Hotărârea nr. 52/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 125, T19, NUMĂR CADASTRAL 143097, întocmit în vederea introducerii în intravilanul municipiului Iaşi, pentru construire locuinţă individuală şi împrejmuire pe teren proprietate privată, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 125, T19,

NUMĂR CADASTRAL 143097,

întocmit în vederea introducerii în intravilanul municipiului Iași, pentru construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate privată, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 276 din 06.02.2015 eliberat de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 113128 din 09.11.2016 si nr.126137 din 19.12.2017 prin care domnul ANGHEL FLORIN EMANUEL și doamna ANGHEL MARIA EMANUELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 125, T19, NUMĂR CADASTRAL 143097;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 403 din 18.09.2015;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 22.02.2017;

Având în vedere avizul unic nr. 124/PUZ/2017 emis de Consiliul Judetean Iasi ;

1 / 4 la H.C.L. nr. 52 din 30 ianuarie 2018

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 1 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.3744 din 15.01.2018 intocmită de

Directia Arhitectura si Urbanism - Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor

de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.

839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și

urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 125,    T19, NUMĂR CADASTRAL 143097, în vederea introducerii în

intravilanul municipiului Iași, pentru construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate private, persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1325,00 mp, este detinut de domnul ANGHEL FLORIN EMANUEL și doamna ANGHEL MARIA EMANUELA conform contractului de vânzare cumpărare nr. 736/08.05.2014.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:

UTR: LV - zona locuintelor individuale si colective mici si mijlocii situate pe versanti slab construiti, subzona LV 1 - locuințe individuale și colective mici cu P - P+1 niveluri, în condiții speciale de densitate foarte redusă;

UTILIZARI ADMISE:

-locuințe individuale, imprejmuire si fosa septica (locuințe individuale, locuințe individuale cuplate si functiuni conexe);

-anexe si spatii de garare.

UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:

-se admit insertii si reconstructii cu conditia mentinerii functiunii rezidentiale;

Indicatori urbanistici:

UTR - LV1: POT=30%, CUT=0,9mp/ADCmp,

Regim de înălțime: D+P+1E, Hmax.=9,0 m (masurat de la CTN la coama);

•    regimul de aliniere principal este la distanța de minim 10,00 m față de limita de proprietate și la minim 15,40 m față de axul drumului de acces;

•    retragerile laterale: lateral stanga - este la distanța de minim 4,50 m față de limita de proprietate si lateral dreapta - este la distanța de minim 3,0 m fata de limita de proprietate;

•    retragerea posterioară este la distanța de minim 5,00 m față de limita de proprietate;

•    imprejmuirea se va retrage la distanta de 5,40 m fata de axul drumului de acces; Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuință.

Art.4. In conformitate cu Plansa U5 (Proprietate asupra terenurilor), terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al municipiului Iasi, cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Beneficiarului ANGHEL FLORIN EMANUEL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 52 din 30 ianuarie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 52 din 30 ianuarie 2018