Hotărârea nr. 59/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IANCU FLONDOR NR. 65, NUMAR CADASTRAL 140084 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, anexa gospodareasca si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IANCU FLONDOR NR. 65, NUMAR CADASTRAL 140084 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, anexa

gospodareasca si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 339 din 11.02.2016 ;

Având în vedere cererea nr. 26608 din 07.03.2017 si nr. 126139 din 19.12.2017 prin

care MACSIM ALINA ANA MARIA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA IANCU FLONDOR NR. 65, NUMAR CADASTRAL 140084;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 593 din 17.10.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din

22.02.2017;

Având în vedere avizul unic nr. 123/PUZ/2017 emis de Consiliul Judetean Iasi ; Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 8 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 5846 din 18.01.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente;;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA IANCU FLONDOR NR. 65, NUMAR CADASTRAL 140084, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, anexa gospodareasca si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica. Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 649,783 mp din acte (650,00 mp suprafata masurata) si este detinuta de MACSIM ALINA ANA MARIA, conform contractului de vanzare cumparare nr. 6004/02.07.2015;

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:

CB - ZONE CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALĂ ȘI MUNICIPALĂ SITUATE ÎN AFARA ZONEI CENTRALE;

CB 5 - campus universitar și pol de cercetare;

UTILIZARI ADMISE:

-locuințe individuale;

-amenajari aferente zonei de locuit - spatii plantate, parcari.

UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:

-se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200 mp ADC și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei; se recomandă ca acestea să fie dispuse la intersecții și să se considere că au o arie de servire de 250 m;

Indicatori urbanistici:

UTR - CB5:

POT=35%, CUT=1,2mp/ADCmp,

Regim de înălțime: D+P+1E+M, Hmax.=9,0 m (masurat de la CTN la cornisa);

•    regimul de aliniere principal este la distanța de minim 4,50 m față de limita de proprietate și la minim 7,40 m față de axul strazii Iancu Flondor;

•    retragerile laterale: lateral stanga - este la distanța de minim 3,00 m față de limita de proprietate si lateral dreapta - este la distanța de minim 3,0 m fata de limita de proprietate;

•    retragerea posterioară este la distanța de minim 3,00 m față de limita de proprietate;

•    imprejmuirea se va retrage la distanta de 4,50 m fata de axul drumului de acces;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala.

Art.4 In conformitate cu Plansa U4 (Proprietate asupra terenurilor), terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al municipiului Iasi, cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului MACSIM ALINA ANA MARIA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 59 din 30 ianuarie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 59 din 30 ianuarie 2018