Hotărârea nr. 40/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI, NUMAR CADASTRAL 155170, întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI, NUMAR CADASTRAL 155170, întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1322 din 05.05.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 103157 din 16.10.2017 prin care ATASIEI MARIA SI ATASIEI AUREL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, SOSEAUA IASI VOINESTI, NUMAR CADASTRAL 155170 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 07.12.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 18 din 18.01.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 4823 din 16.01.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI, NUMAR CADASTRAL 155170, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 743,00 mp, detinut de ATASIEI MARIA SI ATASIEI AUREL conform Contract de vanzare-cumparare precedat de act de dezlipire 894 din 27.02.2017.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 9,00 m la coama masurata de la cota cea mai inalta a terenului natutal (CTN) pana la cornisa, regim de inaltime P+E;

•    POT max = 30%;

•    CUT max = 0,60 ADC/mp teren;

Aliniament stradal 10,0 m din axul drumului;

Alinierea constructiei lateral dreapta- 3,50 m;

Alinierea constructiei lateral stanga- 3,0 m;

Alinierea constructiei posterior - 5,00 m.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala pe teren proprietate, persoane fizice.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism - Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; doamnei ATASIEI MARIA SI ATASIEI AUREL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 40 din 30 ianuarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 40 din 30 ianuarie 2018