Hotărârea nr. 47/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137619, întocmit în vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire, pe teren proprietate privată, persoana juridică


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137619,

întocmit în vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire, pe teren proprietate privată, persoana juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2560 din 17.08.2016 eliberat de Primăria municipiului Iași

Având în vedere cererea nr. 63515 din 20.06.2017 prin care S.C. SWISS ITALY GROUP S.R.L. reprezentant prin domnul SIMONOTTI GIANLUCA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137619, întocmit în vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire, pe teren proprietate privată, persoana juridică;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 605 din 16.12.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 08.09.2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 4 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 4251 din 15.01.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137619, întocmit în vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire, pe teren proprietate privată, persoana juridică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 647,00 mp, (suprafata masurata) detinuta de S.C. SWISS ITALY GROUP S.R.L. reprezentant prin domnul SIMONOTTI GIANLUCA conform contractului de vanzare cumparare nr. 6302/2016.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.: UTR: LL - Zona locuintelor colective;

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 15,0m masurat de la cota ±0,00 la atic, regim de inaltime P+3E+Et

•    POT max = 35%;

•    CUT max = 1,26 mp.ADC/mp.teren;

•    Aliniament principal = 6,0 m de la limita de proprietate si 10,50 m din axul drumurilor de acces;

•    Aliniamente laterale = minim 3,0 m fata de la limita de proprietate;

•    Aliniament posterior= minim 5,0 m fata de limita de proprietate;

Anexa U2/U2-2 planșele de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor S.C. SWISS ITALY GROUP S.R.L. reprezentata prin domnul SIMONOTTI GIANLUCA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 47 din 30 ianuarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 47 din 30 ianuarie 2018