Hotărârea nr. 55/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, IASI, STRADA VARIANTA UZINEI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 156486, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, IASI, STRADA VARIANTA UZINEI NR. 16,

NUMAR CADASTRAL 156486, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2031 din 11.07.2016 (valabilitate 11.07.2018) eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 63984 din 21.06.2017 prin care SC NOVADEX & CA SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - Iași, STRADA VARIANTA UZINEI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 156486, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 590 din 17.10.2016;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 31.10.2017.

Avand in vedere avizul unic nr. 2/PUZ/2018 ;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 25 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 115408/16.11.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA VARIANTA UZINEI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 156486, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ CP este de 3.211,00 mp, conform actului de alipire nr. 487 din 05.05.2017, detinut de SC NOVADEX & CA SRL.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 17,00 m masurat de la CTN la coama/atic, regim de inaltime

2S+P+4E;

•    POT max = 50 %;

•    CUT max = 0,96 mp.ADC/mp.teren;

Aliniament stradal 14,00 m pana la limita proprietatii cu strada Varianta Uzinei, respectiv 5,00 m fata de limita proprietatii pe latura de nord vest ;

Alinierea constructiei fata de limitele laterale -3,00/ m;

Alinierea constructiei fata de limita posterioara -5,00m;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi; SC NOVADEX & CA SRL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 55 din 30 ianuarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 55 din 30 ianuarie 2018