Hotărârea nr. 339/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuţie, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iasi”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a

indicatorilor tehnico - economici și a proiectului tehnic de execuție, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 80105/06.08.2018 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1;

Având în vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, conform cererii de finanțare și anexelor elaborate în concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului.

Art. 2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (Anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare)), indicatorii tehnico -economici ai obiectivului de investitie (Anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare) și proiectul tehnic (Anexa nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare).

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași”, în cuantum de 114.284.517,70 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu bugetul proiectului (Anexa nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare).

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Iași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.285.690,37 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași” conform surselor de finanțare ale proiectului (Anexa nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare).

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul Municipiului Iași.

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7. Se împuternicește domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iasi.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 339 din 10 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 2 la H.C.L. nr. 339 din 10 august 2018

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor

tehnico - economici și a proiectului tehnic, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul

Iași”

J

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1.Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții,

exprimată în lei, cu TVA, și respective fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași”:

Nr.

Crt.

Denumirea

capitolelor si

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv

TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

96.115.202,16

18.169.315,54

114.284.517,70

din care C+M

44.293.234,39

8.415.714,53

52.708.948,92

Cursul de referință este d

e 4,5744 lei/euro.

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 48.979.079,02 lei fărăTVA/ C+M = 22.589.549,54 lei fără TVA

Anul II - 48.979.079,02 lei fărăTVA / C+M = 22.589.549,54 lei fără TVA Anul III - 16.326.359,66 lei fără TVA/ C+M = 7.529.849,84 lei fără TVA

3.Durata de realizare - 36 de luni-din care 28 luni - execuție lucrări.

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

In cadrul prezentului proiect se vor executa lucrari de constructii si instalatii aferente a 3 tronsoane de liniei de tramvai cuprinse intre:

1. "Cinci Drumuri - Str. Padurii - Str. Nicorita"

-    Reabilitare cale de rulare tramvai - 1.334,60 ml cale de rulare simpla;

-    Construirea a 2 statii de transport public ;

-    Reabilitare strada Pădurii - lungime carosabil 325 ml

-    Reabilitare trotuare pe lungimea liniei de tramvai - suprafata de 1864 mp

2.    "Piata Podu Ros - intersectie cu Bulevardul Primaverii"

-    Reabilitare cale de rulare tramvai - 914 ml - cale simpla de rulare;

-    Reabilitarea a 2 peroane statii de transport public;

-    Lucrari de construire statii de transport public - 2 statii;

-    Reabilitare trotuare pe lungimea liniei de tramvai - suprafata de 3320mp

-    Construire piste de ciclisti pe lungimea trotuarelor - 914 ml

-    Reabilitare spatiu verde in suprafata de 899 mp

3.    "Bulevardul Metalurgiei si Rond Tutora (capat zona industriala) ":

-    reabilitare cale de rulare tramvai 3472 ml - cale simpla de rulare si bucla de intoarcere in lungime de 210 ml cale simpla de rulare

-    Reabilitare peroane - 6 peroane;

-    Reabilitare spatii verzi - suprafata 5180 mp;

-    Construire 6 statii de transport public;

-    Construire statie de transfer intermodala;

-    Achizitionarea de material rulant tramvaie: - achizitionarea a 5 tramvaie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,

Anexa nr. 4 la HCL 339/10 AUGUST 2018

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico - economici și a proiectului tehnic, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului

„Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași”

Bugetul proiectului

Categorie

Cheltuială

U.M.

Cantit

ate

Preț unitar (fără TVA)

[LEI]

Valoare totală fără

TVA

Procent

valoare

TVA

Valoare TVA

Cheltuieli eligibile fără TVA

Cheltuieli neeligibile fără TVA

TVA eligibil

TVA

neeligibil

Total

cheltuieli

eligibile

Public [LEI]

