Hotărârea nr. 56/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA CIRIC NR. 24, NUMERE CADASTRALE 141966 si 142011, întocmit în vederea extinderii si etajarii locuinte existente, pe teren proprietate privata, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA CIRIC NR. 24, NUMERE CADASTRALE 141966 si 142011,

întocmit în vederea extinderii si etajarii locuinte existente, pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1872 din 09.06.2017;

Având în vedere cererea nr. 81917 din 21.08.2017 prin care BACIU MARIA, LOGHIN

IOAN si LOGHIN ANA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADELA CIRIC NR. 24, NUMERE CADASTRALE 141966 si 142011, întocmit în vederea extinderii si etajarii locuinte existente, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 760 din 04.09.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iași în sedinta din

13.10.2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 9 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 5854 din 18.01.2018 întocmită de

Direcția Arhitectură și Urbanism - Birou Dezvoltare Urbană și Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADELA CIRIC NR. 24, NUMERE CADASTRALE 141966 si 142011, întocmit în vederea extinderii si etajarii locuinte existente, pe teren proprietate privata, persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este in suprafata de 350 mp detinut astfel -suprafata de 175,0 mp identificata cu NC 141966 si cladire de locuit (NC 141966-C1) cu suprafata construita 41,0 mp, conform contract de vanzare cumparare nr.2287/2014 -proprietar LOGHIN ANA si suprafata de 175,0 mp identificata cu NC 142011 si cladire de locuit (NC 142011-C1) cu suprafata construita 47,0 mp, conform Titlului de proprietate nr. 187243/11.05.2012 si certificat de mostenitor nr. 43/12.03.2010 - proprietari prin succesiune LOGHIN IOAN-cota 1/3, AGRIGOROAEI ANA (LOGHIN ANA) - cota de 1/3 si BACIU MARIA - cota 1/3.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:

UTR: LC - Zona locuințelor individuale P/P+2E construite in regim cuplat si funcțiuni complementare;

UTILIZĂRI PERMISE • Locuințe individuale;

UTILIZĂRI INTERZISE

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură;

-    depozitare en gros;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Regimul de aliniere principal (sud) este la distanta de 4,00m fata de limita de proprietate, respectiv 8.50m din axul Stradelei Ciric;

Regimul de aliniere principal (nord) este la distanta de 2,00m fata de limita de proprietate, respectiv 7.00m din axul Strazii Ciric;

In cadrul parcelei, regimul de aliniere lateral este la 0,50m fata de limita parcelei de la vest si 0,00m fata de limita de proprietate dinspre sud (regim de aliniere existent).

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBlLĂ A CLĂDIRILOR

-    Înălțimea maximă = 7,0 m (masurata de la CTN la cornisa) regim de inaltime P+1E.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

-    POT maxim = 50%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

-    CUT maxim = 1,08 mp ADC/mp teren.

Anexa (Plansa 3) planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru extindere si etajare locuinte existente.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor BACIU MARIA, LOGHIN IOAN si LOGHIN ANA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 56 din 30 ianuarie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 56 din 30 ianuarie 2018