din 18.01.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 7012 din 22.01.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 76B, NUMAR CADASTRAL 148243, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective, pe teren proprietate, persoane fizice.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 408,00 mp, detinut de ZAMOSTEANU ALEXANDRU SI ZAMOSTEANU VALENTINA conform Contractului de vanzare-cumparare nr. 159 din 12.02.2016.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 15,00 m la cornisa masurata de la cota cea mai inalta a terenului natutal (CTN) in aria consumabila, regim de inaltime D+P+4E;

•    POT max = 45% ;

•    CUT max = 2,5 ADC/mp. teren;

Aliniament stradal 4,00 m fata de limita de proprietate ;

Alinierea constructiei lateral- 1,0/5,70 m, pentru zona de demisol se pastreaza 3,00 m fata de limita de proprietate;

Alinierea constructiei posterior - 2,00 m;

2 / 3 la H.C.L. nr. 60 din 30 ianuarie 2018

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea unui bloc de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Zamosteanu Alexandru si Zamosteanu Valentina și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 60 din 30 ianuarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 60 din 30 ianuarie 2018