Hotărârea nr. 340/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand

stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 10

august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 81013/08.08.2018 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apel de proiecte POR/2017/4/4.1/1

(Cod nr. POR/182/4/1);

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, numărul apelului de proiecte POR/182/4/1, conform Anexei nr. 1 - Studiu de fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity”, în cuantum de 22.197.963,64 lei (inclusiv T.V.A.) (Anexele nr. 1- Studiu de fezabilitate, 2, 3 și 4).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Iași reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 443.959,28 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Iași.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art. 8. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare; Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Total Consilieri Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 340 din 10 august 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 340 din 10 august 2018