Hotărârea nr. 338/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuție, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași – Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a

indicatorilor tehnico - economici și a proiectului tehnic de execuție, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași - Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 10.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 80109/06.08.2018 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1;

Având în vedere prevederile Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași - Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu” în

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”conform cererii de finanțare și anexelor elaborate în concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului.

Art. 2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (Anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare), indicatorii tehnico -economici ai obiectivului de investitie (Anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare) și proiectul tehnic de execuție (Anexa nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare).

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași - Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”, în cuantum de 113.742.261,72 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu bugetul proiectului (Anexa nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare).

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Iași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.274.845,26 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași - Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”, conform surselor de finanțare ale proiectului (Anexa nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare).

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași -Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul Municipiului Iași.

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7. Se împuternicește domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași;

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 338 din 10 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor

tehnico - economici și a proiectului tehnic de execuție, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în

municipiul Iași - Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1.Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respective fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași - Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”:

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si

subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

95.633.004,58

18.109.257,14

113.742.261,72

din care C+M

28.693.174,96

5.451.703,24

34.144.878,20

Cursul de referință este de 4,5744 lei/euro.

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I-75.828.174,47 lei (inclusiv TVA), din care C+M : 22.763.252,13 lei (inclusiv TVA)

Anul II- 37.914.087,25 lei (inclusiv TVA), din care C+M:11.381.626,07 lei, inclusiv TVA

3.Durata de realizare - 24 de luni-din care 18 luni - execuție lucrări.

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

-    Reabilitare cale de rulare tramvai 2.410,00 ml, cale de rulare simplă

-    Reabilitare peroane, stația Tudor Vladimirescu - 2 peroane;

-    Reabilitare Pod Tudor Vladimirescu, suprafață 1196 mp.

-    Lucrări de construcții stații de transport public tramvai - 2 stații;

-    Achiziționarea de material rulant tramvaie: - achiziționarea unui nr. de 7 tramvaie.

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Categorie

Valoare

Procent

Valoare totală proiect fără TVA

95.633.004,58 lei

Valoare cheltuieli eligibile fără TVA

95.633.004,58 lei

Valoare cheltuieli neeligibile fara TVA

0 lei

Valoare aferenta TVA pentru cheltuieli eligibile

18.109.257,14 lei

Valoare aferenra TVA neeligibil

0 lei

VALOARE TOTALA PROIECT LEI

CU TVA

113.742.261,72 lei

VALOARE NERAMBURSABILA IN LEI CU TVA

111.467.416,46 lei

97,99999998 %

VALOARE CONTRIBUTIE PROPRIE LEI CU TVA

2.274.845,26 lei

2,000000023 %

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,

6 / 6 la H.C.L. nr. 338 din 10 august 2018