Hotărârea nr. 6/2018

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. nr. 218/2017 privind aprobarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal local, conform art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 218/2017 privind aprobarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal local, conform art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Activitatea de Impozite si Taxe Locale inregistrat sub nr. 10382/17.01.2018;

Avand in vedere adresele nr. 54973/2017 si nr. 93492/2017 emise de Serviciul Informatizare;

Avand in vedere art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;

Avand in vedere Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordinul M.D.R.A.P. nr. 3097/24.11.2016 pentru aplicarea art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba completarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 218/2017, astfel:

Se aproba comunicarea certificatelor de atestare fiscala pentru persoane juridice si persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local, precum si a anexei la certificatul de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile, prin:

- fax;

- e-mail (casuta postala electronica);

- platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare in sistemul electronic national.”

Art. 2. Se aproba procedura de comunicare a certificatelor de atestare fiscala pentru persoane juridice si persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local si a anexei la certificatul de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile, prin platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare in sistemul electronic national, prevazuta in Anexa nr. 1.

Art. 3. Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi -compartimentelor de specialitate cu atributii de administrare a impozitelor si taxelor locale, Serviciului Informatizare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - compartimentele de specialitate cu atributii de administrare a impozitelor si taxelor locale, Serviciul Informatizare.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 6 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. 6 din 30 ianuarie 2018

Procedura de comunicare prin platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare in sistemul electronic national, a certificatelor de atestare fiscala pentru persoane juridice si persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local si a anexei la certificatul de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile

Contribuabilii persoane juridice si persoane fizice care doresc sa utilizeze platforma https://edirect.e-guvernare.ro au nevoie de semnatura electronica, obligatorie pentru depunerea cererii de emitere a certificatului de atestare fiscala.

Contribuabilii persoane juridice si persoane fizice trebuie sa-si creeze cont pe platforma https://edirect.e-guvernare.ro.

Dupa autentificare contribuabilul acceseaza meniul “Impozite si taxe locale” si depune cerere semnata electronic pentru comunicarea certificatului de atestare fiscala conform procedurii setate pe platforma https://edirect.e-guvernare.ro.

La prima solicitare de comunicare a certificatului de atestare fiscala, contribuabilii persoane juridice si persoane fizice au obligatia sa depuna cerere prin care opteaza pentru comunicarea certificatului de atestare fiscala (cu exceptia certificatului eliberat pentru instrainarea bunurilor mobile) si a anexei la certificatul de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile, prin intermediul platformei https://edirect.e-guvernare.ro. La cerere se anexeaza imputernicire pentru persoana care depune si semneaza electronic cererea de emitere a certificatului de atestare fiscala si documentele anexate la cerere.

Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice si persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local (cu exceptia certificatului emis pentru instrainarea bunurilor mobile) si a anexei la certificatul de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile, comunicate prin intemediul platformei https://edirect.e-guvernare.ro poarta semnatura electronica a organului fiscal local. Documentele originale sunt cele comunicate prin intemediul platformei https://edirect.e-guvernare.ro.

Documentele comunicate prin intemediul platformei https://edirect.e-guvernare.ro, semnate electronic se afla sub protectia Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, si produce aceleasi efecte ca si actul in forma autentica.

Confidențialitatea și acordul contribuabilului cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal

Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile prezentei proceduri.

Acordul contribuabilului pentru folosirea datelor sale personale în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare electronică se consideră a fi implicit prin înregistrarea la organul fiscal local a cererii de comunicare prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale și procedurale.

Schimbul de date realizat intre organul fiscal local sau autoritatea administrativ-teritoriala si contribuabili trebuie sa indeplineasca cerinte standard de integritatea si confidentialitate potrivit protocolului HTTPS.

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

5 / 5 la H.C.L. nr. 6 din 30 ianuarie 2018