Hotărârea nr. 38/2018

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153 /2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153 /2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 5617/18.01.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresele nr. 98514/03.10.2017, nr. 111335/07.11.2017 și nr. 123695/13.12.2017 ale Serviciului Juridic;

Având în vedere adresele nr. 81218/04.09.2017, nr. 106091/16.01.2018, nr. 111367/22.11.2017, nr. 106091/2017 și nr. 106100/15.11.2017, ale Compartimentului Tehnic de Implimentare a Legilor Proprietatii din cadrul Serviciului Gis Cadastru;

Având în vedere planurile de amplasament intocmite de persoane autorizate;

Având în vedere corelarea intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa;

Având în vedere HCL 153/2017 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea și modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 153/2017, astfel:

-    teren în suprafata de 1626 mp, situat in Iași, Șos. Iași - Breazu, (fosta Terasă Breazu), identificat cadastral prin tarla 9, parcela CC 377, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

-    teren în suprafata totală de 260,89 mp, compusă din S1=124,58 mp + S2=116,01 mp + S3=20,30 mp, situat in str. Moldovei nr. 60 (actual 62), identificat cadastral prin tarla 30, parcela A 1050/1, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

-    teren în suprafata de 90 mp, situat in str. Stejar nr. 20 B, identificat cadastral prin tarla 18, parcela CR 1165, conform Anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

-    teren în suprafata de 210 mp, situat in str. N. Bălcescu F.N., identificat cadastral prin tarla 16, parcelele CC 525 și C 525/1, conform Anexei 4 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

-    teren în suprafata de 411 mp, situat in str. Ciurchi nr. 132, identificat cadastral prin cvartal 7, parcela CAT 3107/1, conform Anexei 5 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu;Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 38 din 30 ianuarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 38 din 30 ianuarie 2018