Hotărârea nr. 48/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL NICOLAE IORGA NR.14B, NUMAR CADASTRAL 149943 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL NICOLAE IORGA NR.14B, NUMAR CADASTRAL 149943 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 692/13.03.2017;

Având în vedere cererea nr. 101119 din 30.10.2015 si cerea nr.103499 din

17.10.2017 prin care domnul SANDU NECHITA si doamna SANDU MARIA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi BULEVARDUL NICOLAE IORGA NR.14B, NUMAR CADASTRAL 149943, întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizele de oportunitate nr. 421 din 23.09.2015 si 575 din 16.11.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din

31.03.2017;

Având în vedere avizul unic nr. 95/PUZ/2017 emis de Consiliul Judetean Iasi ; Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 10 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 103381 din 16.10.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, BULEVARDUL NICOLAE IORGA NR.14B, NUMAR CADASTRAL 149943, întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 206,00 mp, conform actului de alipire nr.2541 din 27.03.2015 este detinut domnul SANDU NECHITA si doamna SANDU MARIA.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:

UTR: CM - zona mixtă conținând instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (profesionale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, loisir), activități productive mici nepoluante și locuințe;

UTILIZARI ADMISE:

-    instituții, servicii și echipamente publice;

-    lăcașuri de cult;

-    sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consulțanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

-    servicii sociale, colective și personale;

-    comerț cu amănuntul;

-    depozitare en gros;

-    hoteluri, restaurante, agenții de turism;

-    loisir și sport în spații acoperite;

-    parcaje la sol și multietajate;

-    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

-    spații plantate - scuaruri, grădina de cartier;

-    locuințe cu partiu obișnuit;

-    locuințe cu partiu special care include spații pentru profesiuni liberale.

UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:

-    nu este cazul;

Amplasarea cladirii fata de aliniament:

Regimul de aliniere principal considerat la aleea de acces dintre Bulevardul Nicolae Iorga si strada Albinelor minim 1,20m fata de limita de proprietate;

Retragerea fata de limita laterala nord-est pe limita proprietatii, unde se situeaza terenul proprietatea beneficiarului prezentei documentatii si pe care se afla construit un imobil cu regim de inaltime D+P+2E.

Retragerea fata de limita laterala sud-vest este de 3,00 m.

Retragerea fata de limita posterioara este de 1,3 m fata de limita de proprietate dinspre sud, unde se afla calea de acces pietonala.

Indicatori urbanistici:

POT max = 50%; CUT max. = 2,0 mp.ADC/mp.teren, Regim de inaltime

D+P+1E,

H max. = 10,00m masurat de la CTN la atic;

Anexa P2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru extindere spatiu comercial exisent.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; beneficiarului SANDU NECHITA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 48 din 30 ianuarie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 48 din 30 ianuarie 2018