Hotărârea nr. 45/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ETERNITATE NR.66, NUMAR CADASTRAL 150513, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ETERNITATE NR.66, NUMAR CADASTRAL 150513,

întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 141 din 22.01.2016 si 151 din 12.01.2018 eliberate de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 68873 din 06.07.2017 si nr. 126406 din 19.12.2017 prin care domnul ALEXA DANIEL MIHAI si doamna ALEXA RALUCA GEORGIANA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA ETERNITATE NR.66, NUMAR CADASTRAL 150513, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 615 din 16.12.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 14.11.2017;

Având în vedere avizul unic nr. 127/PUZ/2017 emis de Consiliul Judetean Iasi ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 8 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 5207 din 17.01.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA ETERNITATE NR.66, NUMAR CADASTRAL 150513, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 325,00 mp, detinut de domnul ALEXA DANIEL MIHAI si doamna ALEXA RALUCA GEORGIANA conform contractului de vanzare nr.7547/13.11.2015.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:

UTR: CA - zona centrala situata in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice,

UTILIZARI ADMISE:

- locuinte individuale;

- locuinte cu partiu obisnuit;

- locuinte cu partiu special care include spatii pentru profesiuni liberale.

- echipamente publice de nivel rezidential

UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:

- locuinte la nivelurile superioare ale cladirilor, având de preferinta un partiu adaptat includerii în locuinta a spatiilor pentru diferite profesiuni liberale;

- se admit functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 200 mp ADC, sa nu genereze transporturi grele si sa nu afecteze linistea, securitatea si salubrizarea zonei ; se recomanda ca acestea sa fie dispuse la intersecti si sa se considere ca au o arie de servire de 250 m ;

Amplasarea cladirii fata de aliniament:

• Aliniament existent - limita de proprietate (limita dintre domeniu public si domeniu privat, limita nord la strada Eterniatate

Se propune regimul de aliniere retras fata de aliniament la distanta de 23,08 m;

Retrageri laterale = la distanta de 3,00 m fata de limita de proprietate;

Retragere postrioara = la distanta de 2,00 m fata de limita de proprietate.

Indicatori urbanistici:

POT max = 35%; CUT max. = 1,05 mp.ADC/mp.teren, Regim de inaltime P+1E+M, H max. = 8,00m masurat de la CTN la cornisa;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului ALEXA DANIEL MIHAI si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 45 din 30 ianuarie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 45 din 30 ianuarie 2018