Hotărârea nr. 57/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADA CUZA – VODA NR. 44, NUMAR CADASTRAL 133065 întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată

IASI, STRADA CUZA - VODA NR. 44, NUMAR CADASTRAL 133065

întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1072 din 08.04.2016;

Având în vedere cererea nr. 128682 din 22.12.2016 si nr. 120209 din 04.12.2017

prin care SC MARLUC-H SRL prin domnul HATMANU IOAN solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată - Iași, STRADA CUZA -VODA NR. 44, NUMAR CADASTRAL 133065;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 569 din 16.11.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta

din 08.08.2017;

Având în vedere avizul unic nr. 120/PUZ/2017 emis de Consiliul Judetean Iasi ; Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 2 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.122040 din 07.12.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente ;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată-Iași, STRADA CUZA - VODA NR. 44, NUMAR CADASTRAL 133065, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ-CP este 265,44mp si este detinuta de SC MARLUC-H SRL conform contractului de vanzare cumparare nr. 3819/23.11.2015.

Prevederi P.U.Z. / C.P. - R.L.U.:

Prezentul regulament se aplică zonei studiată prin P.U.Z. și anume UTR CP - ZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN INTERIORUL PERIMETRULUI DE PROTECȚIE A VALORILOR ISTORICE ȘI ARHITECTURAL URBANISTICE, in suprafata de 265,44mp, situata in intravilan municipiul IASI, strada Cuza Voda nr.44.

Construire imobil cu functiunea de locuinte colective, cu regim de inaltime de maxim P+4E - retras de la strada Cuza Voda. La strada Cuza Voda, regimul de inaltime se aliniaza la cornișa clădirilor existente - maxim P+2E+M. Se pastreaza alinierea la strada Cuza Voda.

Tipuri admise de ocupare și utilizare

IS - institutii si servicii; L - Locuire C - Cai de comunicatii; GC - gospodarie comunala TE - echipare edilitara; În subzona IS si L;

UTILIZĂRI ADMISE :

-    locuinte colective si unifamiliale ; hotel, pensiune, spatii cazare;

-    sedii al unor companii și firme, servicii pentru înterprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; - servicii medicale ( cabinete, policlinica, spital, etc. )

-    servicii sociale, colective și personale;

-    comerț;

-    restaurante, agenții de turism;

-    parcaje la sol si demisoluri sau subsoluri; - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; - spații plantate - scuaruri, grădini de cartier;

În subzona C sunt admise următoarele utilizări: amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje subterane si supraterane, garaje,etc. În subzona GC sunt admise următoarele utilizări: platforme gospodaresti pentru

colectarea deseurilor;

În subzona TE sunt admise următoarele utilizări: construcții aferente echipării tehnico-edilitare

( exemplu - posturi trafo, camine de vizitare, canale colectoare, etc ).

UTILIZĂRI INTERZISE:

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; -construcții provizorii de orice natură; - depozitare en-gros;

-    depozitarea de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depoztarea sau vânzarea unor cantități mari de substanțe toxice sau inflamabile;

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil în circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adicente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe platforme vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

Aliniamente: Limitele edificabile clădirilor noi sunt stabilite prin regulamentul PUZ

și sunt marcate pe planșa de reglementari urbanistice - P3.

Distanța minimă față de limita de proprietate la strada Cuza Voda;

Se pastreaza aliniamentul actual al cladirilor invecinate, la strada Cuza Voda; Implantarea construcțiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelelor:

Distanta minima fata de limitele laterale :

Lateral se va construi la calcanele existente in vederea pastrarii modului traditional de ocupare a terenului in zona centrala (respectandu-se limita de proprietate).

Posterior se va pastra distanta de minim 3,0m fata de limita proprietatii.

Indicatori urbanistici:

POT maxim 72% ( conform PUD aprobat prin HCL 239/26 mai 2008 + maxim 20% ); CUT maxim = 3,12mpADC/mp teren

( conform PUD aprobat prin HCL 239/26 mai 2008 + maxim 20% )

Înălțimea construcțiilor

Pentru zona studiata se fac următoarele reglementări: Hmax = 15,0m.

Se va pastra alinierea la cornisele constructiilor existente stanga dreapta amplasamentului.

Parcarea se va realiza in incinta proprietatii private, la nivelul parterului, cu respectarea HCL 425/2007 si a legislatiei in vigoare la data autorizarii de construire.

Aspectul exterior al clădirilor :se va prelua forma anvelopei traditionale, punandu-se in evidenta liniile compozitionale importante definite de registrele cladirilor existente.

Anexa P3 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; S.C. MARLUC-H S.R.L. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 57 din 30 ianuarie 2018

5 / 5 la H.C.L. nr. 57 din 30 ianuarie 2018