Hotărârea nr. 42/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ION NECULCE NR. 28, NUMAR CADASTRAL 138066 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren proprietate privată, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ION NECULCE NR. 28, NUMAR CADASTRAL 138066

întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate privată,

persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 617 din 03.03.2017 ;

Având în vedere cererea nr. 83568 din 24.08.2017 prin care domnul SECRIERU

COSTEL si doamna SECRIERU MIHAELA LENUTA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi STRADA ION NECULCE NR. 28, NUMAR CADASTRAL 138066, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, pe teren proprietate privată, persoane fizice;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iași în sedinta din 22.12.2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 11 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 5825 din 18.01.2018 întocmită de

Direcția Arhitectură și Urbanism - Birou Dezvoltare Urbană și Monumente;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, STRADA ION NECULCE NR. 28, NUMAR CADASTRAL 138066, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate privată, persoane fizice;

Suprafata terenului studiat prin PUD este de 200,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 7040 din 04.07.2016 este deținut de domnul SECRIERU COSTEL si doamna SECRIERU MIHAELA LENUTA.

Prevederi P.U.D. - R.L.U.:

UTR: LL - ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI IZOLATE ȘI CUPLATE CU P - P+2 NIVELURI, REALIZATE PE BAZA UNOR PLANURI ANTERIOARE DE LOTIZARE

LL 2 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, în regim de construire cuplat sau izolat.

a) Utilizari admise:

- locuinte individuale izolate sau cuplate

- locuinte cu partiu obisnuit;

- echipamente publice de nivel rezidential ;

- functiuni complementare (garaje, anexe, parcaje, foisor etc);

b) Utilizari admise cu contitionari :

- se admit functiuni comerciale cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 200 mp ADC, sa nu genereze transporturi grele si sa nu afecteze linistea, securitatea si salubrizarea zonei.

Indicatori urbanistici:

•    POT max. = 30%;

•    CUT max. = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

•    H max.= 9,00 m, masurata de la cota CTN - conform PUG,

Inaltime maxima 6 ,00 m la cornisa, masurata de la cota CTN

reprezinta diferenta dintre nivelul terenulului natural si un punct determinat, astfel:

a)    la streasina, pentru constructiile cu acoperisul in panta continua

b)    punctul de rupere a pantei, pentru acoperisurile mansardate

c)    partea superioara a aticului, pentru cladirile cu acoperis terasa sau cu pante marginite de atic masurata de la cota CTN

d)    streasina lucarnelor

Aliniamente:

•    retragerea minimă față de aliniament = 8,20m fata de axul strazii Ion Neculce si 4,00m fata de limita de proprietate;

•    retrageri minime față de limitele laterale 2,00m/0,90m;

•    retrageri minime față de limita posterioara = 2,00m;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Beneficiarilor SECRIERU COSTEL si SECRIERU MIHAELA LENUTA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 42 din 30 ianuarie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 42 din 30 ianuarie 2018