Hotărârea nr. 39/2018

HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Nr. 169 din 13 mai 2011 (privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificarii /extinderii constructiilor de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Iași)


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Nr. 169 din 13 mai 2011

(privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificarii /extinderii constructiilor de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Iași)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 169 din 13 mai 2011, privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificarii /extinderii constructiilor de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Iasi;

Având în vedere Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 5649/18.01.2018, întocmit de către Serviciul Autorizare Construcții din cadrul Direcției Arhitectură și Urbanism;

Având în vedere prevederile art. 37 din Legea cadastrului și publicității imobiliare

nr. 7/1996;

Având în vedere prevederile art 37 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Având în vedere prevederile Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 169 din 13 mai 2011, privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificarii /extinderii constructiilor de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Iasi, își încetează efectele.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Arhitectură și Urbanism, Serviciului Autorizare Construcții, Serviciului Control Urbanism Afișaj Stradal din cadrul Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier

Florentin Traian Ciobotaru    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 39 din 30 ianuarie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 39 din 30 ianuarie 2018