Hotărârea nr. 44/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SIMION BARNUTIU NR. 11, NUMAR CADASTRAL 152341 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SIMION BARNUTIU NR. 11, NUMAR CADASTRAL 152341

întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2444 din 10.08.2016 ;

Având în vedere cererea nr. 28002 din 10.03.2017 si nr. 120210 din 04.11.2017 prin

care domnul TRUFIN OSKAR THOMAS solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA SIMION BARNUTIU NR. 11, NUMAR CADASTRAL 152341;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 574 din 16.11.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din

09.06.2017;

Având în vedere avizul unic nr. 121/PUZ/2017 emis de Consiliul Judetean Iasi ; Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 3 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 4006 din 15.01.2018 intocmită de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA SIMION BARNUTIU NR. 11, NUMAR CADASTRAL 152341, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 306,00 mp si este detinuta de domnul TRUFIN OSKAR THOMAS, conform contractului de partaj voluntar nr. 3266/27.11.2015;

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:

UTR: LV - zona locuintelor individuale si colective mici si mijlocii situate pe versanti slab construiti,

UTILIZARI ADMISE:

-    locuințe individuale;

-    construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

-    amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate;

UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:

-    se admit funcțiuni de servicii - birou individual de lucru ;

Regimul de aliniere stradal va varia de la 4,00m la 8,40m față de limita de proprietate spre strada Simion Bărnuțiu.

Regimul de aliniere propus va fi 0,00m (posterior, spre teren proprietate Trufin Oskar Thomas), 0,00m (lateral sud, spre proprietate Lazăr Petre Cosmin) si 0,00m (lateral nord, spre proprietate Deleanu Sergiu).

Indicatori urbanistici:

POT max = 36%; CUT max. = 0,36 mp.ADC/mp.teren, Regim de inaltime P+1E,

H max. = 7,00m (atic) masurat de la CTN;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului TRUFIN OSKAR THOMAS si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 44 din 30 ianuarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 44 din 30 ianuarie 2018