Contribuție

proprie

eligibilă

Nerambursabil

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

proiectare și inginerie

buc

1

114.000,00

114.000,00

19,00

21.660,00

114.000,00

0,00

21.660,00

0,00

135.660,00

135.660,00

2.713,20

132.946,80

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru consultanță

buc

1

342.000,00

342.000,00

19,00

64.980,00

342.000,00

0,00

64.980,00

0,00

406.980,00

406.980,00

8.139,60

398.840,40

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

proiectare și inginerie

buc

1

781.200,00

781.200,00

19,00

148.428,00

781.200,00

0,00

148.428,00

0,00

929.628,00

929.628,00

18.592,56

911.035,44

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru asistență tehnică

buc

1

648.000,00

648.000,00

19,00

123.120,00

648.000,00

0,00

123.120,00

0,00

771.120,00

771.120,00

15.422,40

755.697,60

cheltuieli pentru asigurarea

utilităților necesare

obiectivului

cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

obiectivului

buc

1

80.850,00

80.850,00

19,00

15.361,50

80.850,00

0,00

15.361,50

0,00

96.211,50

96.211,50

1.924,23

94.287,27

cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

cheltuieli cu

amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

buc

1

115.582,83

115.582,83

19,00

21.960,74

115.582,83

0,00

21.960,74

0,00

137.543,57

137.543,57

2.750,87

134.792,70

cheltuieli cu

organizarea de șantier

cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

buc

1

346.500,00

346.500,00

19,00

65.835,00

346.500,00

0,00

65.835,00

0,00

412.335,00

412.335,00

8.246,70

404.088,30

cheltuieli cu

organizarea de șantier

cheltuieli conexe organizării de șantier

buc

1

34.650,00

34.650,00

19,00

6.583,50

34.650,00

0,00

6.583,50

0,00

41.233,50

41.233,50

824,67

40.408,83

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul

creditului

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul

creditului

buc

1

487.225,57

487.225,57

0,00

0,00

487.225,57

0,00

0,00

0,00

487.225,57

487.225,57

9.744,52

477.481,05

cheltuieli diverse și neprevăzute

cheltuieli diverse și neprevăzute

buc

1

4.313.337,07

4.313.337,07

19,00

819.534,04

4.313.337,07

0,00

819.534,04

0,00

5.132.871,11

5.132.871,11

102.657,43

5.030.213,68

cheltuieli pentru investiția de bază

cheltuieli pentru construcții și instalații

buc

1

40.645.447,71

40.645.447,71

19,00

7.722.635,06

40.645.447,71

0,00

7.722.635,06

0,00

48.368.082,77

48.368.082,77

967.361,66

47.400.721,11

cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

cheltuieli pentru amenajarea terenului

buc

1

3.104.853,85

3.104.853,85

19,00

589.922,23

3.104.853,85

0,00

589.922,23

0,00

3.694.776,08

3.694.776,08

73.895,52

3.620.880,56

cheltuieli pentru investiția de bază

cheltuieli cu

dotările

(utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

buc

1

366.740,00

366.740,00

19,00

69.680,60

366.740,00

0,00

69.680,60

0,00

436.420,60

436.420,60

8.728,41

427.692,19

cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport

cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport

indispensabile

pentru atingerea

obiectivului

operatiunii

buc

1

44.600.400,00

44.600.400,00

19,00

8.474.076,00

44.600.400,00

0,00

8.474.076,00

0,00

53.074.476,00

53.074.476,00

1.061.489,52

52.012.986,48

cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

buc

1

96.600,00

96.600,00

19,00

18.354,00

96.600,00

0,00

18.354,00

0,00

114.954,00

114.954,00

2.299,08

112.654,92

cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar

pentru proiect

cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

buc

1

37.815,13

37.815,13

19,00

7.184,87

37.815,13

0,00

7.184,87

0,00

45.000,00

45.000,00

900,00

44.100,00

TOTAL 96.115.202,16    96.115.202,16

18.169.315,54    96.115.202,16

18.169.315,54

114.284.517,70    114.284.517,70    2.285.690,37    111.998.827,33

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,

Anexa nr. 4 la HCL 339/10 AUGUST 2018

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Categorie

Valoare

Procent

Valoare totală proiect fără TVA

96,115,202.16 lei

Valoare cheltuieli eligibile fără TVA

96,115,202.16 lei

Valoare cheltuieli neeligibile fara TVA

0 lei

Valoare aferenta TVA pentru cheltuieli eligibile

18,169,315.54 lei

Valoare aferenra TVA neeligibil

0 lei

VALOARE TOTALA PROIECT LEI CU TVA

114,284,517.70 lei

VALOARE NERAMBURSABILA IN LEI CU TVA

111,998,827.33 lei

97.99999999 %

VALOARE CONTRIBUTIE PROPRIE LEI CU TVA

2,285,690.37 lei

2.000000014 %

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,