Hotărârea nr. 53/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, STRADA STOICESCU NR. 3A, NUMĂR CADASTRAL 129889 întocmit în vederea construirii de locuinţe colective, cămin studenţesc, locuinţe în regim hotelier pe teren proprietate privată persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, STRADA STOICESCU NR. 3A, NUMĂR CADASTRAL 129889

întocmit în vederea construirii de locuințe colective, cămin studențesc, locuințe în regim hotelier pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 91821 din 18.09.2017 întocmită de Direcția Arhitectură și Urbanism - Birou Dezvoltare Urbană și Monumente;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2319 din 03.08.2016;

Având în vedere cererea nr. 122052 din 06.12.2016 si cererea nr. 91760 din

18.09.2017 prin care doamna CONDURACHE ANCA ELENA ( si beneficiari initiali domnul ACHIȚEI GHEORGHE și doamna ACHIȚEI LUMINIȚA) solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA STOICESCU NR. 3A, NUMĂR CADASTRAL 129889;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 565 din 03.10.2015 si nr. 742 din

17.08.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta

din 24.04.2017;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 76/P.U.Z./2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 12 din 18.01.2018;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA STOICESCU NR. 3A, NUMĂR CADASTRAL 129889, întocmit în vederea construirii de locuinte colective, cămin studențesc, locuințe în regim hotelier pe teren proprietate privată persoane fizice. Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1089,00 mp, detinut de doamna Condurache Anca Elena conform contractului de vânzare nr. 3732/23.05.2017, prin care au fost cesionate toate drepturile si obligatiile ce decurg din prezentul plan urbanistic zonal ce urmeaza a fi supus spre aprobare, plan urbanistic initiat de domnul Achitei Gheorghe si doamna Achitei Luminita.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. :

UTR CM1 - locuințe colective, cămin studențesc, locuințe cu regim hotelier

UTILIZĂRI ADMISE:

-    imobile de locuințe colective;

-    institutii, servicii si echipamente publice;

- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinzatori, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta în diferite domenii si alte servicii profesionale;

-    servicii sociale, colective și personale;

-    comerț cu amănuntul și en gros;

-    hoteluri, restaurante, agenții de turism;

-    loisir și sport în spații acoperite și descoperite;

-    parcaje la sol și multietajate;

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

-    se admit funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului cu condiția ca la nivelul parterului frontul spre stradă să fie destinat unor spații comerciale, restaurante, servicii accesibile trecătorilor;

UTILIZĂRI INTERZISE:

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    depozitare en-gros;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depoztarea sau vânzarea unor cantități mari de substanțe toxice sau inflamabile;

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil în circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adicente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe platforme vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

Indicatori urbanistici:

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) POT = 40%;

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) CUT = 2,16 mpADC/mp teren;

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR H max = 20,0 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural la atic, Regim de inaltime = S+P+5E R (etaj 5 retras);

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT - retragere față de aliniament minim 3,75 m față de limita de proprietate și 8,50 m față de axul Străzii Stoicescu;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR - minim 2,00 m față de limita proprietății laterale - minim 4,00m față de limita proprietății posterioare.

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului CONDURACHE ANCA ELENA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 53 din 30 ianuarie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 53 din 30 ianuarie 2018