Hotărârea nr. 46/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA BUCIUM NR. 7, NUMAR CADASTRAL 139399, Intocmit in vederea construirii unei locuinte, garaj autoturism, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA BUCIUM NR. 7, NUMAR CADASTRAL 139399,

Intocmit in vederea construirii unei locuinte, garaj autoturism, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1897 din 10.06.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 95666 din 27.09.2017 prin care COSTACHESCU BOGDAN SI BUGEAC GABRIELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ALEEA BUCIUM NR. 7 NUMAR CADASTRAL 139399 întocmit în vederea construirii unei locuinte, garaj autoturism, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 736 din 16.08.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 07.12.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 16 din 18.01.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 4690 din 16.01.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente;

1 / 3 la H.C.L. nr. 46 din 30 ianuarie 2018

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, ALEEA BUCIUM NR. 7, NUMAR CADASTRAL 139399 întocmit în vederea construirii unei locuinte, garaj autoturism, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 569,00 mp, detinut de COSTACHESCU BOGDAN SI BUGEAC GABRIELA conform Contractului de vanzare-cumparare nr. 843 din 01.04.2016.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 9,00 m la coama masurata de la cota cea mai inalta a terenului natutal (CTN) in aria consumabila, regim de inaltime P+M;

•    POT max = 30% %;

•    CUT max = 0,36 ADC/mp. teren;

Aliniament stradal 3,00 m fata de limita de proprietate si 6,25 m pana

in axul drumului ;

Alinierea constructiei - 1,90 m la Est (intre garaj si drum secundar);

2 / 3 la H.C.L. nr. 46 din 30 ianuarie 2018

Alinierea constructiei - 5,00 m la Sud;

Alinierea construcției - 3,00 m la Vest.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea unei locuinte, garaj autoturism, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor COSTACHESCU BOGDAN SI BUGEAC GABRIELA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 46 din 30 ianuarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 46 din 30 ianuarie 2018