Hotărârea nr. 37/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea inchiderii obiectivului Baia Publica si abrogarea anexei 10.6 din Hotărârea Consiliului Local nr.175/2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchiderii obiectivului Baia Publica si abrogarea anexei 10.6 din Hotărârea Consiliului Local nr.175/2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.4997/17.01.2018 întocmită de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 359/2006 privind aprobarea deschiderii obiectivului Baia publica precum si tarifele si regulamentul de functionare a acesteia

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.175/2016 Anexa 10.6 prin care au fost abrobate tarifele pentru functionarea Obiectivului Baia Publica

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 154/24.04.2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat,Anexa 1 pozitiile 129-143;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 359/2006 si a anexei nr 10.6 din Hotararea de Consiliu Local nr.175/2017.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3.Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Exploatare Patrimoniu.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 37 din 30 ianuarie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 37 din 30 ianuarie 2018