Hotărârea nr. 5/2018

HOTĂRÂRE privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare Municipiului Iaşi pe anul 2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare

Municipiului Iași pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 3743/15.01.2018 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017;

Având în vedere prevederile Dispozitiei Primarului nr. 80/11.01.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare inregistrat la 29 decembrie 2017 in suma de 69.979.520,97 lei, din excedentul bugetar al anilor precedenti.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 5 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 5 din 30 ianuarie 2018